Petőfi Népe, 1991. június (46. évfolyam, 127-151. szám)

MA Igazságot kap a kivégzett gazda? (3. oldal) Levél Fülöpszállásról (3. oldal) Anekdoták, irodalmi legendák (4. oldal) Házunk tája (5. oldal) Kalendárium (6. oldal) i SPORT (11. oldal) PETŐFI NEPE BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVI. évf., 127. szám Ára: 7,90 Ft 1991. június 1., szombat HÉTFŐN Európa kapujában a bácskai települések (5. oldal) A kinevezéshez kérték az önkormányzatok véleményét Dr. Kristóf András rendőr alezredes Kiskunfélegy­háza, Hargitai László rendőr százados Kalocsa, dr. Kispál Antal rendőr alezredes Kiskőrös, dr. Molnár István rendőr alezredes Kecskemét, dr. Kastyják Já­nos rendőr őrnagy Kiskunhalas, Tölgyesi Lajos ren­dőr őrnagy pedig Baja város, valamint a környező települések közbiztonságáért felelős rendőrfőnöke a mai naptól. Kinevezési okmányaikat pénteken dr. Ko­csis Attila, Bács-Kiskun megye rendőrfőkapitánya adta át a sajtó munkatársainak jelenlétében megtar­tott vezetői értekezleten, amelyre hivatalosak voltak az érintett városok önkormányzatainak képviselői is. Az új rendőrkapitányok megbízatása öt esztendőre szól. A parancskihirdetést követően a megyei rendőrfő­kapitány szólt az első ízben nyilvánossá tett pályázat­ról, erre — mint ismeretes — megyénkben összesen 19-en adták bejelentkezésüket. A jeligés pályaműve­ket öttagú bírálóbizottság értékelte, majd ők voltak azok, akik személyesen is elbeszélgettek a jelöltekkel. Az alkalmasak közül — a kinevezési jogkör gyakorló­jaként — a főkapitány választott, ám a terület vala­mennyi önkormányzatának véleményét is ki kellett kérnie. Egyedül a bajai kapitányságon történt szemé­lyi változás: az eddigi rendőrfőnök nyugállományba ment. Egyáltalán nem volt törvényszerű viszont a többi helyen a csere, ezt nem csak a megyének a bűnüldözés terén eddig elfoglalt jó pozíciója, hanem maguk a megkérdezett önkormányzatok is megerősítették, amikor bizalmat szavaztak. Mint a tegnapi vezetői értekezleten elhangzott: Kiskunfélegyházán, Kiskő­rösön, Baján, Kecskeméten például ellenszavazat nél­kül támogatták a főkapitány jelöltjét, míg Kalocsa körzetében egy önkormányzat jelzett csak vélemény­­különbséget. N. N. M. A kamatadóról hétfőn dönt az Alkotmány­­bíróság Az Alkotmánybíróságnak már kialakult koncepciója van a kamatemelés ügyében, s ennek határozattervezetí formáját jú­nius 3-án, hétfőn vitatják meg az alkotmánybirók, zárt ülésen. A határozattervezet annyira ki­dolgozott, hogy az alkotmány­bírák nagy valószínűséggel meg­hozzák a döntést, s ezt követően még hétfőn sor kerül a határozat kihirdetésére is — közölte dr. Holló András főtitkár. ÉLES VITA A PEDAGÓGIAI INTÉZETRŐL, FELMENTETTÉK A HÍRŐS FILM IGAZGATÓJÁT Tizennyolc napirendet tárgyalt a megyei közgyűlés Megváltozott a tervezett napirend a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tegnap Kecs­keméten megtartott ülésén. Miután a parlament úgy döntött, hogy létrehozza a megyei sportigazgatóságokat, így ez az ágazat központi irányítás alá kerül, Kőtörő Miklós, a megyei közgyűlés elnöke javasolta, hogy mind a sporthivatal feladataival, mind az önkormányzati hivatal ideiglenes szervezeti rendjével és működésével kap­csolatos tervezetet vegyék ki a megtárgyalandó pontok közül. Ezt követően dr. Balogh László, a megyei közgyűlés alelnöke elő­terjesztésében került a testület elé a megyei és települési önkormány­zatok együttműködésének kérdé­seit taglaló anyag. A részletes, sok­oldalú írásos elemzéshez rövid szó­beli bevezető kapcsolódott. Az DOHÁNYZÁSMENTES VILÁGNAP KUNADACSON Dolgozni, tanulni és szeretni Emlékmű Kiskőrösön A második világháborúban meghalt kiskőrösieknek akar emlék­művet állítani a város lakossága. Az önkormányzat pályázatot írt ki az emlékmű elkészítésére. Gáti Gábor és Palotás József szobrász­­művészek alkotásait meg akarják ismertetni az egész város lakossá­gával, azért a maketteket nemcsak közszemlére teszik, hanem ezek­ről fényképeket is készítenek, amelyek láthatóak lesznek a város forgalmasabb helyein. A lakosság szavazhat is arról, hogy melyik felállítását szeretné. Várhatóan egymillió forintba kerül az emlékmű a talapzattal, valamint a felállítás, parkrendezés stb. költségeivel együtt. Az önkormányzat rövidesen arra is javaslatot tesz, hogy a város melyik csendesebb helyén állítsák fel. Az egyházak a városban gyűjtést rendeznek és a befolyt pénzzel járulnak hozzá a költségek­hez. Jánoshalma új portái Jánoshalma belterületi útjainak csak 40 százaléka szilárd burko­latú. Útépítésre azonban az idén csak 8 millió forintot tud költeni az önkormányzat. Zúzott kővel borítják be a temetőutakat, egyházi költségen, melyhez kisebb összeggel hozzájárul a város is. Folya­matban van az üres telkek közművesítése, ötven családi ház számára készítik elő így a portákat. Muskátlit, majd pedig tuját ültettek tegnap délelőtt Kunadacson, egy do­hányföldön, a dohányzás elleni küzde­lem jelképeként. Nem kisebb személyi­ség fogta az ásónyelet, mint Tapani Pi­­ha, a WHO dohányzásmentes Európá­ért akcióprogramjának tudományos szakértője, Halcsik Antal helyi polgár­­mester közreműködésével. Nem véletlenül esett a választás a dohányzás elleni világnap alkalmából Kunadacsra. Három évvel ezelőtt ugyanis „nem dohányzó településként” országosan híre kelt. Itt azóta sem szűnt meg a dohányzás elleni küzde­lem, attól függetlenül, hogy mind a mai napig e község lakosságának legfőbb jövedelemforrása a dohánytermesztés. A helybélieknek 20 százaléka dohá­nyos — amint azt dr. Farkas Kálmán körzeti orvostól megtudtuk —, míg or­szágosan ez az adat 40 százalék. Ám azt is hangsúlyozta a szakember, hogy csakis a toleranciával lehet a cigarettá­­zással szemben fellépni. A május 31-ei programra a budapes­ti Babits Mihály Gimnázium „dohány­zás elleni” osztályát is vendégül látták a kunadacsiak és sport-, valamint szel­lemi vetélkedőt szerveztek számukra és a helybéli fiataloknak. Tapani Piha, a WHO munkatársa lapunknak nyilatkozta: — A dohány­zás elleni világnap alkalmából a WHO 31 európai tagállamainak legtöbbjében rendeznek hasonló ünnepségeket. Az idén három kiemelt hely van: Kaunasz Litvániában, Varsó Lengyelországban és Kunadacs Magyarországon. A fel­soroltak közül az utóbbi település ün­nepségének tervét véltem a legjobbnak, ezért jöttem el ide. Egyébként hallot­tam a három évvel ezelőtti nem do­hányzó akcióról. Rendkívül rokon­szenves dolognak tartom, hogy a kö­zség összefogott az egészség érdekében. Mert fel kell ismerni: csak egészségesen lehet megfelelően dolgozni, tanulni és szeretni! B. A. alelnök ebben azt hangsúlyozta: a megyei közgyűlés a megalakulás óta eltelt 6 hónap alatt minden olyan döntést meghozott, amely a működéséhez szükséges volt. Még­is most meg kell határoznia az ön­(Folytatás a 2. oldalon) Virágot, ne csak ma! Pedagógusnapokon kaszálnak a virágboltosok. Készítik a cifra, celofános csokrokat, mindenféle egzotikus virágokkal. A tanári szobák asztalain halomba gyűl­nek a hála lerovásának jelképei. Győzze csak hazavinni a pedagó­gus. Ez a nap az ünneplésé. Szep­tembertől júniusig azonban sok, szürke nap van. Pedagógusok­nak, diáknak és szülőnek egy­aránt. Gyerekekkel beszélgetve min­dig felteszem a kérdést: ki a ked­venc tanárod? Ritkán kapok csil­logó tekintettel kísért választ. Felnőttek — szülők —, ha be­szélgetnek gondjaikról, az iskolai problémák mindjárt terítékre ke­rülnek. De a tanítók, tanárok kö­zött is alig találni elégedett em­bert. Az iskolákból eltűnt a virá­gos hangulat. Es nem csak azért, mert nincs pénz kifesteni a tantermeket, s hovatovább már a fűtésszámlára se futja. Nem lehet jó hangulat ott, ahol az igazgatóválasztások két szekértáborra osztják a taná­ri kart. A pedagógusnak — első­sorban kiegyensúlyozottságra, lelki nyugalomra volna szüksége munkájához. De hogyan tegyen rá szert? Kitől kap segítséget munkája végzéséhez? Tőlünk, szülőktől sem mindig. Még jó, ha csak legyintünk, s nem illetjük nyílt bírálattal, ha gyerekünk a sérelmeit sorolja! A szomorú az, hogy bizony a kel­leténél több kudarc, mellőzés éri azt a „büdös kölyköt". Merthogy igaza van a játszmában minden­kinek: pedagógusnak, szülőnek gyereknek. Csak nincs, aki igaz­ságot tegyen köztük. A pedagógusnapi virágcsokor gyógyír ezekre a sebekre. Vajha átmenthetnénk az ünneplös han­gulatból a hétköznapokra is. Ha legalább igyekeznénk megérteni egymást! Mert nem lehetünk nyíltan, vagy burkoltan ellensé­gesek egymással ott, ahol közös ügyben együtt kelI munkálkod­nunk. S ahol efféle gondok nincse­nek, s hisszük, sok az ilyen isko­la, ott egész évben pedagógusnap van. Zizegös, flancos virágcsok­rok nélkül is ... Nagy Mária Határidő előtt kivonulnak a szovjet csapatok A Szovjetunió a kitűzött határidő —június 30. — előtt befejezi Magyaror­szágon állomásozó csapatai teljes kivonását — jelentette be pénteken Moszkvában Vlagyimir Zsurbenko vezérőrnagy. Közölte, hogy Magyaror­szágon mára mindössze 1500 szovjet katona és összesen 5 haditechnikai eszköz maradt. Ez év januárja óta 14 ezer katonát, 214 harckocsit, 189 páncélozott harcjárművet, 683 tüzérségi üteget, 111 katonai repülőgépet vont vissza a Szovjetunió magyar területről. BEMUTATJUK A TEGNAP KINEVEZETT VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYOKAT • Dr. Kristóf András rendőr alezredes, a kiskunfélegyházi rendőrfőkapitányság vezetője, 45 esztendős, jogi doktor. • Hargitai László rendőr szá­zados, a kalocsai rendőrkapi­tányság vezetője, 37 éves (jogi egyetem levelező hallgatója). • Dr. Kispál Antal rendőr alez­redes, a kiskőrösi rendőrkapi­tányság vezetője, 50 esztendős, jogi doktor. • Dr. Molnár István rendőr alezredes, a kecskeméti rendőr­­kapitányság vezetője, 39 éves, jogi doktor. • Dr. Kastyják János rendőr őrnagy, a kiskunhalasi rendőr­­kapitányság vezetője, 38 eszten­dős, jogi doktor. • Tölgyesi Lajos rendőr őr­nagy, a bajai rendőrkapitány­ság vezetője, 47 éves.

Next

/
Oldalképek
Tartalom