Petőfi Népe, 1990. december (45. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-01 / 282. szám

A pariáment asztalán a költségvetés-tervezet A kormány pénteken a parlament elé terjesztette a jövő éri költségvetés tervezetét — tájékoztatta az újságírókat Király Péter pénzügyminisztériumi államtitkár. PPPPi Elmondotta, hogy a jövő évi költségvetés most már csak 78 milliárd forintos deficitet tar­talmaz. A korábbi tervezetek még 90—100 milliárd forintos hiánnyal számoltak. Véleménye szerint á jelenlegi költségvetési törvény- javaslat már olyan, amely alkal­: ­más az IMF-fel történő megálla­podásra. A költségvetés új szerkezetben készült el, tartalmazza az Állami KORMÁNY KONTRA MUNKA- . VÁLLALÓK ÉS -ADÓK Nem találkoznak az elképzelések A kormány nevében Rabár Ferenc pénzügyminiszter az Érdekegyeztető Tanács pénte­ki ülésén kifejtette: nincs le­hetőség a munkaadói javaslat szerint a költségvetési kon­cepció átalakítására, mert ez finanszírozhatatlanságot és csődöt jelentene az ország­nak. Előzőleg Fodor László, a Magyar Gazdasági Kamara főtitkára foglalta össze a munkaadói oldal véleményét az ülésen. A hosszú előadás­ból kiderült: a munkaadók egy, a kormányétól teljesen eltérő költségvetési, pénzügyi koncepciót dolgoztak ki. Munkavállalói oldalról a vita során felvetődőlt, hogy mi az értelme ennek az egyeztetésnek, ha a kormány úgy is az ismerte­tett költségvetési koncepciót terjeszti a parlament elé? Her- czog László, a Munkaügyi Mi­nisztérium helyettes államtitká­ra kifejtette: a? ÉT-egyeztetés során kialakított véleményeket állásfoglalásban összegzik, és ez is a törvényhozók elé kerül. Rabár Ferenc pénzügymi­niszter részletesen is kitért a munkaadói és a munkavállalói oldal felvetéseire. Kifejtette: nem lehet néhány hónap alatt teljesen új'gazdasági szisztémát kialakítani, bevezetni, mint ahogy az alapvetően más kon­cepciójú költségvetési elképze­léseivel azt a munkaadói oldal javasolja. A nemzetközi pénz­ügyi szervezetek csak az idén elfogadott költségvetés esetén adnak segítséget, több hónapra szóló ideiglenes megoldások­nak nincs realitásuk. A pénzügyminiszter szerint tehát nem vihető keresztül a munkaadói oldal azon indítvá­nya, hogy augusztustól. vagy szeptembertől álljon át az or­szág a naptári helyett pénzügyi költségvetési évre, hogy addig csak átmeneti programot fo­gadjanak el a helyzet menedzse­lésére, s emelőre a nemzetközi pénzügyi, szervezetekkel is csak ennek az időszaknak a finanszí­rozásáról tárgyaljanak. BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLV. éyf., 282. szám Ára: 6,80 Ft 1990. december 1., szombat Fejlesztési Intézet által finanszíro­zott beruházások állami kiadásait „is. A régi módon elkészített költ­ségvetések esetében a hiány lénye­gesen kisebb, csupán 35 milliárd forint lenne. A költségvetés átala­kítása azt szolgálja, hogy az állam- háztartás ügyeiben végre tisztán láthassanak a képviselők, az érin­tett szakemberek. Négy évtizede nem volt az országnak olyan átte­kinthető költségvetése, mint ami­lyent a jövő évre terveznek. A deficitet elsősorban a támoga­tások lefaragásával sikerült csök­kenteni., Kevesebb támogatást kapnak az agrárexportőrök, vala­mint számos alap állami pénzellá­tása csökken. Az egészségügyi dol­gozók, valamint a pedagógusok (Folytatás a 2. oldalon) fiá ENSZ Biztonsági Tanácsa penukre virradó éjjel nagy többséggel határozatot fogadott ei, .amely január 15-éig ad végső határidőt Iraknak a megszállt K avaitból való kivonulásra. Ameny- % UyibeS Bagdad figyelmen kívül hagyná a határozatot, a tagállamok jogosultak megtenni min­den szükséges lépést” Irak ettco—azaz katonai erőt is alkalmazhatnak. A határozat mellett a BT IS tagja közül 12 szavazott, lomén és Kuba ellene volt, míg Kína tartózkodott a szavazástól. Az ülésen a tagállamok többségét — amerikai kezdeményezésre — a külügyminiszterek képviselték. James Baker, az amerikai diplomácia vezetője elnökölt, aló személyesen óriási erőfeszítéseket tett a határozat elfogadtatásáért. Egyesek úgy vétik, a döntés valószínűbbé teszi, hogy 1991 elején kitőr a háború a Közel-Kele­ten, mások szerint viszon t az elsőrendű cél az, hogy a háború veszélyét felidézve bírják meghátrá­lásra. Szaddám Husszein iraki elnököt A több órás vita felszólalásai azt tükrözték, hogy a tagállamok, beleértve az Egyesült Államo­kat, változatlanul a békés rendezésnek adnak elsőbbséget. A Belügyminisztérium nem helyesli a lakiteleki ■ forradalmi módszert"^ A RÉGIÉK MELLETT ÚJ JELENTKEZŐK IS Bírósági per indul, miközben döntenek a pályázatokról A kormányszóvivői tájékoztatóban is olvashatók a lakiteleki ügy további fejleményei, nevezetesen, hogy a köz- társasági megbízott jogkörében eljáró megyei vb-titkár, dr. Arvay Árpád — élve a törvény adta lehetőséggel — kez­deményezi a lakiteleki önkormányzat törvénysértő határozatának felülvizs­gálatát, és pert indít, az önkormányzat ellen a kecskeméti bíróságon. Az eljá-;, rás lefolytatását a Belügyminisztérium illetékesei is szükségesnek ítélték, s tá- \ mogatják a megyei vb-titkár intézkedé­sét. A kereset benyújtásának egyébként halasztó hatálya nincs, de a végrehajtás «felfüggesztését lehet kérni. A kialakult helyzet ezzel természete­sen még bonyolultabbá válik, hiszen Anka Balázs polgármester tegnap úgy nyilatkozott, hogy változatlanul tart­ják magukat az eredetileg kitűzött ha­táridőkhöz, s december 3-án elbírálják a beérkezett mintegy 20 pályázatot, köztük régi dolgozók és új jelentkezők beadványait. Kitartanak korábbi hatá­rozatuk mellett, úgy érzik, hogy a tör­vénysértés ténye annyira nem tisztá­zott, s a jogászok álláspontja sem egy­séges, hogy nem akaiják megakasztani a dolgok általuk mégszabott menet­rendjét. Azt a lakiteleki polgármester sem vitatta, hogy a munkaügyi, illető­leg a helyi polgári bíróság belépése az ügybe mindenképpen nehezíti a község életét, az apparátus munkáját. Mindenesetre jövő hétfőn a testületi ülésen döntenek, s Anka Balázs remé­nyei szerint kedden már a polgármeste­ri hivatal dolgozói látnak majd munká­hoz. . Hogy ki, azt persze nem tudni, Szél Zoltán szb-titkár elmondta, hogy hal­lottak külső pályázókról, s a" régiek közül is csaknem mindenki pályázik. A dolgozók úgy nyilatkoztak, hogy törvényesség vagy törvénytelenség ide vagy oda, szeretnék tovább végezni munkájukat, s nem akaiják, hogy a lakiteleki közigazgatásban fennakadás legyen emiatti hogy a szakemberek nem pályáznak. Az elbírálás, hogy ki lesz a győztes a pályázók közül, az már természetesen más kérdés. V. T. A kormány csütörtöki üléséről pénteken László Balázs szóvivő tá­jékoztatta a sajtó ' képviselőit. A kormány számos témáról tár­gyalt, ebből a tájékoztatón kettőt ismertettek — szakemberek segít­ségével — alaposan. László Balázs bevezetőben arról szólt, hogy a kormány megállapo­dott a Házbizottsággal, pontosab­ban a parlamentben képviselt pár­tokkal, miszerint december í-jére a költségvetési törvényjavaslatot benyújtja. Ennek megfelelően a tervezet sokszorosításán egész éjjel dolgoztak. Az egyeztetések alap­ján a költségvetés általános parla­menti vitája várhatóan december 17-én lesz. Csépi Lajos, az Állami Vagyon­ügynökség ügyvezető igazgatója a jövő évi vagyonpolitikai irányel­vekről adott tájékoztatót. Mint mondta, a dokumentum csupán tervezet, az Országgyűlés határo­zatként mondja majd ki az irányel­veket. Az irányelvek szerint ha­zánkban továbbra is az a cél, hogy a magántulajdon váljék meghatá­rozóvá. Ennek érdekében folytató­dik a privatizáció, amelynek célja olyan tulajdonosok felkutatása, akik érzékenyen reagálnak a piac változásaira, s legfontosabb céljuk a vagyon gyarapítása, illetőleg an­nak hatékony működtetése. Az irányelvek alapján folytatódik az állami vagyonértékesítése, amely­nek lebonyolítását továbbra is a vagyonügynökség végzi, a nyilvá­nosság, a versenyeztetés és a reális vagyonértékelés alapelveinek szem előtt tarfásával. Az előzetes számítások alapján 1991-ben a privatizációból szár­mazó bevételek összege várhatóan 40-50 milliárd forint lesz, amely­(Folytatás a 2• oldalon) FÜLÖPSZÁLLÁSON POFONT KAPOTT A DEMOKRÁCIA Marakodnak a mandátumokért Kalocsán nagy volt a zsivaj és a lárma Ötvennégy küldött kapott meghívót a kalocsai megyei részközgyű­lésre, hogy megválasszák á megyei közgyűlés tagjait. Csupán egy hiányzót regisztráltak a jegyzőkönyvben. Az ötvenhárom küldött nem sokkal kezdés után zsongó méhkassá alakította a városháza dísztermét. Óriási vita kerekedett afölött, hogy milyen régiókat kap­csoljanak össze a, megyeházán való képviseletre. Többen kifogásol­ták, hogy a megyei vb-titjtár által megjelölt körzetek nélkülöznek minden ésszerűséget, az ajánlásnál csak a lélekszámra koncentráltak. Figyelmen kívül hagyták a lakosság területenkénti érdekközösségét, egyes településrendszerek természetes egymáshoz kötődését. így pél­dául a központi szerepet játszó Homokmégy kikerült a szállásrend­szerből, Hajóst pedig a borotai körzethez csatolták. A meglehetősen heves felszólalásokkal és bekiabálásokkal tarkított vita végeredményeként rendkívüli szünetet rendeltek el, hogy az érin­tettek beszéljék meg, miként lehetne orvosolni a sérelmeket. Több csoport frakciózásba kezdett és egyfolytában alkudozott a városháza folyosóján: Annyi tisztázódott: a küldöttek személyén változtatni nem lehet, hiszen őket a helyi képviselő-testületek választották meg. A körzetesítés módosítására ugyan lehetőség nyílt volna, ám a folyo­sói diskurzusok nem jártak eredménnyel, így maradt tüinden az előterjesztett formában. Végül is titkos szavazással a tizenkilenc jelölt közül Török Gusztáv Andor kalocsai, Schramm Gábor dunapataji, Tóth Jenő szakmán, Hor­váth Mihály miskei, Füri Bálint qunaszentbenedeki polgármestereket és dr. Matos László megyei tanácselnök-helyettesi mint homokmégyi küldöttet választották a megyei közgyűlés tagjainak. Zs. K. I. Csütörtökön, a késő dél­utáni órákban Fülöps/állás- rói telefonon «riasztották* a szerkesztőséget. Felháborító, eset történt a község képvise­lő-testületének legutóbbi ülé­sén: verekedés tőrt ki. A megdöbbentő hir vétele után a. helyszínre siettek munkatársaink, hisz az eset már első hallásra sem lát­szott mindennapinak. ii», Rendszerváltás ütésváltással ÁMK fogalommeghatározás. Bolsevista eszmeszülemény a ha­talom összpontosítására. Sajnos, ezt a mondvacsinált intézményt községünkben is létrehozták az akkor hatalmon levő és hatalomra vágyó vezetők. Ugyanis ez arra jó, hogy több intézmény vezetőit, az intézményben megtalálható gyermekeket és szüleiket sakkban lehessen tartani. Hogy ez mekkora politikai hatalom* tőle egysze­mélyiben függ az egységek vezetői és dolgozói erkölcsi, anyagi és szakmai értékelése. És mi a tragikus ebben? Az, hogy nem a több évtizedes becsületes munka, nem a munkatársak tisztelete és meg­becsülése emelte őt ebbe a magasba. Ebben a teremben vannak, akik el tudnák mondani, hogyan kellett lenyelni a békát a nemtet­szésük ellenére is. Egyszerű volt a beiktatás. Községünk vezetője egy szürke kis gyűlésen bemutatta az új igazgatót Ugyan megkér­dezte, bogy van-e valakinek ellenvetése? Tudjuk jól, bogy nem lett volna célszerű ellenvéleményt nyilvánítani. Engem személy szerint örömmel tölt el az a tudat, hogy rend­szerváltás lévén, nem egyszemélyes, nem egy párt, hanem több pártból álló, a nép bizalmából megválasztott testület fogja meg­hozni a döntését erről a mondvacsinált, idejétmúlt státusról. (Ez a szöveg állt a franciakockás papíron, amelyről Magyar József felolvasott.) Otthonában, az ebédlőasz­talnál Magyar József és felesé­ge vállalta a nyilatkozatot. Az asszony — egyébként a képvi­selő-testület tagja' — viszi a szót. —5 Bajkeverőnek hevezett — (mármint Varga István) —, de végül is az az ügy lerendeződött, mert elvittük Szabadszállásra a gyereket. Jobbnak láttam, ha kiszabadítom abból a miliőből, ami itt van ebben az iskolában. Az a nagy igazság, hogy ebben a faluban egy összefonódott maffia volt, akik, ha nem sike­rült valakit a pártba beléptetni vagy spiclivé tenni, azt bármi úton-módon megpróbálták ki­kezdeni. Szörnyű volt. Én még két éve nem hittem, hogy ebben az országban történik valami, nem akartam velük összeakasz­kodni. ' (Folytatás a 3. oldalon) H l fi **11 A Á 1 M .al^enm^etlen.—^ katonai erőt WmSm :m

Next

/
Oldalképek
Tartalom