Petőfi Népe, 1988. február (43. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-10 / 34. szám

1988. február 10. • PETŐFI NÉPE • 3 Húsbolt Solton A nagyközségi tanács kezdeményezésére a kiskunfélegy­házi Duna—Tisza Közi Állatforgalmi és Húsipari Vállalat az elmúlt év végén hússzaküzletet nyitott Solton a Posta utcában. A vállalat a tanácstól kapott telken levő 121 négy­zetméteres épületet felújította. A korszerű raktárak mellett tágas eladóteret alakítottak ki, ahol reggeliztető hely is van. Beszerezhetők itt a tőkehúson kívül szalonnafélék, száraz-, füstölt és töltelékáruk, de még baromfihús is. A januári forgalmuk négyszázezer forint volt, az éves tervük kilencmillió. Négy szakképzett dolgozó szolgálja ki a vásárlókat. A Kunsághús Vállalatnak ez a hatodik saját üzemeltetésű szaküzlete, ebben az évben még két helyen terveznek újat nyitni: Kiskőrösön és Kalocsán. (Kép és szöveg: Méhesi Éva) KISKUNHALASI EGÉSZSÉGÜGYIEK VÉLEMÉNYE Bruttósítás után A bruttósítás végrehajtása különösen azoktól a munkaadóktól követelt megfelelő rugalmasságot, amelyek nem fix összegű bért, hanem alapfizetést és számtalan ilyen-olyan pótlékot számfejtenek dolgozóiknak. Sikerült-e megvalósítani azt az elvet, ami az adótörvények szavaival így összegezhető: azonos teljesítményért azonos bér jár? A kiskunhalasi rendelőben ennek jártunk utána. Sárvári Sándorné vezető asszisztens: — Húsz éve dolgozom, eddig 5450 forint volt az alapfizetésem. A bruttó­sítás után 6150 forinttal számolhatok. — Ez éppen annyi, amennyinek len­nie kell? — Remélem. Különösebb fölvilágo- sítást nem kaptunk, a papírokat még karácsony előtt négy vagy öt példány­ban aláírtuk. Nem hinném, hogy káro­sodtam volna, de igazából csak akkor tudom fölmérni a helyzetet, ha vásáro­lok a boltokban: valójában akkor derül ki, hogy mennyit is ér az ugyanannyi forint. Dr. Hudoba Miklós fogszakorvos: — Több mint tízéves munkaviszony után 5050 forint volt eddig a fizetésem. A feleségemé 4000 — a két gyerekkel, azt hiszem, ez éppen a létminimum ha­tára. Ennyi pénzből a mai árak mellett egyszerűen nem lehet megélni: a keret­be eddig se fért bele sok minden, de most még tovább kellett szűkíteni. Ha nem lenne magánrendelőm, nem is tu­dom, mi lenne velünk. De van, és kife­jezetten szerencsésnek mondhatom magam ezért, tudniillik nem egy kollé­gám számára a magánpraxis elérhetet­len. Százharmincból száz orvosnak nincs magánrendelője, mert félmillió körül van a legszerényebb berendezés, a legkisebb tudású gép — ráadásul erre hitelt sem adnak. Egy kulcsmásoló kis­iparos vámkedvezménnyel hozhat ma­gának gépet, az orvos az nem. A szak­lapok a német nyelvterületről járnak, ha angolt akarok olvasni, Szegedre kell mennem — ugye nem kell ecsetelni, hogy ez mennyibe kerül, arról már nem is beszélve, hogy le sem írhatom az adómból. Sok orvos e nehézségek mi­att részes szőlőművelést vállal inkább: az biztos huszonötezret hoz évente. Dr. Tar Ágnes körzeti orvos, Tolbu- hin utcai rendelő: — Az alapbérünket bruttósították, elméletileg tehát annyi jött ki, mint amennyit eddig kaptunk. Mondhatom, nem sok. Eddig is kaphattunk volna 400 forintot egy 13 órás ügyeletért, de nem annyit adtak, hanem csak 200 fo­rintot. A kollégákkal megbeszéltük: kérjük, hogy emeljék föl 400-ra az ügyeleti díjat és ezt bruttósítsák. Ez így meg is történt. — Tehát minden rendben? — Azt azért nem mondhatnám. Tudni kell, hogy a körzeti orvos köteles helyettesíteni a kollégáját, és ezért ed­dig a fizetésének az 50 százaléka illette , meg. Ha ez így marad, akkor bizonyá­ra ráfizetünk, mert a plusszal maga­sabb adókulcsú sávba kerülünk. Több munkáért kevesebb pénzt kapunk — és hát ehhez írja föl nyugodtan, hogy az én 7900 forintos fizetésem messze ki­magaslik a kollégáimé közül. A körze­temben háromezerkétszázan laknak, a napi forgalom ebben a rendelőben 45- 50 beteg. Tönkrenyúzom a saját autó­mat, és bár kapok érte térítést — 3,80- at, noha már 4,20-ra emelték a kilomé­terpénzt —, legföljebb 300 kilométerre, ezt is írni kell egy füzetbe. Őszintén szólva nem is tudom, miért írom, ha mindenképpen csak 300 kilométert fi­zetnek ki. — És a hálapénz? — Nyílt kérdésre nyílt válasz: min­den kollégám nevében mondhatom, mi szeretnénk legjobban, ha nem lennénk rászorulva, hogy elfogadjuk. Én nem is fogadom el mindenkitől — és hát a mai világban nem is olyan sokan adnak. Dr. Schindler József, a rendelőinté­zet igazgatója: — Magát a bruttósítást, úgy hi­szem, a kollégák teljes megelégedésére végeztük el, ami persze nem jelenti azt, hogy a gondjaink megoldódtak. Nem, ugyanazok, mint voltak — gondolom erről beszéltek is az orvosok, az asszisz­tensek. Amit tudtunk, megtettünk, egyedül a kötelező helyettesítést illető­en van még némi bizonytalanság. Azt szeretnénk, ha a fizetésemelés jutalma­zás és más címen rendelkezésre álló szerény összeget az idén erre a célra fordítanánk: számításaink szerint úgy nagyjából tarthatóak lennének a tava­lyi nettó keresetek. Ez egyben az alap­ellátás fölértékelését is jelenti, tudniillik más területen ez nem mindenütt meg­oldható. Mi mégis ezt választjuk, mert a körzetekben dolgozó orvosok lelkiis­meretes munkája tudja a legjobban te­hermentesíteni a szakrendelést a fölös­leges vizsgálatok alól. B. J. A TAVALYINÁL TÖBB CEMENT ÉS MÉSZ Élénk építőanyag-kereslet Az építőanyag-piacon — a várako­zással ellentétben — a szokásos év eleji visszaesés helyett januárban is élénk maradt a kereslet, ezért az iparág üze­mei tovább növelték erőfeszítéseiket az igények kielégítésére. A tégla- és cserepipar több mint 20 gyárában pél­dául átütemezték és meggyorsították a tervezett nagyjavításokat, általában 4- 5 nappal hamarabb befejezték ezeket a munkákat, hogy minél több időt for­díthassanak a termelésre. így téglából 80 millió darabot, az egy évvel ezelőtti­nél 48 százalékkal többet gyártottak januárban, tetőcserépből pedig 24 szá­zalékkal növelték a termelést. A vasbe- tonelem-gyártó üzemek dolgozói a ke­resett födémgerendákból tíz százalék­kal bővítették a termelést, s összesen 550 ezer méternyit készítettek ebből a termékből. A cementtermelés csaknem 20, a mészgyártás pedig megközelítően 50 százalékkal haladta meg a múlt év januári teljesítményt. Jelentősen nőtt az Éptek Házépítő Boltok és más kisebb elárusítóhelyek forgalma, valamint a közvetlen gyári kiszolgálás. Az építőanyag-telepek egy részén viszont sok gondot okozott, hogy a múlt évi felvásárlás nagyon le­apasztotta készleteiket, s ezért nem ké­pesek fenntartani a folyamatos kínála­tot. Ezért az iparágnak most az is fon­tos feladata, hogy a vásárlók pillanat­nyi igényeinek kielégítésén túl elegendő anyagot gyártson a kereskedelmi és a gyári készletek feltöltésére is. Égetett téglából például jelenleg mintegy 34 millió darab a készlet, tehát csak egy­negyede az egy évvel ezelőttinek. Az építőanyag-ipari termelés növeléséhez azonban a háttéripar fokozottabb köz­reműködése, egyebek között a beton­acél, az ajtó- és ablakvasalatok, zárak és a fenyofűrészáru szállításának növe­lése is szükséges. Az építőanyag-ipar az idén a termé­kek túlnyomó részénél kiegyensúlyo­zott ellátással számol. Az előzetes tár­gyalások alapján a lakosság és a közü­leti igények kielégítésére 1700 millió kisméretű téglának megfelelő falazó­anyag szállítására kötnek szerződést. Tetőfedő anyagból viszont továbbra is szükség van importra, legalább tízmil­lió négyzetméter ilyen termék beszerzé­sére keresnek lehetőséget a szocialista országokban. A hosszú lejáratú állam­közi megállapodások szerint az idén is 750 ezer tonna cementet importálunk a szocialista országokból, ami a hazaival együtt fedezi az igényeket. Ezenkívül a kereslet kielégítésére és a választék bő­vítésére egymillió négyzetméter burko­lóanyag, legalább 50-60 Aer darab bel­ső ajtó, 2,5 millió négyzetméter húzott üveg és 15-20 ezer tonna mészhidrát importját készítik elő. KNEB-vizsgálat a gyógyszerellátásról A gyógyszerellátás helyzetének átfogó ér­tékelésére országos vizsgálatot kezd a Köz­ponti Népi Ellenőrzési Bizottság. A fővárosra, valamint hat megyére kiterje­dő vizsgálat a gyógyszerellátás valamennyi területét átfogja. így a népi ellenőrök górcső alá veszik a gyártás, a forgalmazás, a felhasz­nálás alakulását, a gazdálkodás rendjét és a gyógyszertárak, kórházak ezzel kapcsolatos tevékenységét. A többi között választ keresnek arra, a központi szervek hogyan teljesítették a gyár­tás, az ellátás és a forgalmazás fejlesztését szolgáló programokat; miként alakul a ter­mékszerkezet-váltás a gyógyszergyáraknál; a gyártók eleget tesznek-e a szerződésben vál­lalt kötelezettségeiknek. Felmérik, milyen té­nyezők hátráltatják a korszerű készletgaz­dálkodást, s a vizsgálat tapasztalatai alapján választ adnak arra is, milyen főbb okokra vezethető vissza az időnként fellépő gyógy­szerhiány. A széles körű tájékozódást segítik a Hazafias Népfront helyi szervezeteinek közreműködésével szervezett ankétok is, amelyek fórumot teremtenek a népi ellenőr­zésnek a lakosság véleményének megismeré­sére. A most induló országos vizsgálat idősze­rűségére, jelentőségére utal, hogy az elmúlt két évtizedben folyamatosan emelkedett ha­zánkban a gyógyszerfogyasztás; értékének éves növekedése elérte a 8-10 százalékot. 1986-ban a lakosság 2 milliárd forint térítési díjat fizetett, az állami támogatás pedig 13 és fél milliárd forintot tett ki. E summából csaknem 3 milliárd jutott a forgalmazás költ­ségeire. 1987-re a költségvetési támogatások összege elérte a 15,8 milliárd forintot, ami­ben a mennyiség növekedésének, a termelői ár emelkedésének és a fogyasztási szerkezet változásainak egyaránt szerepe volt. Külön vizsgálati pont a gyógyszerellátás területi megoszlásának felmérése. A tapasz­talatok ugyanis azt bizonyítják, hogy a kü­lönféle gyógyszerek nem mindenütt egyfor­mán állnak a betegek és az orvosaik rendel­kezésére. A népi ellenőrök ezért különös fi­gyelmet fordítanak a távoleső települések ellátásának vizsgálatára. Több szocializmust, több demokráciát! Mihail Gorbacsov könyvéről Már az első napok is mutatják, hogy ez a munka: Mihail Gorba­csov Átalakítás és új gazdálkodás című könyve a téli könyvpiac igazi szenzációja, amely valódi bestseller lesz. És ez nem kis szó, hiszen a hazai viszonyokat ismerjük; bizony nem sok politikai-ideológiai művet kapkodnak manapság a könyvke­reskedések polcairól, de még az iga­zi szépirodalom is gyakran csatát veszt a többnyire másodosztályú lektűrrel való konkurenciaküzde­lemben. Miért fogadja olyan érdeklődés­sel a közvélemény az „Átalakítás és új gondolkodás”-t? A magyar olva­só természetesen a Szovjetunióban folyó „forradalmi átalakítás”-ról is hallani akar a legkompetensebb, az SZKP főtitkára szájából. De — és ez a mai helyzet sajátossága — Gorbacsov fejtegetéseit, töprengé­seit olvasva, az általa gyakorolt „új gondolkodással” ismerkedve haza is gondol. Akárhol lapoz az olvasó a könyvbe, hazai ügyekkel, saját problémáival szembesül. Nem, egy­általán nem „halálbiztos” tippeket és megfellebbezhetetlen igazságo­kat, ítéleteket kap — hiszen Gorba­csov maga figyelmeztet: „nincsenek egyetemes receptjeink”! —, hanem ösztönzést az önálló gondolkodás­ra és cselekvésre. Ez az, ami átsüt a könyvön: Vess el minden sablont, szakíts minden doktrinér tétellel, gondolkozz, és aztán vállald az ön­álló cselekvés felelősségét! És a szerző mindazt, amit megállapít, gondol, javasol, a más megközelíté­sek iránti toleráns tisztelettel, de ugyanakkor a megélt meggyőződés szilárdságával és szókimondó nyílt­sággal adja elő. Az sem utolsó a mű népszerűsége szempontjából, hogy nyoma sincs benne a politikai zsar­gonnak. Szóhasználata köznapi, úgy ahogy az emberek akár a közü­gyekről, akár életükről, otthon, tár­saságban, a kocsmában egymás közt szót ejtenek. Néhány kiragadott példa mutat­hatja, mitőlanlyan „magyar” is, ez a könyv. Itt'Vün a hazai gondokkal annyira harmonizáló fejtegetése: az átalakítást a pártban kell kezdeni — mondja Mihail Gorbacsov. „Mindenki vállalja a felelősséget — mind a politikai bizottságban. mind a helyi szervekben, mind az alapszervezetekben. Mindenkinek meg kell tisztulnia, s akinek ez nem megy, annak segíteni kell. A leg­főbb az, hogy tegyünk mindent a lelkiismeretünk szerint. Hiszen egy- hez-máshoz hozzászoktunk a nyil­vánosság hiányának körülményei között.” „Meg kell mondani az em­bereknek az igazságot, nem szabad félnünk népünktől. A nyilvánosság a szocializmus attribútuma. De még akadnak olyan emberek, köz­tük vezetők is, akik másoknak a szocialista erkölcsöt ajánlják, ma­guknak pedig kitalálnak valami pótszert, vagyis olyasmit, ami sze­mély szerint nekik megfelel. Ez így nem megy.” Megint egy másik kérdés, amely­nek a gorbacsovi módon való keze­lése ugyancsak bizonyára visszhan­got vált a magyar közvélemény kö­rében. A talán legizgalmasabb feje­zete a könyvnek „A demokratizálás útján” című, benne olyan kérdések­kel, mint a törvényesség mint a de­mokrácia elválaszthatatlan része, a szakszervezetek új szerepe, a tekin­tély és a bizalom összefüggése. Né­hány mondat, amely szinte üzen 1988 Magyarországának is: „A leg­fontosabb politikai feladat az, hogy a szovjet emberekben új életre kelt­sük és erősítsük az ország sorsáért viselt tulajdonosi felelősségnek, a közügyekben való személyes részes­ségnek, és érdekeltségnek érzését.” „Ha nem keltjük új életre a szó igazi értelmében a szocialista értékeket, és a szocialista légkört dolgozó kol­lektíváinkban és az egész társada­lomban, nem tudunk megbirkózni az átalakítással. Javasolhatunk he­lyes politikát, hozzá hatékony me­chanizmusokat, de semmire sem megyünk, ha a társadalomban nem következik be gyógyulás a szocia­lizmus értékeinek érvényesítése ré­vén. És itt elsősorban olyan érté­kekre gondolok, mint a társadalmi igazságosság, a munka szerinti elosztás, a mindenki számára egysé­ges fegyelem, a mindenki számára egységes törvény,-egységes rend és egységes követelmények.” Nemcsak elgondolkoztató, de — bármennyire is leszoktunk, és helyes, hogy leszoktunk róla, hogy ezt a kifejezést használjuk, mégis itt helyénvaló — útmutató lehet szá­munkra Mihail Gorbacsov fejtege­tése a negyedik, „Az átalakítás a Szovjetunióban és a szocialista vi­lág” című fejezetben. Ebben nyíltan és nagy realitásigénnyel elemzi a múltat, benne a testvéri szocialista országok párt- és állami vezetésé­nek hibáit, de a szovjet tapasztala­tok „erőltetését” is a Szovjetunió egykori vezetői részéről is, mikor a szocialista országok sajátosságait nem vették kellően figyelembe és „az igazság egyedüli letéteményese­inek szerepében léptek fel.” Az a kritika, önkritika, amelyet a Szov­jetunió részéről Mihail Gorbacsov mond, hogy tudniillik „olykor gya­nakodva nézték kísérletezéseiket,” talán a magyar reformkezdeménye­zésekre is vonatkozik. De ennél is fontosabb, és csak egyetértéssel és megelégedéssel le­het nyugtázni, hogy amint Gor­bacsov mondja — : „Ma sok min­den megváltozott. Két és fél év alatt közösen nagy munkát végeztünk. Ez a munka folytatásra vár és foly­tatódik is.” „Valamennyien abból indulunk ki, hogy a világfejlődés mostani bonyolult időszakában a szocializmusnak teljes egészében demonstrálnia kell politikai és gaz­dasági rendszerének dinamizmusát, humánus életmodelljét.” Az a követelmény, hogy barátok, szövetségesek között a közös ügyekről komoly, nyílt, a különbö­ző megközelítéseket és adottságo­kat tekintetbe vevő, de a megújulás és a mélyreható átalakítás szellemé­ben vita és aztán együttműködés folyjék — ez a legfőbb feltétele, hogy — amint Mihail Szergejevics fogalmazott — : „A nagy, nemzet­közi szocialista épületbe bevonul­nak a forradalmi változások. És erősödnek.” Könyvének Mihail Gorbacsov: „Országunknak és az egész világ­nak” alcímet adta. És az olvasóhoz intézett bevezető szavaiban még meg is erősítette ezt a szándékát, mondván: „Ezzel a könyvvel az a célom, hogy közvetítők nélkül osz- szam meg gondolataimat az egész világ állampolgáraival, olyan kér­désekről, amelyek kivétel nélkül mindenkit érintenek.” Fogadjuk meg jó szívvel ajánla­tát, forgassuk eredményesen köny­vét! Nemes János MIKOR LESZ AZ ÁTADÁS? Nehezen készül láttam, hogy az egyik héttagú munkacsapat­ból csak ketten dolgoztak, öten pedig tanácsa­ikkal segítették, illetve szórakoztatták kollé­gáikat. Es keserűen állapíthattuk meg azt is, hogy amit például a Bácska Bútoripari Válla­lat dolgozói gyönyörűen megcsináltak, az őket követő mesterek tökéletesen tönkretet­ték. Valakinek bizony majd ezeket a károkat meg kell fizetnie. Kíváncsian kérdezzük: ki lesz az? A választ is tudjuk: mi fizetünk, mind­ann>'ian- Gál Zoltán • Vajon lesz-e átadás? (A felvétel február 3-án készült.) a bajai kisegítő iskola — Az nem igaz, hogy itt pedagógiai munkát lehet végezni — ez volt az első gondolatom, amikor a bajai kisegítő iskola néhány helyiségét végignéztem. A fo­lyosón pingpongasztal torlaszolja el az utat, a tanter­meknek nevezett kis szobák is a mennyezetig meg vannak rakva dobozokba csomagolt, vadonatúj ok­tatóeszközökkel. — Ezt a kis időt majdcsak kibírjuk valahogy — vigasztalta önmagát is dr. Nagy Istvánné igazgató, aki már megszokta, hogy az egyre türelmetlenebb tantes­tületben is tartania kell a lelket. Miután előadtam, hogy az új épületük birtokbavételi időpontja után érdeklődöm, csak bizonytalanul széttárta a karját: — Az eredeti határidő tavaly december 31-e volt. Ezt módosították a jövő hónap, azaz március l-jére. Az előzményekről tudni kell, hogy a kisegítő iskola már régen kinőtte a jelenlegi épületét. Az oktatási kormányzat elhatározta, hogy egy megyei felvevőkö­rű, minden igényt kielégítő, korszerű intézményt hoz létre, óvodával, általános iskolával és diákszállóval. Versenytárgyalást írtak ki, melyet jóval nagyobb vál­lalatok előtt a Bajai Lakberendező- Építő- és Vasipa­ri Szövetkezet nyert meg, miután az ajánlat, a 118 millió forintos kivitelezési ár sokkal kedvezőbb volt a többiekénél. Az alapkőletételnél ott álltam a tömegben, és meg- hatottan hallgattam Bajnai Györgynek, a BLÉVISZ elnökének szavait: „ígérhetem, mindannyian azon leszünk, hogy ez az intézmény minél előbb, és az iskolakezdéskor — legalábbis a főépület — átadható és használatba vehető legyen.” (1987 szeptemberét értette ez alatt.) A jószándékot nem vonom kétségbe, de tény: nem­hogy az előrehozott szeptemberi, hanem még a de­cember 31-ei határidőt sem tudták tartani. A Műve­lődési Beruházó Vállalat szakemberei: Brezvai Imre építészmérnök és Szabó László gépészmérnök szerint meglehetősen bizonytalan az átvételi eljárás új, már­cius 1-jei időpontja is. A BLÉVISZ elnöke, Bajnai György viszont biztos benne, hogy az iskolát az emlí­tett határidőre átadják. Rövidesen többet tudunk, hiszen a nevezetes nap egyre inkább közeledik. Úgy érzem, hogy nyugtalan a beruházó, nyugtalan a kivitelező, nyugtalan az is­kola igazgatója és a tantestület. Csak azok nyugod­tak, akiknek a késésben tetemes szerepük lehetett: az alvállalkozók (tisztelet a kivételnek). Azért ne higy- gyük, hogy most éjjel-nappal lázas munka folyik. Általánosítani nem szeretnék, de saját szememmel

Next

/
Oldalképek
Tartalom