Petőfi Népe, 1988. június (43. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-01 / 130. szám

ypv^v T A A O Előrejelzés az ország területére ma estig: gyakran lesz [ U\j J JA.r\Ö erősen felhős az ég, elszórtan kisebb esővel, záporral, a keleti megyékben néhány helyen zivatarral. A déli, délnyu­gati szél a Dunántúlon egyre többfelé északnyugatira fordul és megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között lesz. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLIII. évf. 130. szám Ára: 1,80 Ft 1988. június 1., szerda Ukrán pártküldöttség Bács-Kiskunban Kommunista aktíva Kecskeméten • A delegáció látogatása a kecskeméti városházán (Tóth Sándor felvétele). Hétfőn délután a megyébe érkezett Eduard Ivanovics Maljcnko, az Ukrán Kommunista Párt Krím Területi Bi­zottsága külügyi, és Alekszandr Ivano­vics Balagura, a párt- és tömegszerveze­tek osztályának vezetője. A konzultatív kérdésekkel foglalkozó küldöttséggel dr. Kovács István, a párt megyéi bizott­ságának titkári referense, a testvérme­gyei kapcsolatokról, a továbbfejlesz­tésben soron következő feladatokról tárgyalt.. Késő délután a Kecskemét— Szikrai Állami Gazdaságba látogattak, ahol Magyar Ferenc igazgató és Faragó István, a pártbizottság titkára köszön­tötte a vendégeket, majd üzem- látogatáson vettek részt. Kedden délelőtt dr. Babinyecz Fe­renc, a megyei pártbizottság titkára fo­gadta a krími vendégeket, akiket tájé­koztatott az MSZMP országos érte­kezletéről, a soron lévő feladatokról. A megbeszélésen részt vett Tengeri Pál, a megyei pártbizottság párt- és tömeg­szervezetek osztályának vezetője. Ezt követően a megyeházán nemzetközi kommunista aktíva kezdődött Hodossi Sándornak, a megyei pártbizottság tit­kárának vezetésével. Elsőként dr. Ko­vács István, majd E. I. Maljenko érté­kelte Bács-Kiskun megye és a Krím terület pártbizottságainak, üzemeinek intézményeinek együttműködési ered­ményeit, a tennivalókat, majd meghall­gatták a véleményeket, javaslatokat. Az aktíván szót kért A. I. Balagura is, aki az SZKP országos értekezletének előkészítéséről tájékoztatta a megjelen­teket. Kora délután a testvérmegyei párt­küldöttség a kecskeméti Magyar-Szov­jet Barátság Termelőszövetkezetet ke­reste fel dr. Bodóczky Lászlónak, a Kecskeméti Városi Pártbizottság első titkárának kíséretében. Vendégeinket Forczek András, a közös gazdaság el­nöke, illetve Méhesi Zoltán, a pártbi­zottság titkára tájékoztatta a tsz ered­ményeiről, illetve a munkahelyi pártbi­zottság tevékenységéről. Az igen szoros, program ezzel még nem ért véget, ugyanis délután 4 órakor a küldöttség a kecskeméti városházán tett látoga­tást, ahol dr. Adorján Mihály tanácsel­nök fogadta a delegációt, majd rövid városközponti séta következett. A testvérmegyei vendégek program­ja a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalatnál ért véget, ahol dr. Tobak István vezérigazgató, a megyei pártbi­zottság tagja, és Mihó Mihályné, az üzemi pártbizottság titkára adott tájé­koztatást a vállalatról. (Testvérmegyei kapcsolatainkat mél­tató cikkünk a 3. oldalon). G. G. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS Tudományos megalapozottsággal Az MTA Regionális Kutató Központjának Kecskeméten mű­ködő Településkutató Csoportja több mint hat évvel ezelőtt alakult meg. E hat év eredményeiről, gond­jairól tájékoztatta dr. Csatári Bá­lint, a csoport vezetője tegnap dél­után az MSZMP Bács-Kiskun me­gyei bizottságának illetékes munka­társait. A kecskeméti intézet, mint dr. Csatári Bálint elmondotta, úgyne­vezett akadémiai alapkutató hely. Hosszabb, 4—5 éves ciklusokra ter­vezett alapkutatást két témában vé­geznek: a falusi térségek átalakulá­sának új folyamatát, valamint a magyar kisvárosi hálózat átfogó vizsgálatát végzik. A kilenc tagú kutató csoport mellett a „tér—tele­pülés—társadalom” kapcsolat­rendszeren belül egyéb, alkalma­zott kutatási témákkal is foglalko­zik. Ezek közül a települések népes­ségmegtartó képességének vizsgála­ta országos visszhangot, elismerést váltott ki. Az eredményeket a cso­port kutatói „Falukutatás Bács- Kiskunban” címmel kötetben is publikálták. Az új települések létrehozásának vizsgálata során a megyében to­vábbra is karakterisztikusnak ne­vezhető formát, a tanyát, és a ta­(Folytatás a 2. oldalon) SZOVJET—AMERIKAI PÁRBESZÉD LEGFELSŐBB SZINTEN Harmadik nap — tíz dokumentum A moszkvai Kremlben, az SZKP KB főtitkárának a szovjet kormány épületében levő dolgozószobájában kezdődött meg tegnap délelőtt, moszkvai idő szerint 10 órakor, Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan harmadik találkozója. Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan előző két megbe­szélésén 171 percet tárgyalt egymással: a vasárnapi négy- szemközti találkozó 71 percig tartott, míg a hétfői tár­gyalás — amelyen a tárgyalóküldöttségek tagjai is részt vettek — csaknem 100 percig. A moszkvai csúcs keretében tegnap újabb szovjet— amerikai megállapodásokat írtak alá, így a csúcstalálko­zó harmadik napját összesen tíz dokumentum fémjelzi. A két ország külügyminiszterei megállapodást írtak alá, amely előírja az interkontinentális ballisztikus raké­ták és a tengeralattjárókon telepített ballisztikus rakéták indításáról való előzetes, kölcsönös értesítést. Az aláírás napján életbe lépő dokumentum értelmében a Szovjet­unió és az Egyesült Államok kötelezettséget vállal, hogy a nukleáris veszély csökkentésére létrehozott központo­kon keresztül értesítést küld az indítások időpontjáról, körzetéről, illetve a becsapódás helyéről, és ez minden hadászati ballisztikus rakétaindításra vonatkozik. Sevardnadze és Shultz megállapodást írt alá arról is, hogy a két ország közös kísérletet végez, amely a föld­alatti kísérleti nukleáris robbantások hatóerejét korláto­zó 1974-es szerződés ellenőrzését szolgálja (augusztusban Nevadában, szeptemberben pedig Szemipalatyinszkban végeznek kísérleti robbantást ellenőrzési módszerek ki­dolgozása céljából). A szovjet kulturális miniszter és az USIA igazgatója kulturális együttműködésről és cserékről szóló, három­éves programot tartalmazó megállapodást írt alá. Megállapodás született arról, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok tengeri balesetek esetén, saját mentési körzetében, a gyors és a lehető legcélszerűbb intézkedése­ket foganatosítja a bajbajutottak felkutatására és menté­sére. Kormányközi dokumentumot írtak alá a halászati együttműködésről is. Ez ötéves időszakra szól, s az 1976- os (1988 végéig meghosszabbított) dokumentumra épít­ve, szabályozza a 200 mérfoldes gazdasági övezetben való halászatot. (Folytatás a 2. oldalon) • Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára cs Ronald Reagan amerikai elnök megbeszélésük után sétát tesznek a moszkvai Vörös téren. Grósz Károly megbeszélése Nyikolaj Szljunykowal Grósz Károly, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt főtitkára, a Mi­nisztertanács elnöke kedden a KB székházában fogadta Nyikolaj Szljunykovot, a Szovjetunió Kom­munista Pártja KB Politikai Bi­zottságának tagját, a Központi Bi­zottság titkárát, aki a KGST- tagországok testvérpártjai gazda­ságpolitikai kérdésekkel foglalko­zó KB-titkárafnak tanácskozására érkezett hazánkba. Nyikolaj Szljunykov átadta Mi­hail Gorbacsov szívélyes üdvözle­tét. Az SZKP Központi Bizottsá­gának főtitkára sok sikert kívánt a pártértekezlet állásfoglalásának végrehajtásához, az MSZMP tevé­kenységének megújításához, a tár­sadalmi változásokban betöltött szerepének erősítéséhez. Grósz Károly az MSZMP Köz­ponti Bizottságának nevében kö­szönetét mondott az SZKP vezeté­sének, a szovjet tömegtájékoztatá­si szerveknek azért a figyelemért, amely a Szovjetunióban belpoliti­kai életünk e fontos eseményét övezte. Hangsúlyozta, hogy az (Folytatás a 2. oldalon) ALAPÍTVÁNYOK, CSERELÁTOGA TÁSOK Német nemzetiségi küldötteket választottak Június 6-áig szinte minden napra jut egy-egy nemzetiségi küldöttválaszfő értekezlet Bács-Kiskunban. Az elmúlt héten öt település lakossága szavazott a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége ez év végén rendezendő kongresszusának delegátusaira. • A gyűlés résztvevőinek egy csoportja Baján. Baján az Eötvös József Tanítókép­ző Főiskola adott otthont a rendez­vénynek, melyet a felsőszentivániak- kal közösen tartottak meg. A nép­front szorosan együttműködik a kongresszus előkészítésében a nemze­tiségi szövetségekkel — mondta meg­nyitójában Földvári Imre, a HNF vá­rosi titkára, majd dr. Kincses Ferenc tanácselnök szólt a városfejlesztésről, a német nevelési központ építéséről és az NSZK-beli Waiblingennel terve­zett kapcsolatfelvételről. Vörös Józsefné felsőszentiváni ta­nácselnök ismertette a lakosság gaz­dasági és szociális helyzetét, és megál­lapította, hogy németek, délszlávok és magyarok, nemzetiségre való te­kintet nélkül, minden áldozatot szí­vesen vállalnak a község fejlesztésé­ért. Kőszegi Henrik országos választ­mányi tag áttekintette az előző kong­resszus óta eltelt öt év eseményeit, és részletesen szólt az anyanyelvi okta­tás helyzetéről. Az eredmények elle­nére — most 27 ezer gyermek tanulja anyanyelvét — gondok is bőven adódnak, így nem kevesebb mint 120 német szakos nyelvtanárra lenné szükség. A várost Nitschmann Helmutné, Umenhoffer Mária, dr. Petőcz János- né, Wundele Angéla, Manz Alfréd és Manz József, Felsőszentivánt pedig Bauer István képviseli, választmányi tagként pedig Koch István, Kőszegi Henrik, dr. Zorn Antal vesz majd részt a kongresszuson. * A vaskútiak a garaiakkal együtt választottak a tanácsháza zsúfolásig megtelt nagytermében. A megyei nemzetiségi bizottságot Heil Mihály képviselte. A jelenlevők nehezmé­nyezték, hogy sem a HNF, sem a német szövetség nem küldte el megbí­zottját a jól sikerült rendezvényre. A két község tanácselnökei, Svraka János és Tényi Antal beszámoltak a hagyományok ápolása- terén elért eredményekről. A garaiak Nádai Jó­zsefnét, a vaskútiak pedig Rozmanitz Jakabot és Erdélyi Árpádnét válasz­tották küldöttjüknek. (Folytatás a 2. oldalon.) HA JÓL MŰKÖDIK AZ ÜZEMORVOSI SZOLGÁLAT Kevesebb baleset és táppénzes nap A lakosság egészségügyi ellátásában jelentős szerepük van. az üzemorvosok­nak. Az utóbbi évtizedben a mezőgaz­dasági ágazatban is mintegy kétszere­sére növekedett a főfoglalkozású üzem­orvosok száma. A gazdasági vezetők felismerték, hogy az üzemegészségügyi szolgálat felállítása és továbbfejlesztése a termelésben olyan befektetést jelent, melynek — a szociálpolitikai jelentősé­gén túl —konkrét gazdasági haszna van. Egyértelműen megállapították, hogy ahol jól működő üzemorvosi szolgálat van, ott húsz százalékkal csökkent a táppénzes napok száma és javult az üzemi baleseti statisztika. A többi között ezt hangsúlyozták a MEDOSZ üzemegészségügyi szakbi­zottságának ez évi közgyűlésén, melyet tegnap tartottak Kecskeméten, a Szak- szervezetek Megyei Tanácsa székházá­ban. A közgyűlésen a szakbizottság 80 taggazdaságának igazgatói és üzemor­vosai vettek részt. A múlt évi munkáról dr. Horváth István, a szakbizottság el­nöke számolt be. Elmondta, hogy a jelenlegi reformhelyzetben az üzem- egészségügynek is értékelni kell saját szerepét. A szakbizottság alapvető cél­jai nem változtak, munkamódszere azonban új elemekkel gazdagodik. Ahhoz, hogy minél több helyen meg­teremtsék az üzemegészségügyi szolgál­(Folytatás a 2. oldalon) A SZŐLŐKBEN, GYÜMÖLCSÖSÖKBEN PERMETEZNEK Virágzik a korai búza • Fontos feladat most a peronoszpóra elleni védeke­zés. Az Izsáki Állami Gaz­daságban ké­szült felvéte­len Tamásdi László ül a gép nyergé­ben. Az újabb tavaszi határszemlék tapasztalatai általában megnyugtatóak; az őszi kalászos gabonák — a rossz vízgazdálkodású talajok kivételével — normálisan fej­lődnek, a tavasszal elvetett kukorica pedig időközben szépen lábrakapott. Az elmúlt napok esőzéseit már nagyon várta a határ. Vannak olyan területek az országban, ahol a tartós csa­padékhiány miatt már sínylődött a gabona, mindenek­előtt az őszi árpa. A nedvesség-utánpótlás ezúttal a lehe­tő legjobbkor érkezett, és újabb erőt adott a növények­nek a fejlődéshez. A korai búza virágzik, a késői gabona pedig ebben az időszakban hozza a kalászt. Az, hogy mennyire sikerült átvészelni a szárazabb időszakot, a határ képén is meglátszik, ugyanis voltak az országban az esőtől „bőven” eláztatott területek, másutt viszont csak minimális csapadékot mértek. Ezeken a helyeken továbbra is szükség lenne az égi áldásra. A határszemlé­ken felmérték a szélvihar okozta károkat is. Ezek szerint nem is kevés helyen döntötte meg a gabonát az orkánsze­rű szél, és vannak olyan részek, ahol már nem is remény­kednek abban, hogy a növényzet újra fölegyenesedik. Áz őszi árpa aratását június derekán kezdhetik meg, ezt tanúsítják az agronómusok szemléi. A kukorica 4-6 levelet hozott, országszerte szépen és időben kikelt ez a fontos takarmánynövény. A táblák általában gyommentesek, jeléül annak, hogy sikeres volt a növényvédelmi beavatkozás. A gomba elleni védekezés első menetével időben elkészültek, ám lehet, hogy még egy újabb óvó műveletre lesz szükség a továbbiakban. Ugyanúgy megfelelőnek találták a napraforgó állapotát a szakértők. Amennyiben az időjárás továbbra' is kedve­ző lesz, a termelők és a feldolgozók az idén is megtalálják számításukat. A gyümölcsös kertekben és a szőlőkben a növényvéde­lem köti le most az erőket, a többi között a peronoszpóra elleni védekezés ad munkát a gépeknek és a szakembe­reknek egyaránt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom