Petőfi Népe, 1988. július (43. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-13 / 166. szám

1 4 • PETŐFI NÉPE • 1988. július 13. • Készül az új faliújság. (Tóth Sándor felvételei) szavakkal ismerkednek, azokat este, orosz nyelvű filmvetítésen már alkal­mazhatják is. Tünde sajnálkozik. Ez az első év ugyanis a tábor életében, amikor a sok jelentkező miatt nem tudták a tavalyia­kat fogadni. Valószínű, hogy jövőre nekik is át kell adni a helyüket az újak­nak. Pedig mindhármójuk távoli terve­iben főszereplő a nyelv: Mária vendég­látóipari főiskolára, Tünde orosz—an­gol szakra, Zoltán pedig a külkereske­delmi főiskolára készül. S álmaikat nem csak szövögetik, hanem keményen dolgoznak is megvalósulásáért. HONISMERET — HELYTÖRTÉNET TROJKÁK TISZAKÉCSKÉN Barátság — két nyelven HfiPQflOB f"mrnWtwm nSUBUSW •.' m m XXXVII. — Talán esetleg megpróbálkoznék egy másik lapnál... — veti közbe a sápadt Binyecz. A főszerk ujjai közül kihull a ki­egyenesített gemkapocs-szipkaszur- káló. — Egy másik khm laphoz? Khm ezt tényleg komolyan khm gondolod? Khm, Binyecz fiam? Khm. Khm. Igen. Talán egy másik lapnál... — Arra nem gondoltál khm kedves jó khm Binyecz fiam khm, hogy a területnek khm írásos khm véleményt kell adni khm rólad? — írásos véleményt? — hüledezik Binyecz. « — Úgy ám, khm kedves khm fiam. Méghozzá khm a lehető khm legrész- lete ... khm... sebbet. Mindent bele kell khm írnunk. Khm. Az égvilágon mindent. — Hát akkor... — Binyecz tehe­tetlenül széttárja karjait. Közben a ci­pőorrát bámulja, mintha arra lenne rápingálva e jelen helyzetben lehetsé­ges egyedüli megoldás. A főszerk újra tüzetesen végigméri. — Khm. A titkár khm tényleg azt akarta, hogy khm azonnali hatállyal khm elbocsássunk. De én megvédte­lek. Khm. Bocsánatot kértél khm tőle? — Nem engedte. — Hogyhogy nem engedte? — Szidott, mint a vízfolyás. Egyszer se jutottam szóhoz. — Na, hagyjuk. Mostmár teljesen mindegy. — Tenyerét ráereszti Bi­nyecz vállára. — Szóval... itt ma­radsz, fiam. Egyelőre. Feltételesen, de itt maradsz. Hazamész. Levonod az ügy tanulságait. Újraértékeled a problémát. Holnap reggeltől átke­rülsz a város- és községpolitikába. A kommuniális rovatban fogsz dol­gozni, Binyecz. Khm. Nagy felelős­ség. Khm. A rovvezzel már mindent megbeszéltem. Khm. A községek tar­toznak majd hozzád. Khm. Beruhá­zás, útépítés, járdajavítás. Khm. Jár­ványügy, ravatalozók, hússzékek khm, miegymás. Khm. Kivéve termé­szetesen khm a kultúrát khm. Ha még egyszer bele mered ütni az orrod khm a legkisebb kulturális ügybe is khm, személyesen rúglak ki. Khm. Értve? — Értve — suttogja Binyecz, még mindig kábulatban. A főszerk — hogy lelket öntsön be­lé — elkiáltja magát: — Győzünk! Binyecz a harcosul karakán visszte- kintetet erőlteti. — Győzünk! — kiáltja — kissé re­kedten — ő is. XI. FEJEZET Alsószeg. Pilkauf A!só szege. Binyecz számára egyelőre csak egy széles főutca. Magasföldszintes, klin- kertéglás, szárazkapu-bejáratos ku- lákházakkal. Tulajdonosaik a jószágot már megetethették. Most ott könyö­kölnek az ablakban. Vizsla pillantásuk mindegyre a börberiöltönyös, disznó­bőr-táskás Binyeczet szondázza. PUkaufon halványrózsaszín — mellrészénél diszkréten azsúrozott — egyenruha. Jobbján fakóhajú, vi­zenyős tekintetű férfi — Magdaléna atyja —, aki időről időre oldalpillan­tással szemrevételezi Binyeczet, mintha azt vizslatná: vajon ott van-e még? Mikor — hazaérve — egy pillanatra kettesben maradnak, Pilkauf odasúg­ja: — Apám egy kicsit reakciós. Nem a múlt világot sírja vissza. De az újjal se nagyon egyezik. Binyecz előtt kezd kirajzolódni a képlet. Asztalos kisiparos. A szakma mel­lett két és fél holdnyi, jó, homoki sző - lővel, alápincézett présházzal. Az ipart később be kell adni. Irány a helyi vegyesipari kátéesz. A szőlőt — ter­mészetesen — betagositják. Még örülhet, hogy a pincét meghagyják, és hogy a helység túlfelén kap — kár­pótlásul? — hatszáz négyszögölnyi leromlott szőlőt (csupa kiöregedett Csabagyöngye) a magáé-kiváló he­lyett. Te is elmennél a rendszer temetésé - re — pillant rá (lesből) Binyecz. Csak húznák már a lélekharangot. Apu-Pilkaufnak akkora az ádám­csutkája, mint egy gyerekököl. Arcá­nak ráncait tán törött colostokkal raj­zolták. — Nem szoktam újságot olvasni — mondja, miközben a belsőudvar virágágyásait szemlélik. Binyecz úgy tesz, mintha nem hal­lotta volna ki a megjegyzésből a szak­májára háramló pejorativitást. — De rádiót csak hallgat, kedves bátyám? — Ókor-ókor — feleli apu-Pilkauf kényszeredetten. — Főképp, ha zene van. (A híreket meg soha, mi? Mert ha­zugságnak tartod mind egy szá­lig!. ..) — A zene... az bizony szép dolog. Magam is felettébb szeretem. Hallot­tam, Magdika az óvónőképzőben he­gedülni is tanult... — Majd megmutatja a hegedűt — élénkül meg apu-Pilkauf, s hangjá­ban enyhe büszkeség. — Kíváncsian várom. — Binyecz úgy mondja ezt, mintha életében nem látott volna még hegedűt, s kifejezet­ten azért buszozott volna ide, hogy megszemlélje. Kevés olyan diákkal találkoztam még, akinek legkedvesebb tantárgya az orosz nyelv. Hogy mennyire az oktatás hibája ez, s mennyiben a tanulók ér­dektelenségének eredménye, azt most ne feszegessük. Annyi azonban bizo­nyos, hogy nyelvet oktatni az érdeklő­dés felkeltése nélkül lehetetlen. S hogy miként ébreszthető fel a diákokban szunnyadó megismerési vágy, arra ki­váló példát mutat a tiszakécskei orosz nyelvi tábor. A diákotthon kapuján függő cirillbe- tűs felirat, az ügyeletesek orosz nyelvű üdvözlése, az egyik teremből kiszürem- lő gitárhang s az azt kísérő orosz da­locska jelzi: jó helyen járunk. Az ebéd­lőben több tucat napégette, pihegő di­ák és nevelő kanalazza a hűsítő levest. A délelőtti kukoricacímerezés fáradal­mait pihenik, s már gyűjtik az erőt a délutáni társadalmi munkára. Nem ilyennek gondoltam a tábor életét. Képzeletemben zárt tantermek, hosszú foglalkozások jelentek meg, s rövid szünetek. Tanulás, nyelvtan, szó­tárak, merev rend. Meglep a zsibongás, kötetlenség. Vida Józsefné „civilben” a kecskemé­ti Bányai Júlia Gimnázium tanára, je­lenleg a tábor vezetője. — Jól megfér a munka, a tanulás, a kirándulás és a szórakozás egymással — mondja csodálkozásom láttán. — A tábornak nem a nyelvtudás elmélyí­tése az egyetlen célja, hanem a kultú­rák, életformák kölcsönös megismeré­se, barátságok szövése is. — Ez már a hetedik alkalom, hogy a megye középiskolásai közül a legjobb oroszosok három hétig Tiszakécs- kén vakációznak. Mennyit őriznek tovább a hagyo­mányokból az idén, s miben újí­tanak? — Alapvető eltérés a létszám­ban van. Az el­múlt tanévben ugyanis mindkét kecskeméti gim­názium indított tagozatos osz­tályt, ami megnö­velte a táborba je­lentkezők szá­mát. Hogy minél kevesebb 'fiatalt kelljen elutasíta­nunk, 77 főre emeltük a létszámot. így tizenkét ma­gyar diákkal és hat szovjet hallgatóval többet tudtunk fogadni. Módosítot­tunk a tartalmi munkán is. Értékelve az elmúlt évek tapasztalatait, kihagy­tuk a kevésbé sikeres programokat, s most újakkal kísérletezünk. így maradt el például a hagyományos Ki tud töb­bet a Szovjetunióról? vetélkedő, s lett helyette a Természet és fantázia című. — Van tábori napirend? Pontos tematika szerint dolgo­zunk, bár nincs két egyforma nap. Ál­landó program a reggeli torna, amit egy testnevelés szakos szovjet hallgató irányít. Délelőttönként három foglal­kozást tartunk, s elmaradhatatlan a trojkák szabad programja. Munkájuk egyéni rend szerint zajlik, egyetlen kö­vetelmény, hogy együtt legyenek. A délutánok sportfoglalkozásokkal, az esték közös rendezvényekkel telnek. Legutóbb például * a költészet estjén orosz versekkel és románcokkal ismer­kedtünk, de volt szakácsverseny, s lesz filmvetítés is. Mindezt összeköti az orosz nyelv. — Mennyire tudják kamatoztatni a résztvevők az itt szerzett ismereteket? Figyelemmel kísérjük volt tábor­lakóink eredményeit, s büszkén mond­hatom, hogy az elmúlt évek orosz nyel­vi versenyein csaknem kivétel nélkül közülük kerültek ki a legeredménye­sebben szereplők. A trojkák tagjai (egy szovjet egyete­mista és két magyar középiskolás) az ebéd utáni rövid pihenőt is együtt töl­tik. Igor Kotov, a moszkvai Népek Ba­rátsága Egyetem II. évfolyamos hallga­tója gitárszóval szórakoztatja a köré gyűlt magyar diákokat: Kurucz Máriát. Pap Tündét és Felföldi Zoltánt. Mind­hárman a kecskeméti Bányai Júlia • Az elmúlt nap megörökí­tett pillanatai. Gimnázium orosz—angol tagozatának első osztályosai voltak. Szívesen vállal­ják a tolmács szerepét, s kedvesen mo­solyognak döbbent pillantásomon: egymás szavába vágva, folyékonyan fordítják kérdéseimet és Igor válaszait: — Először vagyok Magyarorszá­gon, s nagyon szépnek találom. Örü­lök, hogy eljöhettem a táborba, hiszen nagyon sok jelentkező közül választot­tak ki bennünket. Számunkra ez tulaj­donképpen szakmai gyakorlat, hiszen orosz — mint idegen nyelv — szakos tanárok leszünk. Hatezren tanulunk az egyetemen, s ebből kétezer hallgató csupán az orosz anyanyelvű. A többiek nagy része fejlődő országokbeli. Nekik oktatjuk majd az orosz nyelvet. Tündé­vel és Máriával együtt alkotunk egy trojkát, s csaknem egész nap együtt vagyunk. Ők segítenek nekem vásárol­ni, tájékozódni, betöltik a tolmács sze­repét csakúgy, mint most. A legkelle­mesebben azonban az esti órák telnek, amikor a tábor valamennyi lakója együtt van. Az idegen, a külső szemlélő kicsit kirekesztve érezheti magát ebben a kö­zösségben. így lennék ezzel én is Mária, Tünde és Zoltán nélkül. A tréfákon, vicceken csak lefordításuk után neve­tek, nem kis feltűnést keltve ezzel. Megszokták, itt mindenki megérti a másikat: oroszul. — Ez a tábor legnagyobb előnye — vélekedik Felföldi Zoltán. — Na­gyon sokat javul a kiejtésünk, otthono­sabban mozgunk a nyelvtanban, s olyan szavakat is megtanulunk, ami az iskolai tananyagból kimarad. Mária szerint a témák egymásutáni­sága, a programok kiválasztása kiváló­an segíti a rögzítést. így például ha délelőtt a filmmel, mozival kapcsolatos G. Tóth Tímea • Vida Jó­zsefire, a ma­gyar laborve­zető és Nyina Vlagyimirov- na Rizsova, a szovjet cso­port vezetője naponta egyeztetik a terveket • A szakács- verseny leg­kellemesebb percei: a közö­sen elköltött kiszel és a vi- nyigrct saláta. Kecskeméti gyorsírók Évente többször is olvashatunk Bács-Kiskun megyei, különösen kecs­keméti gyors- és gépírók sikereiről. Ki­váló tanárok újabb és újabb tehetsége­ket készítenek föl hazai és külföldi ve­télkedőkre. Ilyen sikersorozat aligha képzelhető el ösztönző példák, buzdító hagyományok nélkül. Valóban. Kecskemét a magyar gyorsírászat erős bázisa volt évtizede­kig, számos kiváló gyorsírót kötöttek rokoni szálak, itt töltött évek a hírős városhoz. Már az 1865-ben kiadott Első Ma­gyar Gyorsírási Emlékkönyv harma­dikként ismertette a kecskeméti ma­gyar gyorsíró kört. Tizennégy tagja kö­zül hatan versenyírást is gyakoroltak hetenként. Több ismert nevet találtam a tagnévsorban. Dr. Hajnóczy Iván kutatásaiból tud­ható: 1863-ban kezdték meg a gyors­írás tanítását a reformátusok taninté­zetében. Nem kötelező tárgyként a gimnázium V. és VI. osztályában, vala­mint a bölcsészeti tanfolyam első és második évfolyamán oktatta Hollósy Zsigmond és Csilléry Benő, Gadels- berg-Markovits rendszere szerint. Ké­sőbb Németh Dániel ügyvéd állt a mozgalom élére, irányította az 1864- ben alapított gyorsíró kört. Hazánkban az elsők között 1869- ben minősítették kötelező tárgynak a beszéd gyors rögzítésének ismereteit. Többen járatták a szaklapokat. A helyi oktatás magas színvonalát bizonyítja, hogy Feuer László egészen fiatalon parlamenti gyorsíró lett. Ő szerkesztette 1866-ban és a következő évben a Gyorsírási Évkönyvet. így em­lékezett kecskeméti éveire: „A Gász- ner-féle gyorsírási rendszert először e sorok írója sajátította el. Nemsokára Kálniczky Gyula, barátja is megismer­kedett e rendszerrel, melyet azonban mindketten elhagytak, amikor 1863- ban Markovits közrebocsátotta művét. Az 1865—-6, év kezdetén a kör ... ki­mondd határozatilag, hogy ezután a ref. főiskolán kívüli egyének is belép­hetnek abba ... A vidéki városok kö­zött még mindig Kecskemét foglalja el az első helyet.” Néhány év alatt száz gyorsírót képeztek ki, olykor áldatlan körülmények között. A reálgimnázium akkoriban a mos­tani Jókai téren, a zsandárokkal együtt kapott helyet. Több helyen tanultak, amíg az épületet bővítették, mint ezt a gyorsírászatot tanító dr. Szombathy István visszaemlékezéseiben elmondta. A negyedik osztály például az ügyvéd Páva (később Fráter, majd Úttörő) ut­cai, gémeskutas házában barátkozott a tudományokkal. A már említett Feuer László mellett Bódogh János (Kecskemét, 1852 — Budapest, 1918) is sokat tett a magyar gyorsírászatért. 1913. január 25-én nagy tisztelettel írt róla a Magyar Al­föld, a kecskeméti munkáslap is. Ké­sőbb Szegeden, majd Budapesten dol­gozott, számos tankönyvet írt, érdeme­ket szerzett a magyar posta korszerűsí­tésében is. Bódogh sikerei a kecskeméti piarista gimnáziumot is dicsérik: rend­kívüli tárgyként itt tanulta az élőbeszéd pontos megörökítését lehetővé tevő is­mereteket. Kitűnő szervezőnek bizonyult dr. Hajnóczy Iván. Ő alapította 1912-ben a mindmáig legnépesebb helyi gyorsíró egyesületet, elnöknek egy volt parla­menti gyorsírót, későbbi jogtudóst, dr. Halász Zoltánt megnyerve. Munkájuk elismerésének is tekinthető, hogy 1913- ban Kecskemétre látogatott a Buda­pesten ülésező nemzetközi kongresz- szus. A helyi sajtóban évente többször ol­vashattak az érdeklődők a magas fo­kon művelőknél már művészetnek mi­nősíthető gyorsírásról az érdeklődők. Bemutatták hazánk többszörös bajno­kát, a kecskeméti Boksányi Nándort, parlamenti gyorsírót, aki a hatvanas­hetvenes években külföldön nem nö­velte korábbi érdemeit. Emlékkiadvány is őrzi az 1935. feb­ruár 10-én Kecskeméten tartott orszá­gos gyorsírási propagandaülésen el­hangzott előadásokat. (Értékes és érde­kes adatok találhatók a Gerecze Amb­rus szerkesztésében megjelent kiad­ványban.) Méltó utódok növelik a kecskeméti gyorsírók jó hírét. Csodálható, ahol olyan kiváló tanároktól tanulhatják e mesterséget-művészetet, mint dr. Sas­kői Ernőné, dr. Kovács Hubáné, dr. Csorba Sándomé, vagy a titkámőkép- zésben is jeleskedő Lévai Jánosné? Az országosan, sőt külföldön is (el)ismert gyorsírók közül hamarjában a bajnok Lestár Éva, Fekete Erika, Dezsényi Lászlóné, Kiss Ilona neve jut eszembe. H. N. KÉPERNYŐ Mackó egy Este a Kék fény riportere egy magabiztosan válaszolgató betörő urat faggatott. A férfi, akit szemlá­tomást cseppet sem zavart, hogy bilincsben a keze, meggyőző hite­lességgel állt egy mindenféle rá­csokkal erősített, ráadásul pedig belülről elektronikus eszközökkel is őrzött családi ház előtt, miköz­ben arról csevegett — a nagykö­zönség számára is érthető nyelve­zettel —, mi módon hatolt be ide. Az ember, aki — ha nagyon óvatos — a bejárati ajtajára külön wert- heimet is szereltet, ámult és bá­mult, hogy ez a betörő úr a „kü­lönleges csavarhúzójával” pillana­tok alatt kinyit mindenfajta zárat. Egy lakathoz — mondotta sokat sejtetően — elegendő csupán a zsebkendő. Megtudtuk, hogy könyvet is írt őkelme, továbbá azt, hogy vannak bizonyos technikai eszközei, melyek hollétéről nem kí­vánja fölvilágosítani a rendőrsé­get. Aki tehát azt hitte, hogy lebu­kott bűnözők kizárólag tőkés im­portból származó krimikben szem- telenkednek a bűnüldöző szervek­kel, az a saját szemével láthatta, hogy mi van. Ez van: walkie-talkie-val fölsze­relkezett banda indul kirabolni azt, akiről előzőleg kinyomozta, hogy gazdag. Gázpisztollyal tesz­nek harcképtelenné ellenállást ta­núsítót, fegyvertárukból nem hi­ányzik az ideggáz. Ez még akkor is megdöbbentő, ha az egyébként rokonszenves rendőrtiszt megnyugtatta a néző­ket: mesebeszéd, hogy 50—60 mé­terre lehet lőni ezekkel a revolve­rekkel; nem lehet jó érzés kapni egy adagot tíz vagy akár három méterről se. Itt álltunk — azaz­hogy ültünk — tehát, teli és teli kérdésekkel, ám ezúttal válasz nem érkezett. Pedig lett volna mit firtatni. Amikor egy közönséges CB- rádió behozatalához is erkölcsi bi­zonyítványhoz kötött előzetes en­gedély szükséges, vajon milyen ki­terjedésű lehet az az alvilág, mely — nyilván hatósági beleegyezés nélkül — nem közönséges adó­vevőket képes becsempésztetni? Pisztolyról, ideggázról, miegyébről szót se ejtsünk. Illetve: ejtsünk csak. Nagyon is itt az ideje — a parlament hamaro­san engedélyezni fogja a gázpiszto­lyok birtoklását. A hírekből tud­juk, vita előzi meg a döntést, az illetékes bizottság a minap nem is értett egyet a gázpisztolyok legali­zálásával. Őszintén szólva, én egyetértettem a bizottsággal: ha van az embernek pisztolya, előbb- utóbb elsüti, ha meg nincs, akkor lehetősége sincs rá. Szociológusok emberek ezreit mélyinterjúvolják meg arra a kér­désre keresvén a választ, hogy mi­lyen is az a világ, ahol élünk. Néha nem kell beszélni senkivel, csak be- le-belenézni a tévé műsorába, hogy látva lássék: ilyen. Betörők feltűnés nélkül hívogatják egymást a kisrá- diójukon. Mackó egy hívja Mackó kettőt. Tiszta a levegő — valahogy így hangzik a forgalmazás. Hm. Tényleg tiszta? Ballai József L J

Next

/
Oldalképek
Tartalom