Petőfi Népe, 1988. szeptember (43. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NtPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLIII. évf. 209. szám Arai 1,80 Ft 1988. szeptember 1., csütörtök Átvezessen-e Kecskeméten a nemzetközi autóút? (3. oldal) Tanulópénz? (4. oldal) Hosszúhegyen napi tennivaló az alkalmazkodás (5. oldal) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONTOK — A KÍSÉRLETI IDŐ UTÁN • • Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Elsőként a Bács-Kiskun megye VII. ötéves gazdaság- és településfejlesz­tési tervének időarányos teljesítéséről készült, s a tanács testületé elé kerülő beszámolót vitatta meg tegnap Kecskeméten tartott ülésén a megyei tanács végrehajtó bizottsága. Ezt követően jelentést tárgyalt meg a megyei polgári védelmi parancsnokság tevékenységéről, majd a Bács-Kiskunban működő családsegítő központok munkáját értékelte. Ez utóbbi tájékoztatóban leszögez­ték, hogy idén lezárul az a hároméves kísérleti szakasz, amelyben a korábbi­tól eltérő módon, új intézménytípus ki­alakításával próbálnak segíteni a rá­szorulóknak — a gyermek gondozásá­ban, nevelésében, az elesettek ellátásá­ban, a családi közösség erősítésében, a problémák föltárásában, megszünteté­sében. Bács-Kiskun megye az elsők között vállalkozott a kísérletre, s rögtön há­rom központot hoztak itt létre. Kis­kunfélegyházán a városi, Lajosmizsén nagyközségi. Csengőd székhellyel pe­dig még további három községben a térségi modell kialakítását tűzték ki cé­lul. Ezekhez csatlakozott később a kis­kunhalasi — amelyik a legjobb munka- feltételeket teremtette meg —, és a két kecskeméti családsegítő központ. A működés pénzügyi feltételei biztosí­tottak, 58 fő- és részfoglalkozású munkatársat alkalmaznak. Nehéz azonban az utánpótlás, mert a feladat megfelelő szakképzettségű embereket igényel. A kísérletből adódóan más-más fel­adat megoldására is vállalkoztak a kü­lönböző településeken — a helyi sajá­Miről tárgyaltak a városvédők? A tervezettnél hosszabb ideig tartott a Város-Község Védő és Szépítő Egyesületek Szövetsége vá­lasztmánya kecskeméti ülésén az el­ső napirendi pont vitája. A tanács­háza kistermében dr. Adorján Mi­hály tanácselnök főként a lakosság, a tanácsi apparátus és a városfej­lesztés kapcsolataival foglalkozó bevezető-köszöntő szavai után Leitner László, a kecskeméti egye­sület elnöke gyakorlati példákkal egészítette ki a megyeszékhely vá­rosszépítő egyesületének munkájá­ról összeállított tájékoztatót. Nem kellett S. Hegedűs László­nak, az országos szövetség elnöké­nek hozzászólásra buzdítania a ta­nácskozáson részt vevőket, mert elismerően érdeklődtek a városfej­lesztés eredményes kecskeméti módszereiről, a nyílt helyi politika kibontakozásáról, de többen — köztük Ráday Mihály alelnök — hiányolták a történelmi városköz­pontot szinte jóvátehetetlenül megsebző korábbi döntések bírá­latát. így még jobban kiviláglana, hogy milyen fontos szerepet vállalt Kecskemét, amikor az alföldi vá­rosok közül az elsők között mon­dott nemet a földgyalu-program­nak. (Az eredmények és a tenniva­lók számbavétele a városszépítő egyesületeknek is fontos feladata.) A választmányi ülésen is méltatták azt a példás körültekintést, aho­gyan Kecskeméten gondozzák a századvégi építészeti örökséget. Maga a város tanácselnöke utalt arra: olyan alkotásokat kellene lét­rehozni, amilyeneket a mi unoká­ink is olyan tisztelettel emlegetnek majd, mint mi Lestár Péter, Kada Elek és Lechner Ödön érdemeit. A nagykőrösi származású, a Kis­kunságot jól ismerő S. Hegedűs László szerint itt hajdanán a köz­épületeket tekintették mintának az építtetők. Célszerű volna, ha most a homokdombon és másutt látha­tó új lakóházak a táj építészeti ha­gyományaihoz illőbb épületek lé­tesítésére ösztönöznék a közületi építtetőket, a tervezőket. Dr. Bo­dóczky László, a városi pártbizott­ság első titkára meggyőzően bizo­nyította — a kritikai észrevételeket is megköszönve —: mind céltuda­tosabban aktivizálhatók a városért szakmai ismereteikkel, környezet­szépítéssel tenni akarók. Ä legutóbbi gyulai közgyűlés határozatainak, javaslatainak mi­kénti végrehajtásáról, érvényesíté­séről számoltak be az illetékesek. A résztvevők tarthatatlannak tart­ják a város- és falurendezési tervek készítésének mostani állapotát. A körülményes előírások, bürok­ratikus megkötöttségek miatt gyakran előfordul, hogy már jóvá­hagyásakor elavult a terv. Felvető­dött az a gondolat: a városi taná­csok főépítészeire kellene bízni ezek kidolgozását, gondozását. El kell érni, hogy az érdeklődő lako­sok bármikor tájékozódhassanak a településükre vonatkozó rendel­kezésekről, előírásokról, kellő idő­ben és megfelelő formában, a dön­tések előtt érdemben véleményt nyilváníthassanak közügyekben. A nemzeti vagyon védelmét szolgálná — hangoztatták a vá­lasztmány tagjai —, ha az állam valamilyen módon anyagilag is tá­mogatná a védett házak fenntartá­sát, felújítását. A támogatás mód­járól megoszlottak a vélemények, de abban egyetértettek, hogy e há­zak tulajdonosait is olyan kedvez­ményes hitelek illetnék meg, mint a lakásépítőket. Tovább tárgyalnak a városi és város környéki mozgatható mérő- és mentesítő környezetvédelmi ál­lomások összefüggő hálózatának kialakításáról. A Város-Község Védő és Szépítő Egyesületek Szö­vetsége kívánatosnak tartja e mé­rési eredmények rendszeres ismer­tetését. A választmány további tárgya­lásokat kezdeményez a közcélú — e fogalom meghatározását az új egyesületi törvénytől várják—vál­lalkozások, adományok kedve­zőbb, ésszerűbb adóztatásáért. Iványősi-Szabó András, a Kis­kunsági Nemzeti Park igazgató- helyettese a nemzeti park és a vá­rosi környezetvédelem lehetséges együttműködéséről szólt, beszá­molt a kecskeméti ifjúsági tagozat tapasztalatairól. A tanácskozás örömmel vette tudomásul: mjnd több ifjúsági csoport alakul. Úgy vélték a résztvevők: ott tevékeny­kednek hatékonyan, ahol részben önálló szervezeti formában dol­gozhatnak. Elhatározták, hogy tá- mogatólag minden tagegyesület­nek megküldik az ifjú városszépí- tők győri körének és a KISZ KB szabadidős osztályának felhívását. Bíznak abban, hogy a városvédő mozgalomban az ifjúsági tagozat is országos szinten működhet. A sok közhasznú kérdést, akciót megvitató tanácskozás végén a kecskemétiek javasolták: 1990-ben Bács-Kiskun megye székhelyén rendezzék meg a városszépítők és -védők közgyűlését, tapasztalat- cseréjét. Heltai Nándor Tanévnyitók országszerte tosságokhoz igazodva. Kiskunfélegy­házán védő munkahelyeket és átmeneti szállást hoztak létre, a csengődi térség­ben a központ a házi szociális gondozói hálózatot is integrálta. Kiskunhalason megkülönböztetett figyelmet fordíta­nak a cigánylakosságra. A tapasztala­tok azt mutatják, hogy egyre nő a csa­ládsegítő központokat önként felkere­sők száma, másrészt az is igaz, hogy döntő többségük legfeljebb a 8 általá­nost végezte el. Bács-Kiskun megyében a családsegí­tő központok beváltak, ezért javasol­ják is, hogy a kísérleteket lezárva, érté­kelve, a megfelelő szabályok kialakítá­sával, a szükségleteknek megfelelően minél több településen létesítsenek ilyen intézményt. Baján, és különösen Kiskőrösön már javában készülnek is erre. A testület a tájékoztatót elfogadta, majd egyéb ügyekben döntött. V. T. Az idén a fővárosban, a XVI. kerüle­ti Frankel Leó Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben ren­dezték meg tegnap az országos tanév­nyitó ünnepséget, ahol Iványi Pál, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politi­kai Bizottságának tagja, Budapest Fő­város Tanácsának elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd Czibere Tibor mű­velődési miniszter mondott beszédet. A pedagógusokat, a diákokat és szü­leiket köszöntve a miniszter hangsú­lyozta: a tanítás és a tanulás, az oktatás és a nevelés mindannyiunk jövőjét ala­pozza meg, és abban nyeri el igazi értel­mét, hogy a múlt értékei és a jelen erő­feszítései egyesülnek benne, tovább gyarapítva népünk és az emberiség egyetemes haladásának közös kincses­tárát. Bács-Kiskun megyében 67 ezer 274 általános iskolásnak szólt az első csen­gőszó, közülük csaknem hétezren elő­ször vették hátukra az iskolatáskát. Az első osztályosok száma az elmúlt tan­évhez képest is csökkent, a demográfiai csúcshoz hasonlítva pedig — mely most a hetedik osztályban tart — több mint kétezerrel kevesebben vannak. A 209 megyei általános iskola közül Páhin, Szalkszentmártonon és Balló- szögben a már kibővített épületeket vették birtokba a tanulók. Negyvenhárom középiskola közül válogathattak a Bács-Kiskun megyé­ben továbbtanulni kívánó fiatalok. A 29 gimnáziumot és szakközépiskolát közel tízezren népesítik be, míg az első osztályokban 2987-en kezdik meg a tanévet. A szakmunkásképzősök lét­száma is megközelíti a 10 ezret, ám közülük négyezernél is több az elsőéve­sek száma. Új szakmunkásképző intézetet adtak át a napokban Kalocsán, de bővült a szeptemberi kezdésre Kiskőrösön a Pe­tőfi Sándor Gimnázium és Mezőgazda- sági Szakközépiskola, Kecskeméten a Zója utcai létesítmény, Tiszakécskén a gimnázium, Félegyházán pedig a Móra Ferenc Gimnázium és a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola. Megyénk öt felsőfokú intézménye közül Kecskeméten a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Fő­• A kecskeméti Tóth László Általános Iskola elsősei egy csokorban a tegnapi tanévnyitón. (Tóth Sándor felvétele) iskolai Karán nyitották meg elsőként a tanévet. A száz „gólya” közül 48-an a gyümölcs- és szőlőtermesztési, ötven- ketten pedig a zöldség- és dísznövény­termesztési ágazatot választották. A második és harmadik évfolyamon 207-en folytatják tanulmányaikat, né­gyen népköztársasági ösztöndíjasok. Levelező tagozaton harmadik és ne­gyedik évfolyam indul az 1988—89-es tanévben, amelyen 61 a hallgatók lét­száma. Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskola 480 hallgatója holnap öltözik ünneplőbe. Ok a tanévnyitót Eötvös József-emlékünnepséggel kötik össze. A 170 első évfolyamos a pedagógusje­löltté fogadás után hétfőn kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Levelező tago­zaton 225-en szeretnének diplomát sze­rezni. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetében öt külföl­di állampolgár kezdi meg az új tanévet, 74 magyar társával együtt. A második évfolyamon 80, a harmadikon 60 hall­gató van. Valamennyiüknek szeptem­ber 3-án, szombaton lesz az évnyitó. Újra indul levelező tagozat is a bajai intézményben. így a húsz harmadik év­folyamossal együtt 42-re bővül a levele- zősök száma. Hétfőn, szeptember 5-én tartja tan­évnyitó ünnepi tanácsülését a Kecske­méti Tanítóképző Főiskola. Ez lesz az utolsó esztendő, amikor kétéves kép­zésben részt vevők oklevelére a kecske­méti főiskola bélyegzője kerül. A 131 elsőéves tehát már három évig tanul az intézményben, 77-en tanítói, ötvenné­gyen pedig az óvónői képesítésért. Száznegyvenhárman nyertek felvételt a levelező tagozatra, 12-en pedig az egy­éves tanítói kiegészítő szakot kezdik meg. Annak a 188 elsőévesnek, akik a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola első évfolyamára iratkoztak be, már tegnap megkezdő­dött a tanítás. A többi 263 másod és harmad évfolyamos hallgató még szep­tember 6-áig pihenhet. A 89 levelezős ugyancsak a jövő héten kezdi a konzul­tációkat, közülük 35-en az első évfo­lyamon. G. T. T. KORSZERŰSÍTENI KELL A VÁROSRENDEZÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉT TÖBB SEGÍTSÉGET A VÉDETT HÁZAK FELÚJÍTÁSÁHOZ — ÚJ IFJÚSÁGI CSOPORTOK ORSZÁGSZERTE KÉT HÓNAP ALATT EGYMILLIÓ SZEMZÉS Gyümölcsfák Borbásról A Kecskemét—Szikrai Állami Gazdaság borbási faiskolá­jában most van a legnagyobb kampánymunka, a szemzés ideje. Ilyenkor két hónap alatt egymillió növény gyökérnya­kához hajol le a harminc, ezzel foglalkozó szakmunkás, hogy a héj alá illessze a nemes szemeket. Itt és most dől el, hogy a következő évben milyen összetételű és minőségű oltványt bocsáthatnak a faiskolából a gyümölcstermelők rendelkezé­sére. Az' idén is október második felétől kezdik meg a kiterme­lést, illetve ezzel párhuzamosan az országban lévő 28 leraka- tuk feltöltését. A tervek szerint — a piaci igény növekedése alakítja így — az utóbbi tíz év legnagyobb oltványmennyisé­gét bocsátják ki, 800 ezer kész oltványt forgalmaznak. En­nek mintegy 15 százalékát ND'K-ba és Svédországba küldik, felét a hazai nagyüzemek fogadják, a többit a kistermelők vásárolják meg. Tavaly megélénkült a mezőgazdasági nagy­üzemek telepítési kedve, amelynek hatása az idén is érezhetői A gazdaságok szakemberei inkább az őszibarackot, almát és szilvát keresik, őszibarackból az ipariakat, szilvából a nagy gyümölcsűeket — főleg a ca canska fajtákat — almából a jól tárolhatóakat, az Idaredet és a Glostert. A kiskertek gazdái a régi, bevált, fehér húsú őszibarackokból, a hagyományos, jó ízű besztercei szilvákból és érdekes módon egyre inkább a nagyüzemekben elterjedt almafajtákból válogatnak szíve­sen. A borbási faiskolában mintegy 140 gyümölcsfajta szaporí­tóanyagát állítják elő. Nemcsak a most végzett szemzéssel, hanem a téli, úgynevezett kézben oltással. E két módszer párhuzamos művelésével csökkenthető a nyári megterhelése az e munkákat végző szakembereknek. A piaci pozíció javu­lására nemcsak a mennyiségi növekedéssel, hanem a minőség javításával is igyekeznek válaszolni Borbáson. Éppen ezért vezették be a faiskola területének mintegy harmadán az egyéni érdekeltségű műveltetést. A dolgozók kijelölt terüle­ten a telepítéstől a kitermelésig egyéni szerződés alap­• Hauck János és Kovács Józsefné minden fácska tövéhez lehajol. (Straszer András felvétele) ján végzik a munkamozzanatokat. Mivel ez ma még kister­melői tevékenységnek számít, adókedvezmény illeti meg. Hogy jövőre hogyan lesz? Még nem tudni. Égy azonban biztos, ez a tevékenység viszonylag kis anyagráforditást igé­nyel, annál nagyobb a kézimunkaerő-szükséglete. Az ered­ményesség tehát nagyobbrészt az itt dolgozók munkakedvé­től, tehát javadalmazásától függ. G. E. ORSZÁGOS KETTESFOGAT-HAJTÓ DERBI A hét végén: Keceli Napok Hagyomány születik, érik Kecelem fél évtizede már, hogy rendszeresen, szeptember első hétvégéjé­re hirdetik meg a szépen fejlődő nagyközség fesztiválját: a Keceli Napokat. A mostani víkendre is színes műsorraI csalogatják az érdeklődőket a borairól nevezetes községbe a szüretünnep szervezői, a helyi gazdák. Folklórbemutatók, kiállítások, rangos sportverseny és más fesztiváli látványosság teszi ezúttal is vonzóvá a keceli ajánlatot. A rendezvényfüzér pénteken délelőtt tíz órakor kezdődik az általános művelődési központban. Ek­kor nyitják meg a környékbeli gyümölcsösökben, szőlőskertekben, szántóföldeken érlelt termények im­pozáns bemutatóját. Láthatunk majd a kiállításon összeállítást a helyi ipari üzemek termékeiből, s bi­zonnyal sokan figyelik majd érdeklődéssel milyen új, korszerű munkagépeket ajánl az Agroker Vállalat. Bizonyságul, hogy a helyi szőlősgazdák nem adták fel a borpiaci versenyt: a homokon termett legkiválóbb nedűkből kóstolót kínálnak a termelők a bemutató szomszédságában felépített pavilonnál. Közvetlenül az ünnepélyes megnyitó után kezdő­dik a Keceli Napok talán legrangosabb eseménye, az országos kettesfogat-hajtó derbi bajnoki döntője. Az első versenyszám: a díjhajtás. (Eredményhirdetés: délután háromkor). A nevezések alapján, népes mezőny — harmincöt fogat — áll majd rajthoz szombaton kilenc órakor. Biztosan sok néző lesz kíváncsi a maratonhajtásra, hiszen a sportág szerelmesei jól tudják: a keceli, ho­mokos pálya a legjobb hajtókát, a legszívósabb lova­kat is próbára teszi. (A terepverseny eredményhirde­tése is délután három órakor lesz). A háromnapos küzdelem legérdekesebb mozzana­taira természetesen vasárnap kerül majd sor. Reggel kilenckor kezdődik a nyílt kategória akadályhajtása. Dél körül pónifogatok indulnak a pályán és lovas ügyességi bemutató is lesz. 13 órától láthatjuk a derbi látványos befejező számát, a válogatott kategória akadályhajtását. A nagy érdeklődéssel várt bajnoki döntő ünnepé­lyes eredményhirdetését és a bajnokavatást követően a község központjában peregnek tovább az esemé­nyek. Öt órakor indul a színpompás szüreti fölvonulás. A vígságos-hangos menetben a feldíszített csézákon a község népviseletbe öltözött ifjúsága üdvözli az őszi termésköszöntő vigasságok zarándokait. Fellép majd a művelődési ház számos fesztiválon eredménnyel szereplő tánccsoportja is. A háromnapos rendezvény a megnyitó színhelyén, a Vasarely-mozaikkal díszített nevelési központban ér véget. Itt lesz a hagyományos „csőszpáros-hegybírós” táncest. Hajnalig áll a bál.. . F. P. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom