Petőfi Népe, 1991. március (46. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-01 / 51. szám

ÖBÖL-HÁBORÜ • Kuvait: A szövetséges csapatok katonája megengedi, hogy egy kuvaiti kisfiú tartsa a puskáját. A gyermek a kuvaiti nép háláját kifejező leveleket adott át a bevonuló egységek tagjainak február 27-én. Tűzszünet (béke?) van az Öbölben A Petőfi Né­pe csütörtök esti összefog­lalója: — Kuvait fel­szabadult, az iraki hadsereg le van győzve, katonai céljain­kat elértük — mondotta csü­törtök reggel (magyar idő szerint) 6 óra­kor Bush ame­rikai elnök, be­jelentve: a szö­vetséges erők parancsot kap­tak a támadó hadműveletek felfüggeszté­sére. A tűzszü­net elrendelé­sét az összes hadifogoly azonnali szaba­don bocsátásá­hoz, az elfogott és elhurcolt ku­vaitiak elenge­déséhez, az ak­nák megmuta­tásához, a lé­nyeges Bizton­sági Tanács-határozatok elfo­gadásához és a támadó had­műveletek (pl. SCUD-kilövés) befagyasztásához kötötték. Bagdad csak órákkal később adott csapatainak tűzszüneti parancsot (a rádiójelentés sze­rint az irakiak leckét adtak a világnak), ám estig mintegy 30 kisebb összetűzés híre érke­zett, miközben a hadifoglyok elengedéséről nem jött jelen­tés. Mindazonáltal a lényeg az: vége az Öböl-háborúnak, még ha az Öböl-béke formálisan nincs is készen. A győzelem az emberiségé, az igazságosságé — húzta alá Bush elnök, akinek óriási mértékben megnöve­kedtek az esélyei a jövő évi vá­lasztások előtt. Amerika a há­borúból nemcsak győztesen, megerősödve, de a világ egyet­len szuperhatalmaként került ki — ennyiben máris megválto­zott a hat héttel ezelőtti hely­zet. A szovjet parlament elnö­ke, Gorbacsov nagy diplomá­ciai sikereként kommentálta a tűzszünet hírét és értésre adta: az új biztonsági rendszerben Moszkva is szerepet kér. Kuva- itban háromhavi statáriumot vezettek be: tilos gyülekezni, cenzúrázzák a sajtót, ellenőrzik a leveleket, egyelőre nem taná­csolják a külföldre menekül­teknek, hogy hazatérjenek (nem megoldható az ellátásuk); a légitársaságok egyre-másra újítják föl közel-keleti járatai­kat. Újra megnyílt Kuvait City­ben az amerikai, a brit és a francia nagykövetség. Izrael­ben az emberek visszaadhat­ják a hatóságoknak a gáz­álarcokat (Irakot a szövetsége­sek fölszólították összes tö­megpusztító fegyverének meg­semmisítésére). Figyelmet ér­demel egyébként az izraeli rá­dió csütörtök hajnali híre, mely szerint amerikai felderítök Irakban olyan fegyverszállít­mányokra bukkantak, amelye­ket Jemen és Jordánia 1991 januárjában küldött oda (meg­szegve ezzel az ENSZ BT hatá­rozatait). Nagyon nagy kérdés, mi lesz Irakkal. A szövetségesek, ter­mészetesen, jó néven vennék, ha népe elkergetné Szaddám Huszeint, de nem biztos, hogy erre a népnek lehetősége lesz. Mindenesetre Schwarzkopf tá­bornok csütörtökön hajnalban — még a tűzszünet bejelentése előtt — nem kis sikert aratott az iraki elnökre vonatkozó megjegyzésével: „Nos, azt mondják, Szaddám Húszéin ki­tűnő katona. Ami azt illeti, bebi­zonyosodott, hogy csapnivaló stratéga, kritikán aluli hadve­zér és semmit sem ért a had­művészethez. Ettől eltekintve, persze, lehet, hogy jó kato­na ...” — mondotta a szövetsé­ges erők főparancsnoka, mire kitört a nevetés. Az Öbölben pedig, nem sok­kal rá, a béke. (B.) Kapnak-e munkát az ipari tanulók Kiskunfélegyházán? 3. oldal A második évtized FORRÁS ANTOLÓGIA 5. oldal AZ OLVASÓ HANGJA , ,, Szükségem van a földre ­Kárpótlás vagy reprivatizáció? Góliátokat keresünk Hogyan jutunk lakáshoz? BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVI. évf., 51. szám Ára: 5,80 Ft 1991. március 1., péntek A Magyar Köztársaság kormányának nyilatkozata A Magyar Köztársaság kormá­nya nagy örömmel fogadta a Ku­vait felszabadulásáról szóló beje­lentést. Megkönnyebbüléssel és megelé­gedéssel nyugtázta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által adott fel­hatalmazás sikeres végrehajtása, a BT vonatkozó határozatainak Irakkal való elfogadtatása lehető­séget teremtett a hadműveletek fel­függesztésére. Bízik abban, hogy a most életbe lépő tűzszünet nyomán véglegesen lezárul az oly sok áldo­zatot követelő konfliktus, amelyért a felelősség azokra hárul, akik a nemzetközi jog alapelveit semmibe véve, agresszió elkövetésébe haj­szolták országukat, s a nemzetközi közösség akaratával hónapokon át makacsul dacolva nem voltak hajlandók közreműködni a prob­léma békés és igazságos rendezésé­ben. Ez tette elkerülhetetlenné a Kuvait felszabadítását célzó fegy­veres összecsapást és az ezzel járó, mindig sajnálatos háborús pusztí­tást. A Magyar Köztársaság kormá­nya ismételten leszögezi: az ENSZ Biztonsági Tanácsának határoza­tai melletti magyar kiállás, az azo­kat végrehajtó nemzetközi erők­(Folytatás a 3. oldalon) AZ IDÉN ISMÉT Kecskeméti Tavaszi Napok Hat esztendővel ezelőtt kapcsolódott Kecskemét a Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatához, ami az idén március 14-étől 31-éig tart. Az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek ellenére, igen színes programkínálattal rukkolnak elő a szervezők ez alka­lommal is, a kultúra és az idegenforgalom szerencsés házasságaként emlegetett seregszemlén. A Kecskeméti Tavaszi Napok zenei rendezvényei közül külön említést érdemel az USA-ból érkező The Huntingdon Trio hangversenye, Detlev Eisinger és Re­gős Róbert zongoraestje, Dratsay Ákos és Szabó Orso­lya kamarakoncertje, a Szegedi Balett vendégjátéka. A Kodály-iskolában lép közönség elé a Magyar Rádió gyermekkara és a Coneentus Hungaricus. Immár ha­gyomány, hogy e tavaszi rendezvénysorozaton hang­versenyt ad a Kecskeméti Pedagógus Énekkar, a Kecs­keméti Szimfonikus Zenekar és a Kecskeméti Leány­kar. Ismét tapsolhatnak az érdeklődők a 100 tagú Cigányzenekar produkcióinak is. A kiállítások közül különösen érdekesnek ígérkezik az udvarhelyszéki székely népművészeti bemutató a Kecskeméti Képtárban, Gross Arnold festőművész, valamint a Grazi Képző- és Iparművészeti Alkotócso­port tárlata az Erdei Ferenc Művelődési Központban, hogy csak néhányat említsünk a kulturális intézmé­nyek tucatnyi tavaszi kiállítási kínálatából. A Katona József Színház kamaraszínházában tart­ják meg ez időben a Boszorkánysegéd című bábjáték ősbemutatóját, de a Táncsics Mihály Művelődési Központ és az EFMK is több bábos produkciót ren­dez a tavaszi napokon. Nem maradnak el most sem az igazi fesztiválhangu­latot teremtő, táncos-zenés szabadtéri programok, kirakodóvásárok. A rendezvényekre jegyet az Erdei Ferenc Művelő- i dési Központban és a helyszíneken válthatnak az ér­deklődők. k. e. ORBÁN DOKTOR ODÉBBÁLLT Mikor lesz újra főállású gyermekorvosa Katymárnak? Két levelet kaptunk — egyazon témában -— Katymárról. Mindkettő a faluból távozó, gyer­mekorvosként alkalmazott dr. Orbán Sándor mellett, és a katymári polgármester ellen szól. Nagy Zoltán, Katymár, Rákóczi út 6. szám alatti lakos a következőket írja: „Tisztelt Szerkesztőség! Sajnos, kellemetlen té­mát kínálok Önöknek. Csomagol a gyermek- orvos Katymáron! Polgármesterünk, fütyülve a lakosság véleményére, elűzi azt az embert, aki em­berségével, becsületességével, a betegek maximá­lis ellátásával rövid idő alatt népszerű lett közsé­günkben. Az eset komoly tanulságokat kínál.” A másik, névtelen levélben ezt olvashatjuk: „Tisztelt Szerkesztőség! Azzal a kéréssel fordu­lunk magukhoz, hogy panaszunkat szíveskedje­nek lapjukban megjelentetni. Katymáriak vagyunk. Községünk 2700 lako­sú. yan két orvosunk. Az egyik körzeti orvos, a másik gyermekorvos, holott mindketten igen elis­mertek az általános orvosi ellátásban. Január 15- én volt a falugyűlésünk. A község lakossága úgy látta jónak, hogy két körzeti orvos kell. A polgár- mester erről hallani sem akart. A körzeti orvos már-már ott áll, hogy sok a munkája és nem győzi. (Folytatás a 3. oldalon). További vita a kormányprogramról, szerződéses rendszer lesz a gépjármű-felelősségbiztosításra A kormány tárgyalási alapként, csütörtöki ülésén, elfogadta a Ku­pa Mihály pénzügyminiszter által beterjesztett négyéves gazdaság- politikai programot, amelynek cél­ja a gazdaság stabilizálása és a konvertibilitás kialakítása. A tes­tület azonban úgy döntött, hogy legközelebbi ülésén ismét visszatér a témára, s addig a Pénzügyminisz­térium képviselői — pénteken —­egyeztethetik a programot az Ér­dekegyeztető Tanács résztvevőivel, észrevételeiket pedig a gazdasági kabinet szombati ülésén beépíthe­tik az anyagba. így a kormány kö­vetkező csütörtöki ülésén már az érdekvédelmi szervezetek vélemé­nyével kiegészített program kerül­het terítékre — tájékoz­(Folytatás a 2. oldalon) MÁRCIUS 6-ÁTÓL MINDEN SZERDÁN Baja és Vidéke a Petőfi Népe helyi kiadása A közelmúltban lapunkban lefolytatott közvélemény-kuta­tás is megerősítette és kifejezte bajai és a város környékén élő olvasóink igényét, hogy állítsuk vissza, indítsuk újra a volt bajai mutációt, mert hiányzik egy rendszeresen megjelenő, kor­rekt tájékoztatást nyújtó újság. Mindezek alapján a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. úgy döntött, hogy március 6-án, szerdán — és ezt követően min­den héten — megjelenteti a Ba­ja és Vidéke című mutációt, a Petőfi Népe kiadását. Szándé­kunk szerint a szerdai napokon Baja, Szeremle, Bátmonostor, Érsekcsanád, Vaskút, Nagyba- racska, Gara, Sükösd, Csávoly, Nemesnádudvar, Felsőszen t­iván, Bácsbokod, Bácsborsód, Csátalja, Dávod, Hercegszántó előfizetői automatikusan a Baja és Vidékét kapják meg, s termé­szetesen, áruspéldányonként is megvásárolható a lap az emlí­tett helységekben. Ugyanakkor a Petőfi Népe is kapható lesz. A Baja és Vidéke a városról és a környező települések lakói­nak életéről tudósít. Közöljük az anyakönyvi híreket, rendőr­ségi, bírósági tudósításokat, az önkormányzatok közérdekű híreit, a belső oldalakon ripor­tokat, beszámolókat. Kérjük Olvasóinkat és a te­rületen élő, alkotó írástudókat, akik eddig is késztetést éreztek arra, hogy tudósítóként fordul­janak az újsághoz, segítsék a Baja és Vidéke tartalmi gazda­godását — pontos, valósághű és közérdekű írásaikkal. Lemondott a bajai alpolgármester (És mások) Bombaként robbant a bejelentés a tegnap délutáni képviselő-testü­leti ülésen: Agfalvi György alpol­gármester felmentését kéri tisztsé­géből. írásbeli indoklása szó sze­rint így hangzik: „Az elmúlt három havi, a polgármesteri hivatalnál el­töltött időszak alatti tevékenysé­gem során nyert tapasztalataim szerint határozott vélemé­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom