Petőfi Népe, 1987. november (42. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-05 / 261. szám

Ünnepi nyitvatartás November 6-án (pénteken): az élelmiszerboltok, csarnokok és piacok 19 óráig tartanak nyitva. Az ennél egyébként később záró Üzletek szokásos pénteki; az ipar­cikk- és ruházati üzletek, áru­házak, valamint a dohány-, az édesség- és a virágboltok pénte­ki; a vendéglátóegységek szom­bati nyitvatartási rend szerint üzemelnék. November 7-én (szombaton): - a dohány-, az édesség- és a vi­rágboltok, valamint a vendéglá­tóhelyek szombati nyitvatartási rendet alkalmaznak; minden más üzlet, áruház zárva lesz. A kije­lölt vendéglátóegységek tejet, ke­nyeret, péksüteményt árusítanak. November 8-án (vasárnap): a vendéglátóegységek, a dohány-, az édesség- és a virágboltok, va­lamint a vasárnap egyébként nyitvatartó élelmiszerboltok va­sárnapi nyitvatartást alkal­maznak. Minden más üzlet, áru­ház zárva lesz. A kijelölt vendég­látóegységek tejet, kenyeret, pék­süteményt árusítanak. Anyakönyvi hírek KECSKEMfiT SZÜLETTEK (október 22-étől . 29- éig) : Varga Tamás (anyja: Máté Ka­talin), Csongrádi Tamás (Nagy Éva). Kurdik Ágnes (Tasnádi-Székely Ju­dit), Juhász Róbert (Lehőcz Mária Magdolna), Muntyán Zoltán (Varga Ibolya Mária), Baranyi Dóra (Lédeczi Zsuzsanna Éva), Mohácsi Tímea (Zo- boki Julianna), Dékány Szilvia (Da­rányi Erzsébet), Szalai Ferenc (Ko­vács Edit), Kovács Tamás Gábor (Bán Katalin Márta), Kurucz Zoltán (Ko­vács Éva), Káldi Csaba (Fodor Márta). Mészáros Róbert Pál (Dobák Katalin Magdolna), Kövecses Zsuzsanna (Koz­ma Ilona), Czinege Anna (Károly An­na Mária), Thám Katalin (Bóka Ka­talin), Gajdács János (Lehoczki Ágo­ta), Sági Zoltán Oszkár (Szabó Erzsé­bet), Szalai Zsuzsanna (Krárrlcz Zsu­zsanna Ildikó), Mák Bernadett (Tari Erzsébet), Sebestyén Nikolett Eszter (Berente Erzsébet Etelka), Keresztes Laura (Zubonyai Magdolna), Kiss Jó­zsef (Hatos Éva). Szabó Renátó (Ván- csa Csilla), László Bettina (Balázs Haj­nalka), Kelecsényi Kitti (Tóth Klára). Tóth Zsuzsanna (Rácz Erzsébet), Tóth Renáta (Börönde Ilona), Trungel Sán­dor (Varga Ilona), Hack Tamás (Pa- lócz Erzsébet Erika), Gallai Bettina Dorina (Hanák Andrea), Szeleczki Éva (Amler Emília), Egyed Szandra (Berente * Mária), Kerekes Szilvia (Nagy Erzsébet), Szabó István (Sza­bó Emília Julianna), Albrecht Tamás (Tóth Edit), Bogdány Gábor Károly (Czédl Ildikó), Tekes Dénes (Mészá­ros Erzsébet), Tohai István (Kutasi Margit), Csikai Roland (Farkas ' Pi­roska Éva), Farkas Katalin Dóra (Fo­dor Erzsébet), Marton Edit (Baranyi Edit), Karcai Norbert (Balanyi Edit). Pickermann Lipót (Benke Ilona Te­rézia), Tóth Attila (Nagy Ilona), Fia­tal Ottilia (Planner Terézia). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK (októ­ber 31-én): Szomor László és Fekete Erzsébet, Lugosi Sándor és Gera Ma­rianna Judit, Szijjártó László Zoltán és Szabó Aranka Mária, Schneider Jó­zsef Sándor és Póczó Etelka, Farkas János és Vörös Mária, Palkó Tamás és Unyi Marianna Kornélia, Tóth Ist­ván és Zsadányi Ilona Éva, Kulcsár Ferenc és Berta Györgyike Eszter. Petreczki János Tibor és Erdélyi Eri­ka, Hajnal Béla és Molnár Ildikó, Kókai János és Hajdú Edit, Bohus Ist­ván és Danyi Mária. MEGHALTAK: Sulik Lászlóné Nágy Irén (Kecskemét), Gyapjas Pál Fe­renc (Kecskemét), Fazekas István (Kecskemét), Tóth Zsolt (Szolnok). Seres Mátyásné Kovács Mária (Izsák). Rideg László (Kecskemét), Országh Antal (Kecskemét), Szakolczai Ist- vánné Benkő Ilona (Kecskemét), Szí­jártó Pál (Kecskemét), Sándor Tibor- né Horváth Rozália. Terézia (Kecske­mét), Sáringer Sándorné Szűcs Esz­ter (Kecskemét), Farkas Lajósné Kür­tösi Erzsébet (Kecskemét), Kovács Ti­bor (Kecskemét), Pápai Jenő (Kecs­kemét), Varga János (Kecskemét), Tí­már Mihályné Madi Eszter (Izsák). Madácsi István (Kunszentmiklós). Pesti Jánosné Taskó Klára (Kerek­egyháza), Bencze Józsefné Farkas Ilo­na (Kecskemét), Romanecz“ János (Kecskemét), Bognár Anna Márta (Bu­dapest VIII.), Molnár Béla (Lajosmi- zse), Kiss Rozália (Kecskemét), Mol­nár Lajos (Kecskemét), Kovács Lász­ló (Kecskemét), Deák Józsefné Kiri Erzsébet (Kerekegyháza), Nagy Jó­zsef (Kecskemét), dr. Sárkány Imré- né Guoth Irma. (Kecskemét), Bánhidai Gyula Jánosné Szántó Melinda Klára (Kecskemét), Beke József (Kecske­mét), Tar Gábor Tihamér (Tiszaföld- vár), Varga Sándorné Faragó Mag­dolna (Kecskemét), Farkas Mihály (Kecskemét),. Vlncze Károlyné Szűcs Eszter Mária, Kalocsai József (Kecs­kemét) , Kiss Ferencné Zellei Mária (Kecskemét). KISKÖRÖS HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK (október 26-ától, november 1-jéig anyaköny- vezettek): Kuti György és Tompái Gyöngyi, Szlama János és Péntek Éva. MEGHALT: Dulai János (Kiskőrös). EMLÉKMŰSOR, TALÁLKOZÁS A VOLT NÖVENDÉKEKKEL Huszonöt éves a bácsalmási nevelőotthon 1962 decemberében nyitotta meg .kapuit a bácsalmási nevelő­otthon. Az egykori nemesi kú­riában, majd bírósági és fogda­épületben egészen 1983 elejéig elég nehéz körülmények között zajlott iaz élet, mígnem megkez­dődött az alaptól a tetőig terje­dő nagy korszerűsítés, ami a kö­zelmúltban fejeződött be. Gazda­godott a felszerelés is, színes te­levíziókkal, számítógépekkel. Az intézmény egyszerre kilenc­ven, három és tizenhat év közöt­ti állami gondozott gyermek ott­honául szolgál. A fiúk és leányok a helybeli óvodába, illetve álta­lános iskolába járnak. A nevelő- otthon fennállása óta négyszáz- huszonhat gyermeknek adott át­meneti vagy végleges otthont. Eddigi lakóik közül tizenhármán HÉTVÉGÉN IS NYITVA Rendezvénysorozat 0 Értékes ezüst övvcrgték. Kecskeméten, a Katona József Múzeumban november 9-én, hét­főn délután négy órakor Révész László régész tart előadást a honfoglaló magyarok rangos, bod­rogközi temetőjéről, amelyet Ka­roson tárt fel. A tavaly megkez­dett ásatásökon eddig 61 sír ke­rült elő. Az itt eltemetettek rang­járól használati tárgyaik, éksze­rek váltanák. A temető érdekessége, hogy olyan középiskolát, százharminchárman pedig szakmunkásképzőt végez­tek. Négyen tanultak tovább fel­sőfokú oktatási intézményben, hárman pedagógusok lettek. Ezek persze csak száraz adat­tok, amelyek fontosak lehetnek ugyan, de a lényegről, az ott dol­gozók küzdelmes munkájáról^ s mindarról, ami az ott élő gyer­mekeknek az otthont, a családot jelenti — vajmi keveset szólnak. Tegnap délután az intézmény .fennállásának negyedszázados évfordulóját ünnepelték Bácsal­máson. A Jurinovics Miklós Mű­velődési Központban az irodalmi színpad emlékműsora az elmúlt huszonöt év eseményeit elevení­tette fel. A programot énekszá­mok, bábjáték, tornabemutató, s a végén gúlagyakorlat színesítet­te. a pártházban tárgyak kerültek elő., amelyekből eddig csak néhány ismert a hon­foglaláskor! emlékanyagban, il­letve olyanok, amelyek teljesen egyedülállóak. Például az a szab- lyia, melynek markolatán a kéz ujjainiak csúszkálását megaka­dályozó pecek van. Értékes a kúp alakú lószerszámdísz is. Révész László előadásából sok­sok érdekesség megtudható még hétfőn délután. Ezután avatták a nevelőotthon­ban Papp János keramikusnak'a János vitéz jeleneteit megörökítő pannóját. Az ünnepségen Papesch László, a Bács-Kiskun Megyei Tanács művelődési osztályának vezetője mondott beszédet. A jubileum alkalmából az ott­hon életét megörökítő fotókból, valamint a legszebb kézimun­kákból, linómetszetekből kiállítás nyílt. Az ünnepségre hivatalosak voltak azok a szocialista brigá­dok is, amelyek anyagilag és er­kölcsileg támogatják a nevelő- otthon ifjú lakóit, s persze az egykori növendékek is, akik kö­tetlen beszélgetésen számoltak be arról, miként sikerült helyt állniuk az életben, azután, hogy innen kikerültek. H. K. E. RÖVIDESEN KAPHATÓ LESZ Az adóreform krónikája Adóreform 1987 — ezzel a sza­lagcímmel hagyta el a nyomdát, s a napokban már kapható lesz az' újságárusoknál a havonta megjelenő Pénzügyi Szemle leg­újabb száma, amely több mint 200 oldalon tartalmazza az új adózási formák előzményeit és január 1-jétől hatályba lépő sza­bályait. A folyóirat október— november—decemberi számának összevonásával növelték meg a terjedelmet, hogy teljes áttekin­tésben közreadják az Országgyű­lés szeptemberi, négynapos ta­nácskozásán elhangzottakat az általános forgalmi adóról és a magánszemélyek jövedelemadó­járól. Az elfogadott két törvény, valamint a végrehajtásukról in­tézkedő minisztertanácsi rende­letek szövegét is közlik a kiad­ványban. Helyet kaptak a gyűj­teményben gyakorlati témákat elemző olyan kommentárok is, amelyeket a Pénzügyminiszté­riumnak az adóreform előkészí­tésében közreműködött szakem­berei írtaik; egyebek között az ár- és adóreform elveiről és vár­ható hatásairól, összefüggéseik­ről a szociálpolitikával, a lakás­építéssel, a jogalkotással. NAPKÖZBEN Az árdrágító — Mennyibe kerül egy kiló fokhagyma? — Csak darabszámra adom. — Mi a szösz! — Kér belőle? . — Már hogyne. Tízet. — Tessék! Negyven fo­rint. ■ — Megmérhetem ?­A fejkendős, eladó néni a kecskeméti piaccsarnok­ban sanda pillantást vet rám, de aztán mutatja: ott a mérleg az asztalon. Tegyem rá a tiz fokhagy­mát. Huszonöt dekagramm — mondom neki. .— Annyi — állapítja meg ö is. — Akkor ez 160 forin­tos fokhagyma — tájékoz­tatom a minden valószínű­ség szerint viszonteladó nénit, aki' úgy lehet pár hete, napközben egyebet sem csinált, csak felvá­sárolta a Zöldért feleáron. nyolcvan forintért kínált . fokhagymáját, amelyből most tisztességtelen ha­szonra szeretne szert ten­ni. Anélkül, hogy kapálta volna egyszer is a dupla árért árusított fokhagymát. —i> Hát csak1 ennyit akar­tam, néni. Megmérni. Az ára érdekelt. Megtudtam. Nekem ez a hagyma eny- nyiért túl sok. Maga na­gyon ügyes(kedő)! Nem szól rá egy szót seih. Igaz, mit is mond­hatna? Ezzel az árral le- szerepel itt, a piacon. Hi­szen a zöldség-gyümölcs „ kiskereskedőknél sem több a fokhagyma 90—120 fo­rintnál, és ők legalább súlyra adják. \ K—I Megyénk az országos sajtóban Magyar Hírlap, 1987. november 4-ei szám: Medve Imola: | Program vagy beszámoló? Egy iskola választott igazgatót, de... (Az igazgatóválasztásról készített riport színhelye Kecskemét.) Szabad Föld, 1987. 45. szám: B. I.: Feldolgozás a nap huszon­négy órájában. (A Kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Ter­melőszövetkezet terményfeldolgozó bázisáról.) — Majoros Ti­bor: Borban az (i)gazság! (Beszélgetés a tajói pincészetben.) — Visszatekintő. (Szilády Áronról, akinek a nevéhez fűződik a I kiskunhalasi gimnázium kifejlesztése.) — Griff Sándor: A bé­kétlenség gyógyszere nem a bot. (Az összeállításban egy Ba­ján és egy Űrihegyen történt bűnügy is szerepelj — Menyhért Mészáros László: Diszkó próbaidőre. (A csávolyi diszkó ügyéről.) | Impulzus, 1987. 22. szám: Acsay Judit: Uniformizált ízléste­lenség. Bútorkatalógus. (A Bajai Blévisz termékéit pozitívan értékeli.). Napjaink, 1987. 11. szám: Gsizmadia Ervin: Helyi vezetés és I helyi öntudat. Beszélgetés A. Gergely András szociográfussal a kisvárosi létről. (A kiskunhalasi vizsgálatról.) A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Gázolás a gyalogátkelőhelyen Császártöltésen a Kossuth utcában november 2-án, este Németh István 34 éves helyi lakos (Marx K. u. 51.) személygépkocsijával há­tulról nekiütközött egy autóbusznak, amely közvilágítási lámpa alatt várakozott. Németh ittasan vezette gépkocsiját. Súlyosan megsérült. Kecskeméten, a Rákóczi út és Kurucz körút kereszteződésében no­vember 3-án délután Remitzky Zoltánná 41 éves budapesti lakos személygépkocsijával elütötte a gyalogátkelőhelyen áthaladó Karai József 59 éves kecskeméti lakost (Rákóczi u. 20.). . Karai Józsefet életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Lakókörzeti napok kezdődnek ma és tartanak vasárnapig a kecs­keméti III—IV. számú pártalapszervezet Budai utcai székházában. Az eseménysorozat megnyitóján Bodóczky László, a városi pártbi­zottság első titkára mond beszédet. Hasonló rendezvényről többször Is hallunk mostanában a nagy októberi szocialista forradalomra emlékezve. Péntektől vasárnapig 8—19 óra között kiállításon mutatják be az érdeklődőknek 11 kecske­méti kisiparos munkáit, néhány élelmiszertermelő üzem áruit és különböző tűzzománctárgyakat. Rendeznek kerekasztal-beszélgetést is a kiállító kisiparosokkal. Vasárnap délután — 15 órai kezdettel — szovjet és magyar házaspárok baráti találkozójával ér véget az ese­ménysorozat. HONFOGLALÓ MAGYAROK TEMETŐJE Kié lehetett a míves szablya? A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: űr. Gál Sándor Kiadja: a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Készült a Petőfi Nyomdában« Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Felelős vezető: Birkáé Béla vezérigazgató Telefon: 28-777 1987. XI. 5-én, megrendelés sorszáma: 74611 Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/A. 6001 Tclefon:-.27-611 Telexszám: 26-216 bmlvfi. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a mrlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj; egy nőnapra: 43,—' Ft, negyedévre: 129,— Ft, félévre: 258,— Ft, egy évre:. . 516,— Ft HU ISSN 0133-235x HÍREK* HÍREK ; I NAPTÁR 1987. november 5., csütörtök Névnap: Imre Napkelte: 6 óra 33 perc Napnyugta: 16 óra 23 perc Holdkelte: 15 óra 55 perc Holdnyugta: 6 óra 14 perc IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország területé­re ma estig: többnyire változóan, a reggeli órákiban még erősen féllhös idő lesz. Egy-egy kisefbfe eső valószínű. 'Hajnalban helyen­ként köd képződik. A többfelé élénk északi szelet a Dunántú­lon időnként erős széllökések kí­sérik. A várható legmagasabb nappali Hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoro­lógiai Főállomás jelenti: November 3-án Kecskeméten a kö­zéphőmérséklet 5,2 (az 50 éves átlag 7,3) a legmagasabb hőmérséklet 8,3 Celsius-fok -volt. Csapadék nem hul­lott. A nap nem sütött. Tegnap reg­gel 7 órakor 4,0, 13 órakor 11,2 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérsék­let 3,6 fok, a tengerszintre átszámí­tott légnyomás 1031,6 millibar — emel­kedő — volt. November ,3-án Baján a középhő­mérséklet 5,2 (az 50 éves átlag 8,0), a legmagasabb hőmérséklet 7,9 fok volt. Napsütés nem volt. Tegnap reggel 7 órakor 4,0, 13 órakor 8,8 fokot mér­tek. A legalacsonyabb hőmérséklet 3,8 fok, a tengerszlntre átszámított légnyomás 1031,7 millibar — emelke­dő — volt. Csapadék nyomokban hul­lott. Koszorúzási ünnepség Tegnap délután koszorúzási ünnepséget tartottak Kecskemé­ten, a munkás-paraszt hatalomért 1956-ban elesettek Kossuth téri emlékművénél. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után a kegyelet és a hála koszorúit helyezték el az emlékműnél a rendőrség pártbizottsága, a la­kókörzeti pártvezetőség, a Zo­mánc- és Kádgyár MSZBT-tag- csoportja és a hazánkban ideig­lenesen állomásozó szovjet ala­kulatok képviselői. A város sok dolgozója virágcsokrot hozott a megemlékezés alkalmából. A ko­szorúzási ünnepség az Interna- cionálé hangjaival ért véget. Kitüntetett újságírók ■ A nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulója al­kalmából tegnap a Parlament­ben kitüntetéseket iadtak át a sajtó dolgozóinak. A Petőfi Népe kollektívájából .Kereskedő Sándor főmunkatárs a Munka Érdem­rend arany fokozatát, Banczik István rovatvezető j és Czauner Péter munkatárs pedig a Kiváló Munkáért kitüntetést vette át Bányász Rezsőtől, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatalának elnökétől. SZALVAY MIHÁLY HONVÉDKOLLÉGIUM Szalvay Mihály nevét vette fel 1 szerdán Zalaegerszegen a Ma­gyar Néphadsereg 1985-ben meg­nyitott 7-es számú középiskolai honvédkollégiuma. Az ünnepsé­gen Nárai István altábornagy, honvédelmi miniszterhelyettes idézte fel és méltatta a névadó életútját. Szalvay Mihály (1899— 1955) a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő harcosa volt. A felszabadulás után jelentős részt vállalt a de­mokratikus hadsereg megszer­vezésében. Később honvéd altá­bornagy! rangban vezető katonai tisztségeket töltött be — mint ismeretes — Kecskeméten is. Ezúttal adták át a kollégiumnak a honvédelmi miniszter által adó- * mányozott zászlót. Az ünnepség Szalvay Mihály emléktáblájának leleplezésével és megkoszorúzá­sával fejeződött be. GÉPKOCSI-ÁTVÉTELI SORSZÁMOK 1987. november 3-án: Trabant Limousin Hycomat Budapest 1058 Trabant Combi Hycomat Budapest 308 • Trabant Limousin Spéciéi Budapest 10324 Debrecen 8773 Trabant Combi Budapest 3213 Debrecen 2761 Wartburg Standard Budapest- 2621 Debrecen 1368 Wartburg Spéciéi Budapest 3640 Debrecen 3041 — KITÜNTETÉSEK. A IX. Duna Menti FoJlklórfesativál si­keres megrendezésében végzett kiemelkedő munkáért a művelő­dési miniszter Szocialista Kul­túráért kitüntetésben része­sítette Szálak i Istvánt, Kalocsa Város Tanácsának elnökét, Tö­rök Jánost, a városi tanács mű­velődési osztályának főelőadó­ját, Papp Zoltánt, a Bajai Váro­si Tanács művelődési osztályá­nak főelőadóját. A kitüntetése­ket Geri István, a megyei ta­nács elnökhelyettese adta át. — Fognak a pizsamák. A KER- MI betiltotta az árusítást. A Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet ellenőrei megállapították, hogy a kínai importból származó Friendship márkanevű férfipi­zsamák, amelyek mintás felső­résszel és bordó nadrággal kerül­tek forgalomba, nemcsak mosás­kor engedik színűket, viselés közben is befoghatják példá­ul az ágyneműt. A kifogásolha­tó minőségű pizsamák árusítását a KERMiI megtiltotta. Az inté­zet felhívja a forgalmazó keres­kedelmi szervek figyelmét, hogy a Friendship pizsamák árusítá­sát haladéktalanul szüntessék meg, s a reklamáló vásárlókat kártalanítsák. — NYERTESEK. Az elmúlt hé­ten közölt keresztrejtvény meg­fejtői közül könyvutalványt nyertek: Pencz Kamilló, Izsák; Nagy József Csátalja; Székely László Újtelek és Mező Irén Kecskemét. Folyamatosság és meg­újulás a mai szovjet iroda­lomban — így summázhat­nánk a kétszeres József Attiia-díjas költővel, a szovjet líra érzékenyhangú fordítójával, Rab Zsuzsával folytatott beszélgetésün­ket, melyet a negyedik ol­dalon közlünk. Ugyanitt koncertnaplóval jelentke­zünk. Az ötödik oldalon a Kecskeméti Zöldségter­mesztés! Kutató Intézet Fejlesztő Vállalat főigaz­gatójával készült interjú­ból megtudhatjuk, milyen Wartburg Spéciéi tolótetős Budapest 10416 Wartburg Tourist Budapest 2063 Debrecen 1533 Skoda 105 S Budapest 11522-Debrecen 8790 Skoda 120 L Budapest 27332 Debrecen 15234 Lada 1200 Budapest 47647 Debrecen 34141 Lada 1300 S Budapest 19573 Debrecen 15474 Lada 1500 Budapest 15354 Debrecen 11770 Lada Combi Budapest 10808 Debrecen 5473 Moszkvics Budapest 384 Debrecen 293 Polski Fiat 126 P Budapest 1857 Debrecen 1713 FSO (Polski Fiat) 1500 Budapest 6958 Dácia Limousin Budapest 5333 Debrecen 5896 Dacia Combi Budapest . 2605 Debrecen 2845 Dacia TLX Budapest 12063 Debrecen 2552 Zastava Budapest 18292 Volga Limousin Budapest 1297 Volga Combi Budapest 1113 költségtakarékossági in­tézkedéseket tettek, egy képösszeállításban pedig bemutatjuk a rémi progra- ■ mozott cslbegyárat. I MŰSOR 1987. november 5-én, csütörtökön KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZlNHAZ Este 7 órakor: JPYGMALION. Bér­letszünet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 9-én, hétfőn 19 órakor: KAPOSVÁ­RI KABARÉ. A Kaposvári Csiky Ger­gely Színház előadása. Figyelem! 16-án, hétfőn Hofi Géza I. előadása 16.30 órakor kezdődik. A jegyek visszaválthatók Vagy érvé­nyesek. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: A KICSI KOCSI LEG­ÚJABB KALANDJAI. Sz.f mb., ame­rikai filmvígjáték. Árpád mozi: fél 4 órakor: A FE­KETE TOLLÜ FEHÉR MADÁR. Sz., szovjet film. háromnegyed 6 és 8 óra­kor: A SÁRKÁNY KÖZBELÉP. Sz., amerikai—hongkongi film. 14 éven fe­lülieknek. Otthon mozi: délelőtt 10, fél 6 és fél 8 órakor: A HÉT MESTERLÖVÉSZ. Sz., amerikai film. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: JÉGKIRALYNÖ. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél U órakor: SZÉPLÁNY AJÁNDÉKBA. Sz., mb., francia—olasz fllmvígjáték. 14 éven felülieknek. Központi mozi: 6 és 8 órakor: BE­CÉZŐ szavak. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek. BÁCSALMÁS Árpád mozi: 5 és 7 .órakor: TEX ÉS A MÉLYSÉG URA. Sz., mb., olasz ka­landfilm. 14 éven felülieknek. KALOCSA Otthon mozi: 4, 6 és 8 órakor: BAL­FÁCÁN. Sz., mb., francia filmvígjű- ték. KISKÖRÖS Petőfi mozi: 6 órakor: VEZEKLÉS. Sz., kétrészes szovjet film. 14 éven felülieknek. KISKUNFÉLEGYHÁZA Szakmaközi művelődési ház: 5 és 7 j órakor: A HALOTT EMBER LEVE- | LEI. Sz., szovjet film. 14 éven felü- 9 lieknek. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 órakor: BESZÉLŐ | KÖNTÖS. 6 és 8 órakor: HOL VOLT, j HOL NEM VOLT. Magyar film. 14 éven * felülieknek: TISZAKÉCSKE Az Arany János Művelődési Köz- j pontban: 3 és 5 órakor: FILMKLUB, \ 7 órakor: KÉT VÁLASZTÁS MAi, ! GYARORSZÁGON. Magyar film. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom