Petőfi Népe, 1991. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-02 / 1. szám

Menekülés a forinttól leosl Esélyek és buktatók a szovjet piacon 5. oldal 4. oldal 4. oldal SAJTOPOSTA Albérleti sztori - tanulságokkal Sikeres volt a külföldi műtét BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVI. évf., 1. szám Ára: 5,80 Ft 1991. január 2., szerda i 3L y . AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELFOGADTA AZ IDEI KOLTSEGVETEST A tervezett deficit 78 milliárd forint — Az Országgyűlésre váró hosszú költség­­vetési szavazási procedúra előtt — vasárnap reggel — Antall József miniszterelnök kért szót, a kormány nevében, a Tisztelt Ház iránti megbecsülésnek és tiszteletnek a parlamentá­ris demokráciában kötelező jeleként. Antall József azzal nyitotta beszédét: nem kíván hosszú érvelésbe kezdeni a költségvetés-terve­zet mellett; hiszen az újonnan kijelölt pénz­ügyminiszter és a tárca államtitkára már ki­fejtette a kormány álláspontját. A kormány, mint mondta, a költségvetés beterjesztésekor tudatában volt annak, hogy a tervezet nem nyerheti el sem a parlament, sem az ország osztatlan rokonszenvét. Tisztá­ban voltak azzal, hogy a tervezetet számtalan oldalról éri majd bírálat. Mindazonáltal hoz­zátette: kényszerhelyzetben, kényszerköltség­vetést terjesztettek elő. A kormánypártoknak pedig e költségvetés mellett globálisan ki kell állniuk, még akkor is — tette hozzá —, ha a kormánypártokon belül élesebben bírálták a költségvetési tervet, mint az ellenzék. A miniszterelnök ismételten kijelentette, hogy a költségvetést év közben módosítani kell majd, időről időre szembesítve a tények­kel, ez alapvető érdeke az országnak, a parla­mentnek és a kormánynak is. Véleménye sze­rint nyilvánvaló, hogy az Országgyűlés a költ­ségvetés elfogadásakor a fő felelősséget a kor­mánykoalícióra hárítja, de a jelenlegihez ha­sonló válsághelyzetekben nemcsak a kor­mánypártokat terheli felelősség. Éppen ezért arra kérte az ellenzéket: alaposan fontolja meg állásfoglalását és annak formáját. A fél­reértések elkerülése végett kijelentette: nem arra kéri áz ellenzéket, hogy szavazza meg a költségvetést. Az ellenzék ugyanis azért poli­tikai ellenzék, hogy kritikát gyakoroljon, a kontroll szerepét töltse be. Végezetül hangsúlyozta: a kormány rugal­mas és határozott lesz, gazdaságpolitikai programjával a következő esztendőben — minden nehézség ellenére — a kivezető út felé kívánja vezetni az országot. Hitet tett amel­lett, hogy erre képes lesz a kormány, különö­sen, ha élvezi a mögötte álló politikai erők támogatását. Az ellenzéktől pedig azt kérte: vegye figyelembe az adott politikai helyzetet, a gazdasági viszonyokat és az ország előtt álló feladatokat. Lefaragások — A nemzetiségi oktatás támogatása Mintegy 12 órás szavazás után az Ország­­gyűlés, az éjszakai órákban, jóváhagyta a kormány által beterjesztett és a képviselők javaslatai révén számos tekintetben módosí­tottjövő évi költségvetést. Ennek megfelelően 1991-ben 78,786 milliárd forint lesz a deficit, valamivel több a tervezetnél. A vita főleg ar­ról folyt, hol lehet a kiadásokat jelentős mér­tékben csökkenteni, hogy más területen a la­kosság terheit könnyíteni tudják, s több tá­mogatást kaphassanak az önkormányzatok. Végül is a T. Ház, amely alapvetően elfogadta a parlament költségvetési, adó- és pénzügyi bizottsága által előterjesztett javaslatokat, mintegy 24 milliárd forint értékű kiadáscsök­kentést fogadott el, elsősorban az államigaz­gatási központi ráfordításokat faragták le je­lentős mértékben. Délelőtt, az ebédszünetig, összesen 340 kö­rüli módosító indítványból több mint száz javaslatot vitattak meg, s azok közül 30-at fogadtak el. Csökkentették 100 millióval a világkiállítási programiroda, 50 millióval a központi kormányüdülő, 600 millióval a biz­tonsági szolgálatok, valamint 50 millióval a tudománypolitikai alap, 30 millióval a MTESZ, 20 millióval a Magyar Gazdasági Kamara, továbbá 245 millióval az új alapít­ványok, 50 millióval az Állami Vagyonügy­nökség, 200 millióval a Központi Statisztikai Hivatal, 200 millióval a miniszterelnökség és 1 milliárddal a Belügyminisztérium támoga­tását. Kevesebbet juttattak állami kitünteté­sekre is: az erre fordítható keretet 92,6 millió­ról 50 millió forintra csökkentették. Több olyan indítványt elfogadtak, amely a Magyarországon élő nemzetiségek anyagi helyzetét hivatott javítani, hozzájárulva kul­turális-oktatási lehetőségeik fejlesztéséhez, így jóváhagyták azt a javaslatot, hogy a nem­zetiségi oktatásra 1991-re 50 millió forintos tartalékot képezzenek. A nemzetiségi óvodá­ba járó gyerekek után az állami költségvetés az önkormányzatok pénzügyi eszközeit sze­mélyenként 5000 forinttal bővítette. A költ­(Folytatás a 2. oldalon) Hárommilliós rablás Kecskeméten NEM VOLT NYUGODT A SZILVESZTER Két és fél millió forint kész­pénzt, valamint 500 ezret érő ék­szert vittek el a betörők szilveszter éjjel a kecskeméti Szélmalom utca egyik lakásából. Amíg a tulajdo­nosok vendégségben voltak, ad­dig a tolvajok „munkával” bú­csúztatták az óesztendőt. De nem­csak itt, hanem Kiskunhalason is, ahol az élelmiszerüzletben jártak élelmes bűnözők ugyanezen az éj­jel. Egyébként is mozgalmas volt az 1990—91 -es forduló. Kalocsán öt gépkocsit törtek föl, míg egy­*nek nyoma veszett, az 52-es út 31- es kilométerénél egy Lada „fejre állt” a vízgyűjtőben, a kecskeméti Szauna Hotel előtt pedig egy má­sik autó „egyenesítette” ki a ka­nyart, s a villanyoszlopot döntöt­te ki. Baján a járőrök ittas veze­tőt állítottak elő, aki a rendőrsé­gen megtámadta később a ki­­(Folytatás a 2. oldalon) HOLNAP: A szegénység terjed, mint a ragály Göncz Árpád r • r • f »• •• j rr • újévi köszöntője (Elhangzott 1991. január 1-jén, a rádióban és a televízió­ban.) HONFITÁRSAIM! Alig néhány perce, hogy elbúcsúztattuk a magunk mö­gött hagyott sorsfordító évet, most hadd kívánjak én, innét, hazánk minden polgárának, s hazánk határain túl minden magyarnak az új esztendőre erőt, egészséget. Könnyű évet magunknak aligha kívánhatok, mert ha nem is mindenki­nek, de nagyon sokunknak igencsak nehéz esztendeje ígér­kezik. Ne áltassuk magunkat: amiben eddig éltünk, s amit so­kan, jó ideig, egy igazságosabb társadalom ígéretének vél­tek, reménytelenül összeomlott. Látszólagos létbiztonsá­gunkért, szerény jólétünkért most kell megfizetnünk, még­pedig drágán. Visszaút nincs. Ebből a helyzetből csak előre menekülhetünk: alkalmazkodnunk kell a világ sokunk által annyira és oly régóta áhított gazdasági rendjéhez, hogy jelenlegi gondjainkon mielőbb felülkerekedjünk. A tavalyi év jócskán hozott számunkra meglepetést: kide­rült, hogy nem elég jogszabályokból, törvényekből, parla­mentarizmusból felhúznunk a demokrácia intézményfalait, attól az épület még nem válik lakályossá. Ha azt kívánjuk, hogy meghitt és lakható legyen, be is kell rendeznünk, az pedig gazdasági kérdés. De ameddig idáig eljutunk már­pedig biztos, hogy eljutunk —, meg kell tanulnunk békes­ségben együtt élni ebben a szegényes hajlékban is. Ez raj­tunk áll: ehhez rpástól — kívülről hiába várunk segítsé­get. De valljuk be: ugyancsak sokan megtanultuk már en­nek a művészetét. Hadifogságban, táborban, börtönben, társbérletben. Sült galambot senkitől nem várhatunk. A kormánytól is csak egy valamit: világosan vessen számot a helyzettel, szab­ja meg a tennivalók sorrendjét, tárja az ország gondolkodó, s mint több ízben bebizonyította, felnőtt és felelős népe elé, hogy miért és mekkora áldozatot kell vállalnia tulajdon jövője érdekében. S kinek mekkorát. Mert ha az ország (Folytatás a 3. oldalon) SZILVESZTER — SZÜLETÉSNAP Petőfi-ünnepségek megyeszerte — Petőfi so­sem volt annyi­ra aktuális, mint manap­ság. Lelkesítő, reményt adó igéi pótolhatat­lanok a nehéz év előtt álló magyar nép számára — mondotta Ta­kács László gimnázium­igazgató, a Ma­gyar Petőfi Tár­saság kiskőrösi szervezetének vezetője, hétfő délután, a szü­lőház előtt megrendezett ünnepségen. Amelyen —- ha­gyományok szerint — a vá­ros jelesének 167. születés­napjáról emlé­keztek meg. A szónok ezután részletesen elemezte a sors által keservesen szűkre szabott életút, a művészi pálya fontosabb állomásait. Rámutatott: Petőfi Sándor mindig hű maradt hazájához, magyarságához s leginkább ah­hoz a szűkebb pátriához — a Kiskunsághoz — amelynek anyanyelvét, útra indító gyer­mekkori élményeit köszönhet­te. Ez a művekben is számtalan­szor megfogalmazódott hűség — mondotta a szónok —, kell hogy hűségre kötelezze a mai olvasókat, a mai kiskőrösieket is. Hogy emlékét ápolják, hogy a műveket olvassák, hogy a kultuszt gazdagítsák. A beszéd elhangzása után, Mihály Szilvia, a helyi gimnázi­um IV. osztályos tanulója mondta el Petőfi Sándor „Bi­zony mondom, hogy győz most a magyar” című versét. A szülőváros megemlékezése koszorúzással, majd a Szózat eléneklésével zárult. Természetesen nem marad­tak el a mementók Bács- Kiskun többi Petőfi-emlékhe­­lyén sem: Kiskunfélegyházán, Kunszentmiklóson, Szabad­­szálláson gyertyákat gyújtot­tak, koszorúkat, virágokat he­lyeztek el a szobrok lábazatai­nál és az emléktábláknál. Dunavecsén, a helyi általá­nos iskola Petőfi-köre adott irodalmi műsort, majd a múze­umbaráti kör tagjai köszöntöt­ték az ünnepre érkezőket, fel­idézve az emlékezetes kiskőrösi Szilveszter-éjszaka eseményeit, s Petőfi lelkesítő verseit. A „kis lak” kapujában összegyűlt né­pes társaságot a könyvtár dol­gozói forró teával vendégelték meg. A szalkszentmártoni Petőfi­kor tagjai most is éjfélkor tar­tották megemlékezésüket Mar­ton László főtéri szobránál. Pe­­tőfi-versekkel köszöntek egy­másnak boldog új esztendőt.. . F. P. J. Pápai üzenet a magyaroknak II. János Pál újévi üze­netet küldött a magya­roknak. A pápai üzenetet az Esztergomi Érseki Fő­hatóság juttatta el hétfőn az MTI-nek. „A nemes magyar nemzet szeretett fiainak! Ennek az 1991-es esz­tendőnek, vagyis annak az évnek a kezdetén, amelynek során lelki­pásztori látogatást teszek hazátokban, lélekben szeretnék egyesülni vele­tek az imádságos várako­zásban. Szeretnék belépni csa­ládi otthonaitokba kö­szöntésemmel és bátorí­tásommal, hogy biztosít­salak mindnyájatokat atyai szeretetemről és buzdítsalak benneteket arra, hogy ebben az új esztendőben egyre job­ban mélyedjetek el a ke­resztény hitben. Sajátos módon is közel akarok lenni a püspö­kökhöz, a papokhoz, a szerzetesekhez és szerze­tesnővérekhez, annak a - lelkipásztori erőfeszítés­nek a tudatában, amelyet az új idők követelnek meg tőlünk. Az egész magyar népre kérem Isten bőséges áldá­sát, hogy bizalommal és erős lélekkel nézhessen szembe az új esztendővel. A Boldogságos Szűz Mária, a „Magyarok Nagyasszonya” legyen az a csillag, amely utat mu­tat a magyar katoliku­soknak ebben az egyház és a haza számára egy­aránt fontos időszakban. Mindnyájatoknak bol­dog új évet kívánok, kü­lönleges apostoli áldá­sommal. II. János Pál pápa"

Next

/
Oldalképek
Tartalom