Petőfi Népe, 1992. február (47. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-12 / 36. szám

8. oldal, 1992. február 12. PETŐFI NÉPE HARMADIK NEKIFUTÁSRA — ALATTVALÓBÓL ÁLLAMPOLGÁR? A civil társadalom esélyeiről 1990 pedig az új hatalmi struktúra kiépítését. Kialakultak a pluralis­ta politikai intézményrendszer ke­retei, amelyek minden tekintetben megfelelnek a polgári hatalmi be­rendezkedésnek. Kérdéses persze, hogy ezt a keretet mennyire tud­juk a polgári demokrácia tartal­mával megtölteni, azaz működő­képes lesz-e a parlamenti demok­rácia vagy sem. A parlamenti választások óta eltelt közel két év az új rendszer működőképességét igazolta, még akkor is, ha számos esetben szél­sőséges indulatok, látványos cse­tepaték tarkították, tarkítják az érdemi munkát. Az új elit — kormányzó és ellenzéki egyaránt — szemmel láthatóan megtalálta a helyét, s jól-rosszul, de lényegé­ben a tőle elvárt szerepet játssza. Ennyiben tehát jó úton haladunk, a demokrácia intézményrendszere adott, a hatalomgyakorlás de­mokratikus játékszabályait pedig előbb-utóbb úgyis megtanulja az új elit, — igaz, alighanem kemény politikai küzdelmek árán és né­hány választási ciklus folyamán. Mindez egyértelműen biztató a polgárosodás szempontjából. A siker azonban nemcsak az eliten múlik. A társadalom haj­landósága, közreműködése nélkül az elit legfeljebb központilag pro­pagálhatja, esetleg „elrendelheti” a „polgárosodást”, de ettől a tár­sadalom még nem válik polgárivá, a demokrácia működőképessé. A döntő: a társadalom részvétele. Ezért is perdöntő a kérdés: mi­lyen a mai magyar társadalom állapota? A paternalista rendszer­ben felnőtt, többnyire az önálló­ságától is generációkon át meg­fosztott és csupán a végrehajtásra szorított társadalom képes lesz-e önálló, felelősségteljes cselekvés­re? Másképp fogalmazva: lesz-e az alattvalóból állampolgár? Tu­dunk-e közösséget teremteni, meg tudjuk-e szervezni önmagunkat, lesz-e bennünk kellő felelősségtu­dat, korrektség, szolidaritás, tole­rancia? — hogy csak a legfonto­sabb követelményeket említsük. Számos jel arra vall, hogy igen. A magyar társadalom eddig na­gyon megfontoltan, kulturáltan viselte és viseli el a rendszerváltás nehézségeit, ami fölöttébb biztató. Nem hagyhatjuk azonban figyel­men kívül az előttünk tornyosuló akadályokat, a társadalom erőtel­jes polarizálódását, a tömeges el­szegényedést, amelyet a luxusélet­módban élők növekvő csoportjai még kirívóbbá, markánsabbá tesznek. Nem feledkezhetünk meg közállapotaink ijesztő romlásáról, a tömegek kiábrándultságáról és sok egyéb olyan tényről, amely veszélyeztetheti törekvéseink sike­rét. Annyi bizonyos, hogy napja­inkban még valahol a rendiség zátonyai közt hajózunk, de már- már feltűntek a láthatáron a pol­gári „partok”. Még minden meg­történhet — az is, hogy révbe érünk. Mindez nem kis részben rajtunk múlik. Azon, hogy képe­sek leszünk-e a cél érdekében a közös cselekvésre, lesz-e kellő akaratunk és felelősségérzetünk a polgárosodással együttjáró nehéz­ségek elviselésére és legyűrésére. Böhm Antal politológus • És akinek ilyen porcelánnal terítenek. Nemzedékünk számára alapve­tő kérdés, hogy képes-e Kelet- Európa — s benne hazánk — a polgárosodásra, a ,civil társada­lom kialakítására? Újkori történe­tünkben a mostani immár a har­madik nekifutás, hogy a magyar társadalomban megvalósuljon a polgári átalakulás. Az első kísérlet a XIX. század második felében, végén volt, ami­kor a kiegyezés után a monarchia dualista rendszerében lehetőség nyílt a gazdasági-társadalmi meg­újulásra. (Eötvös József írta erről: „A politikai forradalom elégtelen, társadalmira .van szükség ... Az emberiséget újjá kell teremteni; nem elégséges a káoszhoz vissza­térni, hanem atomjaira kell felosz­tanunk mindent!”) A századvég Magyarországa ennek szellemé­ben próbálkozott meg a polgáro­sodással — nem is eredménytele­nül. Hiszen az a prosperitás, amit a századvég és a századforduló hozott, máig rajtahagyta bélyegét az országon. Az I. világháború, Trianon és következményei hosszú időre be­fagyasztották a polgárosodás le­hetőségét; a rendi struktúrákat fölélesztve, konzerválva sodorták a térség országait, köztük hazán­kat is a második világháború felé. A következmények iszonyatosab­bak voltak, mint az első háború esetén, s a záróakkord, a párizsi béke teret nyitott Jalta szellemé­nek. De még ekkor is volt egy kísérletünk, ám 1945—48 politi­kai változásai, a demokrácia meg­teremtését célzó próbálkozások megfeneklettek — megszállt or­szágban lehetetlen volt nyugati mintájú polgári társadalmat kiala­kítani. A harmadik nekifutás már nap­jaink története. 1989 meghozta, megindította a rendszerváltást, • Aki a kukából keríti elő, amire szüksége van. ANYAKÖNYVI HÍREK KISKUNHALAS Születtek (január 31. és február 5. között): Szabó Szilvia (Mészáros Mária), Varga Árpád (Szalai Esz­ter), Kurucz Nikoletta (Fetter Má­ria), Horváth Betti (Jagicza Rózsa), Szabó Dóra (Nagy Anita), Nagy Pál (Juhász Katalin), Géczi Evelin (Torma Zsuzsanna), Kovács Szil­via (Gál Ilona Margit), Vlasies Vanda (Papp Ilona), Kriván Flóra (Molnár Anita Erzsébet). Házasságot kötöttek (február 7-én): Bőhm György és Fakán Erzsébet. Meghaltak (február 4. és február 10. között anyakönyvezettek): Kar­dos Sándor (Kiskunhalas), Benyák Károly (Kiskunhalas), Pap Balázs (Kiskunhalas), Király Jánosné Dó­zsa Mária Etelka (Kiskunhalas), Kátai Benjámin (Kiskunhalas), Gábor Ferenc (Soltvadkert), Frei Andrásné Katzenbach Zsófia (Solt­vadkert), Dudás Mihály (Csengőd), Faller István (Kisszállás), Szőke Vendel (Kiskunhalas), Szalzgrúber I a-os '' J), P:,’tér rjp-A-r. Csuka Piroska (Kiskunmajsa), Mé­száros József György né Kovács Mária Erzsébet (Kunfehértó), Po- povics Sándor (Kiskunhalas), Haj­dú Jánosné Mikulás Éva (Borota), Szívós Béla (Kiskunmajsa), Papri­ka Imre (Kiskunmajsa). BAJA Születtek (január 23—29. között anyakönyvezettek): Szöllősi Edit (anyja neve: Schulcz Andrea) Csát- alja, Hubcr Tamás (Száhler Rózsa) Nemesnádudvar, Horváth Róbert (Csima Julianna) Érsekhalma, Nagy Zoltán (Halmos Katalin) Ta­tahaza, Gál Zsanett (Horváth Ág­nes) Mátételke, Soós Nikolett (Korsós Erika Erzsébet) Nagyba- racska, Bálint Dávid (Kalmár Vio­letta Ilona) Mélykút, Rádi Roberta (Szabó Ildikó Mária) Baja, Marusa Réka (Takács, Erzsébet Zsuzsanna) Sükösd, Ács Ádám (Mohai Gizella) Baja, Hepp Tamás (Harnos Éva) Madaras, Gyurinovits Nikolett (Urban Katalin) Baja, Mátyás Jó­solt ^Farkas Évái Mad',rac Pozsonyi Dávid (Varga Szilvia) Dusnok, Siskovics Henrik (Tóth Kovács Renáta) Kunbaja, Sibinger Norbert (Kovács Erika) Baja, Orosz János (Viszmeg Tünde), Bácsalmás, Orosz Roland (Viszmeg Tünde) Bácsalmás, Rácz Dávid Já­nos (Kiss Adrienn) Hercegszántó. Házasságot kötöttek február 1- jén: Énekes Zoltán Gábor és Fu- macs Erika Mária, Gouaida Amar és Vélin Márta. Meghaltak (január 23—29. kö­zött anyakönyvezettek): Bajor Já­nosné Burány Margit (Madaras), Gilyán Istvánné Márics Julianna (Baja), Barta Imréné Lábadi Gizella (Baja), Takács Péter Pálné Lórencz Margit (Baja), dr. Rozmanicz Jó- zsefné Herrmann Irma Mária (Ba­ja), Aladics Sándomé (Tallósy Teréz (Baja), Gyuricza István (Rém), Hor­váth Jánosné Vélin Ágnes (Herceg- szántó), Gyurity Mártonné Főczen Julianna (Baja), Csilics István (Ba­ja), Sidó János (Baja), Bárd Jánosné Kohn Erzsébet (Baja), Iszkaitz Sán­dor (Baja), Osztroponác József (Bácsalmás), Pálfi Laszlóné Mezei Margit (Baja), Berger István (Baja). Miért adósodtunk el? Ez a kérdés a magyar gazdaság mai helyzetéről folyó vitákban gyakran elhangzik. A Tőzsde Kurír Bakó Edét, a Pénz­ügyminisztérium főtanácsosát kér­dezte ugyanerről. — Szerintem azért kellett külföl­dön eladósodnunk a konvertibilis valutájú országokkal szemben, mert 1974-től kezdve ár- és egyéb veszteségek finanszírozására kellett berendezkednünk, s mert ipari és mezőgazdasági, élelmiszer-ipari szerkezetünk az évtizedek alatt az akkori KGST-viszonylatokra ori­entálódott. Onnan támogatást nem kaphattunk, ám az önállóbb ma­gyar kezdeményezésekre annál több kritikát. így gúzsba kötve kel­lett táncolnunk, mert a külső finan­szírozási sasszék biztosították a még elfogadható mértékű életszín­vonal-emelést és fejlesztéseket, le­gyen azok ára a már említett árvesz­teség vagy kamatteher, illetve árfo­lyam-különbözet. Ily módon végül is tág tere nyílott az adatokkal való játszmának, ha úgy tetszik, az ada­tok prezentálása mikéntjének is. Miért volt e játszmára szükség? — kérdezhetné bárki joggal e hazá­ban. Véleményem szerint1 azért, mert az akkori törvénybe iktatott költségvetési adatok a „mi zöld szi­get vagyunk a nemzetközi gazdasá­gi világ felbolydult tengerében” el­méletet tükrözték, s így korrekciók­kal kellett élni ahhoz, hogy e zöld szigetet ne sodorja el a hurrikán. Hiába erősködött a korabeli kor­mányzat néhány prominens vezető­je 1982—84-ben, hogy az egyensú­lyi helyzet javítása érdekében rest­riktiv intézkedésekre van szükség, hiába tett meg mindent az MNB jobbik fele és a PM a helyzet feltá­rása érdekében — és a példákat még sorolhatnám —, akkor nem lehetett elfogadtatni e gondolato­kat. Hát így alakult ki az a helyzet, hogy külföldi adósságaink 1982 és 1988 között csaknem megkétszere­ződtek, ám tavaly októberig a teljes nettó adósságunk már nem nőtt to­vább. Külföldi követeléseink az utóbbi két évben örvendetesen nőt­tek (jellemzően a devizatartalékok, amelyek emelkedése meghaladta a tartozások növekedését). A kor­mány Németh Miklós akkori mi­niszterelnök beszédével 1989 no­vemberében lezárta a múltat. Ezt nemzetközi partnereink elfogadták. Ezek után nincs értelme a múlt­ról filozofálni. A gazdaságtörténé­szek majd feltárják a részleteket. Minden bizonnyal azt is, hogy a nyugati pénzvilághoz és intézményi rendszerhez való kapcsolódáskor — lásd a Nemzetközi Valutaalap­hoz és a Világbankhoz 1982-ben történt magyar csatlakozást — mi­lyen választási lehetőségeink vol­tak, és megérte-e. Az én válaszom határozott igen. Feltárják majd azt is, hogy az áldozatvállalás és az eredmények összhangban álltak-e egymással. A válaszom ismételten igen. Egyet azért remélek: hogy a korabeli szakértők, legyenek kül­földiek vagy magyarok, hallatni tudják hangjukat. Ézt tenni persze különbözőképpen lehet. Én most azt mondom: zárjuk le a témát kor­mányunk előrevivő programja alapján. Megéri! (MTI-Press) NEM TÖRÖTT EL A HEGEDŰ Tíz év a népzene vonzásában Hegedűs együttes. Ugye, ismerősen cseng a név? A kecskeméti zenekar most ünnepli tízéves jubileumát. Ho­gyan is kezdődött? A népzene barátai még jól emlékeznek a Hegedűs együttes első fellépéseire. És mi történt az egy évtized alatt? Ezt is sokan felidézhetik emlékeik közül. Tényleg együtt muzsi­kálnak még Hegedűs Zoliék? A válasz erre a kérdésre is: igen. Sőt, jelentős kilométerkőhöz érkeztek. Legjobb, ha a továbbiakban közreadjuk azt a be­szélgetést, melyet munkatársunk foly­tatott az együttes névadójával, Hege­dűs Zoltánnal, aki „mellesleg” a kecs­keméti GAMF tanára. — Hogyan is kezdődött? — A kecskeméti néptáncosok rágták a fülem, jó lenne, ha létrehoznék egy zepekart, miután muzsika kellene mű­sorukhoz. Ú ágy‘Dezsö,Tonf Säci meg- gjAőfcöttvSWnW'tigyurtakk'ör hoviétt ösz- sze a sors Beregszászi Jánossal, a Gara­bonciások vezetőjével, aki maga is he­gedült. Ő is szeretett volna zenekart verbuválni. Először vele szerveztük meg a csapatot, majd miután Szegeden, Halmos Béla tanfolyamán másokkal is megismerkedtem, létrejött az első együttesünk (Kovács László, Králik Gusztáv és Hegedűs Zoltán neve tűnik fel az alapítótagok között. — B. T.) Szorgalmasan tanultunk, fél év után már kimerészkedtünk a közönség elé is. Sőt, alig telt el egy esztendő, máris kül­földi turné várt ránk, a Kecskemét Táncegyüttest kísértük Franciaország­ba. Közben persze nem szakítottunk eredeti foglalkozásunkkal, megmarad­tunk villamosmérnöknek, Kovács Laci barátommal. Érdekes, hogy zeneka­runkban inkább csak a kontrások cse­rélődtek sűrűn. — A Hegedűs együttes egy mozgal­mat is elindított Bács-Kiskun megyében. — Igen, ebben a megyében lényegé­ben mi kezdtük ezt a műfajt, vagyis a táncházi muzsikát vállaltuk fel. Lelke­sedésünkben még tanfolyamot is szer­veztünk, miután megszereztük a művé­szeti, oktatói engedélyeket. Egyre sza­porodtak a zenekarok. Baján, Kisszál­láson, Halason, Kecskeméten jöttek létre új együttesek, melyeknek nagyon örülök. Ma már nem csak mi vagyunk a pályán, de ez azért sem teremthet konkurens helyzetet, mert mi továbbra sem főállásban muzsikáltunk. Sajnos, az országos képet nézve, kialakult a rosszízű versenyszellem. Telítődött a műfaj, nagyon nehéz megélni a népze­néből. A színvonal is emelkedett, a tá­mogatás viszont szinte megszűnt. Sze­rencsére, ezekből a gondokból mi ki­maradtunk, miután kedvtelésből zené­lünk, azokat a fellépéseket vállaljuk el, melyeket nem kell szégyellenünk. Az elmúlt tíz évben sok értékes emberrel találkoztam, már csak azért is megérte. — Soha nem gondoltatok arra, hogy csak a zenéből éltek meg? — Erre már csak azért is felelőtlen­ség lett volna, itt, vidéken alapozni, mert a népzenéből még a legnagyob­bak sem tudtak megélni. Mondd meg, miért kellett Svájcba elmennie aszta­losnak egyik legkiválóbb népzené­szünknek. Soha nem azért zenéltünk, hogy ennyi és ennyi pénzt kapunk. Bár, a pénz valamennyiünknek számí­tott, mert szinte a hátunk mögött ha­gyott évtizedben alapoztuk meg egzisz­tenciánkat, családot alapítottunk, épít­keztünk. Azt elmondom, hogy a tevé­kenykedésünket illetően nem voltunk mindig egységesek, vagyis a zenekar egyik fele kifejezetten csak a koncert­pódiumot szerette volna, mások pedig a néptáncegyüttesi kíséretet sem vetet­ték meg. Persze, azért sikerült közös nevezőre jutnunk, hiszen állandó zene­kara voltunk a kecskeméti, a bajai, a keceli, a solti, a szarvasi, a szalkszent- mártoni, a galgahévízi néptáncosok­nak. A szabadkaiakat is kísértük. A vitákat a sok-sok felkérés, lehetőség elmosta, és valamennyien örültünk a közös sikereknek. — Voltak-e nehéz pillanatok a Hege­dűs együttes életében? — Gondjaink csak abból adódtak, hogy a kiváló kontrásainkat állandóan elcsábították más zenekarok. Az vilá­gos volt: a mi zenekarunk nem szűnhet meg, nem szabad feladnunk. Elég nagy volt a zenekar holdudvara, sok-sok ba­rát vett körül bennünket, mindig volt kihez fordulnunk, ha valami bajt érez­tünk. Az pedig szinte természetesnek tűnt, hogy még a házépítésben is segí­tettünk egymásnak. — Egy időben mintha nem is létezett volna az együttes. Emlékszem, akkori­ban írni akartam rólatok, „eltörött a hegedűm” címszóval. — Ez fennállásunk hetedik évében lehetett. Igen, emlékszem, sokan mon­dogatták, nem játszunk, vége a zene­karnak, feloszlott. Az az igazság, szó sem volt ilyesmiről, csak akkoriban va­lamennyien a magánéleti dolgainkkal voltunk elfoglalva. Megszoktak, meg­szerettek bennünket és hiányoltak. Egyébként a tavaszi fesztiválokon min­dig felléptünk, sokfelé jártunk a világ­ban, Franciaország, Finnország, Tö­rökország szegletében, és szívesen em­lékszünk vissza a Krím-félszigeti kon­certjeinkre is. Itthon megfogyatkoztak a szereplési lehetőségek, de azért any- nyit, amennyit mi színpadon szeret­nénk játszani, megtaláljuk a módját. El ne feledjem, a Kecskeméti vásárfia cí­mű nagylemezen van néhány felvéte­lünk. Egyébként nem vágyunk önálló albumra, azt hiszem ez ma nem is lenne könnyű, főleg ha vidéki a zenekar. A tíz év alatt mintegy két és fél órányi zenei anyaggal gazdagodtunk, boldo­gan játsszuk a régebbi kompozíciókat is, nem kell mindig újabb anyagokra vágyni. Van egy húszperces saját mű­vünk, a Mezőségi szvit. Most is készü­lünk eggyel, március 15-én mutatjuk be Kecskeméten az Áldott legyen Magyar- ország örökre című produkciónkat, az 1848-as forradalom’dallamanyagát fel­használva hoztuk létre a darabot. —Milyen lesz a jubileumi koncertetek? — Sok vendéget hívunk, valamennyi nálunk megfordult zenészbarátunk itt lesz. Rendezünk egy kiállítást is a kon­certteremben, kirakjuk a régi cikkeket, fényképeket. És hajnalig tartó tánchá­zat is hirdetünk. Terveink? Március 15- ét már említettem. A nyáron előrelátha­tólag Németországba utazunk. Régi vá­gyam, hogy ismét gyűjtőutakra indul­hassak, például Erdélybe, Vajdaszenti- ványba, Ukrajnába a Felvidékre. És persze Kecskemét környékén is lenne felkutatnivaló. Kálmán Lajos bácsi munkásságát nagyra becsülöm, vele ha­marosan felveszem a kapcsolatot. — Hadd áruljam el, hogy amikor ké­szültelek megkeresni, nem a GAMF-on hívtalak fel, hanem a zeneiskolában. Számomra természetesnek tűnt, hogy te csak ott taníthatsz, Kodály, a népzene városában. — Köszönöm. A GAMF automati­zálási tanszékén tanítok, nem a zeneis­kolában. Egyszer már szóba került, hogy lesz népzeneoktatás, szívesen me­gyek, ha hívnak. Különben mindig vannak magántanítványaim, zeneka­rokkal is foglalkozom. Akik nemcsak e nyomtatott sorokra kíváncsiak, hanem a Hegedűs együttest élőben is szeretné látni-hallani, megte­heti február 14-én este hét órától, ami­kor is kezdetét veszi Hegcdüsék jubile­umi koncertje a kecskeméti Táncsics Mihály Művelődési Központban. És egyúttal kezdődik a zenekar pályafutá­sának második évtizede. Mert a hege­dűnek nem szabad eltörnie! Borzák Tibor • A Kecskeméti Tavaszi Napok egyikén. A Hegedűs együttes leghűségesebb, legkitartóbb zenészei Fáry János, Hegedűs Zoltán, Nagy Zoltán és Kovács László. (Fotó: Tóth Sándor) NE A MÚLTRÓL FILOZOFÁLJUNK! Vége a pénzügyi sasszéknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom