Petőfi Népe, 1991. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-02 / 101. szám

(ásr PETŐFI NÉPE BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVI. évf., 101. szám Ára: 7,90 Ft 1991. május 2„ csütörtök MEGHÍVÓ ___________ EZ A MÁJUS ELSEJE NEM AZ A MÁJUS ELSEJE VOLT ________________ E mberek ezrei a szabadban JOtS JJÄDÜDVÄRw tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt A KISGAZDASÁGOK, FARMERGAZDASÁGOK GÉPEI KIÁLLÍTÁSRA ÉS VÁSÁRRA, amely JÁNOSHALMÁN, 1991. május 1—5. között kerül megrendezésre, a mezőgazdasági szakmunkásképző intézet területén. A kiállítás ideje alatt a helyszínen: MARDI vegyszerezőgépeket, NADIR—NAMIR öntözőberendezéseket árusítunk, kollégáink pedig szakmai segítséget adnak az üzemeltetési és telepítési kérdésekben. 1459 # Bocsan tovább él az ünnephez fűződő kedves hagyomány. Kovács Bernadett májusfát kapott a fiúktól az Ady Endre utcában. A munka ünnepét megelőző napok­ban sokan kérdezték: valóban ünnep lesz-e május elseje az idén és ezután is? Természetesen az volt és az lesz, de a teg­napi ünnep azért mégiscsak különbözött az évtizedeken át megszokottól. Kecske­méten jelezte ezt a többi között az állás­keresők — munkanélküliek—egyesüle­tének sátra, s itt és a megye más települé­sein a pártok sátrai, reprezentálva a de­mokratikus átalakulást, s a velejáró gon­dokat is. A jókedv persze most sem hi­ányzott a majálisokról, s reméljük, lesz a hangulat még jobb is a jövendő tavaszi ünnepeken. A korábbi május elsejékhez képest az ideit rövid ünnepi beszéddel, kevés álldo- gálással megúszta a kecskeméti vasút- kertben délelőtt 10 órára összegyűlt kö­zönség. Az előadó, Merász József polgármes­ter a város mai helyzetéről szólva el­mondta, hogy nyomasztóak az önkor­mányzat és a lakosság anyagi gondjai. Szükség van a gazdaság élénkítésere, hogy új munkahelyeket hozhassanak lét­re. Az önkormányzat fontos feladatának tekinti megteremteni a körülményeket az olcsóbb és jobb minőségű szolgáltatá­sokra. Május elseje, a polgármester szerint, sosem volt politikai ünnep. Kellemes időtöltést kívánt a jelenlévőknek, bízva abban, hogy új hagyományai lesznek a közösségi ünneplésnek. Annyi eladó talán az eddigi majáliso­• A kecskeméti munkanélkülkiek sátránál. SZEZAM, NYÍLJ KI! kon együttvéve sem volt, mint a mosta- nin! Egy sátor árukínálata csupa farmer­ruhából állt. Erdélyi kürtőskalács, 20 fo­rintért egy zacskó erős cukor, fasirtok, fakanalak, bárdok, enni- és innivalók meg déligyümölcs: mindből bőséges mennyiséget forgalmaztak. Zenéből is. A jókedv mégsem ragadt rá mindenki­re. A múzeum mögé települt pártok és egyesületek háza (sátra) táján, ottjár- tunkkor, nem volt ennek megfelelő han­gulat. Az MSZP, a Magyarországi Vál­lalkozók Pártja, a Szociáldemokrata Párt, az MSZMP parkrészén helyet ka­pott Munkás Kör Egyesületnek és az Ál­láskeresők Egyesületének sátorfelirata — „Zsíroskenyér, retek, hagyma és sör" elütött a dallamoktól. A bajai vállalatok tartották magukat a régi hagyományhoz: amelyiknek a Pető- fi-szigeten üdülőtelepe van, meghívta a dolgozóit és családjukat egy kis vendég­látásra. Egy üveg sör, egy pár virsli, na meg egy kis terefere a kollégákkal — mondta egy öreg textiles szaki. Jól sike­rült a nap. Az árusok, körhintások teljes szám­ban kivonultak. Minden kapható volt, ami egy jó majálishoz kell. — Ezt vegye meg, uram, nem bánja meg — ajánlja egy fiatalember nejlonta- sakba hegesztett magazinját, melynek címlapján dúskeblü hölgy díszeleg. S va­lahányszor összetalálkozunk, újra és újra meggyőz, hogy ezt a sajtóterméket min­denkinek meg kell venni, a 146 forint nem pénz érte. Bárcsak így terjesztenék a Pe­tőfi Népét! Veszek viszont két pogácsát, amit két aranyos kislány árul. Mint mondják, saját maguk sütötték. Az arányosságukban nem volt kivetnivaló, ellenben a pogácsa­sütést még gyakorolni kellett volna. A Független Szakszervezetek De­mokratikus Ligája színpadot állított, amelyen, ottjártunkkor, beat-zenekar játszott. Mellettük volt a Bácskai Mun­kavállalók Szövetsége; az MSZP és az MSZMP szintén saját sátrával vonult ki. Általános benyomásként elmond­hatom, hogy a sok ezer bajai, aki kijött a szigetre, jól szórakozott. Szeremlén egész napos programot szerveztek. Reggel 9-kor kezdődött a majális a sportpályán, ahol megjelent a falu apraja-nagyja. Minden korosztály talált „testre szabott” szórakozást ma- (Folytatás a 3. oldalon) 59 MAGYAR—SVÁJCI TÁRGYALÁSOK Előnyös megkülönböztetést” kért az elnök Magyarország szívesen fogad minden külföldi segítséget gazdaságának talpra állításához és korszerűsítéséhez, s vál­tozatlanul ki akarja fizetni minden külföldi adósságát — jelentette ki Göncz Árpád köztársasági elnök kedden Bern­ben a svájci kormány vezető képviselőivel tartott megbeszé­lésén. Az elnök hétfőn délután érkezett Svájc fővárosába és vasárnapig tartó látogatásának első teljes napját nagy rész­ben a berni hivatalos tárgyalásoknak szentelte. (Folytatás a 2. oldalon) GÖNCZ ÁRPÁD ÜZENETE A MUNKÁSOKHOZ Erős érdekképviseletet Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke május 1. alkalmá­ból az alábbi üzenetet intézte a munkásokhoz: „Barátaim! Szívesen éltem volna kedves meghívásukkal, s csak hivatalbéli kötelezettségem, hogy hazánkat külföldön képviseljem, tart távol ma, a munkások évszázados ünnepén, e szép tavaszi ünnepségtől. De engedjék meg, hogy mint egykori szervezett mezőgazdasági dolgozó, vasmunkás es az írók Szakszervezetének volt elnöke, legalább távolról üzenjek mindannyiuknak — szakszervezeti ta­goknak és szakszervezeten kívüli munkavállalóknak. Egy emberélet tapasztalatai alapján üzenem, hogy épp ma, egy valódi egyenlőséget ígérő, összeomlott gazdasági rend romjain, a kínok közt születőben lévő versenytársadalom kezdeti idősza­kában, mikor a „munkás” szó jobbára csak a munkanélküliség vonatkozásában hangzik el, az önkéntes tagság elvét szem előtt tartó, szabadon szerveződő, erős szakszervezetek szerepe, össze­fogása fokozottan fontos. Demokratikus politikai rend, jól mű­ködő parlamentáris demokrácia el sem képzelhető hatékony munkavállalói érdekképviseletek, a tagságuk — s velük együtt valamennyi szaktársuk — érdekét felelősen védeni és érvényesíte­ni képes, alapvető kérdésekben egyet akaró érdekképviseleti szer­vezetek nélkül. Hazánknak ma a társadalomépítés szinte vala­mennyi más kívánalmát megelőző létérdeke a szakszervezetek együttműködése — az eredményes társadalmi érdekegyeztetés munkavállalói alapjának megteremtése. A feladat sürgős: a szak- szervezetek tagságának érdeke azonos. Meggyőződésem, hogy ezt valamennyi szakszervezet fölismeri, s ha fölismerte, azt is föl kell ismernie, hogy egymás közti vitáik rendezése nem tűr halasz­tást. S hogy a munkavállalóknak maguknak kell eldönteniök, hogy melyik szakszervezetet választják vagy támogatják. A mun­kavállalók sürgős szükségét érzik, elvárják, hogy minden szinten beleszólásuk legyen tulajdon sorsuk irányításába: hogy vállalati szinten egyazon törvényi védelem illesse meg valamennyi szak- szervezet helyi képviselőjét, hogy a privatizáció során helyi szer­vezeteik kimerítő tájékoztatást kapjanak mind a privatizálandó vállalattól, mind a Vagyonügynökségtől, ágazati, iparági, szak­mai szervezeteik pedig szót kapjanak az általuk képviseltek jövő­jének kialakításában. Jogos követelésük, hogy a sorsukat, szociá­lis helyzetüket meghatározó törvények megalkotása során hang­jukat hallathassák és meghallgatást nyerjenek. Hogy ez milyen hatásos, az az erejüktől függ — erejük pedig a szakszervezetek együttműködésétől. Mindezek megkövetelik a munkavállalók és érdekképviseleti szerveik jogait és kötelességeit magába foglaló korszerű, az euró­pai normáknak megfelelő érdekképviseleti törvény megalkotását, ami nem történhet meg a szakszervezetek közreműködése és egyetértése nélkül. Meggyőződésem, hogy a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés kulcsa a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseleti szerve­inek felelős párbeszéde, a világos érdekvonalak mentén szabadon szerveződő társadalom pedig a parlamentáris demokrácia, az eredményes kormányzat társadalmi alapja és előfeltétele. Magánemberként erkölcsi, a Magyar Köztársaság elnökeként hivatali kötelességem, hogy erre irányuló törekvéseiket, hazánk érdekében, minden erőmből támogassam. (MTI) Hatpárti megbeszélések A hat parlamenti párt tárgyalódelegációi kedden este megállapodtak abban, hogy kon­zultációikat két hét múlva folytatják. A pár­tok többsége egyetértett abban, hogy egy hé­ten belül írásos anyagot juttatnak el egymás­nak a véleményük szerint megtárgyalásra ér­demes témákról. Szabó Irán, az MDF küldöttségének veze­tője a tárgyalások után a sajtó képviselői előtt aláhúzta, hogy hatpárti megbeszélések foly­tak, nem ellenzék és kormánypárt közötti ke­rékasztal-tárgyalások. Az első fordulóban szóba került tematikai és eljárásjogi kérdé­sekről minden pártnak saját véleménye volt, ebből adódtak a viták. Szabó Iván beszámolt arról: egyetértés született abban, hogy a tár­gyalásoknak két síkon kell folyniuk. Az egyik a politikai döntéshozók grémiuma, amelyik kedden is ülésezett. Az elfogadandó tematiká­tól függően pedig különféle szakbizottságok fognak dolgozni. A döntés mindig a politikai testületé lesz. Szabó Iván utalt arra, hogy amíg a temati­kai és a metodikai kérdésekben nincs meg­egyezés, addig az első ülést nem befejezettnek, hanem csak megszakítottnak kell tekinteni. Orbán Viktor ezért arra kérte Antall József miniszterelnököt, hogy mint az első ülés „mo­derátora” addig maradjon meg tisztében, utá­na a kormány mint közvetítő kiszáll a tárgya­lásokból. Az aláírt megállapodások a párto­kat kötelezni fogják, a parlamenti képviselő­ket azonban nem. Éjféli látogatók egy bácsalmási raktárban JELES A SZAKMUNKÁSKÉPZŐNEK Kisgépmustra Jánoshalmán Késő bánat, eb gondolat. Ha ismerte volna a történetben sze­replő két kunbajai illetőségű fi­atalember a régi-régi közmon­dást, talán másként alakulnak a dolgok. Legalábbis nem kel­lett volna megbánniuk, amit tettek, nem is beszélve arról, hogy aligha fog a törvény az őszinte szánom-bánommal megelégedni. — Jó lenne pénzt szerezni — gondolta Siskovics Sándor 23 eves kunbajai fiatalember, aki­nek volt ugyan becsületes fog­lalkozása a MÁV-nál, így jöve­delme is, de azt nyilván kevesell­te. Ne felejtsem el, hogy nem ve­zérigazgatóként, hanem váltó­tisztítóként dolgozott. Aminek mégis volt egy nagy előnye: sok­kal jobban ismerte a bácsalmási vasútállomást, mintha vezér- igazgató lett volna. Nos, a pénzszerzési ötlet megszületett: elemei a darab­áruraktárból néhány darab árut. Társ is adódott, a szintén kunbajai, 20 esztendős vasúti térközőr, Vigh László szemé­lyében. A megvalósításra ápri­lis 12-ének csillagfényes éjsza­káját választották. A darabá­ru-raktár meglehetősen gyéren megvilágított helyen található, meg aztán éjnek idején a kutya se jár a környékén, nem volt valami nagy a kockázat. A két, műszaki érzékkel meg­áldott fiatalembernek nem je­lentett nehézséget a raktárajtó felfeszítése. Aki látott már ilyet — minden állomáson ez a szo­kásos —, görgőkön gurul az el­húzható faajtó. Nos, a görgők alá egy baltát tettek, és ezzel egyszerűen kiemelték a sínből az ajtó alját. Még azt sem mondták, hogy „szezám, nyílj ki”, s a raktár feltárult. Valóságos kincseskamra! Rengeteg Symphonia és Sopia­nae cigarettát pakoltak ki a ma­gukkal hozott két személygép­kocsira, tele lett a Trabant és a Dacia. De ezért úgy gazdálkod­tak, hogy néhány karton vil­moskörte pálinkának, vodká­nak, likőrnek is jusson hely. Úgy 200 ezer forint lehetett a zsákmány értéke. Útjukat a falujuk, Kunbaja felé vették, de nem a megszo­kott nagy országutat, hanem egy dülőutat választottak. Ke­rülték a feltűnést. El ne felejt­sem: nem volt szivük otthagyni a sok mindent, hát még egyszer fordultak a két kocsival. Öt napig gazdagnak érezhet­ték magukat. Ennyi kellett mind­össze a rendőrségnek az esemé­nyek rekonstruálására, a házku­tatás megejtésére, amikor is az el­lopott holmi jó része megkerült. Gál Zoltán Rámozdultak a hazai mezőgaz­daságigép-gyártók és -forgalma­zók is a kisgazdaságok rohamos léptékű térhódítására. Ez derült ki a farmergazdaságok jegyében a Bács-Kiskun megyei Jánoshalmán rendezett mezőgazdaságikisgép- kiállítás és -vásár szerdán lezajlott megnyitóján. Kisgazdaságok szá­mára tervezett traktorokból, ekék­ből, haszonjárművekből, vető­betakarító gépsorokból és öntöző­gépekből néhány évvel ezelőtt még szinte teljes volt a hiány, ezen a kiállításon viszont már meglepően bőséges választékot találtak az ér­deklődők. Az öt napon át tartó bemutatóra több mint 70 kiállító hozta el kínálatát. A külföldiek — így a japán, jugoszláv, francia, az olasz gyártók — mellett felvo­Már több mint száz halottja és több száz sebesültje van a hétfői grúziai föld­rengésnek, s félő, hogy az áldozatok száma tovább emelkedik. Zviad Gam- szahurdia grúz elnök kedden természeti katasztrófa sújtotta területnek nyil­vánította a köztársaság északi terüle­tét. Ezen a részen több mint százezer em­nultatták újdonságaikat olyan ma­gyar gyártók is, amelyek korábban szinte kizárólag csak nagyüzemek részére készítettek eszközöket. így például a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát, az Iparszerű Kukorica Termelési Rendszer, a Mosonma­gyaróvári Mezőgazdasági Gép­gyár, valamint a Kismotor és Gép­gyár újdonságai érzékeltetik a kis­üzemek felé történő nyitást. A vi­déki körülmények között első íz­ben tapasztalt gazdag kínálat kö­vetkezményeként megfigyelhető volt, hogy a kiállítók szinte az utolsó percig vártak az árak fel­tüntetésével. Már az első napon akadt példa alkura is és árenged­ményre is. A Jánoshalmi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet egyéb­ber él. Az előzetes felmérések szerint romba dőlt az itteni épületek 85 száza­léka. Tengiz Szigua grúz miniszterel­nök szerint mintegy 80 ezer ember vált hajléktalanná. A hétfői grúziai földrengés erősebb volt, mint az a földmozgás, amely !.988-ban 25 ezer ember halálát okozta Örményországban. ként a múlt évben rendezte meg először a kisüzemi gépek kiállítá­sát. A sikert igazolja, hogy a mos­tani vásárra kétszerannyian jelent­keztek, mint tavaly. A vállalkozó szellemű iskola, amely a jövő me- zőgazdaságikisgép-szerelőit, illet­ve gazdáit képzi, ezentúl rendsze­ressé óhajtja tenni a hasonló be­mutatókat. Nem csupán azért, mert ezek a rendezvények a tanu­lók és a tanárok számára is hasz­nosak, hanem a kiállításokkal kapcsolatban foglalkoztatási, jö­vedelemszerzési tervet is sző az intézmény. Remény van arra, hogy a külföldi, illetve a hazai gyártók szerződést kötnek velük mezőgazdasági kisgépek garanciá­lis javítására, szervizelésére. A mentési munkálatokat nehezíti, hogy a földrengés a legnagyobb pusztí­tást hegyvidéki területen okozta. Moz­gósították Grúzia valamennyi mentő­alakulatát, alpinistáját. Speciális men­tőalakulatok érkeztek Moszkvából és Franciaországból. A mentéshez segít­séget nyújt több szovjet tagköztársa­ság, köztük Örményország. TERROR VESZÉLY KELET-EURÓPÁBÁN Amerika segítséget ígér WASHINGTON. A demokra­tizálás, az államhatalom csök­kenése sebezhetőbbé tette a ke­let-európai országokat a belső terrorizmus számára és először válhatnak nemzetközi terroriz­mus célpontjává — mutat rá az amerikai külügyminisztérium kedden kiadott jelentése. A világ helyzetét a terroriz­mus szempontjából áttekintő éves jelentés rámutat: Kelet— Európa országai, amelyek csat­lakoztak a Kuvait melletti koa­lícióhoz, felvették a diplomá­ciai kapcsolatot Izraellel, segí­tik a szovjet zsidók kivándorlá­sát, s immár nem támogatják a terrorista csoportokat — most maguk lehetnek azok célpont­jai. Éppen ezért az Egyesült Ál­lamok és más nyugati országok (Folytatás az 2. oldalon) A grúz kormány hivatalosan segítsé­get kért Franciaországtól — közölte a Párizsban működő grúz képviselet. A grúz képviselet közleménye ugyan­akkor hangsúlyozta, hogy Grúzia „elu­tasítja a központi szovjet hatalom által felajánlott segítséget”. Külön súlyosbítja a helyzetet, hogy a független grúz szakszervezetek felhí­vására a közlekedési dolgozók husza­dik napja sztrájkolnak Grúziában, áll­nak a vonatok, nem működnek a kikö­tők és szünetel a közúti tehe .'.állítás is. SZÁZNÁL TÖBB HALOTT, 80 EZER HAJLÉKTALAN A grúzok elutasítják a szovjet támogatást

Next

/
Oldalképek
Tartalom