Petőfi Népe, 1990. december (45. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-12 / 291. szám

. Kedden hajnalban a ma­gyar—román határszaka­szon Battonya térségében a magyar határőrök több cso­portban összesen 65 török és két iráni állampolgárt fog­tak el a zöld határon. Raj­tuk kivül két román állam­polgárt is lefüleltek a határ­őrök; ők minden bizonnyal segítséget nyújtottak az ille­gális határátlépéshez — tá­jékoztatta az MTI-t Zubek János, a Határőrség szóvi­vője. A határ kötelében egy bé­relt autóbusz magyar gép­kocsivezetővel, valamint két, hazánkban ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező török állampol­gár várta a csoportot. A ha­tárőrök a feltételezett em­bercsempészeket átadták a Békés megyei rendőr-főka­pitányságnak. A 67 illegáli­san érkezett külföldit rövid időn belül vissza akarják küldeni Romániába Az idén egyébként már mintegy 1400, hazánkba ille­gálisan igyekvő török állam­polgárt fogtak el a magyar —román határszakaszon. Megalakult a Közép-Európa Egyetem Alapítvány Kuratóriuma Az önkormányzat első lépései Bőreiéi ■ 3. oldal .............................ni....■ni in.......ti A Kunép az első privatizációs programban Hogyan lehet ma létszámot és nyereséget növelni? mmm ' ásásán mmsaaa Lb HOLNAP ÖNPUSZTÍTÓK Mesél a kecskeméti rendőr 5. oldal Mi lesz itt jövőre? 4. oldal 4. oldal 6. oldal H /■ 1 R S BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLV. évi., 291. szám Ára: 5,80 Ft 1990. december 12., szerda A PARLAMENTI ÜLÉSSZAK KÉRDÉSÉ: Lesz-e az országnak | Vita a helyi adók tervezetéről Tegnap megalakult a Közép-Európa Egyetem Alapítvány- Kuratóriuma a Parlament köztársasági elnöki fogadó­jában. A kuratórium tagjai: Mécs Imre országgyűlési képviselő, Göncz Árpád író, köztársasági elnök, Csoóri Sándor költő, Konrád György író, Merász Jó-* zse/Kecskemét polgármestere, dr. Brú- szel László, a megyéi tanács megbízott képviselője, és az Egyetemalapító Egyesület képviseletében Szirmay Pé­ter színész. Több kérdésben döntöttek. Elsőként Mécs Imrét megválasztották elnöknek, majd abban egyeztek meg, hogy az alelnök a mindenkori kecske­méti polgármester lesz — most Merász József, a titkár pedig az egyesület min­denkori delegáltja — elsőként Szirmay Péter. A-bizottság elfogadta az alapitó ok­iratban foglaltakat, azt is, hogy az ügy­rendi'kérdésekben az egyetemalapítók bizottságaira támaszkodik. Majd egy. öttagú titkárságot választottak a mun­kálatokkal kapcsolatosan felmerülő gazdasági, jogi, műszaki és tudomány- szervezési ügyek intézésére. A kuratórium az alapítvány pénz­ügyeinek kezelésével két bankot bízott meg, az Intereurópa Bank Rt.-t, illetve a Budapest Bank Rt.-t. Ez utóbbi számlaszáma, amelyre támogatásokat lehet befizetni, a következő: .Közép- Éurópa Egyetem Alapítvány, Budapest Bank Rt., 252-10323. Az egyetemalapí­tással kapcsolatos ügyekben Kecske­méten a Katona J. tér 8.1. em. 18. alatt 4—6-ig lehet érdeklődni. B. Zs. A Házbizottság hétfő esti ülésén úgy dön­tött, hogy a december 17-étől kezdődő rend­kívüli ülésszakon a miniszterelnök által ja­vasolt húsz törvénytervezet közül az első kilencet még az idén napirendre tűzi, s azt javasolja a képviselőknek, hogy a vonatko­zójogszabályokat az év hátralévő napjaiban alkossa meg. Ezt Szabad György, az Or­szággyűlés elnöke közölte a parlament keddi munkanapján, hozzátéve: ha a plénum de­cember 23-án estig nem végez az említett törvények megalkotásával, akkor a két ün­nep között, december 27-én, 28-án és 29-én is szükség lesz a képviselők összehívására. A rendkívüli ülésszak ezt követően január 10-én folytatódik. A Tisztelt Ház — immár korántsem rend- S hagyó módon napirend előtti felszólalá­• (Folytatás a 2. 'oldalon) • Költségvetési dráma — egy db képviselői felszó­lalásban (Pető Iván) és egy db államtitkári kivonu­lásban (Botos Katalin) elbeszélve. (Fotó: Walter Péter) Csökken az élelmiszer­fogyasztás Leszálló ágban a mezőgazdaság Az idén négy-öt százalékkal csökken a lakosság élelmiszer-vásárlása, s a jö­vedelemhelyzet romlása, továbbá^ a várható áremelkedések miatt hasonló csökkenés prognosztizálható a jövő év­re is — erről beszélt kedden Debrecen ben Szöllősi Endre, a Földművelésügyi Minisztérium közgazdasági főosztály- vezetője azon a tanácskozáson, ame­lyen hat megye termelőszövetkezetei­nek, állami gazdaságainak és élelmi­szer-ipari vállalatainak több mint 500 képviselője vett részt. Az előadó a ma­gyar agrárgazdaság helyzetét elemezve elmondta: az idén visszaesett a növény- termesztés, amelynek termelési értéke 8,2 százalékkal marad el a tavalyitól. Több területen csökken az állatte­nyésztés teljesítménye, a húsipart pedig a visszafogott felvásárlás jellemzi. A két alapágazat termelési értéke együttesen 4 százalékkal kevesebb, mint tavaly volt. A belföldi élelmiszer­vásárlás csökkenése mellett kedvezően alakult az agrártermékek exportja: az ágazatnak 950*960 millió dollár a pozi­tív devizaegyenlege az idén, emellett 900 millió rubelért értékesítettek élél- miszert. Elsősorban a súlyos aszálykár miatt összességében 30 százalékkal csökkent a mezőgazdasági nagyüzemek eredmé­nye, s várhatóan mintegy 300 gazdaság zárja veszteséggel az esztendőt. AZ USA ÁLLJON KI LITVÁNIA FÜGGETLENSÉGÉÉRT! Washingtonban kilincsel Landsbergis A ütvén függetlenség érdekében egyértelmű fellépést kért hétfőn Washingtonban George Bush amerikai elnöktől Vytautas Landsbergis ütvén „államfő”, aki magánlátogatáson tartóz­kodik az amerikai fővárosban. A félórás találkozó után Marün Fitzwater fehér házi szóvivő meglehetősen visszafogott hangnemű nyilatkozatot tett közzé, amely sze­rint Washington elismeri a balti államok önren-.1 delkezési jógát és sohasem fogadta el ezen or­szágok Szovjetunióhoz csatolását. A Fehér Ház ugyanakkor világossá tette: az Egyesült AUa- mok békés rendezést kíván és reméli, hogy a szovjet kormány fenyegetés, megfélemütés és erőszak alkalmazása nélkül, konstruktívan együttműködik a balti vezetőkkel.-^. Az eszmecserét követően LandsWIgis újság­íróknak elmondta: egyértelmű amerikai fellé­pést szorgalmazott a Litvánia feletti fennható­ságra vonatkozó szovjet igénnyel szemben. Mint mondotta, bizonyosfajta póütikai védel­met kért Bush elnöktől, mivel véleménye szerint Litvániát gazdasági katasztrófa és katonai be­avatkozás fenyegeti. Landsbergis azt is közölte: az amerikai elnök biztosította arról, hogy ta­nácsadóival való konzultáció után „fontolóra veszi a segítség lehetőségét”. A POSTAKOCSI TÁMADÓI Kézre került a másik rabló is Mint már hírt adtunk róla, a mát- rafiiredi Avar Szállóban hétfőn este a gyöngyösi rendőrkapitányság ak­ciócsoportja, Szecskó- Antal őrnagy vezetésével, elfogta Straub Pál 23 éves budapesti lakost, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy december 9-én, Budapesten részt vett egy fegy­veres postakocsirablási kísérletben. A fiatalembert, aki elfogatása előtt nagy mennyiségű altatót és nyugtatót — eunoctint, a ml a.\ int, etovalettát, eleniumot — vett be, életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol megfelelő ápolásban részesítették. Az előzményekről elmondták: a gyöngyösi rendőrség nyomozói hét­főn délután 3 óra tájban kaptak jel­zést arról, hogy Stranb valószínűleg a mátrafüredi Avar Szálló 2. emeleti 217-cs szobájában íartózkodik. Az épületrész kiürítése, a megfelelő óvintézkedések megtétele után a * nyomozók behatoltak a zárt szobá­ba, s ott eszméletlen állapotban, az ágyon fekve találták Straub Pált. Az akciócsoport tagjai megtalál­ták a szálló parkolójában a keresett EJ 86—69 rendszámú, fekete színű Fiat Ritmo típusú személygépkocsit is. A postakocsi megtámadása óta bujkáló Straub elfogása rendkívül nagy körültekintést igényelt a rend­őröktől, hiszen nem lehetett tudni, hogy van-e a fiatalembernél lőfegy­ver, a szállodában pedig sok vendég tartózkodott (MTI) Bács-Kiskunban megalakult a megyei közgyűlés Elnök: Kőtörő Miklós, alelnök: dr. Balogh László Hamarosan megszületik az IMF-megáUapodás Hárshegyi Frigyes, a Magyár Nemzeti Bank elnökhelyet­tese megerősítette Gerard Belanger, az IMF Kelet-Európáért felelős részlegé Igazgatóhelyettesének kijelentését — amely­ről hétfőn adott hírt a Reuter —, hogy röviden létrejöhet a hároméves megállapodás a Nemzetközi Valutaalap és Ma­gyarország között. Hárshegyi Frigyes a Magyar Távirati Iroda munkatársá­nak kedden elmpndotta, hogy a megállapodás főbb elemeit már egyeztették a Nemzetközi Valutaálap képviselőivel. En­nek megfelelően jövőre a folyó fizetési mérleg hiánya 1,2 milliárd dollár lesz, s amennyiben a parlament is jóváhagyja, a költségvetési deficit nem haladja meg a 78 milliárd forintot. Azon múlik a megállapodás, hogy mikor fogadja el az Or­szággyűlés a jövő évi költségvetést. Amint megszületik a kedvező döntés, azonnal alá lehet írni az IMF-fel a szándék- levelet, januárban pedig megszülethet a Nemzetközi Valuta­alap és Magyarország között a hároméves, megállapodás, amely alapvető az ország biztonságos külsp finanszírozása szempontjából, és a kormány hároméves programja sikeres végrehajtásának egyik fontos feltétele. Új fejezet kezdődött tegnap Bács-Kiskunban is a megyei tanácsot felváltó megyei közgyűlés megalakulásával, az elnök és az alelnök megvá­lasztásával. Dr. Array Árpád, a főjegyző kine­vezéséig hivatalban lévő megyei vb-titkár nyi­totta meg Kecskeméten a megyeháza tanácsko­zótermében az újonnan megválasztott megyei közgyűlés alakuló ülését. Dudás Ferenc korel­nök köszöntötte a megjelenteket, a körzeti kül­döttgyűléseken mandátumot kapott tagokat, a meghívottakat, a pártok, egyházak képviselőit. Dr. Wicker Julianna, az ügyrendi bizottság elnöke ezt követően arról adott számot, hogy választásokon a 10 körzeti gyűlésen összesen 327-en vettek részt, s a mandátumok törvé­nyesek. A megyei közgyűlés tagjai ennek nyo­mán átvették megbízólevelüket,, majd a napi­rendnek megfelelően először döntöttek a köz­gyűlés elnökének bérezéséről. A mindenkori miniszteri fizetés (jelenleg havi 65 ezer forint) 79 százalékában állapították azt meg. Az igazán lényeges ponthoz akkor érkezett el a tanácskozás, amikor az elnökválasztással összefüggő tudnivalókat ismertették. A jelölt­té váláshoz a megjelent közgyűlési tagok (ek­kor már teljes volt a létszám, mind az ötven tag megérkezett) egyharmadának voksa kell, a 4 évre történt megválasztáshoz a ütkos sza­vazáson kétharmados többség szükséges. Eredménytelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell tartani. Az elnök személyére bármely közgyűlési tag javaslatot tehet. Ennek nyomán elsőként Kőtörő Miklóst, a megyei tanács közgazdasági osztályvezetőjét nagy többséggel jelöltté választották, s .ő a jelölést elfogadta. Egy másik javaslatra dr. Balogh László, a megyei tanács szervezési és: jogi osztályvezetője is elérte a jelöltséghez szükséges szavazatot, ám ő megköszönve a bizalmat, e tisztséget elhárította. így a szava­zólapra egyedül Kőtörő Miklós neve került fel, aki felvázolta a munkával kapcsolatos el­képzeléseit is, amelynek talán legfontosabb pontja: felvállalni mindazokat a területi fel­adatokat, amelyeket a. települések nem tudnak vagy nem akarnak maguk önállóan megolda­ni. A titkos szavazás eredményéként az 50 voksból 47-et kapott Kőtörő Miklós, és így erős támogatással lett a megyei közgyűlés el­nöke. Rövid székfoglalójában megköszönte a bizalmat, hangsúlyozta, hogy az új közgyűlés kiegyensúlyozott pénzügyeket kap örökül elődjétől. S bár új, kitaposatlan úton kell elin­dulni, és sok mindent másként kell tenni, de a (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom