Petőfi Népe, 1988. június (43. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-08 / 136. szám

1988. június 8. • PETŐFI NÉPE • 3 BALÁZSPUSZTÁN A FÖLDGÁZ, RÖVIDESEN LESZ JOBB VÍZ ÉS TELEFON IS Kisvárosi komfort a tanyacsoportban Két utcában 64 tanya jelenti Balázs- pusztát, 14 kilométerre Szabadszállás­tól. A helybéliek szeretnek itt lakni, nem mennek el, annak ellenére, hogy a homokföldön, ahogy mondják, csak a rozs terem meg. Minden évben épül itt egy-két ház, s vannak még szabad tel­kek is. Az itteniek megtalálják számítá­sukat, az állattartás, növénytermesztés — bár sok munkát igényel — mégis csak kiegészíti a főmunkahelyen kere­sett pénzt. így, és ebből futja aztán a közösségi beruházásokra is, aminek ré­vén rövidesen kisvárosi színvonalú közműellátottsággal büszkélkedhet Balázspuszta. Mindezt dr. Bak István szabadszállási tanácselnöktől tudom, lévén hogy e tanyacsoport is a nagy­községhez tartozik. De mit is jelent az a bizonyos kom­fort? A jó köves út eddig is megvolt Sza­badszállásra. Ami új, hogy bevezették a földgázt — önerőből. Rövidesen már azt használhatják főzésre — szerencsé­re fűteni nem kell, bár sokan már a belső szerelésen is túl vannak. Idén ki­hozzák a nagyközségből a jobb, bősé­gesebb hozamú kútról a vezetékes ivó­vizet, s ezután nem az Aranyhomok Tsz-ből — melynek Balázspusztán ta­lálható a központi majorja — látják el a lakosságot. S ami további előrelépés — a körzetben hamarosan átadják a crossbar telefonközpontot, s így a ta­nyacsoport is bekapcsolódhat a távhí­vásba. De most még a gázbekötés jelenti a legfőbb beszédtémát a helyieknek. A szervezésben fontos szerepet vállalt két tanácstag egyikét. Pesti Józsefet • Már csak a gázmérők elhelyezése maradt hátra. Ehhez készíti a szerel­vényt Kalmár Pál. • Arra is el­készült a veze­ték — mutatja Pesti József. • A régi ka­zán >mellé be­kerül az új is. (Tóth Sándor felvételei) kérdeztem meg. Ő egyébként a szabad- szállási tanácsban a legrégebbi és a leg­idősebb tag is. Nyolc éve ment nyugdíj­ba, de változatlanul dolgozik 1200 négyszögölnyi tanyáján. A két tehén, a három anyadisznó és a 900 szögöl sző­lő mellett nem unatkozik. — Kóczián Lajosé az ötlet, aki az Izsáki Állami Gazdaságban dolgozik, de itt lakik — meséli a tanácstagok rangidőse, amikor pár perc szünetet tart a munkájában. — Ő mondta, hogy hozzuk el ide a földgázt. 1800 méterre volt a csatlakozó fővezeték. Tartot­tunk a télen gyűlést, hármat is. Segített is a szervezésben mindenki, a tanács­tagtársam, meg Gáspár János pótta­nácstag is. Az elérhető 60 tanyán min­denki vállalta lakásonként a 30 ezer forintot, aztán két héten át ástunk és lapátoltunk, amikor készült a gerincve­zeték. De mi például szőlőnyitásra már a belső szerelés utáni festéssel is végez­tünk. Az összes költség 49 ezer forint volt — a 30 ezren felül. Szerencsére a munkálathoz 500 ezer forinttal a tanács is hozzájárult, s az OTP meg a takarékszövetkezet pedig kölcsönökkel segítette a rászorulókat, akik így tudták ezt a nem kis munkát, mondhatni rekordidő alatt befejezni. Váczi Tamás PAPP ZOLTÁN Bástyák és kalandok HARMADIK FEJEZET Ezerk i lene százéi t vennégy tavasza. Bi- nyecz raporton a tanulmányi osztályon. Az osztály ott üzemel közvetlenül a dé­káni mellett, a folyosóhajlatban. A ta- nulmosztvez rezidenciája a titkárságtól balra az első ajtó. — Sok a panasz ellened, Binyecz kol­léga — mondja a tanulmosztvez. Binyecz maga elé mered. Próbál rez­zenéstelen arckifejezést formázni. így csak Homár cipőjét látja. Fekálbarna, kitaposott lábtyűk. Lehetnek vagy negyvennégyesek. A szaguk is. Binyecz — titokban —fintorog. — Állandóan a Kishungiban meg a Jegesben látnak éjszakánként, Binyecz kolléga. — Homár teleszívja magát le­vegővel. — Tulajdonképpen mikor ta­nulsz te, Binyecz kolléga? Mikor ugyan, amennyiben az előadás-látogatások utáni időt alvással töltőd, továbbá kor­zózással. Tudod te, Binyecz kolléga, hogy téged egyre többen és mind nyíl­tabban Korzólovagként emlegetnek? Homár bal cipőorrán forintnagyságú horzsolás. Ezek szerint a csuka sem úsz­ta meg egészen szárazon. De ki lehetett ugyan, aki — hátsóba rúgáskor — ily ellenállónak, sőt aktívnak bizonyult? Ugyan ki? — Néhány hónap múlva kézhez ka­pod a diplomát. Nem gondolod, hogy végre tényleg meg kéne már komolyod­nod, Binyecz kolléga? Binyecz közben azt fontolgatja: ha ez a Homár osztódással szaporodnék, mint az amőba proteusz, hamarosan megnéz­hetnénk magunkat, annyi szent! — Kik a barátaid, Binyecz kolléga? Aha. szóval efelől akarsz betörni a sáncon belülre?! Binyeczet hirtelen vala­mi megmagyarázhatatlan — és hasonló­képpen indokolt — nyugalom szállja meg. Mint aki nem veszíthet semmit. (A láncait se.) Elkezdi sorolni a DISZ-vezetőséget. Kezdi a titkárral. Aztán szisztematiku­san halad a kulcspozíciók birtoklóitól a periferikusabb tisztségviselők felé. Agitpropos, kultúros, sportfelelős, fali­újságos, dekoros, csasztuskafelelős, cso­portvezetők. Senkit sem hagy ki. Homár még nem adta fel. — És még kik? Binyecz áttér a kari DISZ-bizottság névsorára. Egyből fújja ezt is, ami azért némi — ezirányú — tájékozottságra vall. Homár mereven néz a szeme közé. — Két hét múlva jelentkezel újra ná­lam, Binyecz kolléga. — Hangja meg­keményedik. — Akkor majd folytatjuk. — Mi volt? Mi volt? — A folyosón körülfogják a többiek. Mesélj már!. . . — Egy hatéves külföldi ösztöndíjat ajánlottak fel — mondja faarccal Bi­nyecz. — Én, természetesen, egyből visszautasítottam. — Csodálkozva me­rednek rá. — Képtelen lennék ugyanis ennyi időre elszakadni a szőkébb pátriá­tól.. . Meg kell hagyni, elég nehezen ment. Azok ott bent —fejével diszkré­ten a párnázott ajtó felé int — makacsul fafejűsködtek. De én megmondtam ne­kik! Meg ám!. . . Triumfálva vonul végig a hosszú, eny­hén félhomályos folyosón. Be egyenesen egy finnugoróra menedékébe. — Akszin magyarul annyi, mint asz- szony. Érzik, kollégák, ezt a meghök­kentő hasonlóságot? A prof. annakelőtte vörösbort ihatott. A kadarkaszag minden szónál úgy bugy­borékol elő belőle, mint régi freskókon a szentek szájából az ige. Binyecz Magdalénára gondol. Vajon eljön a mai randevúra is? S ugyan med­dig jutnak majd?— Érzik, kollégák, ezt a meghökkentő hasonlóságot?— nohei- málozik a prof. — az ismétlés a tudás anyja elv fölismeréséből vagy pusitán szórakozottságból eredően. Binyecz hevesen bólogat. (Folytatjuk) KÜLDÖTT LESZ AZ MHSZ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLETÉN A szíve visszahúzta ... — Srác koromban — kezdte Rácz Ernő, az MHSZ Bács-Kiskun megyei vezetősége repülős- és ejtőernyősklub­titkára — Kecskeméten, a Rákóczi úton laktunk. Amikor csak tehettük, bátyámmal felmentünk a tetőre és néz­tük a repülőket. Édesapám maga is a repülőtéren szolgált, tehát joggal szán­hattam magamnak a jövőt: vadászpiló­ta leszek. Már tizenöt éves koromban ott voltam az MHSZ kiskunfélegyházi repülőterén, s húztuk, vontuk, később repültük a Góbét. Együtt kezdtem Ma- gyari Bélával, a Magyar Népköztársa­ság kiképzett űrhajósával és még jó néhány jelenlegi vadászrepülővel. Mi sem bizonyította jobban az elhi­vatottságot, mint hogy 17 éves korá­ban már ezüstkoszorús repülő volt. S aztán jött a felvételi. A barátok, a társak közül sokan, de ő sem vált be az orvosi vizsgálaton, s mégsem mondott le a repülésről, az ejtőernyőzésről. — Pedagógus lettem — folytatja —, elvégeztem Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testnevelés—bio­lógia szakát, de eközben repülhettem, ejtőernyőzhettem, s ez mindennél töb­bet ért. S aztán megkezdődött a mun­ka. Tíz évig tanítottam Kecskemét ál­talános iskoláiban, s közben tovább tanultam. A Testnevelési Főiskolán megszereztem a labdarúgó-, röplabda-, úszóedzői képesítést, elvégeztem a marxista középiskolát, most filozófiát tanulok. Igényes voltam önmagámmal szemben, s amíg tanítottam, lemond­tam két nagy szenvedélyemről, mert munkahelyemen akartam a legjobbat nyújtani. Négyszeres országos úttörő­bajnok röplabdacsapatunk volt, s ké­sőbb két kecskeméti klubban is voltam utánpótlásedző, jó néhány jelenlegi fut­ballista volt a tanítványom. Az MHSZ-hez, a repüléshez, ejtőer­nyőzéshez a ma 38 éves férfit a szíve húzta vissza, no meg az is, hogy végre lehet főállásban is végezni ezt a mun­kát. Második éve dolgozom ebben a nagyon szép és felelősségteljes feladat­körben. Négyszáz klubtagunk van, olyan, mintha egy repülős-, ejtőernyős­iskolát vezetnék. Az MHSZ országos értekezletének megyei küldötte. Kíváncsi voltam, mi­ről beszélne, ha ott szót kapna? — Először arról szólnék, hogy köszö­netét mondanék az anyagi segítségért. A gondokról is beszélnék, arról, hogy elaprózzuk magunkat, s mindenféle do­logba fogunk, hogy megszerezzük a ne­vezési díjakhoz-szükséges pénzt. S még annyit: annak ellenére, hogy az Április 4. Gépipari Művek Repülő és Ejtőer­nyős Klubja — ezt a nevet viseli másfél éve a klub — kiváló eredményeket ért el eddig is, még ennél is többet tudnánk felmutatni, ha a támogatás a jelenlegi­nél nagyobb volna ... Sietve búcsúzik, a repülőtéren ta­vasszal túlságosan sok a munka ... Gémes Gábor PRIVILÉGIUMOK NYOMÁBAN! Sajátos jogalkalmazás az Aranykulcs téren Sok megnyert, de még több elveszí­tett csata az alkoholizmus elleni küz­delemben. Plakátok térítgetik a járó­kelőket. Egyesületek szervezik állha­tatosan a kijózanító missziókat. És van több fontos jogszabályunk is. Az egyik legismertebb alapján: reggel 9 óra előtt nem lehet alkoholt vásárolni Magyarországon. Vonatkozik ez minden kereskedelmi és vendéglátó egységre egyaránt. Sajnos azonban még ma is vannak az egyenlők között egyenlőbbek. Akik.— például szesz­ügyben — privilégiumokat élveznek. Egyes vendéglátó helyek, így már hajnaltól forgalmazhatják a snap- szot, a sört és a bort. A minap a különjogjuttatás furcsa visszásságára lettem figyelmes Sol­ton. Feltűnt: míg másutt zárva van­nak a kocsmák, a buszmegálló mel­letti „Aranykulcs” büfében sokaság „reggelizi” a feleseket és a másfelese­ket. Sört, bort, pálinkát; ami kell. . . Már-már a kereskedelmi felügyele­tért kiáltottam, amikor az egyik el­adó barátságosan leintett. Kérem, nekünk engedélyünk van erre. Hisz tudja, a sok autóbusz- járat, a rengeteg szomjas utas ... Nem fogadtam el az érvelést. Miért lenne nélkülözhetetlen a szesz azok­nak, akik úton vannak? Lehetetlen kibírni kilenc óráig? És egyébként is, az Aranykulcsban a bőröndös, tás­kás, „kiöltözött” urak és hölgyek és diákok általában tejet, kávét és teát ittak. A söröket, fröccsöket, keverte- ket a cseppet sem sietős, munkához öltözött helyi alkoholbarátok kor­tyolgatták. Egyik vendégtársam fi­gyelte a korábbi szóváltást és kiegé­szítette ez eladónő szavait. — Eljövünk ide akár a falu másik feléből is egy-egy reggeli italra. Sza­bály az szabály! S itt a vezetőnek valami nagyfőnök a rokona — van engedély a kimérésre . .. Rágalmazni, gyanúsítgatni köny- nyü, gondoltam. Bár meglepett — ma sem értem —, hogy az Arany­kulcstól tíz lépésre, közvetlenül a megállók mellett, az azonos színvo­nalon, szinte megegyező kínálattal vendéget váró faház büfére miért nem vonatkozik a fölmentés? Ott ugyanis kilenc után kaphatnak csak szeszes italt szegény „átutazók”. — efpéjé — EGY RENDHAGYÓ ÓRA TÖRTÉNETE Érdemtelen érdemjegyek Rendhagyó óra részeseivé váltak a megye egyetlen Tisza-parti kis váro­sának érettségire készülő negyedikesei. Áz utolsó magyarórán ugyanis szokatlan dolgok történtek, amelyek nem maradtak titokban, mert a gyere­kek mindenről beszámoltak szüleiknek, ismerőseiknek. Többek között e cikk írójának is. , A diákok az esetért Lacit okol­ták. Mint sok más 18 éves, Laci is tovább szeretne tanulni. Tulajdon­képpen mindig voltak az osztálytár­saival konfliktusai, amelyeket a to­vábbtanulással kapcsolatos ügyle­tei még jobban kiéleztek. Nem cso­da, hiszen amikor alkalmassági vizsgára ment, előtte otthon marad­hatott két hétig, hogy felkészüljön. Társai nem kaptak ilyen szabadsá­got, s amikor ezért kérdőre vonták, ő így válaszolt: — Én megtehetem. Laci gyakran hiányzott az iskolá­ból, egyszer az osztályfőnöki óráról is lelépett. Keresték mindenhol és kiderült, hogy otthon zenét hallgat. Osztálytársai úgy gondolták, hogy mindezt azért nézik el neki, mert az iskola igazgatóhelyettese jóban van a szülőkkel. Ehhez tudni kell azt is, hogy Laci a város párttitkárának a fia. Azon a napon, amikor az eset történt, már az esti szerenádra ké­szültek a negyedikesek. A tan­anyaggal szinte senki sem törődött. Ráadásul egy páran sorozásra men­tek, néhányan tüdőszürésre, így ar­ra a bizonyos magyarórára kissé megfogyatkoztak a negyedikesek. Amikor bement az osztályba a ma- gyartanámő, meg is jegyezte: **■■■ Sajnálom, hogy ilyen kevesen vagytok, pedig olyan dolgot szeret­nék veletek megbeszélni, ami mind- annyiótokra tartozik. Ä tanulók várakozó csendben ül­tek. Gondolták, az év végi jegyek­ről lesz szó. Nem tévedtek. A ta­nárnő kinyitotta a naplót és felso­rolta, hogy ki milyen osztályzatot kapott magyarból. Kicsit megle­pődtek. mert ajegyek jobbak lettek a vártnál. Bár tudták, hogy lágyszí­vű a tanárnő, s inkább hajlik a ju­talmazásra, mint a büntetésre, most azonban mintha értékelése az eddi­gieknél is liberálisabb lett volna. Hogy miért? Megmagyarázta a diákjainak: Ugye, észrevettétek — kezdte —, hogy javítottam a jegyeken. Tudjátok. így éreztem becsületes­nek. Ha Lacinak megadtam a né­gyest, holott hármast érdemelne, akkor úgy gondoltam — a töb­biekét az ő osztályzatához kell vi­szonyítanom. A tanulók kérdően néztek rá: va­jon miért kapott Laci négyest? A tanárnő ezt sem titkolta. El­mondta, hogy a napokban behívat­ta őt és az igazgatóhelyettest a vá­ros egyik vezető embere, s megkérte őket. ne rontsák az osztályzatokkal a továbbtanulók esélyeit. Ez a fi­gyelmeztetés elsősorban a tanárnő­re vonatkozott. Ugyanis néhány szülő panaszkodott a tanácsházán, hogy rosszak a magyaijegyek. A gyerekek megtudták a taná­ruktól azt is, hogyan folyt az alku. melyik három tanuló nevét emleget­ték, s hogyan lett Laci hármasából négyes. Végül ezzel fejezte be a ta­nárnő: Bevallom, nem viselkedtem valami hősiesen. Kizárólag a bizal­matlanság ellen tiltakoztam, egyéb­ként is szándékoztam megadni a négyest. Csak szerettem volna, ha megdolgozik érte. S mindezt azért mondtam el nektek, hogy tisztán lássátok és gondolkodjatok: Helye­sen van-e ez így? A tanulók döbbenten hallgattak. Nem a kivételezés lepte meg őket hiszen találkoztak már ilyesmi­vel sokszor—, hanem hogy mindezt a tudomásukra hozták. Ezzel persze nem zárult le az ügy. Az óra közepén beállított Laci. Fagylaltot nyalogatott. Szokása szerint hanyagul levágta magát a székre. A tanárnő üdvözölte, s rövi­den közötte vele, hogy miről beszél­gettek eddig. Azzal kezdett véde­kezni, hogy az ő szülei ártatlanok az ügyben. Vitatkozott egy darabig, majd részéről így zárta le a dolgot.- Tudja a tanárnő, hogy ezt az egészet nem kellett volna elmonda­nia! A kínos beszélgetésnek a kicsön­getés vetett véget. A szünetben ter­mészetesen az esetet tárgyalta min­denki. Ugyan történelemóra követ­kezett, de senkit nem érdekelt. Az osztályba érkező szaktanár is in­kább a magyarórán történteket fir­tatta. Alig telt el néhány perc, ami­kor az igazgatóhelyettes dühösen rontott be a terembe. Kiküldte a történelemtanárt, mondván, hogy csak a tanulókkal akar beszélni. Csend lett az osztályban. Sejtették, hogy az előző óra miatt indulatos. Mindaz kezdte a kioktatást -, ami a múlt órán itt elhangzott, nem igaz. A tanárnő nem mondott igazat. A dolgok nem éppen úgy tör­téntek, ahogy elbeszélte nektek. Egyébként sem kellett volna elmon­dania semmit, hiszen ez az egész nem rátok tartozik. Gyerekek vagy­tok még ahhoz, hogy megértsétek. A tanárnő pedig antipedagógus. Egy igazi tanár nem tesz ilyet. Áz ő szavait nem a döbbenet csendje követte. Az egyik padsor­ból kilépett egy kislány, s az ajtó felé indult. Közben hangosan sírt. Az igazgatóhelyettes megállította. Most mi baj van? A lány zaklatott volt, alig tudott beszélni. Végül is kitörtek belőle a lefojtott szavak: — Hogy tehettek ilyet? tóiért kel­lett az érettségi előtt minket így fel­kavarni? Egyik, tanár a másik ellen! Most honnan tudjuk, hogy kinek van igaza? A helyettes erre így válaszolt: Elég felnőttek vagytok már ahhoz, hogy ezt magatok is eldönt- sétek. Erre már nem lehetett mit mon­dani. Hallgatott az osztály, de a sze­mekben ott volt a kérdés: Most gyerekek vagy felnőttek va­gyunk? t Bcnke Márta

Next

/
Oldalképek
Tartalom