Petőfi Népe, 1992. április (47. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-15 / 90. szám

4. oldal, 1992. április 15. MEGYEI KORKÉP DIÁKOKRÓL — DIAKOKNAK A Kazinczy-verseny díjazottjai A Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Kazinczy-alapít- ványi bizottság által meghirdetett Kazinczy-verseny Kecskemét város és területe fordulóját április 9-én rendezte a Katona József Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára. A gyerekek két korcsoportban ver­senyeztek. Az 5.—6. osztályosok közül az első helyezett Kormányos Nóra (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola) emléklapot és könyvjutalmat ka­pott, a második helyezett Benkő Szilvia (Hunyadi János Ált. Iskola), a harmadik Bíró Csilla (Kunadacsi Általános Iskola) könyvjutalom­ban részesült. A különdíjat Ger­hardt Erika (Zrínyi Ilona Ált. Isko­la) kapta. A 7.—8. osztályos tanu­lók igen erős mezőnyében Verba- nics Tünde (Zrínyi Ilona Ált. Isko­la) jogosult a Kazinczy-jelvény vise­lésére. A második helyezett Kovács Polett (Kodály Zoltán Ált. Iskola), a harmadik Gyarmati Nikoletta (Magyar Ilona Ált. Iskola) lett. Berkes-iskolások sikere Országos tanulmányi versenyek döntőin szép sikereket értek el a kecskeméti Berkes Ferenc Keres­kedelmi Szakközépiskola és Szak­munkásképző Intézet tanulói. Nagy Zsuzsanna 3. osztályos diák a szakmunkástanulók irodalmi ve­télkedőjén harmadik helyezett lett (felkészítő tanára Gurka Dezső). Fehér Edit 4. osztályos szakközép- iskolás tanuló a szakmai tanulmá­nyi versenyen áruismeretből az előkelő ötödik helyen végzett (fel­készítő tanára Nagy Györgyné). Remekeltek a széchenyisek Azok a diákok, akik a napok­ban Egerben megrendezett ven­déglátó-ipari szakközépiskolák or­szágos szakmai tanulmányi verse­nyén vendéglátó-ismeretből rajt­hoz álltak, minden bizonnyal ké­sőbb is sokak megelégedésére jeles­kednek majd. A kecskeméti Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkás- képző Intézet tanulói is szép siker­rel tértek haza: Kosa Antal negye­dik lett, ezzel felvételt nyert a ven­déglátó-ipari főiskolára. Papp La­jos hetedik helyezést ért el, ő jeles osztályzattal szaktárgyi érettségi minősítést kapott. Mindkettőjük felkészítő tanára Baranyi Sándor volt. Gyöngyösön a Szakma Kiváló Tanulója országos versenynek ad­tak helyet, ahol Seres Barbara cuk­rászszakmában IV. lett, Nagy Szilvia a felszolgálószakmában a hatodik helyezett. E szép ered­ményekkel mindketten szakmun­kás-bizonyítványt szereztek. Munkanapokon egyébként a De- likátesz Kft.-nél dolgoznak. Bar­bara a cukrászüzemben, Szilvia a Dióhéj sörözőben. Borsik Erika élelmiszer-eladó szintén kiérdemelte a bizonyít­ványt. Remélhetőleg, hasonló jó eredménnyel tüntethetik ki azok a vevők is, akik a Bácskonzum Rt. ifjúsági ABC-áruházában vá­sárolnak. Szép magyar beszéd Halason • A verseny „dobogósai", balról jobbra: Beraczka Dalma, Pintér Dóra és Urbán Emese. (Fotó: Ferincz) A Kazinczy-verseny kiskunhalasi területi fordulóját'április 10-én a városi könyvtárban rendezték meg. Nem csak Kiskunhalas, hanem Kiskunmaj- sa, Csólyospálos, Kunfehértó, Kisszál­lás, Kelebia, Harkakötöny, Balota- szállás és Szánk versenyzői is ideutaz­tak, hogy összemérjék tehetségüket. Áz 5.—6. osztályos csoportban Gönczöl Beáta (Kiskunhalas), Csertő István (Szánk) és Illés Andrea (Kiskun­halas), a 7.—8.-osoknál pedig Pintér Dóra (Kiskunhalas), Beraczka Dalma (Kiskunhalas) és Urbán Emese (Szánk) értek el helyezést. Utóbbi korcsoport első helyezettje, Pintér Dóra május vé­gén részt vehet az országos Kazinczy- találkozón Vácott, ahol megkapja a Kazinczy-jelvényt. Első megilletŐdött pillanataiban kérdeztem az izgalomtól kipirult Dórát: —Büszke vagy, hogy megnyerted ezt a versenyt? — Nagyon boldog vagyok. Nem számítottam rá. Habár tavaly az 5.— 6.-osok között első helyezést értem el, mivel hetedikes vagyok, új korcsoport­ba kerültem, s úgy gondoltam, az idő­sebbeknek van több esélyük. — Mióta készültél a versenyre ? ■ — Az iskolai elődöntőt is beleszá­mítva úgy másfél hónapja. Előtte is so­kat szerepeltem iskolai rendezvénye­ken, de azóta felkészítő tanárommal, Szakái Györgynévelmég többet gyako­roltam általában saját osztálytársaim előtt. Ez segített abban, hogy biztosab­ban érezzem a szöveget, s a lámpaláza­mat leküzdjem. —Szabadon választott szöveged La- tinovits egyik rádióinterjúja volt. Nem érezted ezt túl komolynak ? — Komolyságával is közel állt hoz­zám, mert a magyar nyelv szépségéről, a legszebb szavakról, a legnagyobb ma­gyar költőkről nyilatkozott. Gondola­taiban a saját érzéseimet véltem felfe­dezni. Sz. Huber Helga A napút festőjéről a kiskunhalasi “vzv*!ii\r j-.r.iM m 'ifv.y.'fl UJ uSi könyvtárban Az idén jelent meg Debrecenben a Napút festője című könyv, Pap Gábor tanulmánya Csontváry Kosztka Tiva­darról. A művészettörténész ugyanazon cí­mű diaporámás előadását láthatták az érdeklődők április 3-án Kiskunhala­son, a városi könyvtárban. Az anyagot Pap Gábor hosszú idő után most tárta csak a halasiak elé. A téma nem volt ismeretlen a közönség előtt, hiszen a Csontváry Stúdió tárlata városunkban mutatta be először a napút festőjét négy egymást követő évben, 1983-tól 1986-ig. Félegyháziak a MIN Alapítványért Kiskunfélegyháza Város Önkor­mányzata április 10-én jótékonysági es­tet rendezett az Aranypáva étteremben a MIN Alapítvány javára. A Bajcsy- Zsilinszky óvoda által létrehozott ala­pítvány a mozgássérült gyermekek ne­velését szolgálja. Pohárköszöntőjében Ficsór József polgármester méltatta a MIN tevékenységét és hangsúlyozta azt a rendkívül fontos szerepet, ame­lyet a mozgásukban korlátozott, de szellemileg egészséges gyermekek tár­sadalomba való beilleszkedésében tölt be. A különleges gondoskodást igénylő és pedagógiai szempontból is megala­pozott munkát nagymértékben elősegí­tenék a további támogatások. A MIN az OTP Bank Kiskunfélegyháza 259- 98463/08006 számlájára köszönettel várja a vele rokonszenvező polgárok felajánlásait. Kiss Kálmán szülői Értekezlet helyett szakmai fórum Kell-e magániskola a halasiaknak? Egy kisebb magániskola létesítése volt a témája an­nak a szülői fórumnak, ame­lyet Sári Katalin tanítónő hí­vott össze április 9-én, a ha­lasi kertvárosi iskolába. Sári Katalin elmondta, hogy — kellő érdeklődés esetén — olyan iskolát sze­retne létrehozni, ahol a gye­rek jól érzi magát. Ehhez elengedhetetlen a családias környezet, a szakmáját értő és szerető pedagógus, akitől a növendék megkapja mind­azt a törődést, odafigyelést, amire szüksége van. Áz in­tézmény működését alapve­tően meghatározná: a peda­gógusminőség, a természet- védelem, a magas színvona­lú oktatás és nevelés, a lelki egészséggondozás, az egyéni bánásmód. Az iskolában a buktatás helyett a felzárkóz­tatás módszerét alkalmaz­nák, a gyereket nem osztá­lyoznák sem magatartásból, sem pedig szorgalomból, és házi feladatot se kapna. A tehetségek kibontakozta­tása szakkörökön történne. A tanítási órák időtartamát a tanuló életkori sajátossá­gaihoz igazítanák. A tervezett magániskola előreláthatóan 1994 szep­temberéig épülne fel Sóstón. Négy tanterem, közösségi szoba, technikaterem, tor­naszoba, felszerelt konyha, ebédlő, zsibongó állna a hallgatók rendelkezésére. Egyelőre négy alsótagozatos osztály (20—20 létszámmal) indulna, a színvonalas okta­tásról, nevelésről négy taní­tó, valamint két napközis nevelő gondoskodna. A ma­gániskolába járók magyar nyelvet és irodalmat, mate­matikát, ének-zenét, német nyelvet, környezeti és vizuá­lis kultúrát tanulhatnának. De lenne gyakorlati foglal­kozás (kertészet, virágköté­szet, főzés stb.), valamint beszélgetésóra is. A tanítónő elmondta még, hogy az iskola szerve­zése folyamatban van. Az építkezéshez szükséges anyagiak (mintegy 15 millió forint) biztosítására alapít­ványt hoz létre. Örömmel venne bármilyen tárgybeli felajánlást is, amiről elis­mervényt ad. Majd kifejezte azon reményét, hogy elkép­zelését a hivatal, a gazdasági szféra támogatja, s ami leg­alább ennyire fontos: a té­mában érintett halasi polgá­rok is. Az előadást követő hoz­zászólásokból egyértelműen kiderült, hogy a tájékozta­tón (szervezési hiányossá­gok miatt) elsősorban a szakma képviseltette magát. A pedagógus kollégák a töb­bi között arra voltak kíván­• Sári Katalin alapítványi iskolát szervez Halason. (Fotó: F. J.) csiak, hogy mi lesz a gyere­kekkel a négy év eltelte után, melyik intézménybe kerül­hetnek törés nélkül. Milyen szempontok alapján válo­gatják majd ki a pedagógu­sokat, a gyerekeket? A sze­mélyiségjegyek (a tapaszta­lat bizonyítja) csak korrigál­hatok, azokat alapvetően megváltoztatni nem lehet. A kollégák azt sem értették kristálytisztán: ha nincs buktatás, akkor a gyerek hogyan jut egyik osztályból a másikba? A felvetésekre Sári Kata­lin válaszolt, majd ő tett fel kérdést. Nevezetesen: hogy a teremben egyáltalán van-e szülő? Erre a jelenlévők többsége kivonult. Nyilván­valóvá vált tehát, hogy a „szülői fórum” nem érte el a célját, egy másik időpont­ban, nagyobb nyilvánosság előtt meg kell ismételni. Kovács Pál LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT A tanítónő kérelme hétfőn es­te került az önkormányzat elé. A képviselő-testület nem zárkó­zott el magániskola alapításától, s elviekben támogatja Sári Kata­lin kezdeményezését is, ameny- nyiben a működéshez szükséges feltételeket megteremti. Jogerős ítélet Messzi István halála ügyében A Kecskeméti Városi Bíróság a múlt év október 29-én lefolytatott tárgyaláson hozta meg az ítéletet abban a közlekedési ügyben, amelynek sértettje a kiváló sporto­ló, az olimpiai ezüstérmes súly­emelő Messzi István volt, aki — mint ismeretes — a baleset során a helyszínen életét vesztette. A bal­eset 1991. május 9-én történt közel Katonatelephez, a 441-es úton, Kecskemét határában. Amint a bíróság annak idején megállapította, a balesetért egyér­telműen Magyar János debreceni lakost, az IB 87-60 forgalmi rend­számú IFA gépkocsi vezetőjét ter­heli a felelősség. Magyar ittasan vezetett, vérében 2,1 ezrelék alko­holkoncentráció volt s emiatt nem tudott biztonságosan alkalmaz­kodni a közlekedési körülmények­hez. Későn vette észre, hogy az előtte haladó gépkocsi fékez, s hogy elkerülje az ütközést, az IFA kormányát balra rántotta s ezáltal áttért a menetirány szerinti bal ol­dali sávba, ahol éppen akkor köz­lekedett a Messzi István vezette személyautó. Az ütközést már nem lehetett elkerülni s az olyan nagy erejű volt, hogy a sportoló az el­szenvedett sérülések következté­ben a helyszínen életét vesztette, de súlyosan megsérült sportolótársa is, akinél maradandó testi fogyaté­kosság a következmény. A bíróság — amint a Petőfi Né­pe 1991. október 30-ai számában megírta — bűnösnek találta Ma­gyar Jánost egyrendbeli halált okozó ittas járművezetésben és ezért főbüntetésként háromévi börtönre ítélte és további öt évre eltiltotta a járművezetéstől. Ugyanakkor kötelezte, hogy a fel­merült több mint 22 ezer forint bűnügyi költséget fizesse meg. Az elsőfokú ítéletet az ügyész annak idején tudomásul vette, a vádlott és védője azonban enyhíté­sért jelentett be fellebbezést. így került az ügy a másodfokú bíróság elé, ahol a közelmúltban megszüle­tett a jogerős döntés: a fellebbviteli bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így az végrehajtható. Ma­gyar János — tudomásunk szerint — megkezdte büntetésének letölté­sét. G. S. A bajai tévé műsora Április 21., kedd, 19.00 órakor: Bajai hiradó — Benne: Idegenfor­galmi magisztrátus városunkban; Riasztóközpont a rendőrségen; Húsvétra készülődve; Club 958; Sport: kosárlabda, foci... és más érdekes témák. Utána: 20.00 óra­kor: SZÍV-TV. Április 22., szerda, 19.00 órakor: Bajai Híradó ism. Április 23., csütörtök, 18.00 óra­kor: TV-Tévé 1. Április 24., péntek, 20.00 órakor: TV-Tévé 2. Április 25., szombat, 9.00 órakor: ATV- magazin. Április 26., vasárnap, 8.00 órakor: TV-Tévé 1. ism. 20.00 órakor: TV-Tévé 2. ism. Hétfőtől péntekig 12.00 órától adáskezdé­sig: Képújság. MAI MŰSOR TV I. MŰSOR 5.47: Falutévé — géptippel 6.00: A Reggel — Közérzeti hírmű­sor 8.30: Közjáték 8.35: Lucas, a rongytigris — Finn rajzfilmsorozat (ism.) 8.45: Szezám utca (ism.) 9.45: Süsü, a sárkány kalandjai — Sárkányellátó Vállalat (ism.) 10.15: A mesterlövész — Angol történelmi kalandfilmsorozat VI13. rész: Fogságban 10.35: A puma — Amerikai filmso­rozat III 13. FF 11.00: Évgyűrűk 11.30: Képújság 16.00: Délutáni egyenleg 16.10: A szegény ember disznaja — Angol ismeretterjesztő film (ism) 16.40: Magyarok Amerikában — V/2. rész: A Bókon család 17.10: Karol Szymanowski: II. hegedűverseny, 1933 17.35: Kedves Celine — Francia filmsorozat XIII/9. 18.00: Kalendárium, 1992 18.40: Pénzvilág 18.50: Mini klipmix 19.00: La Fontaine-mesék — NSZK—magyar rajzfilm A kincselrejtő és komája 19.15: Esti mese — Jó éjszakát kíván a Disney! 19.25: Micimackó-klub 20.00: Hiradó 20.25: Telesport 20.35: Bertolt Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit! — Felújítás (1975) 96' 22.15: Közjáték (ism.) 22.20: Úton — Franciaország 23.40: Késő esti Híradó 23.45: ZDF-híradó TV II. MŰSOR 6.00—9.00: Nap TV — Reggeli in­formációs magazin Műsorvezető: Palcsó Brigitta 9.00: Műsorismertetés 9.05: Tessék engem elrabolni — Tévéjáték (1980) 61' (ism.) 10.05: Prérivadászok Mexikóban — NDK-tévéfilm (ism.) ///1. rész: Benito Juarez 84' 11.30: Ausztrália különleges ál­latvilága — Ausztrál ismeretter­jesztő filmsorozat V/2. rész: A ko­alák világa 25' (ism.) Műsorvezető: Sugár Ágnes és Döm- södi Gábor 15.55: Hírek — Időjárás 16.00: Ma délután — Benne: Mű- sorelözetes 16.30: Unser Bildschirm — Német nyelvű nemzetiségi magazin 16.55: Ma délután 17.45: Regionális Híradó 18.00: Híradó 18.12: Időjárás Műsorvezető: Palcsó Brigitta 18.20: Cápali és Cápeti — Francia rajzfilmsorozat 18.45: Zöldpont 19.08: A zseniális nagypapa — Francia film (1987) 89' 20.40: Az én mozim 21.30: Kalandorok kíméljenek! 22.00: Esti egyenleg 22.20: Időjárás 22.25: Felkínálom ... 23.10: Nézőink kérésére — A vágy hosszú útja —Jan Ámos Komensky élete és munkássága ÚJVIDÉKI TV 15.10: Műsorismertetés. 15.15: Objektív Tv — románul. 15.45: Román ny. műsor. 16.15: Top Ten — szórakoztató műsor. 16.45: Tv-napló — magyarul. 16.55: Reklám. 17.00: Tv-napló. 17.30: Szerbia ma. 18.30: Tv-napló — szlovákul. 18.40: Rajzfilm. 18.45: Tv-napló — ruszinul. 18.55: Műsorismertetés — magyarul. 19.00: Tv- napló — magyarul. 19.25: Reklám. 19.30: Tv- napló. 20.00: Sportszerda. 22.30: Tv-napló. 23.00: Hírek — magyarul. 23.15: Éjszakai műsor. 0.15: Hírek. 0.20: Műsorzárás. KOSSUTH KÖZÉPHULLÁMON. Óránként: Hírek — Időjárás — Útközben. 5.00: Reggeli Krónika. 8.30: Hangszemle. 9.05: Napközben. 11.05: Vá­logatott perceink. 11.35: Sinistra körzet — XV/13. 12.00: Déli Krónika. 12.30: Mindennapi gazda­ság. 12.40: Külpolitikai figyelő. 12.50: Törvény- könyv. 13.05: Falurádió (ism.). 13.20: Népzenei emlékeim. 13.45: Hitélet. 14.05: Klasszikusok mindenkinek. 15.05: Kossuth-klub (ism.). 16.00: Délutáni Krónika. 16.20: Pophullám. 17.05: Ma­gyarországról jövök... 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.30: Jó éj­szakát, gyerekek! 19.35: Összeállította: Csák Gyu­la. 20.05: Zenefórum. 20.30: Határok nélkül. 21.05: Kossuth-klub. 22.00: Késő esti Krónika. 22.30: Fórum. 23.05: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. URH-ADÓN. 6.55: Körzeti in­formációs magazinok. 11.00: Derűre is derű — Különös randevú (ism.). 11.25: Muzsikáló termé­szet. 11.30: Fórum (ism.). 14.00: Kettős kötődés. 14.30: Kapaszkodó. 15.05: Társalgó (ism.). 16.00: Az Amerika Hangja magyar műsora. 19.00: V materinskom jazyku. 19.30: ín limba materná. 20.00: In der Muttersprache. 20.30: Na matern- jem jeziku. 23.00: A BBC magyar műsora. 23.45: Por favor — XV115. 5.00—6.55, 9.00—11.00, 12.00— 14.00, 17.00—19.00, 21.00—23.00, 24.00— 0.10: Azonos a középhullámú műsorral. PETŐFI 5.00: Napindító. 8.00: Sportreggel. 8.15: Ri­valdafényben. 8.50: Apró-cseprő — gyerekekről. 9.00: Hírek. Időjárás. 9.05: Zene-szó. 10.50: Ki nyer ma? 11.00: Hírek. Időjárás. 11.05: Napóra. 12.00: Régi nóta, híres nóta. 12.45: Rólunk van szó! 12.50: Vízállásjelentés. 13.00: Hírek. Körzeti időjárás. 13.05: Derűre is derű — Gyurkovics Ti­bor: Állami kitüntetés. 13.30: Kedvencek a múlt­ból. 14.00—17.00: Pihenőidő. Közben: 15.00: Hírek. Időjárás. 17.00: Hírek. Időjárás. 17.05: Napóra. 18.00: Rockhullám. 18.30: Segíthetünk? 19.00: Hírek. Időjárás. 19.05: Népdalkörök felvé­teleiből. 19.30: Kölyökrádió. 20.00: Sci-fi-maga- zin. 20.40: Zenés játékokból. 21.00: Hírek. Időjá­rás. 21.05: Fiók. 22.00: Magnósok, figyelem! 22.30: Jazz. 23.00: Hírek. Időjárás. 23.03: Sport­híradó. 23.10: Napforduló. Benne: 23.15: Fejtá­masz. 0.10—4.50: Az MR éjszakai műsora. Kos­suth kh, Petőfi URH. 0.16—1.00: Jazz-show. 4.03—4.33: Határok nélkül (ism.). 4.36—4.51: Magyar nóták, csárdások. RTL PLUS 6.00: Halló, Európa — jó reggelt, Németország! 9.00: Az élet játékai (am. sor.). 9.50: Gazdag és szép (am. sor.). 10.15: Dr. Marcus Welby (am. sor.). Vesztesek. 11.05: Kedves Bili nagybácsi (am. sor.). Ki az, aki fél? 11.30: Játék. 12.00: Családi párbaj —játék. 12.30: Magazin. 12.50: Borzasztó kedves család (am. sor.). Haj. 13.20: Kalifornia klán (am. sor.). 14.10: A Springfield- sztori (am. sor.). 14.55: A Főnök (am. krimisor.). Váratlan lövés. 15.45: CHIP'S (am. krimisor.). Visszatérés. 16.40: Rizikó—játék. 17.10: Forró nyeremény — játék. 17.45: Nyereményjáték. 18.00: Fiatalok magazinja. 18.45: Híradó. 19.20: Vissza a múltba (am. sor.). Fekete mágia. 20.15: Hazai dallamok. 21.15: Gottschalk-show. 22.20: Tévétükör — magazin. 23.00: Esélyt a szerelem­nek. 23.30: Benny Hill-show. 23.50: Hírek. 24.00: Légifarkas (am. sor.). Az elveszett járat. 0.55: Harc a maffia ellen (am. sor.). Mike nagy­apa. 1.40: Szürkület (am. sci-fi-sor.). 2.05: Az utolsó járat (am. film) 94'. 3.40: Los Angeles-i farkasok (am. krimi) 76' FF. 5.00: Ifjúsági maga­zin. 5.15: Fiatalok magazinja (ism.). mm \ SAT1 vfo'.xitá ;- - j&áoifBju 6.00: Jó reggelt a SAT 1 -gyei! 8.30: Varázsla­tos Jeannie (ism). 9.00: Hírek. 9.05: Asch őrve­zető kalandos lázadása II. (ism.) 10.40: Népzenei slágerparádé (ism). 11.35: Szerencsekerék (ism.). 12.15: A hegyek varázsa (ism.). 12.40: A nap tippje. 12.45: Telebörze. 13.00: Hírek. 13.05: Telebörze. 13.35: Kaliforniai nap alatt (am. sor.). A pénz beszél. 14.30: Varázslatos Jeannie (am. sor.). Tony és a biliárd mestere. 15.05: Fal­con Crest (am. sor.). Pezsgőparti. 16.00: Booker (am. sor.). Születésnapi ünnepség. 17.05: Min­dent vagy semmit—játék. 18.15: Bingo—játék. 18.45: Híradó. 19.20: Szerencsekerék. 20.05: Időjárás. 20.15: Szív nyárson (színházi közvetí­tés). 22.00: Akut — politikai magazin. 22.35: Be­szélgetés. 23.35: Hírek. 23.45: A halál amulettje (NSZK-fi/m). 1.10: Környezetvédelmi riport (ism.). 1.40: Sport. 2.10: Műsorismertetés. PRO 7 5.25: Jane és Kathleen (ausztrálsor.). Az eltűnt holttest. 6.10: Rajzfilmek (ism.). Riporter blues — Betty Boop — Szelleműzők — Tapsi Hapsi. 7.50: Catweazle (angolsor.). Nyári örömök. 8.15: Air Force (ism.). 9.15: A négyöklű trió (ism.). 10.15: Hogyan kell egymilliót lopni? (am. filmvíg­játék) 118/. Fsz.: Audrey Hepburn, Peter O'Toole. 12.20: MacGruder és Loud (ism.). 13.15: A jövő világa (ism.). 15.05: A kék lovag (am. sor.). Ne­héz fegyverek. 16.05: Szívdobogás (am. sor.). Lelki fájdalom. 17.00: Rajzfilmek — Brémai mu­zsikusok kalandjai — Katasztrófa Karcsi és szuper nagyi — Beetlejuice — Kövér disznócska. 19.00: Összetört jelvények (am. éor.). A tanú vicce. 20.00: Híradó. 20.15: A Washington-ügy (am. krimi) 105'. Fsz.: Tom SeJ/eck. 22.00: Jake és McCabe (am. sor.). A szép ismeretlen. 22.50: Á nagy átejtés (am. film) 11T. Fsz.: Tom Beren- ger. 0.45: Hírek. 0.55: Éjféli telefonáló (ism.). 1.45: Hírek. 1.55: Halott tanúk nem beszélnek (ism.). 3.40: Hírek. 3.50: Az autóstopos (ism.). SUPER CHANNEL 10.00: Egyveleg. 12.30: Turisztikai magazin. 13.00: Japán üzleti élete. 16.00: ÉI6 videoshow. 18.00: Wyatt Earp (am. sor.). 18.30: Én, a kém (am. sor.). 19.30: Belföldi tudósítások. 20.00: Sport. 21.00: Utazási magazin. 21.30: Üzleti hét. 22.00: Hírek. 22.30: Piacgazdaság. 22.45^Euró- pai ripodok. 23.00: Mr. Wise Guy (am. film). SZÍNHÁZ — MOZI — TV KECSKEMÉTI KATONA JÓ­ZSEF SZÍNHÁZ: délután 5 óra: MONA MARIE MOSOLYA, Ka­bos Gyula-bérlet. KAMARASZÍN­HÁZ: este 7 óra: AZ ODÚLAKÓ. Bérletszünet. KECSKEMÉT, Vá­rosi mozi: 5 és fél 8 órakor: HOOK. Színes, mb. amerikai film. Árpád: 3/46 és 8 órakor: SALON KITTY. Színes, francia—olasz—német film. Csak 16 éven felülieknek! Otthon: Szünnap. Stúdió: 7 órakor: ELVÁ­LASZTOTT VILÁG. Színes, ame­rikai film. KISKUNFÉLEGYHÁZA, Petőfi mozi: 6 órakor: CINDY MESÉL Színes, mb. ausztrál film. 8 órakor: A BÁRÁNYOK HALLGAT­NAK. Színes, mb. amerikai film. Csak 18 éven felülieknek! Stúdió: 7 órakor: THE DOORS. Színes, amerikai film. BAJA, Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: A HULLÁMOK HERCEGE. Színes, mb. amerikai film. 14 éven aluliaknak nem aján­lott. KISKUN TV műsora: 05- 10: KÉPÚJSÁG. 10-11: Helyi akt. műs. ism. 11—12.30-ig: Játékfilm, ism. 12.30-19.00 KÉPÚJSÁG. 19 —22: SZÍV TV műsora, ism.

Next

/
Oldalképek
Tartalom