Petőfi Népe, 1989. április (44. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-11 / 84. szám

KISSZÁLLÁS, ÁPRILIS 14—16.: 91 Falusi színjátszók találkozója LEMONDTAK AZ ELŐADÁSOKAT Hofi sem kell ? A közelmúltban heves tiltakozást váltott ki az olasz pornósztár, Cic- ciolina kecskeméti, illetve megyebe­li fellépése. A szexisnek ígérkező műsorból nem lett semmi. Es Hofi? Az ismert humorista, Hofi Géza kabaréját a' kecskeméti Erdei Fe­renc Művelődési Központba hir­dették, április 18-ára. A Videoart Műsoriroda három előadást ígért a jövő keddi napra: délután öt, este hét és kilenc órára. Annak rendje- módja szerint ki is rakták a plaká­tokat, elkezdték árulni a jegyeket. Nem sokkal később pedig megje­lentek a plakátokon a ragaszok: az előadásokat a Videoart lemondta. Az okokról Mészár Zsuzsát, a mű­velődési központ munkatársát, a Hofi-kabaré itteni szervezőjét kér­deztük. — Szó sincs arról, hogy nekünk nem kell Hofi! — hallottuk a vá­laszt. — A Videoart műsorirodától I április elsején kaptunk egy távira- I tot, melyben lemondták az előadá- I sokat. Nem lehetett áprilisi tréfa az I intézkedés! A pesti szervezők tő- I lünk csak a helyet, a termet bérel- I ték. Megbíztak bennünket a műsor J szervezésével, a jegyek árusításával, j a plakátok elhelyezésével, ennek fe- I I jében a bruttó jegybevétel tízszáza- I lékos jutaléka illette volna meg az j intézményt. — Milyen indokkal mondták le j Hofi műsorait?- A megbízási szerződésben I rögzítették, miket várnak el a mű- [ vetodési központtól. Ebben szere- 1 pelt, hogy a teljes jegygarnitúra ér­I B tékesítéset akarják, ami részünkről módosítást kívánt. A szerződést ki- | egészítették azzal, hogy 574 jegy ki- I adását vállaljuk, mert hogy nehány j 1 helyet fenn kell tartanunk például I I az ügyeletes orvosnak, a tűzoltósze- | I mélyzetnek stb. Ezzel nem értettek I 1 egyet és máris küldték a táviratot. I j Ezért maradnak el a Hofi-műsorok. | — Mit tehet a művelődési köz- I : pont? — Tulajdonképpen semmit, tő- | I lünk csak a termet bérelték volna, | I mint említettem. Mindenesetre fel- j I vettük a kapcsolatot a művész | I egyik szervezőjével, de Hofi csak a I I Videoarton keresztül vállal feliépé- I I seket. Az ügyhöz hozzátartozik, hogy a Videoart még tavaly lefoglalta a kérdéses időpontra a városi sport­csarnokot, hogy ott rendezzék meg a 14 éven felülieknek szóló Hofi- kabarét. Technikai okokra hivat­kozva ott lemondták az előadáso­kat, majd a művelődési központtal tárgyaltak. Lám, ebből sem lett semmi. Jó lenne, ha a mostanában gom- I ba módra szaporodó műsorszerve- | ző gmk-k, irodák a szerződéskötés­kor nemcsak a summás jövedelem­re gondolnának, hanem a közön­ségre is. Ha a plakátokon tudnak nyíltan, egyértelműen fogalmazni — lásd Hofi: „Video-, foto és mag­nófelvétel az előadáson nem készül­het” —, tegyék ezt meg a partnerek­kel is. (borzák) Kisszállás mintegy harminc fiatalja a napokban azon szor­goskodik, hogy a helyi Bácska téesz és művelődési ház közős rendezvénye, a falusi színjátszók háromnapos találkozója minél sikeresebb legyen. Ottjártamkor már olyan volt a falu, mintha legalább környezetvédelmi vetélkedőre készülnének. Mint hallottam, a lázas készülődéshez ez is hozzátartozik: mert meg kell mutatni, ilyen a Bács-Kiskun megyei falu (de jő is volna, ha<a városok utánoznák!). A találkozó április 14-ei megnyitója után először a házi­gazdák lépnek színpadra, köszöntve az ország különböző faluiból érkezett 130 vendéget. A közös vacsora előtt még a bagi Fapihe együttes tagjai adnak műsort, majd a fülöpi hagyományőrző csoport, a balmazújvárosi Sós Imre Szín­kör, a szécsényi Boszorkány Quintett következik. A második napon a nyékládháziak, a mezőberényiek után a bátaszéki Karinthy Frigyes Színjátszókor a Pokoli pletyka című darabot adják elő. A délután fellépő csoportok között lesznek az örménykutiak, őket a ostffyasszonyfai Kemenes Színpad tagjai Gergely Gráf Ernő Mindenért fizetni í kell című előadása követi, majd a csökölyiek Leánykérése. A ké­ső este kezdődő közös táncház előtt a jászfényszaruiak pro­dukcióját láthatják az érdeklődők. Az utolsó napon a háromtagú zsűri — melynek elnöke Máté Lajos, az Országos Közművelődési Központ drámai osztályvezetője — értékeli és minősíti a fellépőket. A talál­kozón számos vendég is részt vesz. p. s. EGY KECSKEMÉTI SEBÉSZORVOS KIÁLLÍTÁSA Csömör László festményei előtt rünódvc járkál az ember a képek közt, s a látvány rejtett értelmét keresi. Színek kavarognak: az ódon korokra emlékeztető óarany, füvet, fát, tenge­rek sejtelmes mélyét idéző zöldek, távo­li űrt, félsötét, komoly őszi éjszakákat festő kékek, pirosak, melyek virágot, vért, tüzet hoznak a szemlélő ele, a vörösbe hajló barnák pedig az anyaöl melegségű főidet játsszák a gondolat­ba. Talán egy messzi tartomány — lel­künk tája — tűnik föl az Elgolea képen különös sárgás, vöröses, aranybarna fényben, hogy aztán újra és újra fel­bukkanjon a többin is, csak már más térben es időben. Mint föld rétegei hal­mozódnak egymásra a tájak: mitoló­giaiak, mesebeliek, történelmiek, mi­közben álom és valóság egybetűnik. Mi a Scarabeus valójában? Halandó kis féreg, vagy Egyiptom halhatatlan szent bogara, netán bordó, lila, kék színeivel maga az élet? Hajszálereken, szívkam­rákon áramló vér vagy százezerfelé ágazó gyökér, szövevény, mely térben és időben szerteszét nyúlik? És mi lehet a Príma vista? Barnászöld buja őserdő, mélyén évmilliókkal ezelőtti sziklákba kövesedett levelek, állatkák lenyoma­taival? A Zöld capriccio pedig talán egy vízben lebegő óriásbogár, vagy éppen megelevenedő tenger, melynek hínárö- zönéből Bosch pokolbeli alakjai merül­nek fel? A Cornélius Scipio megtekinti seregeit mesevilág szörnyű tengeri kí­gyóval, üvegheggyel? Mindegy. Az Ör­ményországban is süt a nap (földrengés után) rézfényű derengése vagy a Get- szemáné-kert színpompája egyaránt tiszta, ragyogó fényű Pleisztocéni- á/omban olvad fel, a színek, formák, hangulatok kavalkádja harmóniában egyesül. E látomásokkal szemben persze a képcímek, Ohne Titel, Prima vista, Sen- ca replica — azt sugallják, hogy a ké­pek egyetlen témája maga az alkotás. Hisz nincs itt egyébről szó, mint az alkotás kísérleteként született önfeledt- tuda'os játékról. A színek, vonalak sze­széi* es, virgonc játékáról, melyét csak a szigorú szerkezet tart kordában. A Robbanás végtelen felé futó ritmusait egy kegyetlen átló keresztezi, a Zöld capriccio kuszasága pedig színharmó­niába rendeződik. Szabályosságok, is­métlődések, arányok zabolázzák a fan­tázia vad kitöréseit, és a különös tech­nikával készült festményeket könnyed, hetyke játékká szelídítik. Csömör László festményei Kecske­méten, az SZMT székházaban április 17-éig megtekinthetők. —benke— 09 Titkos nyilvános telefon! Szmecskó Ferencné Kerek­egyházán, a Kölcsey utca 41. számú házban 250 méternyire lakik attól a telefonállomástól, amely a Dózsa és a Zrínyi utca sarkán áll. Mi sem tűnt számára természetesebbnek, hogy — ott­hon dolgozó lévén — városföldi munkáltatójától hívást is fogad­hasson. Tárcsázta tehát a 09-et, a tudakozót: — Megmondanák-e, hányas ennek a nyilyános készüléknek a száma? — Nem lehet, titkos! — vála­szolta a tudakozóban dolgozó hölgy. — A nyilvános távbeszé­lőhelyek nem arra valók, hogy azokat hívni is lehessen — felel­te később, szerkesztőségünk ér­deklődésére, az olvasói jelzés alapján. Manapság, amikor a történe­lemről, ismert politikai szemé­lyiségekről ésíl- hogy mást ne említsünk — a távbeszélő-háló- • zat állapotáról annyi új ismeret jut a birtokunkba, a hasát fogná az ember az efféle titkolódzás­tól. Nyilvános telefon, titkos számon? Ám a jó kedvet lo­hasztja, hogy a postánál nagyon is komolyan gondolják ezt az információ-visszatartást. Vala­ki, valamikor elrendelte ... s most már nem engednek a negy­vennyolcból! De miért? Azért, hogy a nyilvános távbeszélőhe­lyek egyoldalú használatával az emberek közti információcserét - nehezítsék? Oda és vissza (beszélni), már jobb lenne! 1 anpununaui Megyénk az országos sajtóban Magyar Nemzet, 1989. április 11-ei szám: Egyelőre nincs fertőzés. Nem csak a reszelőgyár mulasztott. (Ismertetik Bercsényi Zsolt, a Kecskeméti Népi Ellenőrzési Bizottság elnökének nyilatkozatát.) NAPTÁR 1989. április 11., kedd Névnap: Leó, Szaniszló Napkelte: 6 óra 04 perc Napnyugta: 19 óra 27 perc Holdkelte: 9 óra 11 perc Holdnyugta: 1 óra 36 perc IDŐJÁRÁS Csak délután növekszik meg kissé a felhőzet, eső nem várható, a délkeleti szél napközben többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül várható. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Főállomás jelenti: Április 9-én, Kecskeméten a középhő­mérséklet 13,2 (az 50 éves átlag 8,8), a legmagasabb hőmérséklet 20,8 fok volt. A napsütéses órák száma 9. Tegnap reg­gel 8 órakor 9,5, 14 órakor 22,0 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 4,9 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 1015,9 millibar — gyengén süllyedő — volt. Április 9-én, Baján a középhőmérsék­let 14,2 (az 50 éves átlag 9,4), a legma­gasabb hőmérséklét 21,4 fok volt. A nap 8,1 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 8 órakor 9,8,14 órakor 21,5 fokot mér­tek. A legalacsonyabb hőmérséklet 5,2 fok, a tengerszintre átszámított légnyo­más 1015,9 millibar — változatlan — volt. Kitüntetés A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkája és közé­leti tevékenysége elismeréséül a Szocia­lista Magyarországért Érdemrend ki­tüntetést adományozta Kótai Gézá­nak, az MSZMP KB nemzetközi párt- kapcsolatok osztálya vezetőjenek. A kitüntetést Grosz Károly, az MSZMP főtitkára hétfőn adta át. (MTI) — VONATPÓTLÓ AUTÓBU­SZOK. A MÁV Szegedi Igazgatósává-, tói kapott tájékoztatás szerint pályafel­újítási munkák miatt Lakitelek és Kis­kunfélegyháza között április 11-én 7 óra 5 perctől 13-án 19 óráig, éjjel és nappal valamennyi személyvonat köz­lekedését szüneteltetik, és helyettük vo­natpótló autóbuszokat indítanak. Hasonló okok miatt e héten péntekig Cegléd és Katonatelep között, változó munkahelyeken, naponta 10-től 14 óra 20 percig, továbbá április 14-én Tisza- alpar és Kiskunfélegyháza között 8-tól 19 óráig, valamint április 11—14. kö­zött Kunszentmiklós—Tass és Fülöp- szállás állomások között, változó mun­kahelyeken, naponta 8-tól 11 óráig szintén vonatpótló autóbuszokat köz­lekedtetnek. Áz átszállások miatt ki­sebb késésekkel kell számolni. A válto­zásokról bővebb felvilágosítást a vasútállomásokon adnak. — KISKUNFÉLEGYHÁZÁN A FORRÁS. Holnap, szerdán, 18 órai kezdettel Bemutatkozik a Forrás címmel író-olvasó találkozót rendez Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeum, a Közművelődési Egyesület és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár. A vendégek a folyóirat szerkesztőségé­ből: Buda Ferenc, Pintér Lajos és Fűzi László. — AUTÓSTOPPAL MAROKKÓBA II. — címmel Cseh Gábor tudományos ügyintéző tart élménybeszámolót ma este 6 órakor a kecske­méti Planetáriumban, a Világjáró Klub rendezvényeként. — KÖNYVVÁSÁR FÉLEGYHAZÁN. Április 11-én, 12-én és 13-án kedden, szerdán és csütörtökön — 9—18 óráig a szegedi antikvárium vásárol fel könyvet Kiskunfélegyházán a Fegyveres Erők Klubjában. — NÉMETH LÁSZLÓ PEDAGÓGIAI ELVEI a gyakorlatban cím­mel Németh Magda és Szíj Rezső tart előadást Baján az Ady Endre Városi Könyvtár felnőttrészlegében (Munkácsy Mihály utca) holnap, 18 órakor. HOLNAPI LAPSZÁMUNKBÓL Lesz-e Nemzeti Színház? Hol, mikor és miből épül, s elkészül-e az 1995-ös világkiállításig? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Takács István a negyedik oldalon megjelenő cikkében. Ezekben a hetekben vetítik a mozikban Mészáros Márta: Piroska és a farkas című filmjét. Erről is itt olvashatnak. Egy szőnyeges családot mutatunk be, munkájukról, szolgáltatásaikról írunk az ötödik oldalon. A versenytárgyalás a mentőautóra és A tenger „gyümölcsei” című cikkünket ugyan­csak figyelmükbe ajánljuk. — A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Kecskemét Városi Szerve­zete április 14-én, pénteken, délután 6 órakor az SZMT Kisfaludy utca 6. szám alatti székházában vezetőségválasztó közgyűlést tart, mivel a szervezőbizottság mandátuma lejárt. A program bevezetőjeként beszédet mond Für Lajos, az MDF Országos Elnökségének tagja. A rendezvény­nek ez a része nyilvános. ORGONAHANGVER- ...................................^ ,.,■■■■£ S ENY BAJÁN. Bíró Lajos orgo­naművész, a, bajai Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és a III. Béla Gimnázium közös ének­karának közreműködésével hang­versenyt adnak szerdán 19 órakor a Szent Antal-templomban. MŰSOR — Szombati lapszámunk első oldalán cikket közöltünk a közművelődésben dolgozók fizetésrendezéséről. Azt ír­tuk, hogy a márciustól létesített új munkahelyek alkalmazottjai nem kap­nak béremelést. A szerző pontatlan in­formációját a megyei tanács illetékese a következőképpen korrigálta: az 1988. december 31-e után létesített munkahe­lyek dolgozói is részesülnek fizetéseme­lésben, bár erre nem kaptak központi fedezetet. A hét bűnügyi krónikája A múlt héten, április 7-én a kecskeméti repülőtér melletti pusz­tán majdnem halálos végű szóváltás történt. Simon József fülöphá- zi lakos ugyanis döntő érvként a zsebkésével nyakon szúrta az ágasegyházi Bus Mihályt. A férfit súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Ugyanezen a napon Kalocsa határában egy ismeretlen újszülött leány holttestére bukkantak. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr­főkapitányság bűnüldözési osztálya szerint bűncselekmény alapos gyanúja nem állapítható meg. Az ügyben folyik a vizsgálat. Ez a hét sem telt el vagyon elleni bűncselekmények nélkül. Április 7-ére virradóra a kecskeméti Piramis Kisszövetkezet Pus­kin utca sarkán lévő lemezkonténerének lakatát valakik lefeszítet­ték és egy HILTI fúrógépet vittek el. A kár 60 ezer forint. A Bajai Mezőgazdasági Kombinát víztárolójának gumiborítá­sából 1500 négyzetmétert (ára 100 ezer forint) lopott el valaki március 20. és április 6. között. Már megtalálták a gyanúsítottat. A gondatlanság is segítségére volt annak a tolvajnak, aki április 8-án a Kiskunfélegyházán a tulajdonos háza előtt álló nyitott tehergépkocsiból 50 ezer forint készpénzt, sódeijegyeket és ruha­neműt vitt el. Az ablakot feszítette be az a betörő, aki április elején behatolt a tiszakécskei Csuk Jánosné kiskereskedő piaci ajándékpavilonjá­ba. Horgászfelszereléseket és ruhaneműket vitt magával, 230 ezer forint értékben. Újabb állatlopásokról is hírt kaptunk. A kiskunfélegyházi Far­kas István tanyájából április 5-ére virradóra hat sertést és egy szarvasmarhát loptak el. Április elsejére virradóra valaki betörte a kecskeméti Alföld Áruház kirakatát és egy 27 ezer 600 forintos színes televízióval távozott a helyszínről. B. A. A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Ki a felelős? Baja határában, az 51-es számú úton április 8-án kora reggel a 75 éves Pintér József (Bátmonostor, Kossuth utca 28.) kerékpárját figyelmetlenül tolta át az úttesten, és egy féktávolságon belül érkező gépkocsi elütötte. Az idős férfi súlyosan megsérült. Ugyanezen a napon a délutáni órák­ban Kecskeméten, a Puskin utcában a 18 éves Babar István (Kecskemét, Liszt Ferenc utca 35.) motorkerékpárral el­ütötte az úttesten gyalog áthaladó Ré- dai László 61 éves kecskeméti lakost (Szalvay utca 13.), aki súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség még vizsgálja, hogy ki volt a felelős. Az elmúlt héten a megyében össze­sen 11 baleset történt. Közülük egy halálos kimenetelű, hat súlyos és négy könnyű volt. * KÜLPOLITIKUSI MUNKAKÖRBE fiatal, diplomás újságírót keres a Petőfi Népe szerkesztősége. Pályázatokat részletes szakmai önéletrajz­zal a titkárságra kérünk (6001 Kecskemét, Szabadság tér. 1/A). Fizetés megegyezés szerint, lakásmegoldás lehetséges. ANKÉT KECSKEMÉTEN Mit akarnak a szabaddemokraták? Ma délután 18 órakor Kecskeméten, az Erdei Ferenc Művelődési Központ színháztermében, ankétot rendez az SZDSZ helyi szervezete. Mit akarnak a szabaddemokraták? cinimel. Az összejövetel előadója lesz: Rajk László, Mécs Imre, Pető Iván és Eörsi István. A többnyire értelmiségieket tömörítő alternatív szervezet egyébként, már korábban nyilvánosságra hozta akaratát: „Harcolunk az egyén politikai jogaiért, az egyén szociális jogaiért, azért, hogy a közösségek és egyének szabadon rendelkezhessenek tulajdonukkal, a változás szabad­ságáért, a természetes közösségek önrendelkezéséért, az életforma szabad megválasztása és az ennek alapján történő közösségekbe tömörülés jogá­ért, azért hogy a modernizáció ne a természet legyőzését jelentse, hanem békés és kímélő együttélést a természettel, a nemzeti szuverenitásért...” Valószínű, hogy a mai találkozón konkrétabb feladatokról is szólnak a Szabad Demokraták Szövetségének vezetői, tagjai. Április ll-én, kedden KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Este 7 órakor: A FIZIKUSOK. Dajka Margit-bérlet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Előzetes I4-én, pénteken 19—24 óráig: Középisko­lás diszkó. Belépés csak diákigazolvánnyal! 17-én, hétfőn 19 órakor: Nóti—Harmath E—Farkas: NYITOTT ABLAK. Népszínmű a Katona József Színház művészei előadásá­ban. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: KOMMANDÓ. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek! Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: RENDŐRAKADÉMIA I. Sz., amerikai film. Otthon mozi: délelőtt 10 órakor: KOM­MANDÓ. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek! Fél 6 és fél 8 órakor: ROBIN- ZONÁDA, AVAGY AZ ÉN ANGOL NE­VELŐAPÁM. Sz., mb., szovjet film. Stűdiómozi: fél 8 órakor: Médium film­klub. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: ISMERETLEN ISMERŐS. Sz., magyar film. i • Stűdiómozi: 5 és 7 órakor: SZEXMISZ- SZIÓ. Sz., mb., lengyel filni. 14 éven felüliek­nek! BÁCSALMÁS Árpád mozi: 6 és 8 órakor: BOSSZÚ­VÁGY III. Sz., mb., amerikai krimi. 16 éven felülieknek! KALOCSA Otthon mozi: 4 és 7 órakor: BARABÁS, j Sz., kétrészes, mb., olasz—amerikai film. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 órakor: VILI, A VERÉB. Sz., magyar rajzfilm. 6 órakor: VADON. Sz., magyar film. 8 órakor: SZÖKEVÉNYVO- ,NAT. Sz., mb., amerikai film. 16 éven felüli­eknek ! KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: 4 órakor: BREAK II. Sz., ' amerikai film. 6 órakor: VOLT EGYSZER EGY AMERIKA. Sz., kétrészes, amerikai film. 14 éven felülieknek! Stűdiómozi: 7 órakor: VÉGSŐ VISSZA­SZÁMLÁLÁS. Sz., mb., amerikai film. 1A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Gál Sándor Kiadja: a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preíszinger András igazgató Készült 3 Petőfi Nyomdában, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató Telefon: 28-777 1989. IV. ll-én, megrendelés sorszáma: 830003 Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/A 600- Telefon: 27-611 Telexszám: 26-216 bmlv b- Terjeszti a Magyar Posta ' Előfizethető a hírlapkézbesítő pösüahiyi Előfizetési díj: egy nőnapra: 105,— Ft, negyedévre: 3j$,— Ft, ... fed evre: 630,— Ft, egy évre: 1260,™ Ft., HU ISSN 0133 - 235x italoknál és"kézbesítőknél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom