Petőfi Népe, 1987. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-15 / 243. szám

DECEMBERBEN PETŐFI NÉPE Virágkiállítás Kecelen Százhúsz éve, 1867. október 15- én született Sipeten (Románia). Barin Mihsa. Kiskunfélegyházán a MÁV-fütöház vezetője volt. Mint szervezett munkás, a vas­utasak szakszervezetének tag­jaként tevékenykedett. 1919-ben aktív szerepet játszott a forrada­lomban. A Tanácsköztársaság le­verése után, 1920. május 29-én, a Héjjas-különitmény tagjai la­kásáról elhurcolták, majd május 30-ára virradó éjjel a városhoz közeli kukoricásban kivégezték. A Kiskunfélegyházi Közlöny című helyi lap június 20-ai szá­mában írja: „... a kecskeméti út mentén az egyik kukoricaföldön a kutyák egy férfi hulláját ka­parták ki. A járókelők értesíté­sére a rendőrség a hullaházba szállította, ahol az eltűnt Barta Miksa fűtőházi főnököt ismerték fel benne. Az orvosok megállapí­tása szerint Barta Miksát agyon­verve földelték el". A kiskunfélegyházi vasútállo­más dolgozói a Tanácsköztársa­ság 40. évfordulóján márvány- táblán örökítették meg emlékét. HHHH Dunaiszky László szobrász- művész 1822. október 15-én szü­letett Pesten. Képzőművész hajlamait apja irányításával kezdte bontakoztat­ni, majd 1858-tól a müncheni akadémián Schwanthaler tanít­ványa volt. Ezt követően éveken át Bécsben tanult, onnan Olasz­országba ment, s csak 1863-ban tért végleg haza. Elsősorban emlékszobrokat ké­szített. Alkotója volt többek kö­zött a régi Nemzeti Színház több szobrának, és számos portré- és épületdíszitő szobra áll ma is Bu­dapesten. Kecskeméten 1861. má­jus 20-án avatták fel a vasútál­lomás előtti parkban — Gyulay Pál, Szigligeti Ede, Egressy Gá­bor és sok ezernyi ünneplő je­lenlétében — Katona József-szob- rát. A város első Katona-szobra, mint Dunaiszky alkotásainak többsége is klasszicizáló stílus­ban készült. Budapesten hunyt el Dunaiszky László 1904. július 3-án. Hatodik alkalommal rendez­nek az idén virágkiállítást és-kö­tészeti versenyt a keceli általá­nos művelődési központban. A december 4—6. között sorra ke­rülő eseménysorozatról tegnap Budapesten, az újságíró-szövet­ség székházéban tájékoztatták a sajtó képviselőit a szervezők. Mint elmondták, az idén meg­újulva, a korábbinál gazdagabb programmal várják a látogató­kat és magukat a kiállítókat is. Az ünnepek előtti időpont szin­te kínálja, hogy a virágok mel­lett mást is nyújtsanak: színes népművészeti vásár, a helybeli néptáncegyüttes fellépése, Vin- cze László festőművész kiállí­tása egészíti ki a fő látványossá­got, a virágbemutatót. A hagyományoknak megfele­lően pénteken szakmai nappal NAPKÖZBEN Pénztárca és egészség kezdődik a rendezvény. Az or­szág kertészeti szakiskoláinak tanulói virágkötészeti versenyen mérik össze tudásukat. Magát a virágkiállítást, melyen a környék és a távolabbi tájegy­ségek magántermelői és a virág- termesztésiben élenjáró nagy­üzemek mutatják be termékeiket. Pozsgay Imre, a Hazafias Nép­front főtitkára nyitja meg. Ott lesz Kecelen a Rozmaring, az Óbuda, a Csepeli Duna Termelő­szövetkezet. Eddig tucatnyi ha­zai magánkertész jelezte részvé­teli szándékát, és a rendezvény nemzetközivé bővül négy holland és két osztrák kiállító részvételé­vel. A helyszínen működd posta- hivatal alkalmi bélyegzéssel örökíti meg az eseményt. Shogy A vásárlóknak föltűnik mosta­nában: több a zsírszegény te] és tejtermék a boltokban, mint aze­lőtt. Tagadhatatlan, hogy a kenyér melletti legfontosabb élelmisze­reinkből a kínálat észrevehetően megváltozott az utóbbi Időben. A tejipari vállalatok, korszerűbb gyártás révén és Javítva egymás közti munkakapcsolatukat, .a la­kosság ellátása érdekében újabb termékekkel próbálják megnyer­ni a fogyasztókat az egészsége­sebb táplálkozásra. Ennek számos jelét tapasztaljuk. Talán elég csak a különböző Ízesítésű vajkrém­re és joghurtra gondolni. Egy idő óta tovább módosult a tejipar kínálata. Ez abból Is ész­revehető, hogy az üzletek hűtő­pultjainál hosszabban Időznek a vásárlók. Melyiket vegyem? — ezt a kérdést mérlegelik az elté­rő zsírtartalommal és ennek meg­felelően más csomagolásban for­galmazott áruk láttán. Kék zacskós, fél liter sovány tej, 1,5 százalék zsírtartalommal: 3,40 forint. (Ha rendelne ebből a fajtából elegendő literest Is a ke­reskedelem. ázt " jutányosabban. 6 forint 40 fillérért megvehetnénk.) A 1,2 százalékosat, megkülönböz­tetésül. piros feliratos tasakok- ba töltve értékesítik, persze vala­mivel többért. Ám a zsirdúsabb tejet kedvelők sincsenek kire­kesztve a vásárlásból. Ok a 2,0 százalék feliratot keresik a zacs­kókon. A tejföllel Is hasonló a hely­zet, azzal a különbséggel, hogy ebből kétféle zsírtartalmút bo­csátanak forgalomba. »Soha ne legyen ennél roaa- szebb az ellátás ezekből az élel­miszerekből !’• Még most la a fü­lembe csengenek az egyik ÁBC- áruház vezetőjének szaval. Arra célzott, hogy a tej és tejtermé­kek magasabb vagy alacsonyabb zsírtartalmától ő még nyugodtan hajtja le esténként a fejét. Egyéb­ként is, a megváltozott zsírtarta­lomtól a tej élvezeti értéke és fe­hérjetartalma változatlan marad, akár az olcsóbb, akár a drágább fajtát választjuk. A kérdés csu­pán az, hogy tegyünk-e enged­ményt az előbbivel, pénztárcánk és az egészségünk javára. Valószínűleg megéri. K — 1 ANYAKÖNYVI HÍREK KECSKEMET SZÜLETTEK: (1901. október S-étől o-áig anyakönyvezettek): Lasztovlcza Kitti (anyja: Kovács Katalin), Feke­te Lilla (Bánfi Julianna), Kajtár György (Kósa Klára), Csorba Beáta (Kása Irén), Faragó Melinda (Tóth Klára), Szabó Gizella (Fekete Gizel­la), Adám Sándor (Sztana Katalin), Szabó Alex (Deák Ildikó), Juhász Ta­más (Barna Anikó), Strausz Gábor (Agárdi Ilona), Kerekes Sándor (Var­ga Mária), Péli Edina (Szalai Erika), Luspai Hajnalka (Oláh Erzsébet), Angell Adrienn (Wledner Mária), Szappanos Éva (Tóth Éva), Tóth At­tila (Lakatos Mária), Kelő László (Ku- rucz Erzsébet), Bodor Edina (Adám Anna), Lengyel László (Márton Zsu­zsanna), Tonté Brigitta (Horváth Edina), Csonka Éva (Tompa Erika), Balogh Zsófia (dr. Balázsi Margit), Péntek Máté (Nacsa Katalin), Rácz Dániel (Tamás Gizella), Jekkel Csa­ba (Kiss Márta), Juhász István (VI- rágh Erzsébet), Kovács József (Ko­vács. Katalin), Tóth Csaba (Réfl Te­rézia), Török Nikolett (Kósa Zsu­zsanna), Gál Orsolya (Csipák Etel­ka) . Kői Tibor (Horváth Mária), Fa­ragó Gábor (Vékás Anikó), Nagy El­vira (Deák Ildikó), Dóczl-Szabó Em­ma (Füvest Emma), Tóth Nikolett (László Margit), Soltész Anita (He­gedűs Mária), Antal Nikolett (Kovács Katalin), Stégner Mónika (Sike Má­ria), Kovács Sándor (Kelemen Zsu-' zsanna), Mányoki Ferenc (Németh Éva), Bénkővári Máté (Nagy Julian­na). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: (októ­ber 9-én és 10-én): Jávorka Endre és Mák Éva, Bak Mátyás és Német Ró­zsa. Madari Sándor és Biró Sára, Laczkó István és Rendek Anna, Er­szény György és Virág Mária, Beré- nyl Tamás és Pusztai Mónika, Bu- kovszki Tibor és Ország Márta, Sza­bó János és Trepák Márta, Dányi Fe­renc és Juhász Hona, Tokai János és Illés Mária, Halász László és Kósa Erzsébet, Széchenyi Imre és Forczek Anita, Radványi László és Mészáros Mária, Hamza Ákos és Nagy Edina. MEGHALTAK: (október 2-ától S-álg anyakönyvezettek): Bálái Antalné Tarjányi Erzsébet (Kecskemét), Fel földi János (Kecskemét), Csonda Lász ló (Izsák), dr. Formándy Vilmo (Baja), Bende József (Kecskemét] Guth Józsefné Bodor Terézia (Kecs kémét). Pataki Józsefné Nagy Ilona (Kecskemét), Szigetfü Gábor (Tass) Kókal Mihály (Kecskemét), Tatá Mihály (Kecskemét), Bednárik Jó zsefné Kasza-Kovács Etelka (Kecs kémét). Lázár Sándor (Kecskemét) Dakó Zoltán (Kecskemét), dr. t)r dög István (Kecskemét), Kereszté József Antal (Kecskemét), Selmecz Józsefné Tóth Erzsébet (Kecskemét) Szabó Ferenc (Kerekegyháza), Ma joros Károly (Kecskemét), Szabó Pá (Orgovány), Dezső Rozália (Szabad szállás), Herédi-Szabó Péter (Izsák) Vári Sándorné Szabó Mária (Kecs kémét), Madari Mihályné Hévízi Ro zália (Kecskemét), Dobosi Jáno (Lajosmlzse), Farkas Ferenc (Kecs kémét). Fehér Csaba (Kecskemét) Halota Istvánné Sörös Anna (Kecs kémét), Bleszlty István (Bácsbokod) Sólyom Ferencné Jeronitzki Mária (Kerekegyháza), Lantos Mihály (Kecs kémét), Tóth Mihály (Kiskőrös), Tóth Mihály (Kecskemét), Mósberger Gyű láné Szabó Magdolna (Ballószög) Cseh Sándorné Rigó Erzsébet (Kecs kémét). Gál Dezsőné Tóth Luca (Kis kunfélegyháza), Burghardt Emiin Szabados Mária (Kecskemét), Kom játi Ferencné Balázs Julianna (Kecs kémét). Hájas Ferencné Kenderes! Erzsébet (Ladánybene). KISKOROS HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kiss János és Dóra Julianna, Kiss János és Bodrogi Anikó, Sári Miklós és Gu­bacsi Éva Katalin. MEGHALTAK: Szabó Andrásné Kardos Szidónia (Kiskőrös), Vékony Sándorné Kuszka Anna (Kiskőrös). Figyelmetlenül vezetett — súlyos sérüléseket okozott MŰSOR Baja külterületén, az 55-ös számú úton október 13-án dél­előtt Kettner István 56 éves já­noshalmi lakos (Szondi u. 64.) nem a látási viszonyoknak meg­felelő sebességgel vezette sze­mélygépkocsiját. Megcsúszott, el­veszítette uralmát járműve fe­lett és összeütközött egy vele szemben szabályosan közlekedő személyautóval. Az utóbbi, vét­len gépkocsi vezetője, Szabó Ko­csis László 39 éves kiskunhalasi FELHÍVÁS! Kecskeméten, a Petőfi Sándor utcában, az Uniiver-áruház előtti gya­logátkelőhelyen október 8-án egy bánná vagy bordó színű Lada 1200-as saerrtélygépkocsi elütött egy gyalogost, aki súlyosan megsérült. A gépkocsi vezetője megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhaj- tatt. A rendőrség kéri, hogy aki a balesetet látta, vagy az eddig is­meretlen gépkocsivezetőről bármilyen Információval rendelkezik, te­gyen bejelentést a .kecskeméti rendőrkapitányság közlekedési alosz­tályán. lakos (Bokányi Dezső u. 5—7.), valamint két utasa, Illyés István 33 éves kiskunhalasi lakos (Tán­csics M. u. 4.) és Kovács Katalin 25 éves kiskunhalasi lakos (Ku­ruc vitézek tere 4.) súlyosan megsérültek. A kiskunfélegyházi vasútállo­máson egy gyorsvonat elütötte a síneken figyelmetlenül áthaladó Miklós József 60 éves nyugdíjast, szegedi lakost. Az idős ember a helyszínen meghalt. KERÉKPÁRLOPÁSOK 1991. október 15-én, csütörtökön KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ (Az Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontban.) Este 7 órakor: LUXEMBURG GRÓF­JA. Apóczay Csere János-bérlet. KELEMEN LÄSZLÖ KAMARASZ1NHÄZ Este 1 órakor: PYGMALION. Tóth Árpád-bérlet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Figyelem: A mára hirdetett, Hein­rich Böllről szóló előadás az előadó betegsége miatt elmarad. Pótlása ok­tóber 29-én, 18 órakor lesz. Előzetes 16-án, pénteken, 18 órakor a Szovjet Déli Hadseregcsoport Művészegyüt­tesének fellépése. MOZI KECSKEMET Városi mozi: fél 4, háromnegyed 8 és 8 órakor: VISSZA A JÖVŐBE. Sz., mb., amerikai kalandfilm. Árpád mozi: fél 4 órakor: EGY ASSZONY VISSZANÉZ. Magyar film. Háromnegyed 8 és 8 órakor: ZORRÓ. Sz., olasz—francia kalandtilm. 11 ÍTAS£S^ HÍREK• HÍREK A rendőrség kéri azoknak a jelentkezését, akiknek 1987 júliusában kerékpárjukat ellopták. Nevezetesen: eltűnt egy versenyikerékpár Kecskeméten a Pákozdi csata utca 1—3. számú épületből, egy kemping- kerékpár —. melynek kormányán csomagszállító kosár volt —, a Szé­chenyi sétányon levő fodrászüzlet előtti biciklitárolóból, valamint egy ezüst színű kempingkerékpár az Akadémia körút 2®—30. számú ház­ból. Ez ügyben a kecskeméti rendőrkapitányság Kossuth tér 3. I. eme­let 105. számú hivatali helyiségében lehet bejelentéseket tenni. R. M. NAPTÁR-CEL.0­a legkisebbek se maradjanak élmény nélkül: amint a rende­zők elmondták, óránként Miku­lás-fogatokat indítanak, s a kece­li kocsikázás végén minden gye­rek ajándékot kap. Olasz festő kiállítása a bajai TK Galériában Bács-Kiskun olaszországi testvér­megyéjének, Modenának művészete korántsem ismeretlen már nálunk. Számos kulturális esfjnény szolgál­ta egymás hagyományainak, népmű­vészetének, zenei és képzőművészeti életének megismerését. E kapcsola­tok egyik letéteményese a bajai Eöt­vös József Tanítóképző Főiskola, melynek kiállítóterme szinte folya­matosan ad helyet rangos kiállítá­soknak. Adriano Boccaletti olasz fes­tőművész tárlatát tegnap délután nyitotta meg, nagyszámú érdeklődő Jelenlétében Kovács László főisko­lai docens, a művészeti-nevelési tan­szék tanára. Amint megnyitójában elmondotta, a festészetben sajátos hangvételű művész nem tekinthető realistának, képeinek álomvilága mégis közel - áll napjaink valóságához. Költői fel- szabadultság jellemzi: egy olyan ember világképével ismerkedhetünk meg, aki mélységesen humanista és elkötelezetten az igazság, az embe­riesség hive. A kiállítás létrejöttének külön érdekessége, hogy nagyban köszönhető a bárom évtizede Baján élő Berg Francesco erdőmérnöknek, aki lelkes szervezője a magyar- olasz kulturális kapcsolatok elmé­lyítésének. Adriano Boccaletti tárlata e hó 28- áig tekinthető meg. G. Z. Megyénk az országos sajtóban Pedagógusok Lapja, 1987. í 18—19. szám: (gy—): Be- í szélgetés pedagógusokkal. i Határozott program és szá- ! mos kérdőjel. (Az Ország- [ gyűlés utáni nevelőtes­tületi hangulatról nyilat- | kozik Madár István solti általános iskolai igazgató is.) a Szövetkezet, 1987. 42. í szám: Srankó István: „Nem fűtök tovább .. pl (Beszél­getés a fóliasátras zöldség- I termesztésről Érsek Jó­zsef felsőlajosi kertész- I szel.) — Vadas Zsuzsa: I Nem étel — műalkotás a halászlé. (A régi receptek | felkutatására rendeztek hal- főzőversenyt Érsekcsaná- don.) Otthon mozi: délelőtt 10 órakor: VISSZA A JÖVŐBE. Sz.. mb., ame­rikai kalandfilm. Fél 8 órakor: BA­RÁTOM IVAN LAPSIN. Sz., szovjet film. Fél 8 órakor: TUDOM, HOGY TUDOD. HOGY TUDOM. Sz.. mb., olasz film. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: A KISMALAC ÉS A FARKASOK. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: EGY Nö, VAGY KETTŐ. Sz.. mb., francia filmvigjáték. Központi mozi: 6 és 8 órakor: FOR­RÓVÉRŰ KÍSÉRTET. Sz.. mb., olasz filmvigjáték. BÁCSALMÁS Árpád mozi: 5 és 1 órakor: EL­LENCSAPÁS. Sz., szovjet film­KALOCSA Otthon mozi: 4. 6 és 8 órakor:HOL VOLT. HOL NEM VOLT. Sz., magyar film. 14 éven felülieknek. KISKÖRÖS Petőfi mozi: 5 és 7 órakor: BECÉ­ZŐ SZAVAK. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek. KISKUNFÉLEGYHÁZA Móra Ferenc Művelődési Központ: 6 és 8 órakor: MOST ÉS MINDÖRÖK­KÉ. Mb., amerikai film. 14 éven fe­lülieknek. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 és 7 órakor: NAP­LÓ SZERELMEIMNEK. Sz.. kétré­szes film. 14 éven felülieknek. TISZAKECSKE Az Arany János Művelődési Köz­pontban: 7 órakor: HÓBORTOS NÉP­SÉG. I. Sz., botswariai filmvigjáték. 1987. október 15., csütörtök Névnap: Teréz Napkelte: 6 óra 02 perc Napnyugta: 16 óra. 59 perc Holdkelte: 22 óra 48 perc Holdnyugta: 14 óra 24 perc IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország területé­re ma estig: Északkeleten csak lassan csökken a felhőzet és egy­két helyen, gyenge eső is előfor­dulhat, mérsékelt marad a lég­mozgás. Az ország többi részén általában kevés felhő, több órás napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok kö­rül várható. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoro­lógiai Főállomás jelenti: Október 13-án Kecskeméten a kő- zéphőmérséklet 12,1 (as 50 éves át­lag 11,0), a legmagasabb hőmérsék­let 14,8 Celslus-fok volt, 1,3 millimé­ter csapadék hullott. Tegnap reggel 1 órakor 9,8, 13 órakor 14,2 fokot mértek, a legalacsonyabb hőmérsék­let 8,9 Celslus-fok, a tengersziotre át­számított légnyomás 1013,9 mllllbsr — emelkedő — volt. Október 13-án Baján a középhőmér- aéktet 10,4 (az 50 éves átlag 11,5), *a legmagasabb hőmérséklet 16,4 fok volt. Tegnap reggel 1 órakor 1,2, 13 órakor 11,2 Celslus-fokot mértek, a legalacsonyabb hőmérséklet 1,2 cel­slus-fok, a tengerszlntre átszámított légnyomás 1014,5 millibar — emelke­dő — volt. — Szépségápolás. A kecskemé­ti Alföld Áruházban mától há­rom napon át a Héli a—<D-család 24 tagjából rendeznek a Tisza Fü- szérttel közösen bemutatót és vá­sárt. Ez alkalommal ingyenes szaktanácsadást és kozmetikai kezelést kérhetnek és kapnak a nők. Kipróbálhatják a legújabb sorozatot, a tokaji aszús kozme­tikumokat is. GÉPKOCSI-ÁTVÉTELI SORSZÁMOK 1987. október 13-án: Trabant Limousin Hycomat Budapest 960 Trabant Combi Hycomat Budapest 235 Trabant Limousin Speciál Budapest 10174 Debrecen 8088 Trabant Combi Budapest 3097 Debrecen 2677 Wartburg Standard Budapest 2329 Debrecen 1514 Wartburg Speciál Budapest 3548 Debrecen 2869 Wartburg Spéciéi tolótetős Budapest 10416 Wartburg Tourist Budapest 2057 •Debrecen 1446 Skoda 105 S Budapest 11427 . Debrecen 8790 Skoda 120 L Budapest 26952 Debrecen 15201 Lada 1200 Budapest 47601 Debrecen 34141 Lada 1300 S Budapest 19394 Debrecen 15311 Lada 1500 Budapest 13354 Debrecen 11770 Lada Combi Budapest 10343 s Debrecen 5330 Moszkvics Budapest 384 Debrecen 244 Polski Fiat 126 P Budapest 1395 Debrecen 1365 FSO (Polski Fiat) 1500 Budapest 6864 Dacia Limousin Budapest 3052 Debrecen 5437 Dacia Combi Budapest 2605 Debrecen 2845 Dacia TLX Budapest 1842 Debrecen 2342 Zastava Budapest 18038 Volga Limousin Budapest 1297 Volga Combi Budapest 1113 — N AGY BARACSKAI HAL­NAPOK. A Nagybaracskai Hala­dás Tsz és a Kiskunsági Ven­déglátó Vállalat október 16—17 -18-án a kecskeméti Árpád sö­rözőben nagybaracskai holna­pokat rendez. A „menü” ékessé­gét, a halászlét Farkas Sobri Jós­ka mesterszakács, Magyarország örökös halfőzőbajnoka készíti. — A SZIVÁRVÁNY KISKUN­HALASON. Pénteken 20 órakor a Kiskunhalasi Általános Műve­lődési Központ sportcsarnokában koncertezik a jugoszláviai Szi­várvány együttes. A jugoszláviai magyar tánczenekarnak ez lesz az első magyarországi szereplése. (Gál István tudósítónktól.) — A felügyeletnélküli gyártás­ról és automatizálásról ren­dez kétnapos tanácskozást a Gép­ipari és Automatizálási Műsza­ki Főiskola — a MTESZ több tagegyesületével — október 16 —17-én Kecskeméten, a Szak­szervezeték Bács-Kiskun Megyei Tanácsának székházában. A sze­minárium pénteki megnyitója után Sós Gyula ipari miniszter- helyettes tart előadást A gép­ipari fejlesztés koncepciója a szerkezetátalakítás tükrében címmel. Ezt követően a résztve­vők szekcióüléseken ismerked­hetnek meg az automatizálás legújabb kutatás-fejlesztési ered­ményeivel, azok alkalmazási le­hetőségeivel. HAJNAL Vidéken tölt néhány napot a család. A kislány minden után érdeklődik. — Papa, miért kukorékol­nak olyan korán a kakasok? — Tudod, kislányom — vá­laszol a papa. — Sietniük kell, ha van valami mondanivaló­juk, mert azután fölébrednek a tyúkok is. KITÜNTETÉS A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa Fábri Zoltán, háromszoros Kossuth-dijas filmrendezőnek, a Színház- és Filmművészeti Főis­kola egyetemi tanárának, a Ma­gyar Népköztársaság kiváló mű­vészének kimagasló művészi te­vékenysége elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából a Ma­gyar Népköztársaság Rubinok­kal Ékesített Zászlórendje kitün­tetést adományozta. A kitünte­tést Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke szerdán adta át. Jelen volt a kitüntetés átadásá­nál Köpeczi Béla művelődési mi­niszter és Knopp András, 32 MSZMP Központi Bizottságá­nak osztályvezető-helyettese. Üj lakók a Vadaskertben I A pécsi állatkertből szállított csereálUtak, imosőmedvéék még gyanakodva szemlélik új helyi­ket. 4 A Szovjetunióból vásárolt, re­pülővel érkezett mókuspár hamar megszokta la kecskeméti Vadu­kért levegőjét. Felvételünkön ezért csak az egyik lomposfarkú látható, sőt — fürgesége miatt — öt is nagy nehezen isikerült len­csevégre kapni. KáWI ür mm ifi­JLím a Sárkányrepülő Bácsalmáson A Bácsalmási Állami Gazdaság * napokban vásárolt a Hódgép Vál­lalattól egy sárkányrepülőt. A gépet a napraforgó-termelési rendszer partnergazdaságai is Igénybe vehe­tik. Jövőre már jól kiegészítheti az AN—2 mezőgazdasági repülőgép mun­káját. A sárkányrepülő rendkívül al­kalmas a nagy táblák növényállomá­nyának szemlézésére. A növénybe­tegségek időbeni felderítésével a kör­nyezetkímélő növényvédelmet b szolgálja. A gazdaság megállapodást kötött ai MHSZ bajai sárkányrepülő szakosz­tályával, mely szerint saját szakem­bereik közül képezik ki a pilótákat. Ezenkívül Bácsalmás és környéke fiataljainak bevonásával önálló sár­kányrepülő szakosztály létesítését tervezik. — KALÁKA-KONCERT. Kecs­keméten; a Szalvay Mihály Út­törő- és Ifjúsági Otthonban hol­nap 18 órakor koncertet tart a Kaláka' együttes felnőtteknek. — Gyere velünk! túra indul Bajáról. A KISZ Bajai Városi Bizottsága nyílt túrát szervez a Mecsekbe, novémber hetedikén, szombaton. Gyülekező: 6.50 óra­kor, a bajai vasútállomáson. A résztvevők három útvonalon tú­rázhatnak. A célállomás: Pécs- várad. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Baján, Martonosi Attilánál a 11-411 U-es, valamint Takács Miklósnál a 11-376-os te­lefonszámon. október 30-áig. Holnapi lapszámunkból J A negyedik oldalon írunk a Kiss Áron (Magyar Játék Társaság céljairól, valamint a kunbajai moziról. Ugyan­itt közöljük az orvosok, gyógyszertárak hétvégi ügyeleti rendjét. Az ötödik oldalon olvashatunk arról, hogy miért emelkednek a ' lakásárak. Itt kap helyet az az interjú Is, amelyet mun­katársunk 'i a kecskeméti Petőfi Nyomda termelési- osztály-vezetőjével készí­tett a számitógépes kísér­letről. A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Gál Sándor Kiadja: a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preíszingér András igazgató Készült a Petőfi Nyomdában, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató Telefon: .28-777 1987.. X. 15-én, megrendelés sorszáma: 74181 Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/A. 6001 Telefon: 27-611 Telexszám: 26-216 bmlv h. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. * Ft, lapki ■ Előfizetési díj: egy nőnapra: 43,- negyedévre: 129,- félevre: 258,­egy evre: HU ISSN 0133 -235x 516,­Ft, Ft, Ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom