Petőfi Népe, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-05 / 288. szám

^ ® PETŐFI NÉPE 9 1989. december 5. A nyugdíjakról: a magasak legyenek alacsonyabbak, az alacsonyak magasabbak Az Országgyűlés társadalombiztosítási bizottságának ülése Az Országgyűlés társadalombiztosítási bizottsága hétfői ülésén támogatta a kirívóan magas nyugdíjak valamiféle korlátozását, az alacsony nyugdíjasok kö­rében viszont jövőre a javasoltnál nagyobb összegű kompenzálást tartott szükségesnek. A nyugdíjak maximalizálásának kérdése egy koráb­bi képviselői indítvány alapján került most napirend­re. A bizottság tagjai nem vitatták, hogy a jelenlegi helyzetben az átlagosnál sokszorosan magasabb nyugdíjak rossz közhangulatot keltenek, de ezzel együtt elvetették a nyugdíjasok összegszerű korláto­zásának gondolatát. A beterjesztett javaslatok közül a legigazságosabbnak azt a módszert ítélték, amely a nyugdíjalapot úgy maximálná, hogy a kereseteknek csak egy bizonyos határáig fizetnének nyugdíjjárulé­kot a dolgozók, s így majdani ellátásukat is csak annak alapján kapnák. Az ennél magasabb jövede­lemmel rendelkezők a fennmaradó részre külön bizto­sítást köthetnének. Az új rendszer bevezetésének idő­pontjául 1991 -et jelölték meg, a felkészüléshez szüksé­ges technikai okok miatt. Addig is, átmeneti megol­dásként, a jövő évre azt a javaslatot támogatták, hogy minél magasabbak a keresetek, az egyes sávokba tar­tozó jövedelmek, annál kisebb arányban számítsanak bele a nyugdíjba. így például a javasolt táblázat sze­rint havi tízezer forintig teljes egészében, de a 25 és 40 ezer forint közötti sávban már csak fele részben. Ezzel együtt a jövő esztendőre a nyugdíjak felső határát a minimális nyugdíj összegének 7-szeresében látnák cél­szerűnek megvonni. A kérdésben egyébként a kor­mány dönt majd a bizottság véleményének figyelem- bevételével. A képviselők alapkövetelményként fogal­mazták meg, hogy visszamenőlegesen ne lehessen sen­ki nyugdíját sem csökkenteni, jóllehet valóban van­nak olyan magas nyugdíjak, amelyeket — a társada­lom értékítélete szerint —; érdemtelenül folyósítanak. A képviselők szerint el kell kerülni minden olyan esetet, amely precedenst teremtene korábban eldön­tött dolgok törvénytelen, visszamenőleges módosítá­sára. Viszont javaslatot tettek arra, hogy a korábbi kirívó nyugdíjak mindaddig ne részesüljenek semmi­féle kompenzációban, amíg az infláció révén a majdan megállapított felső határra nem csökken értékük. Mint Csehák Judit szociális és egészségügyi minisz­ter beszámolójából kitűnt: 30 ezer forint feletti nyug­díja jelenleg 38 személynek van (a legmagasabb 47 533 forint), 25 és 30 ezer forint közötti nyugdíjat 92-en kapnak, míg 20 és 25 ezer forint közötti ellátásban 622-en részesülnek. Ez összesen 752 ember számára jelent havi 20 ezer forintnál magasabb járandóságot. Közülük 61-en ál­lamigazgatási dolgozóként, 290-en állami alkalma­zottként (fegyveres erők dolgozói, de idetartoznak az orvosok, az egyetemi tanárok, a politikai munkások és a művészek is), 344-en vállalati vezetőként, 57-en pedig fizikai dolgozóként mentek nyugdíjba. Mivel azonban várható, hogy az elkövetkezendő években számottevően bővül azoknak a köre, akik az átlagot jóval meghaladó ellátással mennek nyugdíjba, a kép­viselők indokoltnak tartották, hogy valamilyen dön­tés szülessen ebben az ügyben. A következő napirend, a nyugdíjak és a gyermekes családok juttatásainak jövő évi kompenzálásának megvitatására a bizottság már olyannyira megfogyat­kozott, hogy határozatképtelenné vált, holott alig múlt déli 1 óra. A különféle érdekképviseleti szervek küldöttei viszont — érthetően — végig kitartottak, s minden lehetőséget megragadtak, hogy elmondják álláspontjukat. A Szociális és Egészségügyi Minisztérium előter­jesztése szerint a kormány jövőre, 15 százalékos ár­emelkedést véve alapul, a nyugdíjaknak átlagosan havi 700 forintos, a családi pótléknak pedig 300 forin­tos emelését javasolja. Ennek megvalósítására nyúj­tottak be különféle variációkat a képviselőknek. A je­len lévő bizottsági tagok — szakértőket is igénybe véve ip abban maradtak, hogy az 5300 forintos átlag­nyugdíjhoz legalább 800 forintos ellentételezésnek kell tartoznia, s az emelést az év elején egy összegben célszerű végrehajtani. A bizottság egyetértett azzal, hogy azokban az ese­tekben, amikor a saját jogú és az özvegyi nyugdíj meghatározott összegig együttesen folyósítható, ez az összeghatár a jelenlegi 3890'forinttal szemben jövőre havi 6000 forint legyen. Támogatták, hogy a férfiak is kaphassanak ideiglenes özvegyi nyugdíjat, feltéve, ha legalább egy gyermeket nevelnek, illetve az állandó özvegyi nyugdíj kiterjesztését a férfiakra, amennyiben a feleség halálakor már mindketten nyugdíjasok vol­tak. (MTI) ÚJ POLITIKAI SZERVEZETEK FELVIDÉKEN A szlovákiai magyarság is a reformok mellett Fogyasztóiár-változások A csehszlovákiai megújulási mozgalom hatására a szlovákiai magyarság körében is sorra szerveződnek a gyökeres társadalmi reformokat, a magyar nemzetiség problémá­inak mielőbbi megoldását szorgalmazó poli­tikai mozgalmak. November 18-án alakult meg a Független Magyar Kezdeményezés el­nevezésű csoportosulás, amely most alakítja ki tagságát. A szervezők között van Grendel Lajos író, Barak László költő, Huncsik Péter orvos. A Független Magyar Kezdeményezés nyi­latkozatban foglalt állást a Csehszlovákiá­ban kialakult helyzetről. Hangsúlyozta, hogy a független kezdeményezések ösztönzé­sére fokozatosan létrejönnek a feltételek a társadalom demokratikus struktúráinak megteremtéséhez. A csoportosulás elégedet­len amiatt, hogy a pozitív társadalmi válto­zások ellenére a szlovák kormányban, az államigazgatós alacsonyabb szintjén, a CSKP központi, kerületi járási és helyi szer­veinek élén továbbra is olyanok állnak, akik elvesztették emberi és politikai hitelüket. Folytatódnak a harcok a Fülöp- szigeteken A Fülöp-szigeteki lázadók utolsó egysé­gei továbbra is tartják állásaikat Manila üzleti negyedében, valamint a fővárostól 560 kilométerre, egy másik szigeten fekvő város, Cebu légibázisán. A múlt pénteki puccskísérletben és az azt követő harcok­ban eddig legalább száz ember vesztette életét,- s mintegy ötszázan sebesültek meg. A halálos áldozatok között két nyugati és egy Srí Lanka-i állampolgár is van, egy amerikai szállóvendég megsérült. Manila üzleti negyedében több száz külföldi turista és üzletember vált négy szálloda, valamint néhány közeli lakóház foglyává a lázadók és a kormánycsapatok hétfői tűzpárbaja miatt. A tőzsde és a bankok továbbra is zárva tartanak, jelen­tős pénzügyi veszteségeket okozva ezzel az országnak. A cebui támaszpont lázadó főparancs­noka, egy helyi rádióadó által sugárzott beszédében, bejelentette: ha a légibázist támadás éri, a felkelők a repülőtéren levő összes repülőgépet felrobbantják. A kor­mánycsapatok körülvették a szigetet, hogy megakadályozzák további lázadó alakulatok partraszállását. A Fülöp-szigeteki szenátus védelmi bi­zottsága hétfőn közölte, hogy a felkelés­ben hatezer katona, harminc főtiszt és öt tábornok vett részt A Független Magyar Kezdeményezés szerint e személyek azonnali távozása a közélet megtisztításának elengedhetetlen feltétele. A pozsonyi Új Szó hétfőn közzétette a Szlovákiai Közvélemény Az Erőszak Ellen ne­vű mozgalom dunaszerdahelyi csoportjának felhivását, amely élesen tiltakozik a romániai román, magyar, szlovák, német és más nem­zetiségű polgáijogi aktivisták üldöztetése, bebörtönzése és szabadságjogaik eltiprása ellen. A csoport felhívja a csehszlovák közvé­leményt, a csehszlovák kormányt, hogy tilta­kozzon Ceausescunál Doina Cornea, Tőkés László, Sütő András és más polgáijogi akti­visták üldözése, bebörtönzése és szabadság- jogaik eltiprása ellen. Szlovákiában hétfőn hozták nyilvánosság­ra, hogy november 24-én Csehszlovákiai Ma­gyarok Fóruma néven, a társadalom minden rétege felé nyitott demokratikus kezdemé­nyezés alakult. A szervezők többsége azonos azokkal a magyar értelmiségiekkel, akik idén februárban gyökeres társadalmi változáso­kat és a szlovákiai magyarság problémáinak A máltai csúcs visszhangja (Folytatás az 1. oldalról) szovjetunióbeli átalakítások és a Kelet- Európában végbemenő, a demokratizálás, a humánus szocializmus felé áttörést jelentő mélyreható változások nélkül nem valósulna meg az az új, jobb világ felé tartó fordulat, amelyért az emberiség mind nagyobb része száll síkra — írja Jurij Komyilov. Moszkvában hétfőn délután több mint négyórás tanácskozást folytattak a Varsói Szerződés tagállamai párt- és állami vezetői, amelyen Mihail Gorbacsov adott tájékozta tást Bush amerikai elnökkel folytatott máltai tárgyalásairól. A találkozó fontos mozzanata az a közös nyilatkozat, amelyben az öt érin­tett tagállam elítélte az 1968-as csehszlová­kiai katonai bevonulást. A Lenin-hegyen lévő kormányrezidencián tartott találkozó első felében Mihail Gorba­csov adott részletekbe menő tájékoztatást ró­mai és vatikáni megbeszéléseiről és a szovjet —amerikai csúcstalálkozóról. A szünetben, ■— amely alkalmat adott rövid, kétoldalú esz­mecserékre is — a tagországok küldöttségei fejtették ki véleményüket időszerű világpoliti­kai kérdésekről, s elképzeléseiket a szocialista államok politikai és gazdasági szövetségének jövőjéről. A találkozót Mihail Gorbacsov rö­vid összefoglalója zárta. A tanácskozást megelőzően Nyikolaj Rizs- kov szovjet kormányfő a Kremlben másfél órás eszmecserét folytatott Németh Miklós miniszterelnökkel. Nyers Rezső, az MSZP elnöke hétfő este, a magyar küldöttség szál­láshelyén, tájékoztatta a magyar sajtó képvi­selőit a találkozóról. A ferihegyi — valamint a,pozsonyi és a belgrádi —; repülőteret megbénító köd miatt a magyar küldöttség hazaindulásának idő­pontja hétfőn, a késő esti órákig bizonytalan volt. * a megoldását szorgalmazó dokumentumot .juttattak el az áííamí és pártvezetéshez. Szlová­kiában azótaa „harminchármak dokumentu­mának” nevezik ezt a petíciót. A Csehszlová­kiai Magyarok Fóruma hétfőn közzétett nyi­latkozata szerint pártállásra, felekezeti hova­tartozásra, nemre, fajra és szociális állapotra való tekintet nélkül várja azoknak a cseh­szlovákiai magyar állampolgároknak a csatla­kozását, akik a demokráciának, a jogállami­ságnak, a szabad választásoknak, a tényleges egyenjogúságnak, a nézetek pluralizmusának az elvét vallják és cselekvőén akarnak hozzájá- rulniazemberijogok csehszlovákiai gyakorla­ti érvényesítéséhez. A fórum kiemelt célja, hogy figyelemmel kísérje a csehszlovákiai ma­gyarokat érintő politikai, társadalmi,-gazda­sági és művelődési változásokat. A fórum tá­mogatja a kisközösségek önszerveződését és önrendelkezési jogainak a megvalósítását. A pozsonyi Új Szó hétfőn beszámolt arról, hogy november 22-én a pozsonyi magyar di­ákság összefogása érdekében megalakult a Magyar Diákszövetség. Ez programnyilatko­zatában támogatásáról biztosította szlovák, illetve cseh diáktársait. A magyar diákszövet­ség nyolctagú akcióbizottságot hozott létre a főiskolások képviselőiből, valamint háromta­gú szóvivői testületet nevezett ki. Az egyes fő­iskolákon megalakították a Magyar Diákszö- • vétség alapszervezeteit. Pozsgay Párizsban Michel Rocard francia miniszter- elnökkel találkozott hétfőn délelőtt Párizsban Pozsgay Imre állammi­niszter. Előzőleg Raymond Barre volt miniszterelnökkel folytatott megbeszélést. Pozsgay Imre vasárnap este érke­zett a francia fővárosba, ahol hétfőn este ő lesz az Antenne—2 televíziós ádó vendége „Az igazság órája” cí­mű politikai fórummúsorban. A nép­szerű műsornak ő az első kelet-euró­pai vendége, s előtte külföldi meghí­vottként, évekkel ezelőtt, csak Hel­mut Schmidt volt bonni kancellár szerepelt. Az adást a Tv5 francia közvetlen televíziós adó, mesterséges hold útján, egész Európába sugároz­za majd. Az államminiszter párizsi látoga­tása során több vezető politikussal is találkozik. Romokban az NSZEP... (Folytatás az 1. oldalról) felügyelte a betonkolosszus, a megosztott Európa, a hidegháború eme elég tartós, 28 évig álló szim­bólumának létesítését. Az NSZEP pedig szinte napok alatt szétesett, a párttagok tömege­sen adták vissza tagkönyveiket. Néhány napja egy közvélemény­kutatás azt mutatta ki, hogy a párt 20 (!) százalékot kapna az általá­nos választásokon — s közben egyre-másra robbantak ki a. kor­rupciós botrányok, pártvezetők vi­selt dolgai... Hogy a mostani hét-/ vége után mennyit esik az NSZEP „népszerűsége”, azt az alábbiakból találgatni lehet. Az NDK parlamentje percek alatt törölte az alkotmányból a párt vezető szerepére vonatkozó cik­kelyt, a kormány megkövette a csehszlovák népet az 1968-as invá­zióban vállalt NDK-szerep miatt. H párt kizárta '(adatsorából Erich Honeckert — ekkor már csaknem a^'é^éS'z NDK vis^zfáfójtótta léleg­zetét. Az már a végletekig fokozta a politikai bomba robbanásának pusztítását, hogy bejelentették: elő­zetes letartóztatásba helyezték a pártból ugyancsak kizárt Günter Mittagot, a KB gazdasági ügyekért felelős titkárát és Harry Tischt7 a szakszervezetek vezetőjét —- mind­ketten PB-tagok is voltak —, s ve­lük együtt egy megyei titkárt, még­hozzá gazdasági visszaélésekért, a hatalmi pozíció kihásználásáért. Ezek az emberek, majdnem még a minap is, az NDK leghatalmasabb, legbefolyásosabb emberei voltak. Nem volt elég: körözést adtak ki Alexander Schalck-Golodowski kézrekerítésére; ő a külkereskedel­mi minisztérium egyik vezető be­osztású tisztségviselője volt. Bizo­nyos okmányokból kiderült, hogy ő intézte az NDK fegyverkereske­delmi ügyeit, és az évente befolyó, 2 milliárd nyugatnémet márkára becsült összeg bizonyos része a sa­ját zsebébe vándorolt. Hétfő reggeltől három nagyobb élelmiszertermék-csoportban így egyes húsipari termékeknél, hűtő­ipari áruknál, Valamint a szeszes italoknál — felemelték a fogyasztói árakat. Az áremelés nem országos, csupán néhány termelő- és kereske­delmi vállalat élt vele, és kizárólag a szabadáras termékek egy részé­nek a fogyasztói árát növelték. Ez azt is jelenti, hogy a különböző üz­letekben eltérő árakat érvényesíte­nek. Kisiván Géza, a Budapesti Hús­ipari Vállalat igazgatója arról tájé­koztatta az MTI-t, hogy ők ezúttal kizárólag az úgynevezett száraz­áruk árát emelték fel átlagosan 20 százalékkal, miután a legutóbbi áremelésnél ezek „kimaradtak”. In­dokolásul elmondotta, hogy első­sorban termelési költségeik növeke­dése miatt kínálják ezentúl drágáb­ban áruikat a kereskedelemnek. Ez év júliusa óta az élő sertésekért ki­logrammonként 25-28 százalékkal többet fizetnek, a sertésfelvásárlási átlagáruk kilogrammonként már eléri a 63 forintot. A budapesti Sugár üzletközpont csemegeáruházaiban elmondották, hogy a Herz téliszalámit ezentúl 360 forint helyett 420 forintért ad­ják kilogrammonként, a Herz pap­rikás szalámit 360 forint helyett 440 forintért kínálják. A parasztkol­bász ára ezentúl az eddigi 240 forint helyett 300 forint lesz, a pesti csípős kolbászért 260 forint helyett 320 forintot kénytelenek a fogyasztók fizetni. A húskészítmények árának növe­lésével kapcsolatban a Húsipari Központban elmondották: a téli­szalámi, a csabai csípős kolbász és az egyéb szárazáruk árát csupán Budapesti Húsipari Vállalat emelte, a Szegedi Szalámigyár és Húskom­binát árai változatlanok. A hűtőipari termékek árváltozá­sa 10 és 30 százalék közötti, a Bu­dapesti Hűtőipari Vállalat legjob­ban a csöves csemegekukorica árát növelte, a 350 grammos csomagolá­sú kukorica 14,60 forintról 19 fo­rintra, a 400 grammosé 16,30 fo­rintról 21,20 forintra nőtt. A Sugár üzletközpont árjegyzéke szerint a 400 grammos zöldborsó új fogyasz­Közös vállalat alapításáról írt alá hét­főn egyezményt a Magyar Posta és az amerikai US West International. A kö­zös vállalat a mozgó rádiótelefon-rend­szer magyarországi elterjesztésével és üzemeltetésével foglalkozik majd. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a gépkocsikba . szerelt rádiótelefon­készülékek és az országos, illetve a nemzetközi telefonhálózat között két­irányú kapcsolat jöjjön létre. A rádió­telefon-rendszer a fejlett európai orszá­gokban az elmúlt tíz év során alakult lei; ma már több mint 4 millió előfizető­je van, szerte a világon. A magyar rend­szer kiépítését előreláthatólag 1990 má­sodik negyedévében kezdik meg Buda­pesten, a távlati cél pedig az egész or­szágra kiterjedő mozgó rádiótelefon­szolgáltatás bevezetése lesz. A Magyar Posta eddig 500 millió forintot fordított e korszerű távközlési technológia befogadásának előkészíté­sére. tói ára 11 százalékkal magasabb a réginél, 25,20 forint; a 300 gram­mos zöldbabért 15 százalékkal ma­gasabb árat kell fizetni, az új ár: 16,80 forint. A magozott, mélyhű­tött meggy csomagonkénti ára 3 fo­rinttal, a szamócáé 4 forinttal, az 1 kilogrammos, hámozott őszibarac­ké csaknem 5 forinttal emelkedett, a szalonnás pizzáé darabonként 3,70, a sajtos pizzáé 3,30 forinttal emelkedett. A Nagyrédei Szőlőskert Tsz ter­mékei közül a mélyhűtött, cukro­zott szamóca 5,20 forinttal, a meggy 4,10 forinttal drágult csoma­gonként, a vegyesfőzelék ára 25,60 forintról 30,70 forintra emelkedett, a zöldborsót ezentúl 26,10 forint helyett 29,80 forintért vehetik meg a vásárlók. Ugyancsak emelte mire­lit termékeinek árát a Ráckevei Aranykalász Tsz; a 1/2 kilogram­mos zöldborsó bolti ára a korábbi 31,70 forint helyett 35,70 forint lett, a vegyesfőzelék ára pedig 20,70 fo­rintról 24,40 forintra nőtt. A szeszipari cikkek árát ezúttal a Budapesti Likőripari Vállalat emel­te. Mint Bartha Gábor kereskedel­mi igazgató elmondotta: a kénysze­rűséget az szülte, hogy a tervezett- ~nél nagyobb mértékben nőttek fu­varköltségeik és a banki kamatok; a forint idei többszöri leértékelése miatt viszont az importköltgégeik növekedtek. Hozzátette: a mostani áremelés nyereségüket nem gyara­pítja. A Sugár üzletközpontban a 0,2 literes Unicumot a korábbi 75-80 forint helyett ezéntúl 95 forintért, a 0,5 litereset 150 helyett 199 forin­tért, a literest pedig 300 helyett 395 forintért árusítják. Kisebb mérték­ben emelkedett a szatmári szilvapá­linka, valamint a Marina gin ára is. Az MTI munkatársának a Duna Élelmiszer- és Vegyiárukereskedel- mi Vállalatnál elmondották, hogy a húsipari szárazáruk fogyasztói árát csak december 11-étől emelik meg. December 4-étől ők csupán a liba- májkonzerv, a paradicsom alapú üdítőitalok, a burgonyacukor és a gyógyvizek fogyasztói árát emelték. A sikeres felvásárlás miatt viszont átmenetileg ötödével csökkentették a mák árát. A rendszer a távbeszélő-hálózatot igyekszik kiegészíteni. A beszédhang közvetítésén túlmenően egyéb szolgál­tatásokra is alkalmas; így például adat­átvitelre, személyi hívásra s úgyneve­zett minitex csatlakoztatására. Az új technika hatalmas előrelépés az infor­mációk továbbításában, lehetővé válik ugyanis, hogy a rádiótelefon-készülék segítségével bárhonnan — akár moz­gás közben is — lehessen telefonálni, mindezzel időt, pénzt és emberi energi­át megtakarítva. Az új szolgáltatás dí­jai egyébként nem fogják meghaladni a hasonló külföldi rendszerek díjainak színvonalát, ám drágábbak lesznek a hagyományos telefonszolgáltatásnál. A rádiótelefon-előjegyzésre 1990. feb­ruár 1-jétől a Magyar Rádiótelefon Társaságnál lehet jelentkezni. A közös vállalat létrejötte azért is figyelemre méltó esemény, mert Kelet- Európábán ez az első ilyen jellegű meg­állapodás. (MTI) . A VARSÓI SZERZŐDÉS TAGÁLLAMAINAK NYILATKOZATA az 1968-as bevonulásról Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK és a Szovjetunió vezetői Moszkvában, december 4-én megtartott találkozójukon kijelentették, hogy a katonai egységek 1968-as csehszlovákiai bevonulása a szuverén Csehszlovákia ügyeibe való beavatkozás volt, amit el kell Ítélni. A csehszlovákiai demokratikus megújulást megszakítva, ezek a jogtalan lépések hosszú távú és kedvezőtlen hatással jártak. A történelem bebizonyí­totta, mennyire fontos, hogy még a legbonyolultabb nemzetközi helyzetben is politikai eszközökkel oldjanak meg bármilyen problémát, szigorúan tiszte­letben tartsák a szuverenitást, a függetlenség és a belügyekbe való be nem avatkozás elveit az államok között, ami megfelel a Varsói Szerződésben foglaltaknak. A VSZ öt tagállamának hétfői, az 1968-as csehszlovákiai beavatkozást elítélő nyilatkozatával egyidejűleg a szovjet kormány külön állásfoglalásban határolta el magát az akkori szovjet vezetés döntésétől, s hibásnak minősítette az öt ország közös katonai lépését. A csehszlovák társadalom politikai és gazdasági fejlődési tapasztalatait kritiku­san átgondoló szakaszban van. Ez természetes folyamat, amelyet ilyen vagy olyan formában más országok is átélnek —< állapítja meg nyilatkozatában a szovjet kormány. — Sajnálatos, hogy az állandó szocialista megújulás és a végbemenő folyamatok realista értékelésének szükségessége nem volt mindig magától értető­dő dolog. Különösen olyan helyzetekben, amikor ezek az események ellentmondá- sosan-|ötvöződtek és bátor válaszokat követeltek az adott kor kihívásaira. 1968-ban az akkori szovjet vezetés az objektíve kialakult s megoldást sürgető, csehszlovákiai vitában az egyik fél álláspontját tette magáévá. TE kiegyensúlyozat­lan, avatatlan megközelítés, egy baráti ország ügyeibe való beavatkozás igazolását akkoriban Kelet és Nyugat éles konfrontációjában látták. Osztjuk a CSKP KB elnökségének és a csehszlovák kormánynak azt az állás­pontját, hogy az öt szocialista ország hadseregeinek bevonulása Csehszlovákiába 1968-ban nem volt megalapozott, az arról hozott döntés pedig — a mára ismertté vált összes tény fényében — elhibázott volt — hangsúlyozza végezetül a szovjet kormány. Forintleértékelés Az MNB közleménye A Minisztertanács döntése alapján a Magyar Nemzeti bank 1989. december 5-étől 10 százalékkal leértékelte a forintot a konvertibilis valutákhoz viszonyítva. A forint leértékelését az ország konvertibilis fizetési mérlegének romlása és az eladósodási tendenciák folytatódása tette szükségessé. A leértékelés fokozza az exportáló vállalatok versenyképességét; drágítja és ezáltal mérsékli az importot, s ezen keresztül javítja a fizetési mérleg egyensúlyát, ugyanakkor elősegíti a kormány import­liberalizációs politikájának folytatását. (MTI) ÜZEMZAVAR A KECSKEMÉTI GÁZSZOLGÁLTATÁSBAN Több kecskeméti olvasónk telefonált tegnap kora este, hogy nem működik lakásában a gázkonvektor, nincs láng a tűzhelyen, bojler­ben. Érdeklődésünkre a Dégáz kecskeméti műszaki vezetője, Borso­di Ferenc elmondta, hogy 17 óra 15 perckor a GOV Halasi úti átadója üzemzavar miatt leállt, s ezért a várost ellátó rendszerben a nyomás a minimum alá csökkent. Ez újabb hibákat, dugulásokat okozott. Este hatkor — mikor a tájékoztatást kaptuk,— a Dégáz szakemberei az üzemzavar elhárításán teljes apparátussal dolgoztak. MAGYAR—AMERIKAI KÖZÖS VÁLLALAT Mozgó rádiótelefon-rendszer

Next

/
Oldalképek
Tartalom