Petőfi Népe, 1988. október (43. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-27 / 257. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1988. október 27. m Uj fejezet a szovjet—NSZK kapcsolatok történetében Új lap, új fejezet nyílik a szovjet—nyugatnémet kapcsola­tok történetében — hangsúlyozta moszkvai tárgyalásait ér­tékelve szerdán megtartott nemzetközi sajtóértekezletén Helmut Kohl. Kohl rámutatott: a Mihail Gorbacsov bonni látogatásáig hátralévő fél esztendő lehetőséget ad arra, hogy tovább töké­letesítsék a távlati együttműködést meghatározó dokumen­tumokat, konkrét formába öntve az elképzeléseket. Hangsú­lyozta, hogy az SZKP KB főtitkárával négyszemközt és szélesebb körben folytatott megbeszélései — amelyek össze­sen csaknem tíz óráig tartottak — rendkívül őszinte, nyilt légkörnek, jó hangulatúak voltak, megteremtették a bizalom alapját. Realisták vagyunk, mert tudjuk, hogy bizonyos kér­déseket eltérő módon közelítünk meg, de ugyanakkor opti­misták is a kapcsolatok fejlődésének lehetőségeit értékelve — mondta a kancellár. Kedvezően értékelte a külügyminiszterek megbeszéléseit, s utalt arra, hogy a diplomaták a jövőben is folytatják inten­zív konzultációikat. Ezzel összefüggésben megjegyezte, hogy az a közös vélemény alakult ki: a bécsi utótalálkozót novem­ber közepéig sikeresen be lehet fejezni, s az év végéig ki lehetne dolgozni az európai hagyományos fegyverzet és had­erő csökkentésével foglalkozó tárgyalások mandátumát. A nyugatnémet fél ugyanakkor támogatásáról biztosította az emberi jogok kérdéskörében Párizsban és Koppenhágá­ban összehívandó konferenciát, illetve a moszkvait is, amennyiben hasonló keretek között rendezik meg, illetve az anyagi előfeltételeket is sikerül tisztázni. Kohl részletesen taglalta a Moszkvában aláírt kétoldalú megállapodásokat és jegyzőkönyveket, de elsősorban a gaz­dasági együttműködés kérdéseinek, a Nyikolaj Rizskovval folytatott tárgyalásoknak szentelt figyelmet. Hangsúlyozta, hogy az átalakítás kedvező feltételeket teremt a kölcsönösen előnyös együttműködés kibontakoztatásához. Nyugati állásfoglalások szerint Bonn „túl messzire megy” Moszkvával fenntartott kapcsolataiban — aggályoskodtak egyes kérdezők, de Kohl kancellár egyértelműen elutasította ezeket a feltevéseket, hangsúlyozva, hogy az NSZK hű szö­vetségeseihez, a hitelek kérdéseiben sem tekinthetők „úttörő­nek” a nyugatnémet bankok. Kitért arra is, hogy a szocialis­ta országokba irányuló exportot korlátozó COCOM-lista sok tekintetben elavultnak tekinthető. Nagy Sándor felszólalása a Szakszervezeti Világszövetségben A Szakszervezeti Világszövetség (SZVSZ) főtanácsának Új-Delhiben zajló ülésszakán szerdán felszólalt Nagy Sándor, a SZOT főtitkára, a magyar küldöttség vezetője. Nagy Sándor elmondta, hogy a magyar gazdaság évtizedes strukturá­lis gondjai napjainkban koncentráltan jelennek meg, s a felgyülemlett terhek és feszültségek következményeit a lakosság legszélesebb rétegei­nek viselnie kell. „Az életszínvonal csökkenése és a társadalmi-szociális feszültségek erősödése miatt — de azon túl is^— sürgető igényként jelentkezett már az elmúlt években is az érdekvédelmi funkció előtérbe kerülése a szerve­zetek munkájában. „A napjainkban megnyilvánuló bizalomvesztésnek számos konkrét jelét tapasztaljuk — mondta Nagy Sándor s emlékezte­tett arra, hogy megjelentek az eddig egységes szakszervezeti szövetségen kívüli — néhány ezer fős, elsősorban értelmiségieket tömörítő — szak- szervezetek is. A gazdasági reformokon kívül a politikai intézményrend­szer reformjára is szükség, van s ennek részeként a szakszervezeteknek is változniuk kell — mondotta. JUGOSZLÁVIA: Lemondott a Crna Gora-i kormány Jugoszláviában kedden éjszaka le­mondott a Crna Gora-i kormány. A tagköztársaság Vuko Vukadinovics vezette 20 tagú kormánya előzőleg a képviselőházban felvetette a bizalmi kérdést. A küldöttek öt tárca vezetőjé­től megvonták a bizalmat, s ezt követő­en az egész testület kollektíván, vissza­vonhatatlanul benyújtotta lemondását, amit a ház mindhárom tanácsa tudo­másul vett. A szocialista Jugoszlávia történeté­ben ez az első eset, amikor valamelyik tagköztársaság kormánya lemondott posztjáról. Vukadinovics már október 9-én, a 2 3 titogradi népgyűlést követően bejelen­tette lemondását, miután a százezres, később rendőri erőkkel szétoszlatott tömeg a tagköztársaságban kialakult súlyos gazdasági, társadalmi és politi­kai válságért felelősségre vonását és tá­vozását követelte. A Crna Gora-i képviselöház kedden 14 órás vitát folytatott a tagköztársa­ság elnökségének és kormányának te­vékenységéről. A vitában éles bíráló megállapítások hangzottak el. Ezután került sor a bizalmi szavazásra, amely­nek során mindkét testület tagjairól név szerint, titkosan szavaztak. A kor­mány öt tagja nem kapta meg a szüksé­ges voksokat. Thatcher negyedik választási győzelmére készül Margaret Thatcher miniszterelnök asszony először fejezte ki nyilvánosan azt az eltökéltségét, hogy ő kívánja vezetni konzervatív pártját a következő általános vá­lasztásokon, és hogy újabb győzelme esetén a kormány élén akar maradni negyedik mandátuma idején is. Az évszázad leghosszabb ideje szolgáló brit kormányfője, akinek ebben a hónap­ban ünnepelték 63. születésnapját, a The Times szerdai számában közölt nyilatkoza­tában kijelentette, hogy egyelőre még nem tűnt fel a látóhatáron olyan konzervatív politikus, akinek kész lenne átadni a vezetést. A brit kormányfő ismét a leghatározottabban leszögezte, hogy ameddig ő lesz mi­niszterelnök, addig szó sem lehet Nagy-Britannia részvételéről egy európai közpon­tú bank, vagy egységes európai pénznem létrehozásában. Közvetett utalásként más nyugat-európai vezetők moszkvai látogatássorozatára Thatcher asszony emlékeztetett: közülük elsőként ő tárgyalt Mihail Gorbacsovval, elsőként fejezte ki azt a reményét, hogy a szovjet vezető sikerrel jár, s hogy „minden lehetőt” meg kell tenni segítésére. A november közepén esedékes washingtoni látogatására utalva Thatcher asszony dicsérte azt az „óvatosságot”, amelyet Reagan elnök tanúsít a hadászati nukleáris fegyverzetek 50 százalékos csökkentéséről folyó szovjet—amerikai tárgyalásokon. A brit kományfő nyilatkozatával egyidejűleg jelent meg a The Guardianben kivo­natosan a lap főmunkatársának a Marxism today című folyóirat számára készített interjúja Edward Heath volt konzervatívminiszterelnökkel. A brit kommunista párt elméleti folyóiratának novemberi számában megjelent teijedehnes nyilatkozatban a konzervatív párt egykori vezére a thatcherizmust „aberrációnak” minősítette a tory párt történetében. Thatcher kétségbe vonta a brit gazdaság erejéről és dinamikus fejlődéséről han­goztatott tételeket is. Szerinte nem lehet erős gazdaságról beszélni, amikor az ország évi külföldi fizetési mérleghiánya eléri a 13 milliárd fontot, a munkanélküliség és a kamatláb százalékaránya pedig kétszámjegyű. GYORSLISTA Nyereményjegyzék az 1988. október 25-én megtartott októberi telelottó-juta- lomsorsolásról, melyen az októberi telelottószelvények és az október havi előfize­téses szelvények vettek részt. A nyereményjegyzékben az alábbi rövidítéseket használtuk: A Vásárlási utalvány (3000 Ft) B Dacia 1310 TX tfp. személygépkocsira szóló utalvány C Trabant Combi tip. személygépkocsira szóló utalvány D Szerencseutalvány (30 000 Ft) E Vásárlási utalvány (10 000 Ft) F Vásárlási utalvány (9000 Ft) G Vásárlási utalvány (7000 Ft) H Vásárlási utalvány (5000 Ft) (Listánkon a szegedi és pécsi postaigazgatóság területén vásárolt szelvények számait közöljük.) A nyertes szelvényeket 1988. november 16-áig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottóigazgatóság címére (1875 Budapest, V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. AKNDK külügy­minisztériuma bírálja Magyarországot A Koreai Népi Demok­ratikus Köztársaság kül­ügyminisztériumának szóvi­vője szerdai sajtónyilatko­zatában bírálta a Magyar Népköztársaság és a Koreai Köztársaság közötti kap­csolatlétesítést, mível ez független államként kezeli Dél-Koreát. Az állásfogla­lás szerint ezáltal a KNDK és Budapest között „abnor­mális helyzet” jött létre. En­nek „haladéktalan rendezé­sére” szólítja fel Magyaror­szágot, és a dél-koreai— magyar kapcsolatok elmé­lyülése esetére minden, eb­ből eredő következményért Magyarországra hárítja a felelősséget. Ma: Nyolcak csúcsa Az Uruguay Punta del Estében hétfő óta az utolsó simításokat végzik azon a nyilatkozattervezeten, amelyet a la­tin-amerikai államfők ma kezdődő ta­nácskozásáról készülnek kiadni — kö­zölték dél-amerikai források. A riói csoporthoz tartozó államok, az úgyne­vezett „nyolcak” (Argentína, Brazília, Kolumbia, Mexikó, Panama, Peru, Uruguay és Venezuela) mostani ülésé­ről távol marad Panama, hiszen tagsá­gát felfüggesztették az országban vég­bemenő politikai változások miatt. A tanácskozáson részt vevő hét ál­lam „Maldonadoi nyilatkozat” néven öt fejezetből álló dokumentumot ké­szül elfogadni: 1. Új gazdasági rend, fejlődés és adósságprobléma, 2. nemzetközi kereskedelem és aka­dályainak lebontása, 3. a nemzetközi politika alakulása és hatása Latin-Amerikára, 4. kábítószer-kereskedelem és az el­lene vívott közös harc, 5. Közép-Amerika. Értesülések szerint minden ediginél nagyobb hangsúlyt helyeznek majd ar­ra, hogy az adósságproblémát a fejlő­désüket előmozdító új források bevo­násával oldják meg. Közép-Ameriká- val kapcsolatban további erőfeszíté­sekre vállalkoznak a béke érdekében, egy külső katonai intervenció veszélyé­nek elhárításáért. Napirenden a nemzeti Az Országgyűlés külügyi és kulturális bizottságának együttes ülése Szerdán a Parlamentben Szűrös Má­tyás és Horn Péter elnökletével együt­tes ülést tartott az Országgyűlés kül­ügyi és kulturális bizottsága. Az esemé­nyen részt vett Jakab Róbertné, az Or­szággyűlés alelnöke is. A törvényhozó­kat Radios Katalin, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bizottságá­nak osztályvezetője tájékoztatta a ha­zai nemzetiségpolitikai elvek gyakorla­ti megvalósulásáról. Utalt arra, hogy az 1960-as években a nemzetiségek gyors beolvadásának téves nézete volt az uralkodó. A rákö­vetkező évtized változást hozott a szemléletmódban: a nemzetiségi kérdés mindinkább az állami, politikai vezetés figyelmének homlokterébe került; meg­indult a nemzetiségek öntudatosodása. Ez az erőteljessé váló folyamat a 80-as évekre már egy kifejezetten kisebbség­védő, aktiv nemzetiségi politikát „kényszerített ki”. Nagyjából ezzel párhuzamosan fej­lődött a cigányság megítélése is. A 60-as években szociálisan elmaradott rétegnek tekintették, a 70-es években a Politikai Bizottság állásfoglalása etni­kai csoporttá nyilvánította a cigánysá­got; mára viszont uralkodó nézetté vált, hogy nincs szükség a nemzetiség és etnikai csoport megkülönböztetésé­re. A folyamatok a számok tükrében: a Központi Statisztikai Hivatal 1980-as felmérése szerint 47 ezer 800-an vallot­ták magukat a különféle nemzetiségek­hez tartozónak hazánkban, 84 ezer 500-an pedig nemzetiségi anyanyelvű- eknek — ez a szám tíz évvel korábban még 103 ezer volt. E két csoportnál jóval nagyobb, 252 ezer a „nemzetiségi kultúra ápolásában érdekeltek” száma, összességében tehát mintegy 300-330 ezerre tehető a nemzetiségi léthez kötő­dő magyar állampolgárok aránya — a nemzetiségi szövetségek 400-500 ezerre becsülik az általuk képviselt közössé­get. A nemzetiségek életkörülményei alapvetően megegyeznek a többségi nemzet viszonyaival. Némileg kedve­zőtlenebb’ helyzetüket főként az indo­kolja, hogy a közösségek nagy része még ma is kisebb településeken él. Nem kis mértékben e szórványjellegeknek tudható be az elmúlt évtizedek sta­tisztikai adatokból is kiolvasható — erős asszimilációs folyamata. Ezt a hatást erősítette, hogy a dekla­rált nemzetiségi jogok gyakorlásának feltételei sok helyütt hiányoznak. Ilyen ellentmondás például, hogy bár jogsza­bályban létezik a nyelvi egyenjogúság, a helyi közélet mindennapi gyakorlatá- - ban nemigen lehet élni a nemzetiségi nyelv használatával. Különösen sok fe­szültség halmozódott fel az oktatás­ban, ami hosszú ideje jogos kritikák forrása a nemzetiségi szövetségek, de a környező anyaországok részéről is. A nemzetiségi települések iskoláinak 91 százalékában nem tannyelv, hanem egyszerűen fakultatív tárgy a nemzeti­ségi nyelv. A természetesnél nagyobb mérvű asszimilációs folyamat a Politikai Bi­zottságot is állásfoglalásra késztette. A testület a közelmúltban megtartott ülésén úgy határozott, hogy időszerűvé vált egy, a nemzetiségi kisebbségeket aktívan támogató nemzetiségi politika kidolgozása. A megvalósítást szolgáló intézkedések sorába tartozik a nemze­tiségi törvény előkészítése, illetve az oktatásban felgyülemlett feszültségek orvoslása központi eszközökkel. A készülő nemzetiségi törvény irány­elveit ismertetve Radics Katalin a töb­bi között elmondta: a nemzetiségi jog alanyait „vállalás”, nem pedig külső megítélés, illetve származás alapján ha- tározzák meg. Jogszabályba kívánják foglalni, hogy a nemzetiségi szövetsé­gek kezdeményezhessék óvoda, iskola létesítését, illetve az oktatási törvény kisebb módositásával azok fenntartói is lehessenek. A tervek közé tartozik, hogy a magyar felsőoktatási intézmé­nyekben lehessen nemzetiségi nyelven is felvételi vizsgát tenni; a nemzetiségi szövetségek kapjanak felhatalmazást eljárni a nemzetiségi jogok megsértői­vel szemben; a nemzetiségeknek bizto­sítsanak szélesebb jogkört anyanemze­tükkel való kapcsolattartásukhoz. Emellett nemzetiségi konzultatív bi­zottság felállítását is tervbe vették. Az elhangzottakat élénk eszmecsere követte, amelyben a képviselők számos kérdést tettek fel. A legtöbben — így például Sebesi Lászlóné (Békés megye), Csornai Zoltánná (Budapest), Tóth At­tilámé (Budapest), Fehér Tibor (Veszp­rém megye), Pál László Istvánná (So­mogy megye), Zsolnay Katalin (Komá­rom megye) — a nemzetiségi oktatás­üggyel, az ahhoz nyújtott támogatá­sokkal kapcsoaltban kérdeztek, illet' mondták el véleményüket. A kérdésekre válaszolva Rátkai F renc művelődési miniszterhelyettes < mondta, hogy ma már az oktatás mii den fokán valamilyen módon lehetőst van a nemzetiségi anyanyelvi képzést illetve az anyanyelv tanulására. Ez al a szakmunkásképzés egyelőre kivét« Többen szorgalmazták a nemzetisé nyelven való továbbtanulás lehetőség is. Ez azonban egyelőre csak a nemzet ségi nyelvszakokon megoldott. A ner zetiségi értelmiség más ágakban tört nő felkészítésére célszerűbb a külföl oktatás kínálta lehetőségeket kihas nálni, ’hiszen ilyen sokrétű igények k elégítésére a magyar felsőoktatás kéj télén berendezkedni. A fiatalok külfc di képzéséről egyébként a különfé kormányközi kulturális munkatem intézkednek. Ezek alapján megfelelőt alakul a hallgatók kölcsönös cseréje környező országokkal. Románia : egyedüli kivétel, mert oda hazánk mi hosszú évek óta nem küldhet magya országi román nemzetiségű fiataloka még önköltséges alapon sem. Schöner Alfréd (országos lista) fi rabbi rámutatott: lényeges, hogy nen zetiségi törvény meghatározza-e máj a nemzetiség fogalmának kritériumai A magyar zsidóság körében ugyan lesz, aki zsidó nemzetiségűnek kívánt vallani magát. E kérdés megítéléséin figyelembe kell venni a zsidóság vallás etnikai, kulturális sajátosságai E problémát jó lenne széles körű nyi vánosság mellett rendezni, hogy ne szí pontsa a magyar társadalom neuralg kus pontjait. Apró Antal (Csongrád megye) an 'figyelmeztetett, hogy biztosítani kell s összhangot a készülő nemzetiségi tö: vény és a megújuló alkotmány közöt A „súlyosabb” kérdéseket az alaptöi vénynek kell megfogalmaznia. A nemzetiségi közösségek nevébe Márk György, Réger Antal, Jakab Rí bertné, Mándity Marin országos listá megválasztott képviselők, a nemzetist gi szövetségek vezetői szólaltak fel, egyetértésüket fejezték ki a törvén irányelveivel kapcsolatban. Úgy anal kor aggodalmukat fejezték ki amiat hogy nemzetiségi politikánk példami tató elvei nehézkesen valósulnak meg gyakorlatban. Jó példaként említették megyénket Az Országos Műemléki Felügyelőség továbbra is támogatja Bács-Kiskunt Mind több embert foglalkoztat a tele­pülések állapota, értékeik védelme. Friss, személyes tapasztalataim is bizo­nyítják, hogy épített környezetünk befo­lyásolja a közérzetet. Az Országos Műemléki Felügyelőségi és a megyei tanács illetékes vezetőinek évenkénti feladategyeztető, összehango­ló megbeszélésére sietve ketten is megál­lítottak. Középiskolai igazgató ismerő­söm a kerámiastúdió eddig szépen for­málódó környékét félti egy új épület tűz­falától. A gyógyszertári gyűjteményt be­fogadó régi paraszt-polgár ház sorsáról érdeklődött aggódva a nyugdíjas mér­nök. Dr. Szabó Miklós, a megyei pártbi­zottság első titkára sűrű keddi prog­ramja ellenére talált időt arra, hogy közvetlenül Mendele Ferenctöl, az OMF igazgatójától tájékozódjon a műemlékvédelem néhány időszerű ten­nivalójáról, Bács-Kiskun megyei hely­zetéről. A műemlékvédelmi szakember örömmel gratulált a megye két újabb Hild-érméhez. Örömmel értesült arról az első titkár, hogy hosszú ideje a kor­szerű műemlékvédelem egyik jó példá­2 905 481 d 2 921 035 g 2 928 312 g 2 936 589 d 2 944 3661 2 952 143 d 2 283 251 d 2 991 028 g 3 869 829 h 3 885 383 f 3 893 160 f 3 900 937 h 3 916 491 e 3 932 045 1 3 947 599 f 3 963 153 e 3 970 930 g 3 978 707 d 3 994 261 f 78 015 747 d 78 046 855 b 78 412 374 e 80 146 645 d 78 054 632 e 78 420 151 d 80 169 976 f 78 062 409 e 78 435 705 e 80 177 753 f 78 070 186 e 78 443 482 f 80 185 530 g 78 077 963 b 78 451 259 f 80 193 307 g 78 085 740 b 78 459 036 h 80 208 861 e 78 101 294 f 78 474 590 e 80 216 638 h 78 109 071 g 78 490 144 g 80 224 415 h 78 116 848 h 78 497 921 e 80 232 192 h 78 132 402 f 78 513 475 e 80 255 523 e 78 155 733 e 78 521 252 g 80 263 300 b 78 163 510 g 78 529 029 d 80 271 077 h 78 171 287 e 78 536 806 g 80 278 854 h 78 179 064 e 80 006 659 b 80 294 408 f 78 202 395 h 80 014 436 b 80 302 185 h 78 210 172 e 80 022 213 h 80 309 962 g 78 233 503 h 80 029 990 f 80 317 739 f 78 241 280 f 80 045 544 f 80 325 516 h 78 264 611 b 80 053 321 h 80 333 293 g 78 280 165 f 80 068 875 c 80 341 070 f 78 303 496 e 80 076 652 b 80 348 847 e 78 311 273 d 80 084 429 h 80 356 624 b 78 319 050 g 80 092 206 f 80 364 401 d 78 334 604 h 80 099 983 e 80 372 178 b 78 350 158 h 80 107 760 e 80 379 955 h 78 365 712 d 80 115 537 f 80 387 732 h 78 396 820 e 80 123 314 g 80 411 063 h 78 404 597 h 80 131 091 g 80 418 840 d 80 449 80 465 80 473 80 481 80 496 80 504 80 512 80 519 80 527 80 535 80 543 80 551 80 553 80 574 80 582 80 589 80 597 81 453 81 460 81 468 81 476 81 484 81 492 81 507 81 515 81 523 81 530 81 546 81562 948 b 502 g 279 f 056 f 610 g 387 d 164 g 941 h 718 f 495 e 272 e 049 h 826 f 380 e 157 d 934 g 711 e 181 e 958 d 735 f 512 f 289 f 066 g 620 g 397 e 174 h 951 h 505 g 059 g jának tekintik Bács-Kiskunt. Különö­sen örvendetesnek tartják, hogy a leg­jobb vidéki tervezőirodák közé küzdöt­te fel magát a Bács-Kiskun Megyei Tervező Vállalat. Jó érzékkel ötvözik a korszerű épitészeti stílusokat, nézete­ket a hagyományos, a tájra jellemző formanyelvvel. Borbély Lajos osztályvezető tárgyalt a dr. Tamás Ferencné, a megyei műem­léki albizottság titkára által összeállí­tott feládattervről az OMF vezetőivel. A helyszínen is megnézték a kecske­méti kiszsinagógát. (E sorok írója bi­zony pironkodott az elhanyagolt, sze­métdombos udvari környezet, a lehan­goló szükséglakás miatt...) Továbbra is azonnali feladatként jelölték meg az erősen romló állagú épület műemléki állagmegóvását, bábszínházi hasznosí­tását. A Katona József-szülőház körüli térség halaszthatatlan és elhatározott rendezése is gyors beavatkozást sürget. Tekintettel a pénzügyi nehézségekre, az ésszerű, szigorú takarékossági követel­ményekre, a járulékos kiszolgálóhelyi­ségek megépítésének elhalasztásával, egyszerűsítésekkel mintegy a felére csökkentik a várható költségeket. A kiadások hozzávetőlegesen egyhar- madát az Országos Műemléki Felügye­lőség fizeti. Jövőre is többször ellátogatnak szép barokkos városunkba, Kalocsára, a műemléki szakemberek. A tervezett ütemben folytatják a kalocsai Szabad­ság tér 4. számú épület szállodai átala­kítását. Az OMF követendő jó példa­ként említette, hogy a megyei tanács részvényesként vesz részt az épület hasznosításában. Német nyelvű ajánló­füzet kiadási költségeinek vállalásával támogatják a volt érseki magtár hasz­nosítását külföldi tőke bevonásával el­képzelő törekvéseket. Sürgetik !— anyagilag is segítik — az I. István u, 6. számú épület felújítását. A lehető legjobb megoldás kialakítá­sa érdekében kisebb vita bontakozott ki a kalocsai érseki kastély — nagy idegenforgalmi vonzatú — könyvtárá­hoz vezető folyosó, lépcsőház mikénti , felújításáról. Végül is: számíthatnak az OMF és a megyei műemléki albizott­ság anyagi és szakmai közreműködésé­re, azzal a feltétellel, hogy elkészítik az egész palota felújításának tervét. A székesegyház és környezet műemléki értékeinek jobb bemutathatósága és védelme érdekében némi kerttervezéi munkát ajánlott fel Mendele Ferenc. Helyeslik a bajai belvárosi templor és Rókus kápolna felújításának folyU tását, illetve befejezését. Erre is ji pénz, ha nem is sok. Későbbre ke halasztani a Baja, Táncsics Mihály i 36. számú műemléki értékű ház renc válását. Célszerűnek látnák, ha majd könyvtárhoz kapcsolódna szervezeti leg. A bajai tennivalók közül külön i foglalkoztak a Magyarországon na gyón ritka vámházak műemléki védeti ségével, a Béke tér — a város fennálla sának háromszázadik évfordulójár tervezett — felújításával. Az érden munkát előreláthatóan 1990-ben ke: dik. Többet várnának a kiskunfélegyhá ziaktól a Mártonffy u. 4. épület műén léki értékeinek mielőbbi gyümölcsözte tésére. Élesztőnek szánják az Országo Műemléki Felügyelőségnek azt az elha tározását, hogy szűkös kereteiből err a célra is költ, lévén szó városkéf szempontból fontos épületről. A műemléki hagyományokat nélkü löző, de kezdeményező szellemű Bács almási Városi Tanácsot segítik az úgy nevezett Siskovits-kúria (Hősök tér 7.) hasznosításában. A belső térkialaki tásra és az udvari homlokzat eredel állapotba való visszaállítására kapna] pénzt. Csak a nagyobb helyreállításoka fölsorolva is nyilvánvaló: Bács Kiskunban továbbra is a fontos tenni valók közé sorolják a müemlékvédel met. Annál is inkább: a ráfordításán^ távlatilag többet hoz a konyhára. Az OMF igazgatója Borbély Lajo kíséretében felkereste a tervezőirodái ahol miután Farkas Gábor igazgat bemutatta a vállalatot, megállapodta] abban, hogy a jövőben alkalom szerin más megyében is foglalkoztatják a te hetséges kecskeméti szakembereket. Mivel mind szorosabban kapcsoló dik a műemlék- és a környezetvédelem Mendele Ferenc Benkó Zoltán igazgat kalauzolásával tanulmányozta a Észak- Bács- Kiskun Megyei Vízmű Vál lalartöbbcélú szabadidőközpontját. Tohai László, a megyei tanács általá nos elnökhelyettese és Mendele Feren egyaránt gyakorlatiasnak és eredmé nyesnek minősítette a munkamegbe szélést. Heltai Nándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom