Petőfi Népe, 1988. július (43. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-01 / 156. szám

TANÁCSKOZIK AZ ORSZÁGGYŰLÉS ' - ** > . ■ 1 . V' " ' •. ;' , *.! - á Nemmel szavazott, de mire? Válaszol dr. Südi Bertalan Amikor az ülésszak első napján személyi kérdésekben döntött a parla­ment, a különböző tisztségekből történő felmentéseknél dr. Südi Bertalan jánoshalmi képviselő többször is azon igen kevesek közé tartozott, akik nen) a beterjesztett javaslattal és ellene szavaztak. Ezen még a körülötte ülő megyei képviselőtársai is kissé csodálkoztak, s feltehetően azok is, akik televízión keresztül kísérték figyelemmel az eseményeket. Mert a kamera a kézfelemeléskor külön is ráközelített dr. Südi Bertalanra. Talán a tévések is meglepődtek, lévén, hogy eddigi közszereplése alapján másnak ismerték meg a jánoshalmi képviselőt. Megkérdeztük, mi az igazság. íme dr. Südi Bertalan válasza: — Alapvetően azért nem fogadtam el a levezető elnök által előterjesztett javaslatot, mert nem tarottam helyénvalónak, hogy egyetlen szavazas kere­tében összekapcsoljuk a felmentést és az érdemek elismerését. Külön kell választani e két dolgot. Nagyon egyetértettem azzal a képviselőtársammal, aki javasolta: döntsön arról a parlament, hogy Sarlós István eddigi elnök érdemeit jegyzőkönyvben örökítsük meg, ugyanis ő ezzel kettéválasztotta a korábban egységesen előterjesztett indítványt. Az a meggyőződésem, hogy ellenszenvet vált ki a közvéleményben, ha az érdemeket hangsúlyozzák olyankor, amikor az csak palástol egy meg­érett személycserét. Az is kívánatos lenne, hogy azoknál, akik valóban jeles érdemeket szereztek, akkor ezeket konkrétan sorolják fel. Egyébként nagyon egyetértettem az előterjesztett felmentésekkel. Szív­ügyem a váltás, a változás, hiszen a kibontakozáshoz elengedhetetlenek bizonyos posztokon a személycserék. Most utólag azonban magam is úgy látom, hogy szerencsésebb lett volna a szavazásnál tartózkodnom, mert e magyarázat nélkül valóban félreérthető volt a szándékom. (váczi) (Folytatás az 1. oldalról) lépést tud tartani a versenyben, további 50 százalékuk számottevő támogatás nélkül is elboldogul, a fennmaradó 35 százalékot kisebb-nagyobb mértékben támogatni kell. Ez utóbbiak körén be­lül kialakult az évek óta veszteséges, egyre reménytelenebb helyzetbe kerülő vállalatok csoportja, amelyhez 1987- ben öt nagy, csaknem ötven közepes és kisvállalat tartozott. Együttes éves veszteségük meghaladta a 2 milliárd forintot, az, ipar összes nyereségének 2,2 százalékát. A különféle költségveté­si támogatások összege az Ipari Mi­nisztérium által felügyelt iparban a 195 milliárd forintos befizetéssel szemben meghaladta az 50 milliárd forintot. Az iparvállalatok átlagos hatékony­sága tárgyilagos értékelés szerint csak 30 40 százaléka a létszámukkal és le­kötött vagyonukkal elvileg elérhető­nek. Múltunk eddigi négy évtizedének át­tekintése alapján elmondható: az olyan tagadhatatlan, s büszkeségre is feljogo­sító eredmények mellett, mint az ország gazdaságának kétszeri újjáépítése, az iparosítás, a villamosítás; az ipar szer­kezetének fejlődését téves iparpolitikai intézkedések eltorzították, elszakítot­ták a hazai lehetőségektől és hagyomá­nyoktól. Az egyensúlyhiány miatt sző­kébb források, a veszteséges tevékeny­ségek további életben tartására törek­vő erők megakadályozták az ipari szer­kezet folyamatos, egészséges irányú és mértékű fejlődését. Gyorsítani az átalakítást Most — az elkövetett hibákból is okulva — arra kell választ adnunk, hogy miként határozhatjuk meg a szer­kezetfejlesztés helyes irányát és érhet­jük el az átalakítás meggyorsítását. A feladat számunkra azért rendkívü­li és ellentmondásos, mert eltérően a nálunk sokkal fejlettebb gazdaságú or­szágoktól, az övékhez képest jóval ke­vesebb forrás áll rendelkezésünkre az ipari szerkezetváltás megindításához, ám náluk sokkal gyorsabban kell vé­gigvinni. A siker ezért azon múlik, mi­ként tudunk hatékonyabban beépülni a világgazdaságba, továbbá azon, mi­ként változtatjuk meg fejlesztéspoliti­kánkat, s az annak fontos részét képe­ző beruházáspolitikát. A továbbiakban mind a kettőt alá kell rendelnünk a befektetéspolitikának, amelynek sike­rességét a szocialista gazdaságban is a rövid megtérülési idő és a magas meg­térülési arány jellemzi. Az ipari szerkezetváltás ma már nem gyáróriások építését jelenti, hanem a meglevők generációs megújítását, többnyire a létszám és a létesítmény­méretek csökkenése mellett; továbbá a kutatás, a fejlesztés, a gyártás és a piaci munka ismeretanyagának és eszköz- rendszerének gyökeres átalakítását. Ennek pedig előfeltétele az ismeretek mélyreható átformálása és a tudásszint gyors, jelentős növelése. A befektetés lehetőségei között ezért első helyre kell sorolnunk az oktatást, a szakemberek elméleti és gyakorlati képzését. Szénbányászat, vaskohászat — megszűnik a támogatás Berecz Frigyes ezután a biztonságos energiaellátás jelentőségéről szólt. Mint mondotta: ma már 2010-ig tekin­tünk előre, mert az energiamérleget be­folyásoló intézkedések kidolgozásához és végrehajtásához hosszú idő szüksé­ges. Ezek között egyaránt szerepelnek forrásbővítőek — erőműépítés, ener­giaimport —, s az eddiginél sokkal na­gyobb súllyal fogyasztást csökkentőek is. Az igények azonban gyorsabban nö­vekednek, mint a megtakarításaink, ezért az energiatermelés növelésére is intézkednünk kell. Eldöntendő kérdés, hogy a jövőben milyen energiahordo­zóra építsünk. A hazai kőolaj- és föld­gázkitermelés már nem növelhető, sőt — távlatilag — számolnunk kell a lelő­helyek fokozatos kimerülésével. A szénvagyonnak csak a gazdaságosan kitermelhető részével számolunk. Hasznosítható vízi energiánk nem szá­mottevő. Az atomenergiát ezért a jövő­ben is fel kell használnunk villamos- energia-termelésre. Ám még a paksi erőmű tervezett 2x 1000 megawattos bővítésével is csak részben fedezhetjük az igények növekedését. Emiatt hazánk energiaellátásában a jövőben is igen nagy szerepe lesz az energiahordozók és az energia importjának. A szénbányászatról: jelenleg mint­egy 22 millió tonna szenet termelünk ki évente, ezen ütem mellett az ismert szénvagyon elvileg több évszázadra ele­gendő. Ennek egy részét azonban — ha a kitermelés költségeit az egyéb ener­giaimport beszerzési költségeihez vi­szonyítjuk — nem érdemes felszínre hozni. Éppen azért, hogy az eddig a szénbányászatra fordított költségvetési kiadásokat később az ipari szerkezet- átalakításra fordíthassuk, és a társada­lom egyéb igényeire felszabadíthassuk, a szénbányászat folyamatos támogatá­sát a jövő évtől megszüntetjük. A vaskohászat, nemcsak mint lét- fontosságú szakma, de mint az egyik legnagyobb energiafogyasztó, s mint nehéz helyzetű vállalatokkal küszködő szakterület is, megkülönböztetett fi­gyelmet igényel. Több éves vita után ez év elején megszületett a döntés: a folya­matos támogatást itt is le keli építeni! 1991-től kizárólag a jövedelmező tevé­kenységek folytathatók. A vegyipar számos szakágazata eredményesen működik. Többet közü­lük — például a gyógyszeripart, a gu­miipart — húzóágazatként ismerünk. A műtrágyagyártás azonban manap­ság a gondjainkat növeli. A gépipar az az ágazat, amelyet ma­napság gyakran s keményen bírálunk, de amelytől gazdasági helyzetünk jobb- rafordítása érdekében a legtöbbet re­méljük és követeljük. A jövőt megter­vezni, perspektívát adni itt a legnehe­zebb, a népgazdaság exportjának még­is több mint egyötödét adja, s ennek az egymilliárd dollárnak a gazdaságossá­ga az átlagosnál lényegesen jobb. Az elektronikáról és a személygép­kocsi-gyártásról külön is szólt a mi­niszter. Elmondta: az elektronika szin­te minden területen meghatározza a versenyképességet. A kormány a fejlő­dés segítésére az alkatrészgyártás terü­letén vállalkozik. — Döntő az ipar szempontjából, hogy a hazai igények a jelenlegi szűkös viszonyok ellenére — a postai távköz­lés 1986 óta kiemelt fejlesztése révén, s a lakosság elektronikai cikkek iránti álladósult magas kereslete miatt — na­gyok és növekvőek, az iparnak jelentős hazai piacot, ezáltal nem mellőzhető fejlődési lehetőséget nyújtanak. Tauria? Suzuki? Hasonló megfontolásból került is­mét előtérbe a személygépkocsi-gyár­tás fejlesztése. A lakossági igények mind a mennyiség, mind a minőség szempontjából jelentősek, növekvőek; még sok évig kielégíthetetlenek lesz­nek, így e téren is jelentős a hazai piac szerepe. Emellett a korszerű személy- gépkocsik gyártása a technológiát fej­lődésre készteti, a termelésszervezést kemény próbára teszi. Viszont szinte minden ipari szakma számára lehetősé­get ad a fejlődést elősegítő módon a beszállításra, a részvételre. Ezért a sze­mélygépkocsi-gyártás — ha gazdasá­gosan megvalósítható — a szerkezet- átalakítás és (az elektronikával együtt) az egész ipar háttériparának a fejleszté­se szempontjából is jelentős és előnyös lehet. De vajon az is indokolt-e, hogy egyszerre több típus gyártását fontol­gassuk? Ez ellentmondani látszik a gaz­daságosság elvének. Még nem dőlt el, hogy hazánkban valóban egy vagy több típust gyártunk-e, de többfélének a honosítására törekszünk. Ugyanak­kor csak ezen az ellentmondásosnak . tűnő módon elégíthető ki egyfelől a lakosság kereslete viszonylag alacsony fogyasztói árú típusokból, például a ZAZ 1102 TAURIA típus közös gyár­tása révén; másfelől a legmagasabb színvonalú technika és az exportképes­ség követelménye, egy tőkés országbeli partnerrel — például a Suzukival — alapítandó közös vállalat segítségével. Új gazdaságpolitika Berecz Frigyes ezután arról szólt, hogy szükségessé vált egy új, az ipar fejlődését és a szerkezetváltást jobban elősegítő gazdaságpolitikának a kidol­gozása. Egy új gazdaságpolitika kidolgozá­sát szűk térre korlátozza az a tény, hogy kizárólag pénzügyi szigorítások­kal hatni akaró, csak rövid távú ered­ményre törekvő gazdaságirányítás le­hetőségei elfogytak. Másrészt viszont be kell látni: ma éppen a súlyos egyen­súlyhiány miatt nincs arra lehetősé­günk, hogy széles körben lehetővé te­gyük a termelés élénkítését. Gazdaságunkban bizonyos mértékig már közvetlenül érvényesülnek a piac törvényei, viszont más piaci hatásokra a szabályozórendszer csak késve, tor­zítva válaszol, s egyes tevékenységeket a kormány továbbra is közvetlenül kénytelen irányítani. A vállalkozás és a munkavállalás feltételei pedig népgaz­dasági áganként is, tulajdonformán­ként is eltérőek. A gazdálkodókat kö­rülvevő gazdasági erőtér emiatt bonyo­lult, ellentmondásos, nem képes ele­gendő útbaigazítást adni a kiegyensú­lyozott fejlődéshez. Ezért a gazdasági reformok egyik fő célja, a versenysem­legesség nem valósítható meg azonnal. Továbbra is helyes és követendő cél; minél előbb ki kell alakulnia egy olyan gazdasági környezetnek, amelyben a termelés eredménye csak a tökeforgatás hatékonyságától, azaz a tudástól, ta­pasztalattól, szorgalomtól és ügyesség­tőlfügg. Ám a támogatásleépités összes következményét a társadalom nem ké­pes egyik napról a másikra vállalni. Ezért önmagában a teljes — és az előbbiek szerint csak látszólagos — versenyegyenlőség megteremtése nem lendítheti fel a gazdasági fejlődést. Erre nagyobb esélyünk lehet, ha a gazdálko­dói környezet megfelelő módosításával az átlagosnál nagyobb piaci teljesít­ményre képes vállalatok fejlődési felté­teleit tesszük lényegesen kedvezőbbé. Amely vállalat támogatás nélkül is ma­gas jövedelmet ér el, jelentős, növekvő az exportja, állandó, fizetőképes vevői vannak, nem reklamálják termékeit, az az egységes adózási rendszer keretében automatikusan kapja meg az átlagos­nál kedvezőbb feltételeket. A vállalat döntsön Az ipari miniszter elmonta: a szerke­zetváltás fő mozgatóereje a piaci igé­nyeket jövedelemszerzés céljából elvál­laló gazdálkodói döntés lesz. A kor­mány azonban ezután sem vonulhat vissza a pártatlan szemlélő szerepébe. A gazdaság egészének fejlődéséért, ezen belül a gazdasági szerkezetváltás folyamatosságáért továbbra is felelős­séget kell vállalnia. A rábízott eszkö­zökkel befolyást kell gyakorolnia a fej­lődés menetére. A kormány új pénzfor­rások feltárásával és befektetésével egyenértékűen segítheti elő a gazdaság fejlesztését, ha a kezében lévő pénzesz­közeit a jövőben az eddiginél összehan- goltabban, s egy testületileg elfogadott szerkezetátalakítási politikához iga­zodva működteti. Berecz Frigyes végezetül kiemelte: több mint egymillióan dolgoznak az iparban. Tudják, hogy munkájuk sike­rétől döntően függ az egész társadalom boldogulása és ezért érzik felelősségü­ket. Az ipar viszont csak a társadalom egészének megértő segítségével lehet si­keres. Elgondolásaival, eltökéltségével ezt a cselekvő közreműködést, támoga­tó egyetértést szeretné elnyerni. VITA GÁGYOR PÁL (Budapest, 13. vk.), az Ipari Informatikai Központ vezér- igazgatója, bizottsági előadó elmon­dotta, hogy a magyar gazdaságban 1957 óta napirenden van az ipar szer­kezetátalakítása. A folyamat azonban igen nehezen halad. A következmény: az elmúlt másfél évtized során elszenve­dett cserearány-veszteségek Magyaror­szág II. világháborús anyagi vesztesé­geivel mérhetők össze. Ennek csak részben oka a nemzetközi környezet változása. A fejlesztési források bővíté­séhez a külföldi források beáramlását a jelenleginél is kedvezőbbé és gördülé­kenyebbé kell tenni. A mainál lényege­sen kedvezőbb feltételeket kell kínálni, elhárítva az ennek még útjában álló adminisztratív és egyéb akadályokat. Gágyor Pál hangsúllyal szólt arról, hogy a szerkezetátalakítás egyik kulcs­eleme a képzés, az oktatás, az átképzés. Az utóbbi esztendőkben a különféle erőforrások fontossági sorrendjében előtérbe került a tudás, az ismeret, illet­ve ennek hordozója, a magasan kvalifi­kált szakember. Ebből kiindulva nem viselhető el, hogy hazánkban százezer lakosra átlag ezer egyetemi és főiskolai hallgató jut, míg más, hozzánk hasonló fejlettségű országokban számuk meg­haladja a 2500-at. ZSIDEI ISTVÁNNÉ (Heves m., 5. vk.), a Mátravidéki Fémművek diszpé­csere a recski ércbánya legutóbbi 21 évének történetére utalva kifogásolta a döntési mechanizmus gyakorlatát, a halogató, a kockázatot nem vállaló bi­zonytalankodást. Az írásos beszámoló­ban is csak két mondat utal Recskre, amely szerint jelenleg a rézbánya-beru­házás állagmegóvása folyik, s még eb­ben az évben dönteni kell a fejlesztés vagy a bezárás ügyében. Feltette a kér­dést: miért tüntetik fel ily kis jelentősé­gűnek a csaknem 13 milliárd dollár összértéket képviselő érckészletet? Mi­ért nem tudható több az eltelt 21 évről, az azóta felhasznált pénzről? Elmondotta, véleménye szerint jelen­tős nemzeti kincsről van szó, amely a világ rézérckészletének 1,5 százaléka, s egyenértékű a hazai bauxitvagyonnal. Kutatófúrások igazolják, hogy a 170 millió tonna, gazdaságosan kitermel­hető rézércen felül jelentős mennyiség­ben előfordul cink, ólom, molibdén, öt-tíz tonnányi a színezüst és több má­zsa a színarany. Tehát léteznek számí­tásokkal, külföldi szakértőkkel igazolt tények, ugyanakkor ezzel szemben ké­telkedés, visszafogottság és 21 évi halo­gatás áll. VARGA GYULA (Szabolcs-Szat- már m., 3. vk.), az MSZMP Szabolcs- Szatmár Megyei Bizottságának első tit­kára sürgette a kormányt, hogy a lema­radó térségek felzárkóztatására rövid határidőn belül dolgozzon ki megfelelő koncepciót. KOVÁCS MÁTYÁS (Komárom m., 4. vk.), az MSZMP Oroszlányi Városi Bizottságának első titkára részletesen beszélt a válságágazatként számontar- tott szénbányászat helyzetéről. Java­solta, hogy készüljön tételes elszámolás arról: a bányászatban és másutt elhibá­zott beruházások hogyan terhelték meg a népgazdaságot. DUDLA JÓZSEF (Borsod-Abaúj- Zemplén m., 5. vk.), az MSZMP Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottsá­gának első titkára felszólalása beveze­tőjében leszögezte: a megújulás nem csupán ágazati feladat. Az ipart nem lehet kiemelni gazdasági, társadalmi környezetéből. A párt gazdaságpoliti­kájának változása, a kormányzati sze­repvállalás módosulása egyértelműen segíti a szerkezetváltás felgyorsítását. Végezetül hangsúlyozta: a megújulás mindenekelőtt a kezdeményező szelle­mű embereken múlik, ezért a leghaté­konyabb befektetés a személyi feltéte­lek javítása. CSONGRÁDI CSABA (Heves m., 7. vk.), a Gagarin Hőerőmű Vállalat gondnokságvezetője visontai tapaszta­latai alapján egyik természeti kincsünk, az ország lignitvagyonának sokrétű hasznosítási lehetőségeire hívta fel kép­viselőtársai, valamint a kormány fi­gyelmét. SZIRÁKI ANDRÁS (Szolnok m„ 2. vk.), a Szolnoki Mezőgép Vállalat ve­zérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy hosszú ideje a források jelentős részét az energiaágazat és a kohászat fejlesztésére fordítják, ami hátrányo­san érinti a feldolgozó ágazatokat. Meglehetősen sok pénzbe kerülnek a kiemelt beruházások, így a tengizi, a bős—nagymarosi, a paksi fejlesztések, és jelentősen megterhelik a költségve­tést a kohászati támogatások. Ugyan­akkor a húzóvállalatok versenyképes­sége — zömében a források hiánya mi­att -— nem javul kellőképpen. BIACS PÉTER (Budapest, 30. vk.), a MÉM Központi Élelmiszeripari Ku­tatóintézetének főigazgatója a mező- gazdasághoz szorosan kötődő feldol­gozó-, ezen belül is az élelmiszeripar helyzetéről beszélt. Kijelentette, hogy az élelmiszerek feldolgozottsági foka növelhető. Véleménye szerint jó lenne, ha az ipar szerkezetátalakítási feladatai között integrált fejlesztést kapna a cso­magolás — mind a csomagolóanyag-, mind a gépgyártás. KISS DEZSŐ (Borsod-Abaúj- Zetnplén m., 8. vk.), a Borsodi Szénbá­nyák Vállalat vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy — mivel a bá­nyavállalatok magatartását a termelési költségszint által meghatározott gaz­daságosság szabja meg — a szénterme­lés nagymérvű visszaesése ellátási konf­liktusok forrása lehet. Ezután BODORNÉ DANKA MÁR­TA (Bács-Kiskun m., 2. vk.) képviselő kapott szót. BODORNÉ DANKA MÁRTA FELSZÓLALÁSA Helyzetjelentés — vidékről A felszabadulás után mintegy 15 évig fejlesztés, iparosítás szempontjából szinte megállt az idő Kecskemét felett. Viszont itt is lejátszódott az az ország­szerte tapasztalt folyamat, hogy a ta­nyákból, a környező falvakból hatal­mas tömegek áramlottak be a városba. Munka, illetve munkahely nem volt elegendő. Bár akkor nem, sőt még ma sem mindig beszélnek róla, nagyon je­Környezetvédők levele Péter János, az Országgyűlés alelnöke csütörtökön fogadta a környezetvédők egy csoportját, s átvette tőlük, majd a képviselőkhöz továbbította a Bős—Nagymarosi vízlépcsőrendszer beruházásával foglalkozó levelet. Ebben az aláírók — a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Tár­saság, valamint a hozzájuk csatla­kozott körök és csoportok — a töb­bi között azt javasolják az ország- gyűlési képviselőknek, hogy kérje­nek részletes beszámolót a nagybe­ruházás várható költségeiről, kö­vetkezményeiről és a vállalt nem­zetközi kötelezettségekről. E kér­dést egyébként több parlamenti képviselő is megemlítette felszólalá­sában a most zajló nyári üléssza­kon, s Villányi Miklós pénzügymi­niszter válaszában jelezte: a kor­mány az év második felében az Or­szággyűlés elé terjeszti tájékoztató­ját. (MTI) lentős munkanélküliség volt. Elkövet­keztek a 60-as évek, amikor tucatnyi jelentősebb ipari vállalat alakult váro­sunkban, illetve nagyobb budapesti cé­gek létesítettek itt gyáregységeket. Az évtized végére a szabad munka­erő égető gondja lekerült a napirend­ről. A meginduló ipari fejlődés teljesen új. távlatokat nyitott meg a város előtt. Az itt dolgozó egyetemet, főiskolát végzettek száma sokszorosa lett a ko­rábbinak. Az ipartelepítések megkez­dése idején a város vezetői minden ren­delkezésre álló eszközzel támogatták a gyáregységek alapítását. Tekintve, hogy országosan nagy verseny folyt egy-egy gyáregység megszerzéséért, fel­tételeket csak a telepítők szabtak. így alakult ki az a helyzet, hogy a letelepített esztergapadon esetleg csak hüvelyk pontossággal lehetett eszter­gálni, hogy a modernnek nevezett sze­relőszalagon kézzel kellett a terméke­ket odébb lökdösni. Az irányítás a leg­apróbb részletekig az alapító gyárak­ból történt. A munkabér dolgozóknak, vezetőknek egyaránt csak fele, harma­da volt az ugyanolyan munkát végző anyagyáriakénak. Mint minden alapvetően elrontott, hibás, igazságtalan dologhoz, ezekhez is kitaláltak különböző ideológiákat. Ezeket ezután minden vállalati fóru­mon hangoztatták az illetékesek, az emberek pedig hallgatták, de egyre ke­vésbé figyeltek oda a magyarázatokra, és a győzelmi jelentésekre. Azóta azonban közel 30 év telt el. Ez óriási idő, hiszen mindannyian isme­rünk olyan országokat;' amelyek ennyi év alatt a nulláról vezető ipari hätälorn- má váltak, bekerültek az első tízbe. Mi sajnos nem dicsekedhetünk ilyen ered­ménnyel, illetve amiben mi az első tíz közé kerültünk, az nem mindig dicsek­vésre alkalmas. Sajnos kialakult ideha­za is valamiféle gyarmati szemlélet, vagy legalábbis a vidéki gyárak, gyár­egységek dolgozóiban egy ilyen érzés. Ha a kifejezés durva is, de az tény, hogy igen nagy részben elavult eszkö­zökkel korszerűtlen termékeket gyár­tunk. Sokszor úgy, hogy azt nem is tudjuk, hiszen az erős központosítás miatt ez itt ki sem derül. A bérarányok sem változtak alapvetően. Az egyenlő munkáért egyenlő bért jelszó továbbra is írott malaszt. Ezt én elsősorban az igazságtalan bérpolitikával magyará­zom. Az érdekvédelmi szervek munkatár­sai ecsetelték talán a legjobban a vidé­ken élés gyönyöreit, gondtalanságát. Sokak szerint a vidéki mind meg tudja termelni az élelmiszerét, meghizlalja a disznóját, még akkor is ha a tizedik emeleten lakik! Ez persze nem igaz! A vidéki váro­sokban élő munkástömegek ugyanúgy a boltban-piacon vásárolnak, mint a fővárosi társaik, csak esetleg nem olyan bőséges a választék, az árak pe­dig jóval magasabbak. Városunkban azt látom, hogy kialakult egy tehetsé­ges, tenni, újat alkotni akaró vidéki értelmiség, és egy sokoldalú munkára alkalmas, jól képzett szakmunkás ré­teg. Ők együttesen a jelenlegi produk­tumnál sokkal többre lennének képe­sek, ha változna az a 20—30 éve berög­ződött helytelen irányítási stílus, ami ma is változatlanul jellemző. Jól tu­dom, ebbe a gondolkodásmódba bele­játszik az a bizonytalansági tényező is, hogy egy új miniszter, vagy egy új irányzat egy tollvonással más vállalat­hoz, tanácshoz csatolhatja, vagy önál­lósíthatja a vidéki gyárat. Ez a félelem és az ebből eredő negatívumok összes­sége egyidős a vidéki ipartelepítés kez­detével. Az én munkahelyem 1961-ben alakult, és már 1962-ben elterjedt az anyagyárban, hogy önállóak akarunk lenni, aminek azonban 25 év alatt sem teremtődött meg a feltétele. Még egy mindenkit foglalkoztató té­mát szeretnék érinteni, a munkanélkü­liséget! Városunkban még nem jelent­kezik húsbavágóan ez a félelmetes je­lenség, de tekintve, hogy még egyetlen rossz sem került el bennünket, félő, előbb-utóbb ez is meg fog érkezni. Több helyen olvasható, hogy a ter­melékenység növelésével egyidőben, várhatóan a 90-es évek elején lesznek komoly számú leépítések az árutermelő iparban. Az itt felszabaduló munkaerő majd a szolgáltató ágazatban fog elhe­lyezkedni. A szolgáltatóipar nagyarányú lét­számnövekedésére akkor lenne szük­ség, ha a családonkénti egy-két autót rendszeresen hordanák szervijeim, ha a család hetente néhányszor házon kí­vül étkezne, ha a lakáskarbantartások döntő részét nem valamelyik családtag végezné. Ha a lényegesen több fizetett szabadság jelentős részét szállodákban töltenék az állampolgárok, és így to­vább. Ez egészen biztos, hogy nem így lesz. A vidéki iparnak csak egy-két kirívó gondját ismertettem á rövidre szabott időben, de nagy megelégedéssel vennék a választópolgárok, ha érdemleges in­tézkedéseket hozna a kormány az ipar­szerkezet korszerűsítésében. Mit is várnak az iparban dolgozók? Záros határidőn belül döntsenek a még önállósulni akaró termelőhelyek sorsáról, majd teremtse meg a kor­mány a vállalatok számára azt a jogi stabilitást, hogy ne kelljen félni egy esetleges 180 fokos változástól, ami ta­lán a hosszan előkészített terveiket, egyáltalán, a vállalati stratégiát alapja­iban megrendítheti. Ösztönözze a vállalatokat, nagyüze­meket, hogy gyáraikat, leányvállalatai­kat, gyáregységeiket, egyéb más telep­helyű munkahelyeiket a maximális mértékig önelszámolóvá tegyék, és le­gyenek részesei a fejlesztési, a kereske­delmi munkának. Egy vállalat csak egyfajta bérpoliti­kát követhessen, és a bérpolitika elveit, gyakorlatát ne a földrajzi fekvés hatá­rozza meg. Kötelezzen a kormány minden köz- igazgatási egységet, hogy dolgozzon ki reális, adott esetben ténylegesen végre­hajtható terveket az esetleg felszabadu­ló munkaerő lekötésére és a terveket bocsássák vitára! Kockás a divat! Jóllehet a parlamenti ülésekre egyre inkább dolgozni járnak a kép­viselők, a miniszterek, azért vala­mennyien megadják külsőségekben, megjelenésükben, öltözködésükben is a tiszteletet a T. Háznak, s ezen keresztül az ország lakosságának is. Am ez utóbbiban, az öltözékben is némi változás tapasztalható. A hölgyeknél ez kevésbé szokat­lan, hisz a pártás népviselettől a nad­rágkosztümig minden elfogadott, de a férfiaknál sem egyeduralkodó és meghatározó már a sötét öltöny. Dominál a világos szín — különösen igy nyáron —, és megjelent a sporto­sabb öltözék is, a szóló zakó és nad­rág. S nem is csak az egyszínű, ha­nem a kockás változata is. Medgyes- sy Péter miniszterelnök-helyettes szürke, Villányi Miklós pénzügymi­niszter barna nadrágot, s ahhoz szín­ben illő kockás zakót visel. Persze nem Esterházyrkockásat, hanem ap­rómintás, mondjuk így: miniszteri­kockás zakót. Képünkön: Villányi pénzügyminiszter — kockásban. (v. t.) « i __________________________ * 4 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom