Petőfi Népe, 1988. szeptember (43. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-19 / 224. szám

PB NB Társadalmi vitafórumok a gyülekezési és egyesülési törvénytervezetről HÍREK • HÍREK ÉVFORDULÓ Száztíz éve született Stromfeld Aurél (1878 1927), ci magyar munkásmoz­galom kimagasló harcosa, a Tanácsköz­társaság Vörös Hadseregének vezérkari főnöke. Végigharcolta az első világháborút, s 1918 novemberében mint ezredes a Lu- dovika Akadémia parancsnoka volt. Az olasz és orosz fronton szerzett háborús élményei kiábrándították a monarchia rendszeréből; a munkásmozgalomban látni azt a szervezeti erőt, amely ütőké­pes hadsereget állíthat fel, és kivezető utat nyithat a polgári demokratikus for­radalmat követő időszak zűrzavarából. 1918-tól tagia volt a Szociáldemokrata Pártnak, 1919 januárjától hadügyi ál­lamtitkár. A Tanácsköztársaság kikiál­tása után a Vörös Hadsereg vezérkari főnökeként oroszlánrészt vállalt a had­sereg szervezésében, s egyik irányítója volt a győzelmes hadműveleteknek. Mi­vel nem értett egyet a visszavonulással és a felszabadított területek kiürítésével,- lemondott. A Tanácsköztársaság meg­döntése után letartóztatták, megfosztot­ták ezredesi rangjától, három évi bör­tönbüntetésre Ítélték. 1921-ben szaba­dult, s magántisztviselőként tevékeny munkát végzett az SZDP-ben. 1923-tól kapcsolatban állott az ille­gális KMP-vel, s az SZDP-n belüli bal­oldali bllenzék vezetőjeként dolgozott. 1925-től haláláig tagja volt a KMP-nek. MŰSOR Szeptember 19-én, hétfőn MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: LILI MARLEN. Sz„ NSZK-film. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: AZ UTOLSÓ CSILLAGHARCOS. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek. Otthon mozi: délelőtt 10 órakor: LILI MARLF.N. Sz., NSZK-film. Fél 6 órakor: ONIMASA. Sz., kétrészes japán film. 16 éven felülieknek. .Stúdiómozi: 8 órakor: EGY NŐ AZONO­SÍTÁSA. Sz., olasz film. 16 éven felülieknek. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: A SZAKASZ. Sz„ amerikai film. 16 éven felülieknek. Stúdiómozi: 5 és 7 órakor: HAJSZA SZÁ­RAZON ÉS VÍZEN. Sz., szovjet kalandfilm. KALOCSA Otthon mozi: 4, 6 és 8 órakor: AZ ÖR­DÖG JOBB ÉS BAL KEZE. Sz„ mb., olasz western Ilim. KISKŐRÖS Petőfi mozi: 6 és 8 órakor: SZÖKEVÉNY VONAT. Sz., mb„ amerikai film. 16 éven felülieknek. .Stúdiómozi: 6 és 8 órakor: AZ ELVARÁ­ZSOLT DOLLÁR. Sz., magyar krimi. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: 4 és 7 órakor: HÍD A KWAI FOLYÓN. Sz„ kétrészes mb., angol film. 14 éven felülieknek. Stúdiómozi: 6 és 8 órakor: SZERETET- ÁRADAT. Sz.. amerikai film. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 és 7 órakor: KÉMEK A SASFÉSZEKBEN. Sz., kétrészes mb., an- aol film. TISZAKÉCSKE Az Arany dános Művelődési Központban: 6 és 8 órakor: NAGY ZŰR KIS-KÍNÁBAN. Sz., amerikai kalandfilm. 14 éven felüliek­nek. KECEL Autósmozi: este fél 10 órakor: A HALÁL­RAÍTÉLTEK UTCÁJA. Sz., mb., ausztrál film. 14 éven felülieknek. Miért késtek a vonatok? Szeptember 16-án a ko­ra reggeli órákban a tisza- ugi közös vasúti hídon egy autóbusz összeütközött egy tehergépkocsival. A baleset pályaelzáródást okozott, ezért késtek a Lakitelek, Szolnok, Kecs­kemét és Kiskunfélegyhá­za irányába közlekedő személyvonatok. A pályát 7.50-kor felszabadították és megindult a közlekedés. Még ezen a héten is több helyen ren­deznek vitát a Hazafias Népfront szer­vezésében a hamarosan parlament elé kerülő törvénytervezetekről. A ma sor­ra kerülő vitafórumok többségének időpontját szeptember 12-ei lapszá­munkban már közöltük. Ezúttal a még közzé nem tett vitafórumok időpontjá­ról adunk tájékoztatást: A már korábban jelzettek mellett ma, hétfőn rendeznek vitafórumot Kisszálláson, a pártbizottság tanácsko­zótermében 18 órától. Holnap, kedden pedig 18 órától Jánoshalmán, a Petőfi Termelőszövetkezet kultúrtermében tartanak vitát. Kecskeméten szeptember 20-án 17.30-tól két helyen, a Lánchíd utcai és a Hunyadi János nevét viselő általános iskolában lesz vitafórum. További idő­pontok és helyszínek a megyeszékhe­lyen: szeptember 21-én, 15.30-kor Ka­tonatelepi Általános Iskola, 17.30-kor Katona József Gimnázium és Árpád­városi Általános Iskola, 18 órakor he- tényegyházi művelődési ház. Szeptem­ber 22-én, csütörtökön 17 : órától a Czollner téri pártházba, 17.30-tól pedig * 1 1 * * * * 6 NAPKÖZBEN Liftügyben a helyzet változatlan Másfél éve sincs, hogy teljesen benépesült Kecskeméten a Bat­thyány utca 23. szám alatti lépcső­ház. A sok kivitelezési hiba okozta bosszúságokon már túl tették ma­gukat a lakók, egy kivétellel: a lift­betegséget azóta is gyakran el kell szenvedniük. Az alsóbb szintek lakói valahogy még csak elviselik az állandóan is­métlődő — és érthetetlen — állapo­tot, viszont a magasabban lakók hovatovább már kimerítették a ma­gyar nyelvszótárból hiányzó, nyomdafestéket nem tűrő jelzők tá­rát. Bizonyára ezért is tartotta kö­telességének Sándor István közös képviselő az alábbi közlemény el­juttatását valamennyi lakóhoz: „Tisztelt lakótársak! A Batthyány u. 23. sz. alatti fel­vonó hibája miatt június óta több alkalommal kértem az OTP-t intéz­kedésre. Ennek eredményeképpen a szakértők már többször megállapí­tották, hogy a motor gyári hibás. Gyakori volt a meghibásodás. A legutóbbi szakértői vizsgálat 4 hete volt, de az elmúlt héten már közvetlen veszély állt fenn, hogy a főtengely megszorul. Ebben az eset­ben a fülkében rekedt utast ki sem tudnánk menteni, ezért a liftet le kellett állítani. Az OTP-t ma ismét felszólítottam a sürgős intézkedés­re. Nagyon sajnálom, hogy a hibák kijavítása ilyen lassan, bürokrati­kusán halad.” A körlevél alatt a dátum: szep­tember 16. Elismerés a korrekt tájé­koztatásért, aminek azonban van egy — a közös képviselőtől függet­len — hibája, az, hogy kilátástalan- ságával tovább idegesíti a „kedves lakótársakat” lépcsőházbelieket, különösen azokat, akik lift nélkül beszorul taknak érzik magukat ott­honaikban a magasabb szinteken, s nagy teher nekik a lépcsőmászás. Élnek ott kismamák is. Ök talán a hátukon hordják le s fel kicsinyei­ket babakocsival együtt? Laknak ott idősek is, akiknek már a vízszin­tes séta is nehezükre esik. S cipel- getni kell a teli bevásárlószatyrokat is. Úgy tűnik, tévedtünk, amikor azt hittük: megszűntek az ilyen gondok a megyeszékhelyen. Szak­mailag lehet, hogy így van. Csak az az átkozott bürokrácia nem szűnt meg, s emiatt a helyzet liftügyben is változatlan. Meddig? Ki tudja ... — rapi — SZONDA Az utóbbi időben Bács-Kiskun me­gyében az alábbi személyeket vonták felelősségre ittas vezetés miatt. (Záró­jelben közöljük a kiszabott büntetést és a járművezetéstől való eltiltás időtarta­mát.) Vétségért: Szalai László Kunszent- miklós, Osváth u. 20. (6 ezer forint, 1 év 8 hónap), Duzmath Balázs Szabad- szállás, Józan u. 4. (4800 forint, 1 év 4 hó), Kézér János Felsőlajos, Mizse 9. (9 ezer forint, 2 év 6 hó). Szabó József Kecskemét, Zöldkút u. 12. (9 ezer fo­rint, 2 év 6 hó), Hajagos János (Kecs­kemét, Mátyás király krt. 29. (5400 forint, 1 év 6 hó). Vancsai Sándor Ágasegyháza, Május 1. u. 5. (7 ezer forint, 2 év), Wagrandl Imre Kecske­mét, Csokor u. 29. (8100 forint, 2 év 3 hó), Pimbor József Kiskunhalas, Kun B. u. 25. (8400 forint, 1 év), Sveda Benő Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 263. (8 ezer forint, 1 év 2 hó), Kiss László Mélykút, Bartók B. u. 56. (8 ezer fo­rint, 1 év 6 hó), Kovács János Zsana, Petőfi u. 19. (9 ezer forint, 1 év 4 hó), Balázs Zoltán Jánoshalma, Magyarka- nizsa u. 11. (9600 forint, 3 év 6 hó). Édes Csaba Jánoshalma, Terner u. 18/ A (2 év), Király László Kiskunhalas, Dugonics u. 20. (7200 forint, 2 év), Galambos László Kelebia, Deák F. u. 8/A (8 ezer forint, 1 év 6 hó). Somogyi László Jánoshalma, Deák F. u. 32. (7 ezer forint, 3 év), Mezőfi József Kis- kunmajsa, Kiss Gy. u. 30. (10 800 fo­rint, 1 év 6 hó), Kustár Ferenc Apos- tag. Gólya u. 2. (2 év. 8 ezer forint), Illés Péter Fájsz, Szabadság u. 28. (5600 forint, 1 év 6 hó), Dobai Lajos Homokmégy, József A. u. 11. (6400 forint, 1 év), Szabó Sándor Apostag, a mükertvárosi pártházba várják az ér­deklődőket. A héten megkezdik a társadalmi vita tapasztalatainak összegzése. Szeptem­ber 20-án, 9 órakor Kecskeméten Osz- szeül a megyei népfrontelnökség mel­lett működő közjogi társadalmi bizott­ság, hogy értékelje a helyi vitafórumok tapasztalatait. Ezt követően a megyei népfrontbizottság szeptember 29-ei ülésén tűzi napirendre a megyei összeg­zést. Az összegyűjtött véleményeket, észrevételeket ezt követően továbbítják az országos testületekhez. A SZEMÉLYI SZÁMA 3-MAL KEZDŐDIK A 106. esztendő már fogytán, következik a 107. 99 NEMZETKÖZI TÁNCVERSENY Az idén először vidéken is Hetedik alkalommal ad otthont Kecskemét nemzetközi társastáncversenynek. Vasárnap (25-én) 14 órakor Soltvad- kerten standard, 20 órakor Kecskeméten az Árpádvárosi Sportcsarnokban latin-amerikai verseny, illetve az azt köve­tő gálaműsor kínál látványos, élménygazdag programot az érdeklődőknek. A gálán fellép a Melodycombo zenekar is. A táncosok Ausztriából, Csehszlovákiából, Lengyelország­ból, NSZK-ból, Olaszországból. Szovjetunióból érkeznek, a műsort Király Zoltán vezeti. E jeles sportművészeti esemény szervezője, házigazdája ismét a Szalvay Mihály Úttörő- és Ifjúsági Otthon lesz. Ebben az intézményben több mint fél évtizede sok száz fiatal ismerkedett meg tánctanfolyamokon a hagyományos és modern tán­cokkal, közülük a legtehetségesebbek a Hírős táncklub és az Afro-jazz táncklub tagjai lettek. Bercsényi u. 1. (7200 forint, 1 év 6 hó), Balogh László Dunapataj, Gesztenyés u. 2. (4900 forint, 2 év), Hodován Lász­ló Dusnok, József A. u. 54. (6400 fo­rint. 1 év), András Ferenc Kalocsa, Vi- dacs u. 45. (8000 forint, 1 év 6 hó), Szálkái József Dunapataj, Ady E. u. 48. (8 ezer forint, 2 év), Szarka Béla Dunapataj. Május u. 18. (5600 forint, 1 év), Kiss-Berta Lajos Fájsz, Árpád u. 15. (5 hó fogház, 3 év). Szabálysertésért: Rác Levente Kecs­kemét, Petőfi S. u. 10. (5700 forint, 6 hó). Borsos Sándor Kecskemét, Szűcs L. u. 7. (8 ezer forint, 10 hó), Juhász János Kecskemét. Petőfi S. u. 3. (5 ezer forint, 6 hó). Szőke László József Kecs­kemét, Szőlőfürt u. 6. (5 ezer forint, 6 hó), Kiss Béla Tiszakécske, Vásár u. 6. (1800 forint, kerékpáros), Nagy Sán­dor Kecskemét, Úrrét 54. (10 ezer fo­rint, engedély nélküli vezetés), Kovács László Kecskemét, Március 15. u. 76. (5 ezer forint, 6 hó), Kiss János Ágas­egyháza, Alkotmány u. 46. (8 ezer fo­rint, 10 hó). Téglás János Helvécia, Tá­bor u. 9. (5 ezer forint, 6 hó), Garaczi Sándor Ballószög, Kölcsey u. 12. (6 ezer forint. 7 hó), Radies József Tass, Árpád fejedelem u. 21. (2 ezer forint, kerékpáros), Konkoly János Kecske­mét, Gödröstemető u. 1. (5100 forint, 6 hó), Iván András Kalocsa, Menyhárt u. 3. (5 ezer forint, 5 hónap), Maruzsa Ferenc Kiskunhalas, Felszőszállás 200. (5 ezer forint, 6 hó). Hat esztendeje, hogy minden őszelőn meglátogatom Soltvadkerten, a Ko­dály Zoltán utca 6. számú házban Ha­vasi Henriket. Egy év nagy idő, sok minden megváltozhat az ember életé­ben. S mi újat hozhat annak, aki négy fal között él, akinek a körülötte levő tárgyak, emberek már csak elmosódó foltok, az utca zaja suttogás? S vajon hogyan látszik a 365 nap múlása azon. akinek a személyi száma 3-mal kezdő­dik (mert 1900 előtt született férfi), a folytatása pedig: 820917. Százhat esz­tendős. Hazánk legöregebbje. Most is ott ül a megszokott fotelban, a cserépkályha közelében. Elmereng? Gondolkodik? Vajon mik foglalkoztat­ják? Beszélgetni csak Sári Lászlóné, a kilenc élő gyermeke egyikének segítsé­gével lehet vele. Először őt kérdezem, hogy mi történt legutóbbi találkozá­sunk óta. Jolánka elmondja, a papa az idén ellátogatott a többiekhez, bár a pesti útra két éve nem vállalkozik. Legtöbb idejét a házban tölti. Jól megértik egy­mást. Kicsit több segítségre szorul, mint korábban. Étvágya változatlanul jó. Kedvenc étele a szilvásgombóc, a tésztafélék, az abált, a füstölt császár- szalonna. Különösebb baja nincs. Jó­kat alszik, rendszerint 7 órakor kel. A fürdőszobában még önálló. Kezdek fázni. Jaj nekem! - sza­kítja félbe beszélgetésünket az ünne­pelt. S Jolánka. mint mindig, most is készenlétben. Szalad a meleg holmiért, segít belebújni a szvetterbe. Láthatóan hamar megnyugszik a papa — és tudva ottlétemről — beszélni kezd: A dolgozás már nálam letelt. El­múltak az ifjú évek. Máy reszketnek a karok és a térdek. Menni alig bírok. Étvágyam, az van. Ehetek, de nem mindenféle főzeléket. Van, ami égeti a gyomromat. Szalonnát, sajtot, kenye­ret, túróskenyeret. Gyümölcsöt. Szil­vát, almát, szőlőt, barackot. Mit sze­retnék? Jobban lenni. Kint sétálni az utcán, ha bírnék, de már nem bírok. Csak feküdni, ülni, támaszkodni. A 106. esztendő már fogytán, követke­zik a 107. A hosszú életben tudtam ifjú dolgokat végezni. Az volt a jó. A tét­lenség nem jó. A háború után gazdálkodni kezd­tem. Jó kedvvel dolgoztam. Harminc hold földünk volt... Jolánka közben ismét megigazítja a meleg ruhákat, gyermeki keze anyai simogatással gondtalan pihenésre, nyugalomra inti az édesapát, Havasi Henriket, akit sorra köszöntének a kö­zséglakók, az ismerősök és a család: a kilenc gyermeke, huszonegy unokája, negyvenhárom dédunokája és a legki­sebb, az egyetlen ükunoka. Pulai Sára NAPTÁR 1988. szeptember 19., hétfő Névnap: Yilhemina, Vilma Napkelte: 6 óra 27 perc Napnyugta: 18 óra 50 perc Holdkelte: 15 óra 25 perc Holdnyugta: 22 óra 52 perc IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország területére ma estig: Változóan felhős ég mellett több órás napsütés várható. Legfeljebb egy- egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az élénk, helyenként erős északi szél éjszakára átmenetileg mérséklődik. Hajnalban foltokban köd képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 20 fok között alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Főállomás jelenti: Szeptember 17-én Kecskeméten a kö- . zéphőmérséklct 11,5 (az 50 éves átlag 15,8), a legmagasabb hőmérséklet 15,9 fok volt. Csapadék nem volt. A nap 3,4 órán át sütött. Tegnap reggel 8 órakor 11,7, 14 órakor 17,7 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 9,4, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016,6 millibar — emelkedő — volt. Szeptember 17-én Baján a középhő- mérséklct 10,9 (az ötven éves átlag 16,4), a legmagasabb hőmérséklet 15,1 Celsius-fok volt, a nap 0,3 órán át sü­tött, 1,3 milliméter csapadék hullott. Tegnap reggel 8 órakor 11,4, 14 órakor 19,1 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 10,6, Celsius-fok, a tenger- szintre átszámított légnyomás 1017,1 millibar — emelkedő — volt. LOTTO A Sportfogadási és Lottó Igazgató­ság közlése szerint a 37. játékhéten 5 találatos szelvény nem akadt. Négy találatos szelvénye 128 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 105 427 forint' Három találata 9021 fogadónak volt, nyereményük egyenként 748 fo­rint. A két találatos szelvények száma 209 416 darab, ezekre egyenként 32 fo­rintot fizetnek. A lottónyercményck a nyereményil­leték levonása után értendők. — MA DÉLUTÁN ÖT ÓRAKOR tartja első összejövetelét az Origami klub Kecskeméten, a Szóra kátén usz- ban. — Magyar—Kínai Tudományos és Kulturális Egyesület Kecskeméten. A Kecskeméti Planetáriumban szep­tember 20-án. kedden 18 órakor tartja az egyesület szervező bizottsága az ala­kuló közgyűlést. Az eseményen dr. Tá­las Barna, a Magyar Kínai Baráti Társaság elnöke mond megnyitót. — A népfrontmozgalom és a társadal­mi kibontakozás a témája a Szalvay Mihály Párt-és Munkásmozgalmi klub szeptember 20-án, kedden 16 órakor kezdődő fórumának, melyre a Szalvay Mihály Úttörő- és Ifjúsági Házban ke­rül sor. Térbe Dezső, a Hazafias Nép­front megyei titkára tart tájékoztatót, válaszol az érdeklődők kérdéseire. Keceliek a szép környezetért A keceli Városszépítő Egyesület eredményekről számolhat be. Megala­kulása óta sikerült a helyi tanács segít­ségével megszervezni a község utcáinak a szépségversenyét, melynek nyertese a Szabó Pál utca lett. Az egyesület ezen kívül a község nagy parkjának felújítá­sában is közreműködött, valamint szorgalmazza a fásítási programot. LOGIKA Lajos felfújható csónakot visz a folyóhoz. Ödön figyelmezteti: — Lajos, ezzel a csónakkal nem szállhatsz vízre, hiszen telis-tele van lyukkal! — No és! — feleli Lajos. — Ki nézi ezt a víz alatt?! HÉTFŐTŐL HÉTFŐIG Olcsóbban vásárolhatunk Az Alföld Áruház felsőruházati osz­tályán bakfis pulóverek 896 Ft helyett 438,— Ft-ért, bakfis ballonkabátok reklám áron 1090,— Ft-ért. női blúzok 844,— Ft helyett 590,— Ft-ért. Férfi ingek 264-274,— Ft-ért, egyes nyak­kendők 40 százalékos árengedménnyel. 150x215 méretű lepedők 120 Ft-ért, fehér vászon anyagok 30. Ft/méte- rért. A Szivárvány Áruházban tovább tart a frottírtörülköző vásár. 50 x 100- as méretű 82,— Ft-os reklámáron kap­ható. A Nagykőrösi utcai férfidivatá- ru-boltukban szeptember 19-étől egyes férfi pulóverek 20 százalékos árenged­ménnyel kaphatók. A SZIGMA Kereskedelmi Vállalat Tapétaboltja (Kecskemét, Rákóczi út 8.) 50 százalékos engedménnyel kínál Kesztölci tapétát. A SZIGMA Keres­kedelmi Vállalat Iparcikkáruháza (Ba­ja, Béke tér 11.) tv-csere akciót hirdet, az olimpia jegyében. A régi üzemképte­len készüléket 500. Ft-ért. az üzem­képest 2000. Ft-ért beszámítja az új színes és fekete-fehér készülék vásárlá­sa esetén. Az akció szeptember 16-ától 30-áig tart. A Kecskeméti Háziipari Szövetkezet Otemctő u. 2. szám alatti üzletében nyári méterárut, textilanyagokat, elő­rajzolt kézimunkákat és hímzőfonala­kat 40 százalékos kedvezményes áron értékesít. A Bizományi Áruház Vállalat Kecs­kemét, Nagykőrösi utca 22. szám alatt cipővásárt rendez, nagy mennyiségű, őszi jellegű cipők, csizmák széles vá­lasztékával, továbbá férfiinget kínál 195,— Ft-os reklámáron. A Szigma Kereskedelmi Vállalat kecskeméti Müárl szaküzletében (Ko­rona u. 2., Művelődési Központ mö­gött) l/2-es és 3/4 colos locsolótömlők 30 százalékos engedménnyel vásárol­hatók. Az UNIVER ÁFÉSZ lakitelcki Ti­sza Áruházában női blúz 131, Ft-os reklámáron kapható. Az akció szep­tember 20-án kezdődik. Valamennyi árura vonatkozik: amíg a készlet tart. (x) KECSKEMÉTI VÁROSI TELEVÍZIÓ 7 órakor: E5 a városon keresztül? Utazzon a telekkönyvi hivatalba Egészségvédő családi nap a művelő­dési központban és a Zöldfa étterem­ben Színházi körkép KSC—Eger labdarúgó-mérkőzés — Nemzetközi judó-kupa — A Kecskeméti Tenisz Klub sikere — Messzi István kecske­méti olimpikon. — NÉPDALVERSENY DIÁKOK­NAK. Népdaléneklési versenyt hirdet a Bányai Júlia Gimnázium KlSZ-bizott- sága és a SZÉN VONÓ együttes. A ver­senyen részt vehet minden kecskeméti középiskolás és nappali tagozatos főis­kolai hallgató két magyar népdal előa­dásával, melyek közül az egyik a megyei legyen. A nevezéseket 1988. szeptember 30-áig az iskola címére (Bányai Júlia Gimnázium, 6000 Kecskemét, Nyíri út 11), NÉPDALVERSENY megjelölés­sel kell eljuttatni. A verseny 1988. októ­ber 5-én, 15 órakor lesz a gimnázium magyar előadótermében. Holnapi lapszámunkból A nyáron a megyéből 13 nyelv­tanár utazott külföldre, hogy kurzusokon, tanfolyamokon ve­gyen reszt. A kint szerzett ta­pasztalataikról a negyedik olda­lon olvashatunk. Itt mutatjuk be a filmekről szóló, Chaplintől Mi- halkovig című könyvet is. A mel­lette közölt írásból bepillantást kapunk a kecskeméti Erdei Fe­renc Művelődési Központ tervei­be. Sokan érdeklődnek a szőlő­termesztés gondjai iránt. Az ötö­dik oldal egyik cikkéből a 31a- thiász János tiszteletére szerve­zett tudományos ülés három kül­földi előadójának ezzel kapcsola­tos véleményét ismerhetjük meg. A világ lakosságának 26 százalé­ka, 1,3 milliárd ember nélkülözi a tiszta, egészséges ivóvizet. Eh­hez hasonló meghökkentő adato­kat találunk az ugyanitt megjele­nő Drága kincsünk a víz című cikkben. A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Gál Sándor Kiadja: a Bácp-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 6000 Kecskemét. Szabadság tér 1/A 6001 Telefon: 27-611 Telexszám: 26-216 bmlv h. Terjeszti a Magyar Posta % Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra: 43,— Ft, negyedévre: 129—Ft, • ' vV. Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Készült a Petőfi Nyomdában, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató / Telefon: 28-777 egy évre: 516,— Ft. , 1988. IX. 19-én, megrendelés sorszáma: 830008 HU' ISSN 0l33-235x

Next

/
Oldalképek
Tartalom