Petőfi Népe, 1992. április (47. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-29 / 101. szám

MEGYEI KORKÉP 1992. április 29., 5. oldal rr Tompának « a határőröknek azonos az érdeke Varga Lajos őrnagy, a tompái határforgalmi kirendeltség vezető­je, maga is tompái lakos, számta­lanszor nyilatkozott már lapunk­nak a nehéz pillanatokban is, ami­kor tömegével fordítottak vissza devizarendelkezések miatt turistá­kat, vagy több kilométeres kami- onoázlop ostromolta az átkelőt. A legutóbbi tompái érdekegyez­tető tanácskozáson is szót kért, hogy meggyőzze a minisztériumi kiküldötteket, országos testületek vezetőit, nem halogatható sokáig a tompaiak kérése, meg kell építeni az elkerülő útszakaszt. Elmondta, hogy az eredeti tervek szerint ma­ximum egymillió utas és a hozzá tartozó járműforgalom számára épült az átkelő, infrastruktúra nél­kül. Röviddel az átadás után, a nyolcvanas években már elérte a forgalom ezt a tervezett szintet, majd beindult a kamionforgalom s kezdett a falu számára folyamato­san növekvő terhet jelenteni. Most az eddig lappangó problémát a ki­robbant jugoszláv belháború hihe­tetlen mértékben felnagyította az­zal, hogy az amúgy is megterhelt kis átkelő felé vitte a Balkán tran­zitforgalmát, sőt a jugoszláviai belföldi forgalom egy részét is. Má ott tart a helyzet, hogy ki- lencszáz—ezer között van az átlép­tetett kamionok száma naponta. Mint a kirendeltségvezető elmond­ta, a jelenlegi ellenőrző munkát to­vább gyengíteni nem lehet. Főként ebben a kritikus helyzetben nem, amikor a kábítószer- és fegyver- csempészet ostromlott helyzetben tartja Európát. Kevés a pénz, nehéz helyzetben vagyunk, ám az is tény, hogy eza­latt a jugoszláv fél a háborús hely­zet ellenére felépített egy közel 150 kamion befogadására alkalmas terminált. Félmilliárd forintot hajt évente a költségvetésnek a tompái átkelő, talán megérne egy kis rá­fordítást is. Megfontolandó ezzel kapcsolat­ban Varga őrnagy javaslata, hogy a ; várhatóan eleinte veszteséget hozó Bácsalmás—-Bajmok átkelő meg­nyitását nem lenne-e célszerű elhá- lasztani, s előbb a pénz átcsoporto­sításával Tompát rendbe tenni. Az egyeztetés eredményeképp mindenképpen biztató ígéret az is, hogy a jövő év első félévében elké­szül az elkerülőút. H. T. Cigányfolk-találkozó Halason • A halasi Csillagok. (Fotó: Kosa Zoltán) A kiskunhalasi mozi színháznak is alkalmas épülete ritkán lát annyi embert, mint a múlt hét péntekjén. Az esemény, amely megtöltötte a széksorokat, nem a legújabb ak­ció- vagy erotikus film bemutatója, de még csak nem is egy vidéknek szánt könnyed színházi előadás volt. Három város — Kalocsa, Já­noshalma, Kiskunhalas — cigány hagyományőrző együttesei mutat­koztak be a halasi érdeklődőknek, akik között a pár hónapos csecse­mőtől a hetven-nyolcvan évesig minden korosztály megtalálható volt. Feltörő tapsviharok és egyéb hangos és mozgalmas tetszésnyil- vánitások jelezték, hogy az előadás több száz embernek szerzett remek élményt. A rendezvény néprajzi és etnikai jelentőségű is. A cigányfolklór ma is létező hagyomány. Értékes és színes részét képezi kultúránknak, sokáig azonban méltatlanul kevés jelentőség jutott neki értékeink kö­zött. A halasi előadás ezt a kultú­rát volt hivatva reprezentálni és ilyen módon is lazítani az előítéle­teket a cigánysággal szemben. Rostás László önkormányzati képviselő, a cigány egyesület el­nökségi tagja, miután köszönetét mondott a rendezvény szervezői­nek, a Gőzön Művelődési Köz­pont dolgozóinak, mondván, vég­re a cigányságnak is van ünnep­napja, ezekkel a szavakkal zárta az estet: — Sokszor kérdezik tőlem, milyen érzés cigány vezetőnek len­ni. Én most büszke vagyok. Ma este Halason jó volt a cigányság vezetőjének lenni. _ , , _ Balogh Eszter 0 Jánoshalmi cigányszépség. • A legifjabb halasi táncos, az ötéves Kincses Krisztián. Kiskunmajsa madártávlatból • Ilyen Kiskunmajsa felülnézctböl. Gaál Béla felvétele a Fönix-Air helikopteres légiszolgálat segítségével készült. TÖBB A KINTLEVŐSÉG, MINT A TARTOZÁS A Hangyát is elérte a csődhullám A Hangya-mozgalmat is elérte a csődhullám — tájékoztatta az MTI-t a Hangya Szövetkezeti Szövetség illetékese. Mint isme­retes, a Hangya égisze alatt az elmúlt két évben több mint 100 szövetkezet és mintegy fél tucat gazdasági társaság alakult. Ezek a gazdálkodószervek — kivéve az áfészekből kiváltakat — rész­jegyek jegyzésével indultak el a gazdálkodás útján. Végh Tibor, az rt. általános ve­i zérigazgató-helyettese elmondta: a vállalkozások többsége jelenleg is sikeres, ám a kötelező csődbejelen­tés alapján néhányan kénytelenek az említett rendelkezés szerint ren­dezni pénzügyeiket. Köztük van a Hangya Rt. is, amely az elmúlt két évben a Hangya-mozgalom leg­főbb szponzora volt. Ez a rész­vénytársaság különféle szolgálta­tásokat végzett a Hangya-mozga­lom tagjai számára, ám ezekért nem mindig kapta meg az ellen­szolgáltatást. Mivel az rt.-nek több a kintlevősége, mint a tartozása, nem valószínű, hogy a 62 millió forintos alaptőkéjű vállalkozás a felszámolás sorsára jutna. Ez azzal is alátámasztható, hogy a rész­vénytársaságban több bank is ér­dekelt, így a felszámolás veszélye közvetlenül nem áll fenn. Az rt. szponzori tevékenységét — szigo­rúan üzleti alapon — a Hangya Szövetkezeti Központ kívánja pó­tolni. MENNYI FA TESZ KI EGY ERDŐT? Kárpótlási gondok Érsekcsanádon • Az itt látható erdőt ajánlja fel az fcrsekcsanádi Búzakalász Mgtsz a kárpótláshoz. (Gál Zoltán felvétele) Az ókori görög filozófusok fog­lalkoztak egy furcsa paradoxon­nal. Egyszerű kísérlettel magunk is kipróbálhatjuk. Tegyünk magunk elé, mondjuk, három szál gyufát. Majd adjunk még egy szálat hozzá mindaddig, amíg egy csomó gyufa lesz belőle. Nem tudjuk megállapí­tani, melyik az a mennyiség, mely­hez még egyet adva csomó lesz be­lőle. Nos, a fotón árválkodó fa az Érsekcsanádi Búzakalász Mgtsz szerint egy csomó fa, vagyis erdő. Legalábbis annak megfelelő, négy­szeres szorzóval szeretnék kárpót­lás céljára átadni. A pontosság kedvéért íme a helyrajzi szám: 0214/1. Lényegében ez az, amin elúszott az érsekcsanádi megegye­zés. Cserebere fogadom Az érsekcsanádi gazdák valaha az évi takarmányszükségletüket Veránkán, a Duna átelleni oldali szigetén szerezték be. Jobban mondva, az ottani réten legelésztek a teheneik. A „nagyok” szemét — ez volt a kormány kedvenc va­dászterülete, meg a pártfőnököké is — szúrta az ottani gazdálkodás. Elcserélték tehát a legelővel a köz­ségi erdőt. A falu a saját tulajdoná­ért megkapta a saját területét, ami aztán most hiányzik a kárpótlás­ból. Több más területtel együtt. Ugyanis elveszett a veránkai 300 hektár, mert az tájvédelmi körzet. A Hosszúhegy eladott 64 hektár almást. (Minden Baja környéki ember ismeri, Csanád központjá­ból a Duna felé haladva a kövesút mellett terül el. Itt szoktunk almát szedni.) Komoly aranykorona-ér- ték-veszteséget jelent, hogy a Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinát 32-34 aranykorona­értékű földeket tartott vissza, míg az érsekcsanádi átlag 17 aranyko­rona. Sok itt a homokos, 12 arany­korona-értékű terület. Az jár jól, aki birtokon belül van Ami igaz, az igaz. Az érdek­egyeztető fórumok munkájához az április 18-ai határidő meglehető­sen szűkös volt. Annál is inkább, mert egyedül a termelőszövetke­zetnek vannak adatai. Ki tehet ró­la, ha az adatok kissé késnek, meg nem pontosak vagy éppen hiányo­sak? Például nem lehet tudni, mi­lyen korú az erdő, milyen fafajok vannak benne, mennyi az arany­korona-érték. A megyei kárrendezési hivatal felhívta a helyi tszt-t, hogy különít­sen el 18 800 aranykorona-értékű földet árverés céljára. A törvény előírja, hogy először a ma is tagi tulajdonban, de a tsz-tagok nevén levő területeket kell elkülöníteni, majd az alkalmazottak 20-30 aranykoronáját — többféle elkép­zelés van, hogy melyiket először kell biztosítani. Amikor ez Érsek­csanádon megtörtént, a termelő- szövetkezet 34 ezer aranykoroná­jából nem maradt több 18 ezernél, azaz annyi, amennyit a kárpótlás céljára el kellett volna különíteni. Csakhogy a tsz-nek ott vannak még azok a tagjai és alkalmazottai, akik nem rendelkeznek földtulaj­donnal. Ők előbb még elviszik a megmaradt 18 ezer aranykorona felét, így a kárpótlásból hiányzik legkevesebb 6-7 ezer aranykoroná­nyi földterület. Akiknek a melioráció csak teher Közvetlenül a Duna-töltés mel­lett van, szintén a termelőszövetke­zet tulajdonában, egy tekintélyes méretű meliorációs (javított talajú) terület. Könnyen művelhető, vi­szonylag nem magas aranykoro­na-értékű 250 hektár. A tsz kimu­tatta, hogy 90 hektáron van körül­belül 30, a további 150 hektáron pedig 61 ezer forint költség hektá­ronként. Tehát a 17 aranykorona­érték négyszerese. Ha valaki az ot­tani földjét szeretné visszakapni, addig nem kerülhet a nevére a földje, amíg a summát le nem fize­ti. Ézt a legtöbben nem tudják megfizetni. A bizalmatlanságot pe­dig csak fokozza, hogy először 10, majd 27, végül 61 ezer forintos hektáronkénti meliorációs költsé­get jelöltek meg. * * * Talán alig is hihető, de az előb­biekben csak fő vonalaiban jelez­hettem az érsekcsanádi vitás kár­pótlási helyzetet. Felmerül a kér­dés, miért nem hallgattatott meg a másik fél is. Nos, azért, mert akkor nem cikket, hanem regényt kellett volna írnom. De a termelőszövet­kezet álláspontjának szívesen ad helyet a szerkesztőség. Gál Zoltán Másfél ezer résztvevő a Jehova Tanúi körzetgyűlésén • A résztvevők nagy figyelemmel hallgatják Trszkity István előadását. Mindkét napon zsúfolásig megtelt a bajai Német Művelő­dési Központ tornacsarnoka, melyben a Jehova Tanúi vallás­felekezet tagjai szombaton és va­sárnap körzetgyűlésüket tartot­ták. Szerte a megyéből és a leg­távolabbról, Pécs körzetéből is érkeztek vendégek az előadások meghallgatására. Amint Trszkity István, a rendezvény érsekcsaná­di származású sajtófelelőse el­mondta, a gondolati tartalmat a Hordozzuk a saját felelősségünk terhét! bibliai idézet köré cso­portosították. Elemezték a szü­lők gyermekeik, a fiatalok egy­más iránti kötelességeit. Itt a piros, hol a piros? Bizonyára vannak, akik azt mondják: — Úgy kell neki, miért nem volt több esze. Én mégis amel­lett vagyok, és tisztelettel kérem a rendőrséget és a közterület-fel­ügyeletet: — Vessen véget — im­már többévi türelmi idő után — ama fiatalember üzelmeinek, aki minden szerdán és szombaton, most utoljára tegnapelőtt, elnyeri általában idős emberek vagy ro­mániai magyar árusok pénzét a bajai piacon. Állítólag ha csak negyedórára sikerül kipakolni a társaságnak, megvan a 20-30 ezer forint alkal­manként. Nem sajnálnám tőlük, ha a leggyakrabban nem nyomo­rult szegények nyomorúságos nyugdíja vándorolna a csalók zse­bébe. Akik viszont szépen gazda­godnak. Nemrég még egy matu­zsálemi korú Zsigulin érkeztek, most már egy vagyont érő nyugati kocsin lógtak meg, amikor néhány piaci vásárló megkísérelte elkapni a vezért, akinél még ott volt egy öregember 8 ezer forintja. Szeretnék rövidesen hirt adni ar­ról, hogy az illusztris társaságot és annak minden egyes tagját nem kívánatos személynek minősítik Baján. Gál 'Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom