Petőfi Népe, 1988. január (43. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-02 / 01. szám

% VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLIII. évf. I. szám Ára: 1,80 Ft 1988. január 2., szombat A reform útján haladunk 08 Németh Károly ünnepi beszéde* 1988 első napján őszinte tisztelettel köszöntőm valamennyiüket. A párt és az állami vezető testületek jókívánsá­gait tolmácsolva boldog, békés, ered­ményes új esztendőt kívánok Önöknek és népünk minden barátjának. Boldog új évet kívánva testvéri érzésekkel kö­szöntőm a határainkon túli magyaro­kat is; a környező államokban élőket csakúgy, mint azokat, akiket sorsuk a világ különböző tájaira vezetett. Esztendő, veszendő. így mondták a régi öregek. És közben arra gondoltak, hogy gyorsan szalad az idő. De mon­dogatták azt is, hogy messzi az eszten­dő, ami az előző bölcsesség fordítottját jelentette. Azt, hogy egy év hosszú idő. Előre nézve ésszerűen kell hát beoszta­nunk mindazt, amink van. Az új év első napján egyszerre érez­hetjük mindkét szólásmondás igazát. Munka közben úgy tűnik, mintha gyorsabban haladna az idő. Az elmúlt esztendőben volt tennivaló, feladat bő­ven. Népünk munkájának eredménye­ként emelkedett a nemzeti jövedelem; az ipari, mezőgazdasági vállalatok, szövetkezetek egy része növelte teljesít­ményeit, javította gazdálkodását. Visz- szatekintve az elmúlt évre, nyugodt lel­kiismerettel állapíthatjuk meg: a mun­kának, a küzdelemnek volt értelme és eredménye. Az új év kezdetén előre is kell tekin­tenünk. Az 1988-as esztendő számunk­ra többet jelent, mint az évek megszo­kott változását. Felgyülemlett gondja­ink megoldásának, megméretésünknek fontos időszaka előtt állunk. Azok a célok, amelyek a párt Központi Bizott­ságának a múlt évi júliusi állásfoglalá­sán alapulnak, és a kormánynak az Országgyűlés által jóváhagyott munka- programjában, valamint az idei nép- gazdasági tervben öltenek testet, az ed­digiektől eltérő igényeket, nagyobb kö­vetelményeket támasztanak valamen­nyiünkkel szemben. Emelkedett a minőség mércéje, és ez fokozott összpontosítást, egyéni és kö­zös erőfeszítést, újfajta gondolkodást, cselekvő magatartást követel. Jobb, hatékonyabb munkával juthatunk túl a jelenlegi nehézségeken. Van közösen vállalható progra­munk, amelynek valóra váltásával si­keresen folytathatjuk a szocialista Ma­gyarország építését, megteremthetjük az ismert és feszítő szociális gondok megoldásának anyagi feltételeit, ered­ményesen szolgálhatjuk népünk anyagi és szellemi gyarapodását. Feladataink széles körű vitában, az egymással is ütköző vélemények nyo­mán formálódnak nemzeti program­má. Közös, egybehangzó álláspontunk — amely programunknak is fontos ré­sze —, hogy a gazdasági reform to­vábbvitelének, a szocialista demokrá­cia kiteljesítésének, a politikai intéz­ményrendszer fejlesztésének útján ha­ladjunk. Olyan szocialista reformtö­rekvések ezek, amelyeknek megvalósí­tásában bízvást támaszkodhatunk né­pünk nagy többségére. Építhetünk a Szovjetunióban és más szocialista or­szágokban végbemenő társadalmi— gazdasági megújulás tapasztalataira és a korszerűbb együttműködésben rejlő lehetőségekre. Programunk valóra váltására mun­kára hívjuk minden honfitársunkat, akinek szívügye szocialista hazánk jele­ne és jövője. * Az Elnöki Tanács elnökének beszéde a rádióban hangzott el az új év első napján. Az évezrednél is hosszabb idő, amió­ta népünk itt, a Kárpát-medencében él, gyakran próbára tette a magyarságot és a vele azonos sorsot vállaló nemzeti­ségieket. Sokszor kijutott nekünk a harcból, a küzdelemből, a helytállásból — olykor a puszta létünkért. Nagy tör­ténelmi leckék tanulsága; ha egy nép nem adja meg magát és képes a tapasz­talatokból okulni, ha tehetségét szor­galommal ötvözi, erőit egyesíti, akkor otthonteremtő, országépítő munkája meghozza a maga gyümölcsét. A nemzet teremtő akaratát, életere­jét tanúsítja az a tény is, hogy hazánk a szocialista országok nagy családjá­hoz, a társadalmi haladás élvonalába tartozik. Igaz, hogy új világunk építé­sében lassabban haladunk, mint ko­rábban gondoltuk, de nincs okunk kis­hitűségre, ha a megtett útra gondo­lunk. Jó alapokra építkezhetünk, hi­szen a fájdalmas hibák és tévedések ellenére a magyar nép az elmúlt évtize­dekben történelmileg is maradandót al­kotott. . Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, ha képesek vagyunk reálisan megítélni a mögöttünk sorakozó évtizedek ta­pasztalatait, és az eredményeket a lehe­tőségekhez, nem pedig a vágyainkhoz mérjük, ha az élet új kérdéseire helyes válaszokat adunk, akkor a célok válla­lásában és az értük teendő erőfeszíté­sekben is kialakul a társadalmi összefo­gás. Napjainkban ennek próbaköve a kibontakozási program végrehajtásá­ban való felelős, cselekvő részvétel. Az idei évkezdéshez erőt és a folyta­táshoz reményt ad, hogy 1987-ben a népgazdaság helyzete valamivel kedve­zőbben alakult, mint a megelőző két esztendőben. De tudnunk kell, hogy mindez még nem elegendő a program végrehajtásának megalapozásához. Töprengésre azonban nincs idő. Gond­jaink megoldásával, feladataink teljesí­tésével nem várhatunk további évekig. Tettekre, cselekvésre van szükség. Megnyugtató és bizalmat keltő szá­munkra, hogy az új esztendőben ked­vezőbbek lesznek munkánk nemzetkö­zi feltételei. A szovjet—amerikai raké­taegyezménnyel, a két nagyhatalom ve­zetőinek további haladást ígérő tárgya­lásaival megnőttek a fegyverkezési haj­sza visszaszorításának, a népek—or­szágok közötti bizalom erősödésének, a békének az esélyei. Jóleső érzéssel gondolhatunk arra, hogy a nemzetközi légkör enyhüléséhez a Magyar Nép- köztársaság is hozzájárult. A jövőben is mindent megteszünk annak érdeké­ben, hogy egy biztonságosabb világban élhessünk, dolgozhassunk. Abban a reményben, hogy közös akarattal megoldjuk az előttünk álló feladatokat, kívánok sikerekben gaz­dag új esztendőt, békét, boldogulást és jó egészséget kedves honfitársaimnak. SZÁZHATVANÖT ÉVE SZÜLETETT Petőfire emlékeztek A múlt év utolsó napján me- gyeszerte megemlékeztek Petőfi Sándor születésének 165. évfor­dulójáról. Bács-Kiskunban ugyanis hét település is büszkél­kedhet a költőt idéző emlékek­kel. A rendezvénysorozat köz­pontja most is a szülőváros, Kiskőrös volt. Az év végére feje­ződött be a városi tanács, az Országos Petőfi Sándor Társa­ság, valamint a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 1987-ben kiírt — Petőfi a kép­zőművészetben című — grafikai pályázatára beérkezett több száz, változatos technikával ké­szült alkotás zsűrizése. „A szőlő és bor városának” tanácsa rövi­desen külön épületben fogja be­mutatni a korábbi és a mostani pályázatra érkezett munkák leg­javát. "Januárban hirdetik ki a legutóbbi versengés eredménye­it és — a városi művelődési köz­pontban — meg is tekintheti a közönség a grafika mestereinek ihletett vallomásait Petőfiről. A hagyományos ünnepi meg­emlékezés — több száz résztve­vővel — harmincegyedikén dél­után öt órakor kezdődött a szü­lőház előtt. Gyertyák világítot­tak az apró zsalugáteres abla­kokban, Bem tábornok és a Pe- tőfi-fordító német, olasz, len­gyel, szovjet és kínai poéták szobrainál. A Himnusz elének- lése után az általános és a középiskolák diákjainak irodal­mi műsora idézte Petőfi gondo­latait. Ezután Nagy István, a vá­ros szülöttéről elnevezett orszá­gos irodalmi társaság helyi cso­portjának tagja mondott emlék­beszédet, felidézve azt a 165 év­vel ezelőtti éjszakát, amikor a Petrovics család első fia meg­született. A műsor további részében a város állami és társadalmi szer­vezeteinek vezetői koszorúztak. Az ünnepség a Szózat eléneklé- sével zárult. Szilveszterkor a megye többi „Petőfi-városában” is megemlé­keztek a rangos évfordulóról. Kiskunfélegyházán és Dunave- csén a szülővároséhoz hasonló ünnepséget rendeztek a Petőfi- szobomál, illetve a „kis laknál”. Kecskeméten, Kunszentmik- •lóson, Szabadszálláson az emlé- kezés mécsesei díszítették az emléktáblákat, szobrokat. A. szalkszentmártoni irodalom­barátok a hagyományok szerint éjfélkor találkoztak, ünnepeltek Marton Lászlónak az egykori vendégfogadó és mészárszék parkjában felállított Petőfi- szobránál. F. P. J. ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS A Minisztertanács csütörtöki ülésén állást foglalt a központi ál­lamigazgatási szervekhez tartozó háttérintézmények átfogó felül­vizsgálatáról, szervezeti korszerű­sítéséről. A felülvizsgálat célja a munka hatékonyabbá tétele, a költségvetési támogatások mér­séklése, a működési költségek csökkentése. A Minisztertanács ki­jelölte az ezzel kapcsolatos felada­tokat. A kormány tárgyalt saját, vala­mint bizottságai és a KNEB 1988 első félévi munkatervéről. A Fővárosi Tanács elnöke tájé­koztatta a kormányt arról, hogy Budapesten 1987-ben ezerrel több lakás készült el, mint ami a tervben szerepelt, s a lakások 99 százaléká­ra már ki is adták a lakhatási enge­délyt. KÉP HANG A rádió és a televízió jövő heti műsora (5—6. oldal) GORBACSOV ÚJÉVI ÜDVÖZLETE Az elmúlt év a mélyreható változások, az átfogó döntések, a feszült ütemü munka éve volt, az átalakí­tás első szakaszának befejező éve — állapította meg újévi üzenetében Mihail Gorbacsov. Ennek a szakasz­nak a legnagyobb eredménye az országban kialakult új politikai és erkölcsi légkör. A központi bizottság januári és júniusi ülései, a vállalati törvény össznépi vitája meghatározták a társadalom forradalmi átala­kításának fő irányait. Mihail Gorbacsov köszöntőjében szólt arról, hogy az átalakítás nem megy könnyen, fájdalommentesen, nem szabad azonban meghátrálni a nehézségek előtt. Az elmúlt év nem volt könnyű gazdasági szempont­ból, de az ipar, a mezőgazdaság, a gazdasági célú építkezések és a szállítás eredményei nem rosszak. Mindazonáltal a szovjet gazdaság egyelőre még nem elégíti ki az emberek minden fontos szükségletét. Az új évben két kulcsfontosságú, egymással össze­függő feladat áll a szovjet nép előtt: a társadalom további demokratizálása és a gyökeres gazdasági re­form — hangsúlyozta a szovjet vezető. Január 1-jétől életbe lép a vállalati törvény, a dolgozói közösségek többsége áttér a teljes gazdasági elszámolásra, pénz­ügyileg önfenntartó, s emellett önirányító lesz. A szovjet emberek az emberiség békés jövőjével kapcsolják össze az ország fejlődésének távlatait. Fontos, a célhoz vezető lépések történtek már. Az 1987-es év bizonyos értelemben fordulópontot jelent: megkezdődött a nukleáris fegyver felszámolásának történelmi folyamata — emlékeztetett rá Gorbacsov. A közepes és kisebb hatótávolságú rakéták teljes felszámolásáról a washingtoni szovjet -amerikai ta­lálkozón kötött szerződés a világpolitika jelentős ese­ménye, az új politikai gondolkodásmód győzelme — mondotta a főtitkár. A szovjet vezető végezetül köszöntötte a szovjet népet, a szocialista országok népeit, a Szovjetunió barátait, s azt kívánta, hogy az új év legyen új sikerek éve a munkában, győzedelmeskedjék a józan ész és az emberiesség, 1988 legyen a béke éve. KEREKEGYHÁZI DÓZSA TSZ: Eredményes zárszámadásra készülnek A kerekegyházi Dózsa Termelőszö­vetkezet kollektívája nem fél a zár­számadástól. A 2200 hektáros terüle­tükből 1300 hektár a szántó s ezen bi­zony az 1987-es esztendőt kivéve álta­lában veszteséges volt a különböző ga­bona- és takarmánynövények termesz­tése. Ciliné Kovács Klára, a közös gaz­daság elnöke tájékoztatójában elmond­ta, hogy az utóbbi öt év bővelkedett veszteségben, de nem hiányoztak az eredmények sem. A szántóföldeken az utóbbi fél évtized alatt húsz millió forint volt az aszálykár, s ezt a nem kis veszte­séget valahogyan pótolniuk kellett. Egyre nagyobb gondot fordítottak az önköltségcsökkentésre, a vetőmag és műtrágya optimális mennyiségű fel- használására, s bár 1987-ben is pusztí­tott a fagy a földeken, azok meghálál­ták a ráfordítást. Mintegy 100 hektár­nyi szőlőjük családi részesművelésbe van kiadva, és az eredmények bebizo­nyították, hogy jól jár a tsz, de a szőlőt művelők is megtaláltak a számításukat. A szőlő művelése iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy 1988-ban újabb 40 hektárt telepítenek. Jól sikerült bevezetni az anyagi érde­keltséget az állattenyésztésben. Jelenleg 3 ezer kihelyezett sertést hizlalnak a tagok, 100 tehenet, valamint ezer juhot gondoznak ebben a rendszerben. Az elnökasszony a továbbiakban né­hány számadattal érzékeltette fejlődé­süket. Elmondta, hogy 1981-ben 67 millió forint volt az árbevételük, az 1987-es évet pedig 310 millió forinttal zárják. Az évtized kezdetén 3 ezer 200 forint volt a havi átlagjövedelem, most pedig meghaladja a 6 ezer forintot. Igen jó üzleti érzékkel hozták létre azokat a melléküzemágakat, melyek tisztes megélhetést nyújtanak az ott dolgozóknak, s elfogadható jövedel­met a közösnek. A gázszerelőrészlegük szinte nem győzi a munkát, és még so­káig igény lesz a tevékenységükre. Konfekciórészlegük tizenöt dolgozója a 13 milliós tervét 15-re teljesítette. 1988-ban létszámuk megduplázódik; máris van 500 ezer felmosórongyra, 300 ezer portörlőre és 26 ezer otthon­kára rendelésük, hogy csak a nagyobb tételeket említsük. A hypókiszerelő részleg, a tejbegyűjtők, műszerészek, környezetvédők, mind olyan hasznos tevékenységet folytatnak, amelyre szükség van. Májusban nyitottak egy gazdaboltot,,ez az év végéig több mint 30 millió forintos forgalmat bonyolí­tott le, a helybeliek százait mentve meg az utazgatástól. A közelmúltban egy újabb kis boltot nyitottak meg a kecs­keméti Textiltisztító Kisszövetkezettel, s itt kitűnő minőségű, importból szár­mazó bőr- és textil-felsőruházati cikke­ket lehet vásárolni. O. L. HA RÖVID LETT AZ AJÁNDÉK PULÓVER A leltározás napjai nem számítanak bele a csere idejébe Karácsonyra ajándékot vásárolva megtörtént, hogy egyik-másik vevőnek kétszer vezetett az útja ugyanabba az üzletbe. Egyszer, amikor vett, másodszor pedig akkor, amikor visszavitt kicserélni valamilyen árut. *Ugyanis nem várt meglepetés több ugyanolyan ing, pulóver, hanglemez vagy háztartási eszköz; zavaró, ha szűk vagy bő egy-egy ruhaféle; és keseredes érzést vált ki a hamar tönkremenö játék is. Gyakoriak vollak-e az év végén az ilyen és hasonló fogyasztói panaszok? Milyen termékek cseréjét kerték első­sorban?— erről érdeklődtünk még szil­veszter előtt a boltokban. Bajáról az ajándékok cseréje helyett inkább a vásárlások növekedéséről kaptunk hírt az üzletvezetőtől. A Bács­ka Áruházban az év végén forgalomba hozott iparcikkekre — főként hűtőlá­dákra és színes tévékre —- szinte pilla­natok alatt akadt vevő. Kedvükre vá­logathattak az ajándékozók a Vörös­marty utcai üveg-porcelánboltokban is. Az eladott tányérokból, mokkás- és teáskészletekből, kristálykelyhekből és poharakból, vázákból és díszfigurák­ból eddig egyet sem vittek vissza. Bácsalmáson és Kiskunmajsán ha­sonló tájékoztatást kaptunk. Nem így Kiskunfelegyházá,n, ahol a 251-es szá­mú Kultúrcikk Áruház vezetője, L5- rincz József elmondta: ingeken es puló­vereken kívül társasjátékokat vittek vissza a vásárlók. Egy 1250 forintos, NDK gyártmányú autópálya áramsze­dője par'napos használat után tönkre­ment. A vevőt kártalanították, kifizet­ték neki a vételárat. Akik ugyanabból az ajándékból többet is kaptak kará­csony ünnepén, azoknak lehetővé tet­ték, hogy más termékeket vásárolhas­sanak ezek helyett. Jó néhány üzletben már megkezdő­dött a leltározás. így a félegyházi ruha­bolt is azok közé az értékesítő helyek közé tartozik, ahol majd csak a január 4-ci nyitást követően derül ki: kell-e kicserélni árut? Itt hívjuk föl egyébként olvasóink figyelmét, hogy a karácsonyi ajándékok cseréjének nyolcnapos ideje annyi nappal hoszabbodik meg, ahány napig az érintett bolt leltározás miatt zárva tart. A januári cseréknél a vissza­hozott és a csereként kiadott árut az adóval megnövelt fogyasztói áron fog­ják számításba venni. A visszavitt áru­ért pénzt nem kaphat a vásárló — az ajándékot csupán másik árura cserélik. Érdeklődtünk a nagy forgalmú me­gyeszékhelyi Centrum Áruház termék­cseréiről is. Nem minőségi hiba, mint inkább méretbeli különbségek miatt cserélnek ki pulóvereket, felnőtt- és gyerekpizsamakat, ingeket, harisnya- nadrágokat és melltartókat az áruház darabosztályán, amelynek karácsony előtt forgalma például december 23-án 14 millió forint volt. K—1 • Szűcs Jó/scfné cs llajagos Jánosné lábtörlőket «ágnak méretre a konfekción részlegen. • Ennek a szerkezetnek a segítségével Gajdáesi László, Korncrki István cs hat társuk havonta 130 ezer műanyag (lakont tölt meg hypóval.

Next

/
Oldalképek
Tartalom