Petőfi Népe, 1989. július (44. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-03 / 154. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE Ülést tartott a DEMISZ Szövetségi Tanácsa ft XLIV. évf. 154. szám AZ MSZMP NAPILAPJA Ára: 4,30 Ft 1989. július 3., hctfő Főiskolai diplomaosztók Bizalmat kapott: dr. Garai István, dr. Vass László, Fekete Pál Nehezen lehetett volna egy tüt is leejteni pénteken este a kiskunfélegyházi tanácsháza dísztermében, ahol az ország- gyűlésiképviselő-jelölés harma­dik fordulójára került sor. Egy híján háromszáz szavazásra jo­gosult félegyházi polgár szo­rongott a teremben, a szünet nélkül, három óra hosszán át tartó jelölőgyűlésen (Az első kettőn — hétfőn és szerdán ösz- szesen négyszázhetvenegyen vettek részt.) Érthető volt az érdeklődés, a jelölésben való aktív részvétel, hiszen a városi MDF-szervezet akciója nyomására mondott le képviselői mandátumáról a Bu­dapesten élő dr. Korom Mihály, s a pótképviselő, Bense György sem volt hajlandó a helyébe lép­ni. Mint a jelölőgyűléseken is sokan megfogalmazták: végre olyan \ képviselőt akarnak az Országgyűlésbe küldeni, aki ott él közöttük, ismeri a város és a vonzáskörzet településeinek minden gondját-baját, s kész megtenni mindent azok orvos­lásáért, ugyanakkor — felké­szültségénél, széles látókörénél fogva — országos ügyekben iá képes a határozott állásfogla­lásra, maga mögött tudva vá­lasztóinak véleményét, akara­tát. Mint már közöltük, az első jelölőgyűlésen eredetileg három jelöltet javasoltak: dr. Garai István orvost (FÉDISZ, MSZMP), dr. Vass László jo­gászt (pártonkívüli), Fekete Pál tanárt (pártonkívüli). Melléjük azon nyomban még két jelöltet állítottak a felszólalók, Mogyo­ró Lászlóné alkalmazotti bérel­számoló (MDF—1), valamint Kelemen József gépészmérnök (MSZMP-reformkör) szemé­lyében. A jelöltek programbeszédei­ből, a felszólalásokból, a mel­lettük és az ellenük való kiállá­sokból s végül a szavazatok arányából már az első jelölő­gyűlésen sejteni lehetett, hogy a plusz két jelöltnek nem sok esé­lye van arra, hogy felkerüljön majd a jelölőlistára. így is tör­tént. A szerdai második menet­ben tovább erősödött az erede­tileg javasolt három jelölt pozí­ciója, s csökkent a másik ket­tőé. Meg kell jegyezni, hogy a legtöbben mindvégig a fiatal Garai doktor mellett álltak ki, aminek meg is lett az erednjé- nye, mert mindhárom gyűlésen ő kapta a legtöbb szavazatot. A harmadik és legviharosabb péntek esti jelölőgyülésen, ahol tizenkilencen mondtak kortes­beszédet, Mogyoró Lászlóné és Kelemen József ajánlói min­dent megtettek azért, hogy mentsék a menthetetlent, jelölt­jeik mellé állítsák a résztvevő­ket, de mindhiába. Mogyoró Lászlóné a három jelölőgyűlé­sen összesen csak 45, Kelemen József pedig 134 szavazatot ka­pott, így meg sem közelítették a szükséges egyharmados arányt. A három gyűlésen ugyanis hét­százhetvenen vettek részt. A mérkőzést a kezdő trió nyerte meg: dr. Garai István 487, dr. Vass László 315, Feke­te Pál pedig 334 összesített sza­vazattal került fel a július 22-én sorra kerülő időközi képviselő- választás jelölőlistájára. Hár­mójuk közül kerül tehát ki a kiskun város (8-as számú vá­lasztókerület) új képviselője. Rapi Miklós IDŐJÁRÁS A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszer­vatórium és a Bajai Meteorológiai Főállomás jelenti: Július l-jén Kecskeméten a középhőmérsék­let 20,9 (az 50 éves átlag 20,7), a legmagasabb hőmérséklet 27,1 fok volt. A nap 11,1 órán átsü­tött. Tegnap reggel 20,1,13 órakor 27,7 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 14,8 Celsius-fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 1011,5 millibar—csökkenő—volt. Július l-jén Baján a középhőmérséklet 20,8 (az 50 éves átlag 20,7), a legmagasabb hőmér­séklet 27,4 fok volt. A nap 14,3 órán át sütött.' Tegnap reggel 20,7,13 órakor 27,1 fokot mér­tek. A legalacsonyabb hőmérséklet 13,2 Cclsi- us-fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1010,8 millibar — süllyedő — volt. Nyári MAROS GÁBOR KAPTA A LEGJOBB ALAKÍTÁS DÍJÁT — I/SÁKI PEZSGŐVEL KOCCINTOTTAK — TÁRSULATI ÜLÉS, MELLÉKZÖNGÉKKEL Színészek, jó pihenést! BfflWHÜ ffiwBwrwrcili adzáró társulati ülésre küldött pezs­gőből. [A bajai művelődési központ hatalmas virágcsokorral kedveske­dett a Sugovica partján (is) népszerű színészeknek.] Külön pénzjutalmat, elismerést, tapsot kapott három művész. A tár­sulat titkos szavazása alapján Gulyás Zoltán vehette át a legjobb epizódis- lát megillető (Móriez Lili állal alapí­tott) Viktor-díjat. A Balogh Rózsa által kezdeményezett Arany rózsa­díjat Réthy Erika érdemelte ki. Az állítólag összeférhetetlen Maros Gá­bor nem hallhatta a nevének említé­sekor fölcsendülő tapszenét és nem adhatták át neki a legjobb alakítás­nak kijáró díjat, mert — mint tudat­tuk Debrecenbe szerződött. A sza­vazás kimenetelén némileg meglepő­dött színházi vezetőség természetesen — bejelentették — utánaküldi az ok­levelet és az. ezzel járó forintokat. (Mellékelnek ehhez, néhány jó szót is?) Mivel a pezsgőkoccintásra mi nem voltunk hivatalosak csak annyit tu­dunk a továbbiakról, hogy szeptem­ber elsején találkoznak ismét a színé­szek. Akkor tudatják, hogy kiket szerződtetlek az eltávozottak helyérő. Heltai Nándor Pénteken este, Baján, a műszakiak által komponált virágesövel fejezték be az évadot a kecskeméti társulat tagjai. Vetkőzéssel kezdődött szombaton délben az évadzáró társulati ülés a Kelemen László Kamaraszínházban. Az elnökségi asztalnál ülők ezúttal hiányoztak onnan az MSZMP, a tanács, u minisztérium képviselői Lendvay Ferenc igazga­tó javaslatára, kezdeményezésére va­lamennyien levetették zakójukat. Az öltönyös, nyakkendős urak természe­tesen előre megszerezték a széksorok­ban helyet foglalók hozzájárulását. Rendnek kell lennie, meg demok­ráciának. A majd mindenkinek a kivéte­lekre visszatérünk köszönetét mondó direktor naprakész adatok­ból tudatja; 208 előadást tartottak a kÖ8zinházban, 63-at a kamarában, a bábosok 64 alkalommal szórakoztat­ták közönségüket. Az újjáépített pa­lotában a Csárdáskirálynőt látták a legtöbben, több mint huszonkétez­ren. Egymillió-hétszázhuszonncgy- ezer forint bevételt hozott 44 előadá­son Kálmán operettje. Néhány száz­ezerrel kevesebbet két másik zenés játék, a Cirkuszhercegnő és az Én és a kisöcsém. Az évi összbevétel: nyolcmillió- háromszázhatvancgyczcr forint volt. Ebből Baján (30 előadás) valamivel több mint egymilliót kasszíroztak, a Kelemen László színpadon 269 ezret, a bábszínházi előadásokon ennek va­lamivel kevesebb, mint a felét. Érzékelhető elégedettséggel olvas­ta föl a törekvéseiket úgymond igazo­ló statisztikai és pénzügyi adatokat Lendvay Ferenc. (Az évad értékelésé­re visszatérünk; de már most meg kell jegyeznünk: a korábbi csúcsoktól még mindig elmarad a látogatottság, igaz, a körülmények is rosszabbod­tak.) Okkal dicsérte a műszakiakat! A rövid direktori visszapillantás szerint jól választottak darabokat — A tizenkettedik óra kivételével. Általában jó színvonalúak voltak az előadások. Az igazgató mindenkit megnyugtatott. így lesz a jövőben is, mert az új évádban sem óhajtják fel­kavaró drámai élményekkel bosszan­tani (mint a kaposvári, a nyíregyházi, a szolnoki társulat, a szerk.) a tisztelt nagyérdeműt. E nehéz időkben szó szerint idézem „örömei adnak a kikapcsolódni vágyóknak”. Az. általános vállvcregetés közepet­te szerencsére kéznél volt néhány megpirongathaló színész és egy elma- rasztaiható(nak vélt) újságíró. Kiss Gabriella egy pletykalapnak sírta el megalapozott vagy eltúlzott, ne firtassuk panaszait. Barbinek Pé­ter és Táltos Rita is visszaélt a biza­lommal, ámbár a munkaügyi bíróság lényegesen enyhítette a korábbi fe­gyelmi büntetést, hatálytalanította elbocsátásukat. Maros Gábor pedig hogy jön hozzá! — éppen a Petőfi Népe hasábjain merészelte bírálni a színház, müsorpolilikáját, szakmai színvonalát. Az interjú publikálásá­ért kapott is elfogultnak minősített munkatársunk, meg szerkesztősé­günk .., No, nem az Izsákról az év­filmslágerek A nyár a mozik számára minden esztendőben főszezon. Ilyenkor a forgalmazók megkülönböztetett gonddal igyekeznek a szórakozásra vágyó közönség kedvében járni. Az egymással a legfrissebb, a legizgal­masabb produkciókért versenyben álló új forgalmazó vállalatok kö­zött mindenképpen csak a közön­ség lesz a nyertes: a július—augusz-j tusi, minden eddiginél jelentéke­nyebb, kínálat legalábbis erre utak Megtalálhatók benne — idén elő­ször a legújabb amerikai és ten­gerentúli filmslágerlisták vezető he­lyezettjei. Júliusban kerül mozikba például Arnold Schwarzenegger legújabb, Ikrek című filmje (rende­zője Ivan Reitman), majd a Magá­nyos farkas és a Piszkos tánc (Dirty Dancing) című nagy sikerű ameri­kai produkciók. A nyár derekán, a világpremierrel szinte egyidejűleg, kerül a hazai közönség elé A cápa bosszúja című (az ismert sztorit folytató) amerikai film. Augusztus­ban Bud Spencer főszereplésével láthatják az érdeklődők a Szuper­hekusok, majd A légy című, bor­zongató horrorjelenetekben bővel­kedő amerikai szuperprodukciót. A különlegesen nagy filmkínálat nemcsak a hagyományos, kis- és premiermozikban, hanem különfé­le szabadtéri vetítőhelyeken is várja a közönséget: Soltvadkerten a Pe- tőfi-tónál. Baján a Petőfi-szigeten és a művelődési központ udvarán, Kecelen és a Szelidi-tónál. A Hírős Film megyei videotékái­ban sincsen nyári szünet, folyama­tos az új filmekből az ellátás, sőt, csak a nyári idényben ott is létesí­tettek kölcsönzőt, ahol korábban nem volt. (Dunapatajon és a Szeli­di-tónál kazetta és videomagnó is kölcsönözhető.) A nyári filmsláge­rekkel kapcsolatban újdonságnak számít, hogy többségük korhatár- korlátozás nélkül kerül mozikba. K. J. .............. 1 A magyar modellváltás nem egy párt vagy néhány párt, hanem minden politi­kai, társadalmi erő, az egész nép, az egész nemzet ügye, csak akkor sikerülhet, ha az egész társadalom program­jává válik hangsúlyozta Szűrös Mátyás, az Ország­gyűlés elnöke a 12. magyar békekonferencián szómba? ton, a Vas-, Fém-, Villamos­energiaipari Dolgozók Szakszervezetének székhá­zában. Hozzátette: ebben a folyamatban, az átmenetben nagy feladat hárul a magyar békemozgalomra. Rámuta­tott: a szocializmus hat évti­zeddel ezelőtt kialakult mo­dellje nem képes tovább fej­lődni, gyökeres megújulásra szorul. Európai érdek, hogy demokratizálódási törekvé­sünk sikerrel járjon, mert hosszú távon is kiegyensú­lyozott kapcsolatrendszer csak demokratikus orszá­gok között lehetséges. Sztanyik B. László, az Or­szágos Béketanács'elnöke be­jelentette, hogy a tanácsko­zásmunkájában 350-cn vesz­nek részt. Utalt arra, hogy az előkészítés ezúttal sokkal szerényebb volt, mint koráb­ban; a mostani konferenciát nem előzte meg látványos bé­kedemonstrációk sora. Ezután Barabás Miklós, az Országos Béketanács fő­titkára mondott beszédet. Rámutatott, hogy a tanács pártoktól független mozga­lomként kíván működni,' konkrét ügyekben azonban kész az akciószövetségekre a régi és az új szervezetekkel egyaránt. Szólt arról is, hogy hazánk szövetségi rendszerhez tartozásának aktualitása nem akadályoz­hat meg bennünket abban, hogy katonailag el nem kö­telezett Magyarország meg­teremtésére törekedjünk egy tömbök nélküli semleges Európában. Ezt követően a küldöttek elfogadták azt a javaslatot, hogy a konferencia távirat­ban tiltakozzon a kínai vé­rengzések és a romániai fa­lurombolás ellen. A békekonferencia kül­döttei elfogadták azt is, hogy Bush amerikai elnök budapesti látogatása idején a moszkvai és a washingtoni nagykövetség épületei kö­zött békeláncot hoznak lét­re. A konferencia nyílt levél­ben javasolja az Országgyű­lésnek a fegyveres erőkre és testületekre vonatkozó jogi szabályozás mielőbbi teljes körű áttekintését, úgy, hogy a nemzetközi normáknak megfelelő törvények korlá­tozzák az erőszak különféle eszközeinek esetleges alkal­mazását. A küldöttek végül elfo­gadták az Országos Béketa­nács programját, amely sze­rint a szervezet az alkot­mányban rögzített nemzeti béketörekvések megvalósí­tásának serkentésére és tár­sadalmi ellenőrzésére, az ön­álló magyar biztonságpoliti­ka folyamatos alakításában való részvételre törekszik, Magyarország nemzetközi­leg garantált'1 semlegességét kívánja elérni, valamennyi tömegpusztító fegyver teljes felszámolását^ követi, s en­nek keretében kezdeményezi Magyarország e fegyverek­től mentes státusának alkot­mányos kinyilvánítását és megőrzését. A. mozgalom síkraszáll a harci gázok és vegyi anyagok karhatalmi használatának betiltásáért és az erőszakmentes feszült- ségmegoldás híve. Feladatá­nak tekinti az egyetemes magyarság érdekeinek és ér­tékeinek védelmét, a szom­széd népekkel való békés és hasznos együttélés társadal­mi és nemzetközi előmozdí­tását. Feladatokat vállal a természeti, illetve az ember alkotta tárgyi és szellemi környezet harmóniájának megőrzésében, az egyéni és kollektív emberi jogok érvé­nyesítésében. i • Képünk a GAMF-on készült. ’1 tilth llács-Kiskiin megyei főiskolán s/otnlmíon (jutották a diplomaosztó ünnepséget. Kecskeméten, a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán százhúsz nappali tagozatos, (6 levelezi is, és harminc szaküzeuímcrnök vehette át többéves munkája gyü­mölcsét, a főiskola elvégzését igazoló dokumentu­mot: a diplomát. Az Ötömbe vegyült azért némi csalódottság is, Hiszen a kezdő létszámot vizsgálva kitűnik, hogy a nappali tagozatosoknál mintegy egyharmados, a levelezösökttél pedig 50 százalékos voll a lemorzsolódás. Kél hallgató kit áló minősítési ért el, a szakü/cmméniökök közül pedig hatan vörös diplomát unmdhalnak a magukénak. iESIiiiilLir 1 ilffttlSll: r'í'P ul Í'Bm li l'r! pl * í löi fi Lj La1 öp! |f Ifi 1 pjr.rj f. I H ! i i| | í’, Jj| ' |! ! 11| j 1 ,;' 1I ^ i! j|ji j| i |j| | I | j | jjj ]|| |j1 |jI j ||| ' IMlMlilWIliillliWllPilllifillKilllllll :: »1^ ,::„-r:; , |

Next

/
Oldalképek
Tartalom