Petőfi Népe, 1991. november (46. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-01 / 256. szám

(C kát\ emét ; Pszichiátriai konferencia Kecskeméten Országos konferenciát ren­dez Kecskeméten a Magyar Pszichiátriai Társaság novem­ber 7—9. között a technika há­zában. A vándorgyűlésen a meghívottak két jelentős prob­lémáról tanácskoznak. A pszi­chiátria és határterületei kérdé­seinek eszmecseréjére, az idén első alkalommal a természet- gyógyászat és az alternatívme­dicina ágazatok képviselőit is meghívták. A második téma­kör keretében a ma már egyre több embert érintő civilizációs betegség—a szorongás — kér­dését elemzik a szakemberek. Kávécsempészeket fogtak a bajai rendőrök Szerdán a hideg és sötét éj­szakában nem számított ellen­őrzésre az a két szabadkai ro­kon, aki 361 kilogramm kávé­val indult az országhatárra. A rutinellenőrzésre megállított autóból előrekerült nagy mennyiségű élvezeti cikk lefog­lalása után a letartóztatás sem maradt el. A bajai vám- és pénzügyőrségnek átadott tette­sek gyorsan vallani kezdtek. Kiderült, hogy a kávéhoz még 12 darab rádiómagnó tartozik. Az árut Bécsben szerezték be és egy eddig ismeretlen autóbusz- szal került Magyarországra. Itt került a lefoglalt autóba. A tekintélyes árutömeg értéke megközelítőleg százezer forint. Megtámadtak egy őrkatonát Támadás érte szerdán a késő éjszakai órákban egy Baranya megyébe telepített rádióloká- tor-allomás fegyveres őrségé­nek egyik tágját. Az őrszolgá­latot teljesítő sorkatonát — miután őrhelye közeiében egy hason rejtőzködő személyt fe­dezett fel, majd intézkedésre készülve géppisztolyát tüzkész állapotba helyezte—- hátulról leütötték és egy késsel meg­szúrták. A késszúrást téli ruhá­zata felfogta. A sorkatona — mielőtt elvesztette volna esz­méletét —, fegyveréből egy lö­vést adott le, amire katonatár­sai segítségére siettek. Az isme­retlen támadók elmenekültek. A felállított őr nyolc napon be­lül gyógyuló sérüléseket szen­vedett. Kommandós­továbbképzés Békéscsabán A vidéki rendőrkommandó­sok országos továbbképzésé­nek nyitányaként csütörtökön Békéscsabán bemutatót tartott a Körös kommandó. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság speciális szolgálatának tagjai egyebek közt bemutatták, ho­gyan fognak el fegyveres rab­lót, miképpen szabadítanak ki egy épületből túszokat. Első íz­ben szerveztek az ország vidéki „speciális rendőrségi szolgála­tainak” (köznyelven komman­dósoknak) szakmai tanácsko­zást. Tíz mondatban a takarékosságról Ismerősöm a fél világot ráag­gatná unokájára. Azon viszont, hogy a kislány beleharap az al­mákba, de egyiket sem eszi meg, mélységesen fölháborodott. Pe­dig almájuk annyi, hogy nem győzik eladni. Ismerősöm igen takarékos, lián is mindenük, ami kell, tartalék is a bankban. Már-már legyintettem az esetre, amikor rádöbbentem: nem vélet­len ez a szigor! Nem a pár almát sajnálja, azt végül is odalöki a disznóknak. Az elvből nem en­ged. Mert ha a pazarlást elnézi, s most nem vacakol az almán, unokája — igaz csak később — látja majd kárát. Hogy gye­rekkorában nem tanították meg neki a takarékosságot... — nagy — PÉT BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVI. évf., 256. szám Ára: 9,60 Ft 1991. november 1., péntek mmmm HALÁLOS ÜTKÖZÉS KISKUNHALASON Kisgyermek volt az áldozat Tegnap délelőtt 11.25 órakor Kis­kunhalas határában halálos kime­netelű baleset történt. Az 53. számú főúton Szabó István, a kiskunhala­si rendőrkapitányság szolgálaton kívüli járőre a PS 41-39 forgalmi rendszámú Moszkvics tápusú sze­mélygépkocsijával a Shell benzin­kúthoz kívánt behajtani. Balra ka­nyarodás közben nekiütközött a szemből egyenesen érkező Kárpáti László 25 éves jánoshalmi lakos BEE 052 forgalmi rendszámú Audi 80 típusú személygépkocsijának. Az ütközés következtében a hátsó ülésen utazó két és fél éves Kárpáti Zsolt, az ülések között előre repülve, nekiütközött az első szélvédőnek. A súlyos sérülés következtében kór­házba szállítás közben életét vesztet­te. Mikó Tibor 26 éves jánoshalmi lakos súlyos, a baleset többi résztve­vője könnyű sérüléseket szenvedett. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr­főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatban tegnap délután a kö­vetkezőket nyilatkozta lapunknak: — A rendőrség az esemény kap­csán a halaszthatatlan helyszíni in­tézkedéseket megtette. Ezeknek szakszerűségét, törvényességét dr. Pálvölgyi István rendőr alezredes, a főkapitány közbiztonsági helyettese felügyelte, aki a történteket követő­en Kecskemétről azonnal a helyszín­re utazott. A továbbiakban a Csongrád Megyei Főügyészség Ügyészségi Nyomozóhivatala jár el az ügyben, miután az ő illetékessé­gük és hatáskörük a baleset körül­ményének teljes kivizsgálása. A nyomozóhivatal szegedi veze­tőjét, dr. Imolya Imrét is sikerült még délután telefonon elérnünk, aki ígéretet tett arra, hogy ma további tájékoztatást ad olvasóinknak. V éleménykülönbségek Madridban A közvetlenül érdekelt felek kap­tak szót csütörtökön a madridi konferencián. Jichak Samir viszonylag mérsé­kelt hangvételű megnyilatkozásá­ban azt hangoztatta, hogy Izrael megegyezést akar, de semmilyen engedményt sem ígért az arab álla­moknak és lényegében Izrael régóta képviselt álláspontját ismételte meg. A területi kérdéseket például másodlagosnak minősítette és azt hangoztatta, hogy a jelenlegi tár­gyalásoknak el kell vezetniük Izrael állami létének elismeréséhez. A pa­lesztinok kérdéséről a kormányfő szinte semmit sem mondott, azon túl, hogy az átmeneti önigazgatást helyezte számukra kilátásba. — Ha ez a konferencia valamit is megtesz, akkoí véget kell vetnie Iz­rael önkényes magatartásának, an­nak, hogy csupán a saját maga által alkotott szabályoknak megfelelően éljen — jelentette ki Kamel Abu Dzsaber jordániai külügyminiszter. A területet a békéért elv minden más elvnél és jelszónál jelentősebb. Követelte, hogy Izrael vonja ki csa­patait minden megszállt arab terü­letről. A palesztinokat illetően kije­lentette: lehetővé kell tenni számuk­ra, hogy ősi földjükön érvényesít­sék önrendelkezési jogukat, de hoz­záfűzte: Jordánia sohasem volt Pa­lesztina és nem is lesz azzá. A Jordániával közös palesztin küldöttség vezetője, Hajdar Abdel Safi szerint Samir beszédének hang­neme visszalépést mutatott a né­hány nappal korábban kifejtett ál­lásponthoz képest. Hanan Asravi asszony, a palesztin küldöttség szó­vivője kiábrándítónak nevezte az izraeli álláspontot és kijelentette, hogy semmiféle gesztust sem tettek a megbékélés érdekében a paleszti­noknak. ÉRTÉKMENTŐ KALOCSA Felújították az érseki palotát Nincs másik város a Duna—Ti­sza közén, amely annyi műemlék­kel dicsekedhetne, mint a Szent István alapította Kalocsa. A világ különösen óvott értékei között jegyzik a főszékesegyház, az érseki palota és a papi otthon határolta Szentháromság teret. Az érsekség a műemléki fel­ügyelőséggel, a megyei tanáccsal (önkormányzattal), illetve a szék­helyvárossal közösen nagy ívű ter­vet készített a hazai barokk építé­szet remekinek a megmentésére. Az első feladat az istentisztelet, az áhítat helyének a megmentése volt: megszépült a főszékesegyház, rendbe hozták az orgonát. Ezután készült el a főtemplom sekrestyéje fölött az érseki trezor legértéke­sebb tárgyait bemutató kincstár. Három évvel ezelőtt a kastély rekonstrukciója is megindulhatott. A P. Oszwald Gáspár piarista mérnök által tervezett monumen­tális épület — amelyet a korábbi oppidium helyén; egyes egységei­nek továbbfejlesztésével emeltek — otthont ad a világhírű könyv­tárnak, az érseki levéltárnak, a fő­egyházmegyei hivataloknak és a metropolita lakóhelye. (Folytatás a 2. oldalon) iwiwir. • A kalocsai érseki kastély építésénél, díszítésénél olyan neves mesterek közreműködtek, mint Mayerhoffer András, Oszwald Gáspár és a festő Anton Maulbertsch. A most befejeződött teljes külső rekonstrukció 10 millió forintba került. PN-INTERJU A „KIZÁRT” PREPELICZAY ISTVÁNNAL Nem fogadom el a döntést, mert illetéktelenek hozták A legeslegújabb kisgazdabotrány szerdán este tört ki, amikor a párt országos vezetősége, az ellenőrző bizottsággal karöltve, október 31-e után­ra nem hosszabbította meg a kormányba delegált miniszterek és államtit­károk mandátumát és kizárt a pártból országgyűlési képviselőket. Utóbbi­ak egyike Prepeliczay István, aki tegnap délután válaszolt a Petőfi Népe kérdéseire. — Mennyire tekintik jogszerű­nek a pártvezetés döntéseit? — En azt hiszem, hogy ma min­den épelméjű embernek azt kell szem előtt tartania, hogy mit köve­tel az ország érdeke. Ez semmi esetre sem a kormányozhatatlan- ság, semmi esetre sem a koalíció szétzilálása — amire tulajdonkép­pen ezek a döntések irányulnak. Ezeket azonban már csak azért sem tudom elfogadni, mert nagyon tisztázatlanok azok a körülmé­nyek, amelyek között megszület­tek. Olyan információval is rendel­kezünk, hogy jogosulatlanok kap­tak szót, szavaztak — tehát én sze­mély szerint nem is tudom, hogy a testület egyáltalán hivatalos kis­gazdatestület volt-e. A bajok ugyanis ott kezdődnek, hogy már az elnökség megválasztását is meg lehet kérdőjelezni. — Értelmezhetem úgy tehát a szavait, hogy a döntéseket nem fo­gadja el? — Én személyesen nem foga­dom el, így van. Nem tartom illeté­kesnek őket, hogy ilyen kérdések­ben döntsenek. A miniszterek vagy a politikai államtitkárok munkájá­nak a megítélésében mégiscsak a frakció az illetékes, amely benne van a törvényhozás folyamatában és látja ezeknek az embereknek a ténykedését. Egészen nyilvánvaló, hogy minderre egy X megyéből följött vezetőnek semmiféle rálátá­sa nincsen. — Van itt egy érdekes időbeni egybeesés: kedden lejárt az a határ­idő, amelyet a parlamenti frakció szabott Torgyán Józsefnek az átvi­lágításával kapcsolatos dokumentu­mok bemutatására és akkor szer­dán megszületett a döntés. (Folytatás a 2. oldalon) JUGOSZLÁVIA Megsértik a fegyver­embargót Az ENSZ Biztonsági Tanácsa zárt ajtók mögött megtartott kon­zultációján úgy találta, hogy meg­sértik a Jugoszláviában harcoló fe­lekkel szembeni fegyverszállítási embargót. A testület elnöke szerint a jugoszláviai helyzet továbbra is fe­nyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra. A Reuter ugyanakkor azt jelen­tette, hogy az EK már kidolgozta a Jugoszlávia elleni gazdasági szank­ciókat, amelyeket a béketervet elu­tasító szerb álláspont változatlansá­ga esetén a jövő héten jelentenének be. Dubrovnikban a helyzet tovább­ra is súlyos, hiányzanak az alapvető szolgáltatások, nincs villany, csak néha működnek a telefonok, akado­zik a vízellátás. A városban sok tíz­ezer menekült zsúfolódott össze, mert sokan éppen az óváros falai kö­zött kerestek menedéket a környé­ken zajló harcok elől. Dubrovnik környékén még mindig időről időre fellángolnak a harcok, csütörtökre virradóra is lövöldözések voltak. Csütörtökön súlyosbodtak a har­cok Vukovárnál, a hadsereg ágyúk­kal lövi a várost —jelentette a hor- vát rádió. Megemlékezés a takarékossági világnapon Mit jelent ma a takarékosság? Egyrészt természetes törekvést a gyarapodásra, adott esetben a kis fillérek gondos, módszeres gyűjtö­getését kamatozó betétben. De le­het olyan előrelátás, amelynek eredményeként biztos tartalékot képez valaki, gondolva az esetleg nehezebb időkre. Megint mások egy meghatározott cél — befektetés, vásárlás — elérése érdekében gyűj­tik össze forintjaikat, s akadnak, akik saját személyes függetlensé­gük bázisát teremtik meg a takaré­kossággal. Más összefüggésben persze a ta­karékosságnak van olyan szélesebb értelmezése is, mely épp oly fontos, mint az előzőek: a termelési, techno­lógiai pazarlás megakadályozása, a világ természeti erőforrásaival való ésszerű gazdálkodás. E gondolatok­ról szólt Gaborják József, az OTP Bank Bács-Kiskun megyei igazgató­ja tegnap Kecskeméten, a takaré­kossági világnap alkalmából az OTP székházában megtartott meg­emlékezésen, amelyen részt vettek a megyében, Kecskeméten levő ban­kok, pénzintézetek képviselői. (Folytatás a 3. oldalon) ÚJ! ÚJ! ÚJ! Jövő heti rádió- és tévéműsor TISZTELT OLVASÓINK! Mai számunkban megválto­zott formában tesszük közzé a jövő hét műsorait. E változtatást az indokolta, hogy számos olva­sónk írta hozzánk küldött levelé­ben, jelezte telefonon vagy sze­mélyesen: jó lenne, ha változtat­nánk mellékletünk eddigi küla­lakján. Mától négy oldalunkon, álló formában, a szokásos részle­tességgel, műsorajánlatokkal közöljük a programokat, ám egyszerűbb tipográfiai megoldá­sokkal és nagyobb betűkkel. Az Önök kívánsága szerint. Műsor­mellékletünkkel kapcsolatos ész­revételeiket természetesen to­vábbra is várjuk, javaslataikat fi­gyelembe vesszük. (A szerk.) Ismét napirendre tűzik az Expót A kormány csütörtöki ülésén napirend előtt megvitatta a Füg­getlen Kisgazdapárt Országos Ve­zetőségének állásfoglalását, vala­mint a kisgazdafrakció azon leve­lét, amelyben felkéri a miniszterel­nököt: a párt országos vezetőségé­nek javaslatától eltérően a kor­mányzati lépésekkel várja meg a képviselőcsoport állásfoglalását. Antall József ennek nyomán a há­rom koalíciós párt frakcióinak kö­vetkező együttes ülésén kívánja a kialakult helyzetet megvizsgálni. A kormány ismét foglalkozott a világkiállítással — ismertette az ülés további témáit a szóvivő Mi­után az Országgyűlés Házbizottsá­ga felkérte a kormányt, hogy te­gyen javaslatot az Expo-törvény- tervezet sorsát illetően, a kabinet egyhangú szavazással úgy döntött: az Országgyűlés keddi plenáris ülé­sén kéri, hogy a Ház kezdje meg a törvénytervezet tárgyalását. A rendőrségről szóló törvényja­vaslatot ugyancsak megvitatta a kormány. A javaslat figyelembe veszi az ország állami, jogi és poli­tikai életében bekövetkezett válto­zásokat, különösen a jogállamiság megteremtésére irányuló kezdemé­nyezéseket, amelyek feltétlenül szükségessé teszik egy korszerűen működő rendőrség kialakítását. Az új szabályozásban a demokra­tikus követelmények kerülnek elő­térbe. Francia—magyar libamájháború — A magyar kormány minden eszközt felhasználva fejezze ki til­takozását a francia kormányzatnál a magyar libamájszállítmányok el­leni akciók miatt — jelentette ki a Hungavis vezérigazgatója. A ma­gyar szállítmányokkal szembeni parasztakciók — legutóbb Brive város határában megtámadtak egy magyar kamiont — nem tekinthe­tő egyedi esetnek. Franciaország az adminisztratív protekcionizmus széles eszköztárát vezette be, kezd­ve a vasúti szállítás letiltásától li­ba- és kacsamájak súlykorlátozá­sáig. Mentőhelikopter a városföldi iskolában A városföldi általános iskola udvarán csütörtökön délelőtt, fél tíz tájban diákok és tanárok ácso- rogtak, s az eget kémlelték. Nem kellett sokáig várakozniuk: észak felől, a magasban hamarosan fel­f Cikk link a 2. oldalon) • Lám én már elértem a rotort! * 1»

Next

/
Oldalképek
Tartalom