Petőfi Népe, 1991. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-21 / 17. szám

1991. január 21. • PETŐFI NÉPE • 7 > SPORT % SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT SfPMESTEREK A MÉRLEGEN Dr. Bozóky Imre a ranglista élén A megyei Játékvezető Testület értékelte a futballbírók őszi teljesít­ményét és ennek alapján kialakult a sípmesterek rangsora. Az értéke­lést a vezetési, a partjelzési átlag, az elméleti és fizikai felkészültség alap­ján állapították meg. amelyhez még a JT elnöksége is hozzátehetett né­hány pontot a játékvezetői jelenté­sek szakszerű elkészítésének, idő­ben való beküldésének és egyéb kö­vetelményeknek az osztályzata­ként. A játékvezetők rangsora: 1. dr. Bozóky Imre (Kiskőrös) 183,65 ponttal, 2. Farkas József (Kiskő­rös) 183,08, 3. Berger József (Kiskőrös) 182,87, 4. Ignácz Jó­zsef (Kiskunhalas) 182,26, 5. Schneider Pál (Kiskunhalas) 180,07, 6. Kondász István (Kis­kőrös) 178,7, 7. Francziskovics István (Kiskunhalas) 178,67, 8. Kiss Imre (Kiskunfélegyháza) 177,92, 9. Dömény László (Kalo­csa) 177,73, 10. Nagy László (Ba­ja) 176,6 ponttal. A további sorrend, osztályza­tok nélkül: 11. Kecskés Ferenc (Kecskemét), 12. dr. Máttyus Ár­pád (Kecskemét), 13. Kazinczy István (Kiskunhalas), 14. Kara Rudolf (Kecskemét), >15. Gyovai János (Kiskunhalas), 16. Miklós Péter (Kiskunfélegyháza), 17. Bodrogi Csaba (Kiskőrös), 18. C*enki Jenő (Kiskunfélegyháza), 19. Atyánszky György (Baja), 20. Pákolicz István (Kalocsa), 21. Magó Jenő (Kalocsa), 22. Néme­­di Lajos (Kecskemét), 23. Fang István (Baja), 24. Király Sándor (Kecskemét). A partjelzők közül Tumó György (Baja) kapta a legjobb „bi­zonyítványt”. HÍREK A JT-RŐL • A megyei JT kivált a megyei labdarúgó-szövetségből, önálló testület lett, s már csak együttműködési szerződés köti a megyei szövetséghez. A működés­hez szükséges anyagi feltételeket részben a szövetség, részben pedig a játékve­zetők saját forrásból biztosítják. • Régen volt olyan eredményes a megyei labdarúgó-játékvezetés, mint az utóbbi időszakban. Mintegy két évtized után ismét van Bács-Kiskun megyének NB I-es és két NB ll-es játékvezetője. Fazekas János az élvonalban, Holczimmer János és Horváth Gyula pedig a másodosztályban fújja a sípot. • A megyei JT-nek héttagú vezetősége van, amelynek elnöke: Nyári Ferenc, elnökhelyettese: Boronkay László, a jogi feladatok felelőse: dr. Bozóky Imre, az oktatásé: dr. Máttyus Árpád, gazdasági megbízott: Dobos László, szervezé­si felelős: Nagy István, az országos kapcsolatok összekötője: Horváth Gyula. • A JT ellenőri keretének tagjai: Dobra Lajos, Szokoli Lajos, Németh Imre (Kiskunhalas), Illés József (Kalocsa), Rideg András (Homokmégy), Gyökér László (Kiskőrös), Nagy István (Izsák), Fekete János (Kiskunfélegyháza), dr. Fekete János, Czcnczik István, Boronkay László, Dobos László, Nyári Ferenc, dr. Máttyus Árpád (Kecskemét). A kiskőrösi példa ragadós lehetne \ A közelmúltban a megyebeli já­tékvezetők is megtartották „mér­­legzágó” értekezletüket. Nyári Fe­­renctől, a megyei labdarúgó JT el­nökétől azt kérdeztük; hogyan érté­kelték saját teljesítményüket? A labdarúgó-bajnokság kez­detén zavart okozott a világbajnok­ságon látott szabályalkalmazás, de a későbbiekben ezek a kérdések le-, tisztázódtak — mondta. — Előfor­dultak gyenge osztályzatok is, né­gyes volt a legrosszabb, amit játék­vezetőnk kapott. — Ha a maximálisát tíznek vesz­­szük, milyen hibákat követhetett el a négyes osztályzatot érdemelt já­tékvezető? Például szabájytalan gól meg­ítéléséért, szabályos gól meg nem adásáért, jogos kiállítás elmulasztá­sáért vagy jogtalan kiállításért 3 pontot vonnak le az ellenőreink. Négy pont a levonás a mérkőzés eldurvulásáért, a hosszas mérlegelé­sért vagy akkor, ha a játékvezető befolyásolható. Nyolc pontba kerül- ez a legsúlyosabb büntetés —, ha a mérkőzésvezető műhibát követ el. Szerencsére ilyen nem fordult elő a mi játékvezetőinkkel. — A labdarúgók már a legtöbb helyen edzenek, hogyan készülnek a játékvezetők? Minden játékvezetőnek saját érdeke, hogy elméleti ismereteit gyarapítsa és fizikailag is jól felké­szüljön. A megyei JT-nek továbbra is az az elve, hogy aki nem teljesíti az előírt szinteket, nem működhet. A kiskőrösi csoportban például, ahol dr. Bozóky Imre a csoportveze­tő, télen, nyáron rendszeresek a heti foglalkozások, ami meg is látszik a rangsorban elfoglalt előkelő helye­zéseiben. AKI MEGFERTŐZŐDÖTT, NEM FORDÍTHAT HÁTAT A SPORTNAK Doktor úr a bírói pályán Dr. Bozóky Imrét arról kér­deztük, hogyan fogadta a Játék­vezetői Testület értékelését, amely szerint az első helyen vég­zett? — Örülök az elsőségnek, s folytatom a magam módján, mert nem szeretnék megrekedni ez^n a pályán mondta. — Ezt a teljesítményt várta ön­magától? — Hogy listavézető legyek, azt talán nem, de hogy a lehető­ségekhez mérten a legjobbak kö­zött végezzek, azt mindenkép­pen. Sokat is tettem érte, meg ez már várható volt a korábbi javu­ló teljesítményem alapján is. — Említette, hogy sokat tett érte. Milyen módszerrel készül a feladatokra ? — Az egyéni felkészülést tar­tom a legcélravezetőbbnek. Mi a kiskőrösi csoportban minden hétfőn tartunk edzést, s ennek a hatása mérhető a játékvezetőink teljesítményében. Talán az sem véletlen, hogy a mi csoportunk­ból kerül ki a megye egyetlen élvonalbeli, az egyik NB Il-es játékvezetője, s ezenkívül NB III-as bírónk is van, én az után­pótláskeret tagja vagyok, hár­man pedig tagjai a megyei veze­tői keretnek. Valamennyien jó kondícióban vagyunk, ami a rendszeres foglalkozásnak tulaj­donítható. Sokat futunk, mert ez semmivel sem pótolható. Mér­kőzéseket játszunk és ezenkívül még mindenki készül a maga mércéje szerint. • — Körülbelül két évvel ezelőtt tűnt fel a mégye labdarúgópályá­in, s úgy tűnt, hosszú idő telt el az aktív sportpályafutásának a befe­jezése és, a játékvezetés kezdése között. . . — Ez azzal van összefüggés­ben, hogy ügyvédi pályára men­ten, s a tanulmányaim befejezése után a gyakorlatszerzésre össz­pontosítottam. Ez sok időt, energiát vett igénybe, meg az az igazság, hogy labdarúgóként a • Dr. Bozóky Imre — sárga lap a sportszerűtlen játékosnak. végén a focitól egy kicsit be is sokalltam . . . *— Hogyan alakult a játékos­­pályafutása? *- Veszprémben voltam kö­zépiskolás, ott kezdtem, aztán Szegedre kerültem, ahol egy évig játszottam a SZEOL tartalék­csapatában. Katonaként két évig a Köteles SE-ben kapusként szolgáltam, majd leszerelésem után fél szezonra visszamentem a SZEOL-hoz és 1976 őszétől szerepeltem Kecskeméten, s 1981-ben hagytam abba az aktív sportolást. — Ahhoz képest, hogy tizenhat évet töltött a labdarúgópályán, szinte észrevétlenül búcsúzott.. . — Amikor elvégeztem az egye­temet és 1981 őszén elkezdtem dolgozni az ügyvédi munkakö­zösségben, az újdonság erejével hatott, tetszett a munkám. Vi­szont a sportolásra is több időt kellett volna fordítani, hogy leg­alább szinten tarthassam ma­gam. Ezenkívül pedig elég zűrös időszakban voltam én a K$C ka­pusa. Az első szezonban majd­nem kiestünk az NB II 1-ból, a harmadik idényben egy megha­tározott helyen belül kellett vé­geznünk, hogy az átszervezett NB Il-ben benne legyünk. Min­den évben stresszben voltunk, mert az eredményt várták tőlünk. Ezek az események nem múltak el nyomtalanul, bár a múlt most már megszépíti az emlékeket. Mi indította el a játékveze­tői pályán, 34 évesen? — Öt év után hiányzott a lég­kör, meg azt szokták mondani, aki egyszer már megfertőződött, nem fordíthat hátat a sportnak. Aztán amikor játékvezetői vizs­gát tettem és izsákiként a kiskő­rösi csoportba kerültem, jó volt a társaság, segítőkészek voltak a kollégák. Nem zavarja, hogy játékve­zetőként gyakran emlegetik a hozzátartozóit? — Őszintén szólva én ezt nem is hallom, mert a játékkal va­gyok elfoglalva. Amikor elkez­dődik a mérkőzés, számomra megszűnik a külvilág ... És az a szerencse, hogy minél magasabb osztályban vezet az ember, annál kulturáltabb körülmények közé kerül. Négy ÉJB Il-es meccsen voltam partjelezni, azt már össze sem lehet hasonlítani az NB III- mal. Ez a közönségre vonatkozik vagy a játékosokra?- Elsősorban a labdarúgók­ra, mert azok hergelik a nézőket, s az alacsonyabb osztályokban rendkívül korlátozottak a fe­gyelmezés eszközei, ezért ott ne­hezebb kézben tartani a mérkő­zéseket. Melyek a további tervei?-— Miután az amatőrligának is titkára vagyok, alaposan ösz­­szefonódtam a labdarúgással. A vállalt társadalmi megbízatá­somnak szeretnék eleget tenni, ezenkívül pedig az a szándékom, hogy továbblépjek a játékvezetői Ranglétrán. Miért csinálja?- A sport szépségéért, ami nekem hiányozna ... Banczik István FELKÉSZÜLÉSI KÖRKÉP Az ötödik osztályban «/ fejtetőre állt a papírforma Pattog a labda teremben, szabadtéren A hazai labdarúgás ötödik vona­lát jelentő megyei II. osztály har­minckét csapatában több mint fél­ezer játékos szerepel. A sportág népszerűségére jellemző, hogy az őszi fordulók 240 mérkőzését, ha csak mérkőzésenként száz nézőt számolunk is — pedig ennél jóval többen voltak — mintegy 24 ezer szurkoló tekintette meg. A koráb­ban kevés nyilvánosságot kapott másodosztályú bajnokságban az idén ősszel szokatlanul éles küzde­lem folyt, s ebben része volt annak is, hogy a 12. fordulótól kezdve az eredményeket lapunk is részletesen közölte. A küzdelem kiszámíthatatlansá­gára jellemző, hogy például az észa­ki csoport élén álló Harkakötöny a 6., a második helyezett Kiskunmaj­­sa a 9. helyen volt az előző évi baj­nokságban. A harmadik helyen le­vő Izsáki Vaker SE a II. osztály újonca, a negyedik helyezett GAMF DSK pedig tavasszal még örült, hogy elkerülte a kiesést és a 13. helyről lépett az élcsoportba. * * * Az északi csoport élén—nem kis meglepetésre — a. Harkakötöny csapata áll. Az együttes, bár évek óta a megyei II. osztályban szerepel, korábban nem tűnt ki komoly ered­ményekkel. A múlt évi 6. helyük is szép teljesítménynek számított. Harkakötöny 20 ponttal, Kis­­kunmajsával azonos pontszámmal, de lényegesen jobb gólkülönbségé­vel vezeti a táblázatot. Egy mérkő­zésen azonban kevesebbet játszott, mivel november 11-én Hetényegy­­házán a játékvezető—mint később kiderült, tévesen — az egyik harka­­kötönyi játékos igazolását nem ta­lálta rendben és nem engedte pályá­ra. Ezért Harkakötöny nem állt ki. A fegyelmi bizottság és az északi csoportot irányító Kecskeméti Vá­rosi Labdarúgó Szövetség is úgy döntött, hogy a mérkőzést a tavaszi idény kezdete előtt le kell játszani. A Harkakötöny együttese már január elején megkezdte a felkészü­lést és bár a tervezett erősítés az át­igazolási stop miatt nem jöhetett létre, az együttes célkitűzése az első hely megtartása. * * * A Kiskunmajsa együttese évekkel ezelőtt már szerepelt a megyei I. osz­­fcályban, ám erre már csak a legöre­gebb szurkolók emlékeznek. — A labdarúgócsapat őszi sze­replését örömmel vették tudomásul a városban — mondta Csáti Péter, aki az elmúlt évben még edzőként a csapat kispadján ült.;— Fokozó­dott az érdeklődés és nőtt a mérkő­zések látogatottsága is. A.csapatr nak határozottan jót tett, hogy új, fiatal, helybeli szakember, Ruskó Sándor vette át az irányítást. Ta­vasszal még további javulás is vár­ható a csapat teljesítményében, mert a sokáig sérült középpályás Balogh Huba és a beállós Kovács Já­­nos felépült. Februárban leszerel Csík Zoltán is, aki katonaként nem szerepelt, így a mi játékosunk ma­radt. A három labdarúgó jelentősen erősíti a védelmünket, velük együtt 18 tagú keret készülhet a bajnokság folytatására. Amajsaiak valójában a télen nem is hagyták abba a sportolást, mert a városi teremlabdarúgó-bajnokság különböző csapataiban valameny­­nyi játékos szerepelt. A szabadtéri edzéseket-február első hetében kez­dik meg. Noha a csapat az élcso­portból várhatja a folytatást, úgy ítélik meg, hogy a feljutáshoz még nincsenek mega feltételek. * * * A 3. helyen álló Izsáki Vaker SE felkészüléséről Tóth Mihály, a csa­pat veterán játékosa elmondta, hogy január közepén már megkez­dődtek az edzések. Egyelőre terem­ben folyik a munka. Eddig négy te­remtornán vettek részt. A csapatból Bodány Károly külföldön vállalt munkát, így nem számíthatnak a já­tékára. Kollárik is távozni akart, de a stop miatt egyelőre nem kaphat já­tékengedélyt. A szabadtéri edzése­ket január 15-én kezdték meg, azóta felváltva teremben és szabadtéren készülnek. Bajnoki cimről nem ál­modoznak, de azérmes helyezést re­ális célnak tartják. ' \ * * * A negyedik helyen álló GAMF DSK csapata az elmúlt ősszel az ed­digi legnagyobb sikerét érte el, hi­szen az előző bajnoki évhez viszo­nyítva kilenc hellyel jutott előbbre. — Minek köszönhető a szép telje­sítmény ? — kérdeztük az^edzőt. —A korábbiakkal szemben most sikerült egy állandó „magot" kiala­kítani idősebb játékosokból — mondta Seres József edző —, Hájer Sándor, Varga István és Szabó Tibor mellett egy sor nagyon ügyes és te­hetséges főiskolás fiú alkotja a csa­patot. A munka még nem kezdőd­hetett meg, mert a főiskolásoknak most van a vizsgaidőszaka. Január 25-én kezdjük a felkészülést napi egy edzéssel. Március 27-étől ki­használjuk a lehetőséget és a GAMF mátraszentlászlói üdülőjé­ben edzőtáborozunk. Igaz, ott nincs pálya, de a szomszédos Mát­­raszentimrén van, ahol már máskor is edzettünk és több mérkőzést ját­szottunk. * * * Hetényegyházán még nem nyu­godtak bele a labdarúgó-szövetség döntésébe a Harkakötöny elleni el­maradt mérkőzés miatt. — A fellebbezésünk — mondta Kócsó István szakosztályvezető — az MLSZ-nél van és várjuk a szá­múnkra kedvező döntést. Nem a két pont miatt harcolunk, hanem mert szerintünk a Harkakötöny sportszerűtlenül viselkedett, volt elég játékosuk és nyugodtan kiáll­ítattak volna ellenünk. A játékosállományban nincs vál­tozás .Valter Zoltán Kerekegyházá­ra akart igazolni, de ez most nem le­hetséges, így a tavasszal még nálunk játszik. A felkészülést január 23-án kezdjük. • * * * Bozstf György, a kunszentmikló­­siak edzője a következőkről tájé­koztatott bennünket:—Január 20- án kezdtük a felkészülést, s egyelőre heti három edzést tartunk, kéts/er teremben, egyszer szabadtéren. A kéthetes alapozás után a szabad­ban folytatjuk és február 2-án játsz­­szuk az első edzőmérkőzést Hartán. Sajnos a játékosállomány ismét vál­tozik, az .egyik legmegbízhatóbb labdarúgónk, Oszlánszki Péter munkaköri elfoglaltsága miatt a to­vábbiakban nem állhat a csapat rendelkezésére. A KTE-től köl­csönbe kaptuk Barthát, s azt szeret­nénk, ha még az idény végéig ná­lunk maradhatna. T árgyalni szeret­tünk volna más játékosok átigazo­lásáról is, de az MLSZ átigazolási stopja nekünk keresztülhúzta az erősítési szándékainkat. Egyelőre nem marad más megoldás, mint két ifjúsági játékos beépítése a felnőtt keretbe. Forró és Ordas, mindkettő nagyon tehetséges, már a felnőtt ke­rettel készülhet a tavaszi feladatok­ra. Az említett változások némileg módosították a céljainkat is, hiszen mi azzal a szándékkal vágtunk neki a bajnokságnak, hogy megnyerjük. Ennek megfelelően a rajtunk is ra­gyogóan sikerült, hat mérkőzésből hatot nyertünk, de három kezdőjá­tékosunkat elvitték katonának, s ez visszavetette a későbbi teljesítmé­nyünket. így most a középmezőny éléről várjuk a folytatást, 4 ponttal vagyunk lemaradva az első helye­zettől, a feljutási szándékunkról nem mondtunk le. Bajnokságot sze­retnénk nyerni, de nem minden áron! * * * I Jakabszálláson nem történt lé­nyeges-változás. Két játékos igazo­lását tervezték Kérekegyházáról és Lajosmizséről, de mindkettő elma­radt, így a jelenlegi helyezésnél (10.) jobbra aligha számíthatnak. Az edzések február 5-én kezdőd­nek. * * * Kunszálláson Kertész károly edző vezetésével február 3-án kezj dődik a felkészülés. Teljes pihenő a tél folyamán sem volt. mert a csapat többször is bejárt Kiskun­félegyházára és Kecskemétre, ahol teremben tartottak edzéseket. . *. * * A szabadszállási Radnóti SE há­za táján még sok a tisztázatlan kér­dés. Amint Kovács József, az el­nökség tagja elmondta, szó volt róla, hogy megszüntetik a labdarú­gócsapatot. Későbbi vizsgálódás viszont azt mutatta, hogy a másik két szakosztály, a kosárlabda és a kézilabda is hasonló eredményeket ért el, így nincs okuk a labdarúgás megszüntetésére. Sokkal nagyobb probléma, hogy a civil és katona játékosokkal együtt mindössze tízeri állnak ren­delkezésre és ha az átigazolási stop a bevonulókra is vonatkozik, ak­kor nem lesz csapat. Pedig a spqrt­­egyesületen belüT-a labdarúgó­csapatot az önkormányzat és az Édesipari Vállalat i$ támogatja. A végleges döntést január 22-én hozzák majd meg egy újabb elnök­ségi ülésen. Feladó neve: Lakcíme: POSTAHIVATAL HELYBEN POSTASZOLGÁLATI Megrendelő (bélyeg nélkül feladható)

Next

/
Oldalképek
Tartalom