Petőfi Népe, 1991. november (46. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-14 / 267. szám

HETI SOROZATUNK Egy kecskeméti repülőtiszt naplója 1956-ból 3. Ki lőtt a tömegbe Tiszakécskén? • Felszálltak a gépek. • Istenes Elemér főhadnagy első fokú készültségben. Csong­rádi bevetése során műszaki hiba miatt lezuhant, életét vesztet­te. Tiszakécskén nem ő lőtt a tömegbe. 1956. OKTÓBER 27. Október 27., vasárnap, emléke­zetes nappá vált a repülőtér számá­ra. Az eseményeket Gyurkó vezér­őrnagy, a kecskeméti hadtestpa­rancsnok neve fémjelezte. A repülőtéren a szokásos ké­szültségi szolgálat, Pestről tovább­ra sem jöttek parancsok, a város­ban viszont folytatódott a lövöldö­zés. Délelőtt Török alezredest uta­sította Gyurkó vezérőrnagy, hogy azonnal emeljen fel egy géppárt, akiknek fel kell deríteni két ma­gyar harckocsit. A géppár esős időben, rossz látási viszonyok kö­zött felderítette a Kecskemétre ve­zető fő útvonalakat, de az állítólag Kecskemét irányába közeledő két harckocsit nem találta, ezért visz- szatért a reptér fölé és felkészültek a leszállásra, Ekkor érkezett meg Gyurkó vőrgy. parancsa a cigány­városi „felkelők” elleni légitáma­dásra. A célpontokat a földön lévő harckocsiból kilőtt világítóraké­tákkal jelezték a hadtest katonái. A támadó gépekre a földről több géppisztolysorozatot adtak le. Gyurkó már a géppár tevékeny­ségének idején újabb parancsokat adott Török alezredesnek — köve­telve felderítő repülések végrehaj­tását, illetve a kiskőrösi fegyver­raktár elleni „támadók” szétkerge- tését, a tiszakécskei „párttitkár- akasztás” azonnali megakadályo­zását, a csongrádi tüntetők szétza- varását. Gyurkó vezérőrnagy parancsára a kecskeméti repülőtérről Takács főhadnagy szállt föl. A földi harc- állásponttal állandó rádiókapcso­latban állt, jelentette, amikor meg­érkezett Tiszakécske fölé, és közöl­te azt is, hogy látja a tömeget, de semmiféle akasztófát vagy akasz­tásra utaló je­lenséget nem észlel. Ezt a je­lentést a földi harcálláspont parancsnoka telefonon kö­zölte Gyurkó- val, aki viszont magából kikel­ve ordította a telefonkagyló­ba, hogy: „Azonnal lö­vessen a tömeg­be, most akasz- szák a párttit­kárt!” Az ügyeletes parancsnok nem teljesítette ezt a parancsot, mivel a repgépvezető rádión meg­ismételte, hogy semmiféle akasz­tást nem lát. Gyurkó hisztérikus követelésére azonban az ügyeletes parancsnok végül is kiadta a tűz- parancsot Takács főhadnagynak. A következménye ... közismert. A- feladat-végrehajtása után visz- szatért repülőgép-vezető lelkiek­ben teljesen összetörve szállt ki a gépből! Egyéni sorsa tragikusan végződött, mert a későbbiek folya­mán egy társaság vadászatra invi­tálta, és a gépkocsiban lévő társak egyikének vadászfegyvere „véletle­nül” elsült, s pilótatársunkat halá­losan megsebesítette! A közhiedelemmel ellentétben tehát nem Istenes főhadnagy volt a tiszakécskei vérengzés tettese! Az ő feladata a csongrádi „tüntetők” szétzavarása volt, de műszaki hiba miatt a gépe lezuhant, s ő életét vesztette. A katasztrófa híre természetesen nagy megdöbbenést váltott ki a reptér személyi állományában, s ezt az eseményt Török alezredes köteles volt azonnal jelenteni a lé­gierő parancsnokának. S annak el­lenére, hogy Gyurkótól ismételt parancsok érkeztek a repülőtérre, Szabadszállás, Kerekegyháza, Kunszentmárton, Fülöpszállás tüntetőinek szétverésére, a hadosz­tály parancsnoka ezeket megta­gadta, mivel Nádor ezredes, OL- LEP-parancsnok megtiltott min­denféle fölszállást. A repülőtérről csakis az ő személyes engedélyével lehetett ettől kezdve gépeknek föl­szállni. A nap folyamán több Li—2-es szállítógép érkezett a fővárosból, ahová kecskeméti kenyeret szállí­tottak. Más esemény nem történt. ( Folytatjuk) Nyolc arckép Dokumentumfilm-sorozatot ké­szít a Magyar Televízió a RAI olasz tévé számára. Kiváló magyar film­rendezők jegyzik az egyes epizódo­kat. Nyolc személyiséget mutatnak be a mai magyar közélet, gazdaság, kultúra és sport területéről az olasz televízió iskolai és oktatási műsorai számára. Enrico Manca, a RAI el­nöke elégedetten nyilatkozott a megállapodásról, amellyel elkezdő­dik a gyártási és egyéb együttműkö­dés a két televízió között. „A hatá­rok Kelet és Nyugat között egyre nyitottabbak. Remélem, az első konkrét együttműködést újabbak követik és intézményeink egyre kö­zelebb kerülnek egymáshoz” —. mondta. Bányai Gábor igazgató az MTV részéről szintén azt a rémé- • nyét hangoztatta, hogy az első do­kumentumfilmeket újabb közös produkciók követik majd. Olvasókönyv ’56-ról — Történelmi olvasókönyv jelenik meg az 1956-os forradalomról. A kö­zépiskolások számára összeállított könyvet — a Történelmi Igazságtétel Bizottsága kezdeményezésére — az 1956-os Forradalom Történetének Akadémiai Dokumentációs és Kutató- intézet munkaközössége írta — jelen­tették be a TI B hétfői sajtótájékoztató­ján. Az olvasókönyv a forradalom ese­ménysorozatának logikáját követi, így külön fejezet foglalkozik a forradalom előzményeivel, a felkeléssel, a szabad­ságharccal és a megtorlással. A kötet szöveges részét olyan térképek, fotók és fakszimilék egészítik ki, amelyeknek egy része most jelenik meg először. A könyv szerzőinek célja: igaz, objektív ismeretek eljuttatása a társadalom minden rétegéhez. Az olvasókönyvet a Tankönyvkiadó nyomtatta ki 150 000 példányban. A MAGYAR GAZDASÁGI CÉGMUTATÓ szerkesztőbizottsága hirdetésszerve­ző üzletkötőket keres. Érettségizett, agilis üzletkötők részére kiemelt jöve­delem. Tájékoztató és felvétel Kecske­mét, technika háza — Dózsa terem, november 16., 10 óra. (PMS Kft) 11155 Gazdasági ügyintézőt keresünk kis létszámú vállalkozás adminisztrációs teendőinek végzésére, közgazdasági végzettséggel, legalább 5 éves gyakorlattal. Leveleket „Önálló munkakör" jeligére a kecskeméti Minihirbe. 11185 AKCIÓ ********************** * Az AVON Cosmetics * * a világ legnagyobb kozmetikai * * vállalata * t tanácsadónőket í * keres í * Vállalkozó szellemű hölgyek, akik szere- * * tik az emberekkel való kapcsolatot és * * pénzt is akarnak keresni, * Írjanak a következő cimre: * 6000 Kecskemét, * * Május 1. tér 5. * * AVON-iroda. Tel.: 76/28-550. 402ss * ********************** ÍNYENCEK, FIGYELEM! Kínai ételkülönlegességekkel várjuk Önöket 1991. november 15-ótől a Csipke Szálloda éttermében. Asztalfoglalás: 77/21-455 4833 J---------------------------------------'s K alocsa város önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a belváros üzletközpontjában, a Marx tér 3. szám alatti, 290 m2 nagyságú telken fekvő (földszint + emelet + pad­lástér), 652 m2 nettó szintterületű, gazdasági funkciójú épülettel beépített ingatlan hasznosítására A pályázat célja a belváros értékeihez igazodó funkciót biztosító átalakítás, -építés, illetve épület elbontása esetén új 2-3 szintes épület építése. Az elbírálás során előnyben részesül a vételi szándék, de lehetséges a lízingelés, illetve a bérbeadás formája is. A pályázatot 1992. január 15-éig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalhoz. Részletes pályázati kiírás és további információ kérhető a hivatal vállalkozási csoportjánál (telefon: 64/62-271, Varajti László). 4014 S_______________r l i: Síiéi. Mim»:! Ül h HUNGÁRIA WIENERBERGER TéglaipariKFT A HUNGÁRIA-WIENERBERGER TÉGLAIPARI Kft. PÁLYÁZATOT HIRDET ü ----rrrrrm r m rrirr 11 ;im n m ! i nrrf i m jTiTmTfTl ^ 111111111 j 1 i~t 11 i i h 11111 n i ii n n n n i i r n 11111T T11 t 7 tti tt~t nitiHtLMnn[inriT1lTI frrt irrtrmtt1 * ___'tttH E VŐSZ0LG ÁLATI SZAKTANÁCS/ (ff---- : állás betöltésére A SZAKTANÁCSADÓ FELADATA — a társaság termékeinek piaci megis­mertetése, kapcsolattartás a különbö­ző partnereinkkel; — új termék piaci bevezetése. Az állás elnyerésénél az építőiparban vagy építőanyag-kereskedelemben eltöltött gyakorlat, illetve a német nyelv ismerete előnyt jelent. Szolgálati autót biztosítunk. Bérezés megegyezés szerint. A pályázatokat fényképes szakmai önéletrajzzal a megjelenést követő 10 napig kérjük a kft. címére megküldeni. TÁJÉKOZTATÓ Fórum az átalakulásért A politika intézményi-szervezeti kereteinek gyökeres átalakulása, az új lendületet vett modernizálási és felzárkózási törekvések pezsdítően hatottak a gazdasági szférára is. A liberalizáció, a segítő-ösztönző in­tézkedések együttes hatása, a felté­telrendszer alapvető módosulása a gazdasági élet ezer és ezer új sze­replőjének megjelenéséhez, már most látható eredményekhez és újonnan keletkezett feszültségek­hez, sürgősen megoldandó felada­tokhoz vezetett. A gazdasági szerkezet tudatos át­rendezését irányító központi elkép­zelések, valamint az egyének és csoportjaik spontán helyi kezdemé­nyezései formálják a gazdaság új rendszerét. A bővülő piaci lehetőségek és igé­nyek a kis- és középvállalkozók ed­dig nem látott méretű színrelépését eredményezték. A vállalkozások működése eddigi tapasztalatainak és feltételrendsze­rének sokrétű elemzése érdekében 1991. november 20—22 között Kaposvárott most első ízben rendezik meg a vállalkozásfejlesztési szakmai napokat. A rendezvény szervezői — a Ma­gyar Vállalkozásfejlesztési Alapít­vány, az Országos Kisvállalkozás Fejlesztési Iroda és a JOINFO (Vál­lalkozóházak klubja) — a tények fel­tárásával és megismertetésével, va­lamint előremutató ajánlások meg­fogalmazásával kívánnak hozzájá­rulni a vállalkozói kultúra fejleszté­séhez, vállalkozásbarát társadalmi­gazdasági környezet kialakításához. A fórum egyúttal széles körű kap­csolatépítési lehetőséget kínál a vál­lalkozások és azok működését segí­tő, a szakterületre jelentős befolyást gyakorló intézmények (kormányzat, érdekképviseletek, alapítványok, kamarák, önkormányzatok stb.) kö­zött. A kis- és középvállalkozók három­napos szakmai fóruma az egyes te­rületek, elismert szaktekintélyek részvételével hat szekcióban (vállal­kozások finanszírozása; vállalko­zásfejlesztés a településeken; okta­tás, vállalkozáskultúra; szolgáltatá­sok szerepe a vállalkozásfejlesztés­ben; vállalkozásfejlesztés informá­ciós rendszere; nemzetközi kapcso­latok), és plenáris ülésen ad alkal­mat a vélemények kifejtésére és üt­köztetésére, a jelenlévők ismeretei­nek bővítésére, az érintettek tevé­kenysége összehangolására, a né­zetek és az érdekek közvetítésére. További információ: Jákli Péter elnök, JOINFO (Vállalkozóházak klubja), 7400 KAPOSVÁR, megyeháza, * Csokonai u. 3. Telefon; 82/12-775

Next

/
Oldalképek
Tartalom