Petőfi Népe, 1987. december (42. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLII. «vf. 283. Szám I Ara: 1,80 Ft 1987. december 1., kedd. Kisfiút öltek a kutyák Pirtón (3. oldal) Tör ley-plakát a New York-i Második sugárúton (4. oldal) Miről beszélnek a kommunisták? (S. oldal) ZÁRÁSRA KÉSZÜLNEK A TÉESZEK Az utolsó havi eredmény is fontos Már csak egy hónap van hátra az év végéig. A mezőgazdasági üzemekben a betakarítás végez­tével a munka szántóföldi, ker­tészeti része lezárult. Az állat­tenyésztő telepeken, a mellék- és az élelmiszerfeldolgozó üzemek­ben, ahol a termelés az egész esztendőben folyamatos, még számit az utolsó hónap eredmé­nye. a decemberi ánbevétel is. A szorgos fedél alatti munka mellett a megye 106 termelő- és 26 szakszövetkezetében megkez­dődött a zárszámadásra való felkészülés is. A gazdaságok fő­könyvelőitől megtudtuk: eb'ben a legtöbb gondot a jövőre meg­változó bérgazdálkodás ezévi zárása okozhatja, emellett az alapmódosítások kívánnak a ko­rábbi évekénél nagyobb figyel­met. Érdeklődő kérdéseinkre több helyen elhangzott olyan válasz, hogy az idén felhasznál­ják a nyereségtartalékokat is. Az 19U7-es esztendő pénzgaz­dálkodásának jellemzője, hegy sok a szövetkezetek kintlévősé­ge, vagyis a terményeiket vá­sárló partnerek késve fizetnek. © Idén, amikor a mezőgazdasági üzemeket nemcsak a téli fagyok, hanem a már hetedik esztendeje tartó csapadékhiány is károsította, sok múlt a melléküzemeken. A bácsbokodi szövetkézét bútorüzemé­ben képződő nyereség kiegyenlíti a szántóföldön keletkezett veszte­séget. (Straszer András felvétele) A két megyei területi tsz-szö- vetség rendelkezésére álló mér- leg-gyorsjelentések szerint nőtt a. 10 millió forint alatti ered­ményt elkönyvelő gazdaságok száma, a korábban ebbe a kate­góriába tartozó üzemek köré­ben pedig nagyobb a két-három milliós szövetkezetek aránya. Ez a jövőre nézve azt a veszélyt rejti, hogy belőlük könnyen le­het nullára záró, illetve veszte­séges üzem. Cz. P. A FEJLŐDÉS DILEMMÁI Minden fát pótolnak Bajai parkok, terek Éppen fér évszázad telt el az' óta, hogy Baja köztiszteletben álló főmérnöke, Nagy András vé­gigkalauzolta barátját az ódon belvárosi utcákon, a parkokon és tereken, bemutatta a vadregényes Duna-parti erdőket. Talán kép­zeletbeli volt a barát és a séta, hiszen Rapcsányi Jakab híres Baja-monográfiájából tudunk az esetről. De valóságos, hogy már akkor is gondot okozott; a fejlő­déssel együltjáró építkezések, az ipartelepítés során milyen módon lehet megvédeni a természetei, az élő fákat, a gazdag növényze­tet. — A zöld növényzet adja lé­tünk alapjait — állítja Homon- nay Ildikó kertészmérifök, a vá- -rosi tanács előadója. — Nem eso­(Folytatás a 2. oldalon.) © A város egyik szép része, a Déry-kert. (Archiv felvétel) Ha megkérdezzük az alap­szervezeti párttitkárokat, hogy mi a pártcsoportok fel­adata, akkor két jellemző vá­laszt kapunk: a pártcsoportok szervezzék meg a taggyűlési, vezetőségi határozatok vég­rehajtását, és időnként vegye­nek részt a nagyobb fajsúlyú témákat tárgyaló taggyűlések gondolati előkészítésében Mindebből kitűnik, hogy a legtöbb helyen a pártcsovor' tokra leginkább a feladatok végrehajtásában számítanak Am a végrehajtó szerep egy­oldalú hangsúlyozása meg­fosztja a pártcsoportokat a politizálást éltető önállóság­tól, a saját felismerésen ala­puló kezdeményezések alko­tó megvalósításától. Az élet nagyon gyakrqn produkál olyan politikai jelenségeket, amelyek beszédtémák lesz­nek, amiről az emberek vi- ttitkoznak. A pártcsoport ak­kor teljesítheti valódi felada­tát, ha tagjai a párttagokat és a pártonkivülieket fog­lalkoztató kérdésekről véle­ményt formálnak, meglátása­iknak a dolgozók körében han­got adnak, és ha indokolt, az illetékes vezetők figyelmét is felhívják, egyben terápiát is> ajánlanak az orvoslandó prob­lémákra. Ilyen esetekben a pártcsoport, nagyon helyesen, túllép a végrehajtó szerepkö­rön, és öntevékeny, kezde­ményező, a helyi viszonyokra ténylegesen befolyással bíró hasznos politikai tényezőként szól bele a dolgok alakulá­sába. Napjainkban az emberek egyre inkább a személyes sor­sukat is befolyásoló társadal­mi, gazdasági stabilizáció kér­déseivel foglalkoznak, kere­sik a jobban eredményre ve­zető megoldásokat életkörül­ményeik javítása, életszín­vonaluk megőrzése végett. A pártcsoportmunka tengelyé­ben is ezek a kérdések jelen­nek meg a legmarkánsabban. A pártcsoportoknak nincs annál fontosabb tennivaló­juk, mint hogy a maguk esz­közeivel. *02 emberek önbizal­mának, cselekvökészségének erősítésével segítsék a gaz­dasági ésszerűség érvényesí­tését. Ma már számos helyen meghonosodott szokás, hogy a nagyobb horderejű felada­tokat, fejlesztési elképzelé­seket — akár mindenféle for­malitás nélkül — közösen megbeszélik. A hangos gon­dolkodási közben nem ritkán parázs viták keletkeznek, de csaknem minden esetben hoz­zájárulnak a döntések jó meg­alapozásához, a várható ne­hézségek reális számbáréte- léhez, az előrelépés módjai­nak kialakításához. Ilyen elő­készületek után a párttagok kellő hozzáértéssel és politi­kai biztonsággal, meggyőző Geraszimov a csúcstalálkozó előkészületeiről Útban Washington felé: Gorbacsov—Thatcher megbeszélés MOSZKVA Mihail Gorbacsov közelgő wa- - shingtoni látogatása' nyomta rá bélyegét Gennagyij Geraszimov szovjet külügyi szóvivő tegnapi tájékoztatójára, az utolsó sajtó­értekezletre az előtt, hogy a szó­vivő maga is Washingtonba uta­zik. Vele tart első helyettese, Bo­risz Pjadisev, akit az orosz, an­gol és francia nyelven megjelenő Mezsdunarodnaja Zsizny (Nem­zetközi élet) folyóirat főszerkész- tőjévé neveztek ki, de megtartja funkcióját a külügyminisztérium­ban. Geraszimov elmondta, hogy a. szovjet külügyminisztérium a tudományos akadémia szocioló­giai kutatóintézetével november 20-án, tehát még Sevardnadze és Shultz külügyminiszterek genfi találkozója előtt ötszáz moszkvai véleményét kérte ki a csúcstalál­kozóról. A közvéleménykutatás megállapította, hogy a moszk­vaiak 80 százaléka nagy érdeklő­déssel, 15 százaléka érdeklődés­sel, | százaléka pedig közömbö­sen várja a találkozót. A túlnyo­mó többség úgy vélte, hogy a szovjet—amerikai kapcsolatok ja­vulnak vagy máris javultak. A megkérdezettek 85 százaléka vé­lekedett úgy, hogy az amerikai ve­zetés nem, vagy nem egyértel­műen törekszik a békére. Ennek ellenére a hangulat derülátó. 53 százalékban nagy, 40 százalék­ban közepes eredményeket vár­nak a moszkvaiak a találkozótól. Geraszimov hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniában kedvezően fogadták Mihail Gorbacsov és Margaret Thatcher megbeszélé­seinek hírét. A brit fél'úgy szer­vezte meg a főtitkár programját, hogy az útban Washington felé tett rövid megálló minél ered­ményesebb lehessen, minden per­cét kihasználhassák. A szigetor­szágban úgy értékelik, hogy a rö­vid munkaíátog'atás a szovjet külpolitika európai orientáltsá­gának megnyilvánulása, tükrözi a szovjet vezető és a brit mi­niszterelnök között kialakult jó személyi kapcsolatokat. Hangot adtak annak a reménynek, hogy a találkozó újabb lendületet ad a szovjet—brit kapcsolatok két­oldalú fejlődésének is. A csúcstalálkozóról szólva még elmondta, hogy hol fognak lakni Washingtonban a szovjet kül­döttség tagjai és az újságírók. A tervek szerint az amerikai fővá­rosban a vendéglátókkal közös tájékoztatókat fognak tartani a sajtó képviselői számára. Közöl­te, hogy Raisza Gorbacsova prog­ramja még nem végleges. A vísz- szaútról annyit mondott, hogy „az út hosszú, elképzelhetők megál­lók”. Viktor Karpovnak, a külügy­minisztérium fegyverzetkorláto­zási és leszerelési főosztálya veze­tőjének. az amerikai „hadászati védelmi kezdeményezésről mon­dott szavaira kitérve hangsúlyoz­ta: szovjet vélemény szerint ma (Folytatás a 2. oldalon.) ÖT FÜSZÉRT A PARTNERÜK — 160 EZER CSOKOLÁDÉ TÉLAPÓ — TEA ÉS KÁVÉ, TELJES VÁLASZTÉKBAN — KISMALACOK SÜTVE Élelmiszer-ellátóknál az év végi ünnepek előtt ® Decemberben vasárnaponként Is, 7-től 12 óráig nyitva tart az Univer Áfész kecskeméti piaccsarnoki élelmiszer-áruháza. Bővítve a kínálatot állami gazdasági termékekkel is. ebben a hónapban mint­egy tízmillió forintos forgalomra számítanak. (Méhes! Éva felvétele) Az év végi ünnepek közeled­tével mutatósabbak az üzletek kirakatai. A mikulási és kará­csonyi ; ‘hangulatot keltő áruvá­logatás egyben bevezetője is an­nak a három—négy hétnek, ami­kor a kereskedelem — díszes portáljain kívül — raktári kész­letével, azaz felkészültségével is vizsgázik a fogyasztók előtt. Az Univer Áfész tizenkét köz­ségben és a megyeszékhelyen. 70 üzletben megtette az előkészü­leteket a növekvő árukereslet kielégítésére, öt füszért-vállalat- tal tartanak kapcsolatot annak érdekében, hogy több helyről, többféle termékkel, bővítsék a kínálatot.' Alkalmazkodó part­nereik közt említik a dunaújvá­rosi fűszer-, élelmiszer- és ve- gyiáru-szállítókat, akik kis tétel­ben is küldenek fogyasztási cik­keket. Rizsből, cukorból, sóból, mák­ból, dióbélből, tésztából és sü­teményekből, akárcsak torta- lapból és bejgliből is, jó ellátást ígérnek az év hátralevő hetei­ben. Rendeltek 6700 kilogramm virslit is. Gyümölcs- és zöldség­féléket túlnyomórészt kisterme­lőktől vásárol az áfész üzletei részére, amelyekből nem hiány­zik természetesen a burgonya sem. Püspökladányból lengyel burgonyát hozattak, s amikor ez már fogytán lesz, a megyei Zöl­dérttől még negyven tonnát vesz­nek át pótlásra. A szövetkezet öt nagy forgal­mú üzletébe rétes- és finom­lisztből többet szállít, mint az előző év hasonló időszakában. Néhány áruból tartalékkészletek­kel is felkészültek a vásárlók zavartalan ellátására. Egyes köz­ségekben meghosszabbítják az ABC-k nyitvatartását. Szilvesz­terkor például Ágasegyházán 16 helyett 18. Orgoványon pedig 17 óráig szolgálják ki a vásárlókat. Alapvető élelmiszerekből tar­talékokat is raktároznak — ezt emelte ki tájékoztatójában Hu- szik Gyuláné osztályvezető is, a Konzum Kereskedelmi Vállalat­nál. Lisztből, cukorból, sóból a szokásosnál nagyobb mennyisé­get kínálnak. Dióbélből viszont a meglévőnél valószínűleg főb­bet is el tudnának adni. Földi- mogyoróból lesz bőven. 150 má­zsa: mákból meg 100 mázsát, tor­takarikából és bejgliből 15 ez­(Folytatás a 2. oldalon.) nem kapta meg a szükséges többséget LENGYELORSZÁG A reformgyorsítás A vasárnapi lengyelországi népszavazáson feltett két kérdés nem kapta meg a szükséges több­séget — közölte hétfőn Jerzy Urban kormányszóvivő. A gazda­sági reformra a választásra jo­gosultak 44 százaléka, a politi­kai reformok megvalósítására 46 százaléka mondott igent. A nép- szavazási törvény szerint a jogo­sultak több mint felének kell a kormány javaslatát elfogadniok ahhoz, hogy kötelezővé váljék. A választáson az arra jogosultak 67,3 százaléka vett részt Urban szerint a népszavazást „társadal­mi konzultáció jellegűnek” tekin­tik, és kidolgozzák az előterjesz­tett kormányprogram' alternatí­váit. érvekkel felvértezve képesek politizálni, az adott közösség tagjait cselekvésre megnyer­ni. Az émberek a legtöbb he­lyen szoros egymásrautalt­ságban dolgoznak. így kölcsö­nösen hatnak is egymásra. A pártcsoport akkor van igazán jelen a helyi közéletben, ha mindenekelőtt a dolgozók jelzéseire figyel, külső impul­zusra nem várva, az öntevé­kenység, az önálló cselekvés jellemzi munkáját. A párt­csoportok eszköztára bár ui- szonylag szerény, de gyors, bátor problémafelvetésük, ja­vaslataik, bírálataik igen ha­tásosak lehetnek. Legfonto­sabb az egyéni vagy közös vélemények nyílt, a munka­helyi demokratikus fórumo­kon történő kimondása, s az egységes, fegyelmezett, pél­damutató cselekvés a végre­hajtásban. E munkamódszer kialakí­tásába n nélkülözhetetlen sze­repe van a pártcsoportbizal- minak. Legnagyobb értéke a politikai józanság, a bátorság. s jó emberi kapcsolatokat építő közvetlenség. B. T. Paradicsomrekord A Kecskemé­ti Konzerv­gyár fennállá­sa óta az idén vásárolta fel a legtöbb para­dicsomot. A nyers áru mennyisége meghaladta a 6250 vagont, a feldolgozás hatalmas fel­adat elé állí­totta a válla­latot. A para­dicsom egyik legkorsze­rűbb feldol­gozási módja a pori tás. Az idén dán be­rendezések­kel korszerű­sítették a meg­lévő pori tó üzemet. Most naponta öt tonna exportminöségü paradicsomport állí­tanak elő. Kapacitásukat már a jövő év első negyedére is lekötöt­ték tőkés vásárlóik, elsősorban Kanadából és az NSZK-ból. Érdekes módon a honi kereskedelem nem érdeklődik a korszerű, étel és ital készítésére egyaránt jó termék iránt. P. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom