Petőfi Népe, 1987. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-24 / 251. szám

Bács-Kiskun megyei krónika 1987. október 17-étől 22-éig Százöt éve ■született Sió­fokon és Pá­rizsban halt meg Kálmán Imre (1882— 1953) világhí­rű magyar operettkom­ponista, zene­szerző. Egy ideig joghallgató volt, majd a Pesti Napló zenereferen- se (1908-ig). Endre és Johanna című szimfonikus költeményét a Filharmonikus Zenekar mu­tatta be, s 1907-ben elnyerte Bu­dapest főváros Ferenc József- díját. 1938-ig Bécsben élt, majd Párizsban, s 1940-ben az Egyesült Államokba emigrált. 1945-től is­mét Párizsban élt. Első nagy si­kerét a Tatárjárás című operet­tel aratta, a másodikat Cigány- prímás című müvével. Operett­jeit — kevés kivétellel — először Bécsben mutatták be. Nevéhez fűződik a Mórica grófnő, a Cir­kuszhercegnő, A montmartre-i ibolya című operett zenéje. Leg­híresebb és legnagyobb sikerű operettje a Csárdáskirálynő, melyre jellemző, hogy az ősbe­mutatót követően egyfolytában nyolcszázszor játszották, s a be­mutatótól számított első 20 év­ben csaknem 40 ezerszer került szinpadfa. Utolsó operettjét, az Arizona Ladyt csak halála után mutat­ták be, Bemben. Fölényes inven­ciója, áradó életkedve, dalíam- gazdagsága mellett operettjeinek magyaros koloritja biztosított óriási nemzetközi sikert a Kál- mán-műveknek. Felhívás • m rr r • a jovo évi SZOT-díjasok jelölésére A, SZOT titkársága felhívás­sal fordul az irodalmat, művé­szetet értő és szerető dolgozók­hoz, a szakszervezeti tisztségvi­selőkhöz és aktivistákhoz, mun­kahelyi kollektívákhoz, szocia­lista brigádokhoz, hogy tegyenek javaslatot az 1988. évi SZOT-di- jaik odaítélésére. A SZOT elnök­sége minden évben május else­jén SZOT-díjban részesíti a kí- • emelkedő eredményeket elért írókat, művészeket, tudósokat, közművelődési és közoktatási szakembereket. A szakszerveze­tek ezzel is kifejezik a mozga­lom céljaiért, szocialista kultú­ránkért elkötelezett alkotói tevé­kenység megbecsülését. SZOT-díjra javasolhatók az Irodalomban, a filmművészetben, a fotóművészetben, a sajtóban, a rádióban, a televízióban, a szín­házművészetben, a képző- és Iparművészetben, a zeneművé­szetben, a tánc- és artistaművé­szetben, valamint a társadalom- és a természettudományokban, a közoktatásban és a közművelő­désben, a munkahelyi nevelés­ben az utóbbi években, illetve életpályájuk során kiemelkedő si­kereket elért személyek, munka­csoportok és alkotóközösségek. SZOT-dij adományozható mai témájú, szocialista kultúránkat gazdagító, a munkásosztály, a dolgozó nép életét tükröző ma­gas színvonalú alkotások létre­hozóinak, a- dolgozók világnéze­tének, érzésvilágának alakításá­ban, esztétikai élményeinek gaz­dagításában kitűnt előadóművé­szeknek, a tudományos és a köz­életi tevékenységben kitűnt tu­dós személyeknek, a közművelő­désben és a közoktatásban ki­emelkedő eredményeket elért szakembereknek. A SZOT titkársága kéri az alapszervezeteket, hogy javas­lataikat 1987. november 30-áig küldjék el az iparági-ágazati szakszervezetek kulturális, agi- tációs és propagandaosztályára. A szakmaközi művelődési intéz­mények, valamint a művelődés- politika irányításában, végre­hajtásában érintett megyei és fővárosi állami, társadalmi szer­vek ugyancsak eddig a határidő­ig juttassák el javaslataikat a szakszervezetek megyei taná­csához, illetve a Szakszervezetek Budapesti Tanácsához. SZOMBAT: Szövetkezeti páva­körök és népzenei együttesek két­napos területi bemutatója kezdő­dött Kiskőrösön. HÉTFŐ: A Szövetkezetek Nem­zetközi Szövetsége Központi Bi­zottságának budapesti tanácsko­zására érkezett külföldi szakem­berek egy csoportja Kecskemét­tel ismerkedett. — Megkezdődött a pályaválasztási hónap rendez­vénysorozata a megyében. — Ki­állítást nyitottak a Zrínyi Kato­nai Kiadónál megjelent művek­ből a Kecskeméti Helyőrségi Klubban. KEDD: A Koreai Munkapárt Központi Bizottságának hazánk­ban járt küldöttsége Hvan Dzang Jopnak, a KB titkárának vezeté­sével megyénkbe látogatott. — Baján ünnepi tanácsülésen emlé­keztek meg a város felszabadulá­sának 43. évfordulójáról, és em­léktáblát avattak a Magyar Kom­munista Fért Bács—Bodrog roe- . gyei bizottsága alapításának 40. évfordulóján. — Az Országos Természetvédelmi Hivatal, vala­mint a megyei párt- és tanács- vezetők feladategyeztető megbe­szélése Kecskeméten. SZERDA: Kecskeméti szakszer­vezeti bizalmiak várospolitikai fóruma a tanácSháza dísztermé­ben. — A Magyar Posta és a megyei vezetőinek feladategyez­tető tárgyalása Kecskeméten. — Üj fogorvosi rendelőt avattak Városföldön. — Kiskőrös és Kis­kunfélegyháza közlekedés-bizton­9 NOVUS '87. címmel megyei találmányi és újítási rendezvénysorozat kezdődött a hét elején Kecskeméten, az SZMT székháziban. Ennek során számos érdekes szakmai napot és bemutatót tartottak. A ren­dezvénysorozat a jövő héten folytatódik. Felvételünkön a Kecskeméti Konzervgyár újítóinak mimikáit bemutató kiállítód! stand látható. ságáról tárgyalt a KBT megyei elnöksége. CSÜTÖRTÖK: A Szegedi Aka­démiai Bizottság' a kecskeméti városházán tartott ülést. — Him- pelmann Péter, a Népművészet mestere kiállításának megnyitója az SZMT Táncsics Mihály Mű­velődési Központjában. — A me­gye honismeret! aktivistái Kecs­keméten tanácskoztak. BÁCS-KISKUN—KRÍM Együttműködés az egészségügyben Együttműködési megállapodás aláírására, a megye egészségügyi ellátásának tanulmányozására szimferopoli egészségügyi szak­emberek érkeztek Bács-Kiskun- ba a szovjet—magyar barátsági hét megyei rendezvénysoroza­tával csaknem egy időben. Az orvosok és a szakdolgozók tapasztalatcseréjéről, a munka­látogatás okról, a tudományos értekezleteken való kölcsönös részvételről és a több témában való közös kutatómunkáról szó­ló előzetes együttműködési meg­állapodást tegnap írták alá a Bács-Kiskun Megyei Hollós Jó­zsef Kórház-Rendelőintézet és a szimferopoli 7. számú városi klinikai kórház vezetői. A részle­tes feladatokról évente álla­PIACI KÖRKÉP podnak meg. Kecskemét test­vérvárosának háromtagú kül­döttsége az egyhetes látogatás során több ízben folytatott szak­mai tanácskozást a megyei 'kór­ház szakembereivel, megismer­kedett a kórház szervezeti fel­építésével, és működésével, a Kecskeméti Család- és Nővédel­mi Tanácsadó tevékenységével. Megtekintették a Margaréta Szo­ciális Otthont és felkerestek egy körzeti és egy üzemorvosi ren­delőt. A küldöttség tagjait Ltt- tartózkodásuk alkalmával fo­gadta Hodossi Sándor, a megyéi pártbizottság titkára és dr. Geri István, a megyei tanács elnök- helyettese. A küldöttség hoínap utazik el a megyéből. T. M. i Arak Kecskeméten Karfiol 8—15 Karfiol 20—25 Paradicsom 10—14 Hagyma 13—14 (forint/kilogramm) Paprika 6—25 Fokhagyma 100—130 Elő csirke 54 Zöldbab 25—30 Retek (csomó) 3—6 Elő tyúk 48 Alma 8—15 Sárgarépa 12—15 Tej (liter) 10 Körte 10—40 Petrezselyem 20—22 Tejfel (liter) 70 Szilva 10—15 paradicsom 8—10 Túró 60—70 Szőlő 20—45 Paprika 9—15 Tojás (db) 2.20—2,80 Fokhagyma 80—100 Zöldbab 20—25 Burgonya 10—12 Szárazbab 50—70 Sárgarépa 8—12 Arak Burgonya 10—H Petrezselyem 15—20 Kiskunfélegyházán Sütőtök 50—60 Vöröshagyma 8—15 Alma 6—20 Héjas dió 50—60 Fejes káposzta 4—5 Körte 25—40 Dióbél 100—120 Kelkáposzta 5—6 Szőlő 25—35 Mák 80—90 Saláta (db) 4—6 Fejes káposzta 10—12 Túró 60 Karalábé 5—8 Kelkáposzta 8—10 Tojás (db) 2,80—3 A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Személygépkocsival telefonoszlopnak, ittasan Kunfehértó külterületén, az Előre Termelőszövetkezet szi­lárdburkolatú útján október 22- én, délélött Tosaki Márton 30 éves helyi lakos (II. kér. 65.) sze­mélygépkocsijával kisodródott az útkanyarban, az árokba haj­tott és egy telefonoszlopnak üt­között. Utasai közül Marancsik László 20 éves jánoshalmi lakos (Diófa u. 1.)' súlyos, Hradszki Ist­ván 52 éves kunfehértói lakos (VI. kér. 31.) könnyű sérülést szenvedett. Tosaki Márton itta­san vezette gépkocsiját, ezért vezetői engedélyét a helyszínen elvették. A Borota és Jánoshalma kö­zötti 5412-es számú úton ugyan­csak 22-én, délután Eres János- né 47 éves jánoshalmi lakos (Ár­pád u. 7.) személygépkocsijával elütötte az úttesten gyalogló Horváth István 40 éves borotai lakost (Csernák út 12.). Horváth súlyosan megsérült. A baleset oka: Éresné nem a látási viszo­nyoknak megfelelő sebességgel vezette gépkocsiját. Soltvadkerten, a Bajcsy-Zsi- linszky utca 8. számú ház előtt 22-én 18 órakor Varjú Sándor 18 éves helybeli lakos (Vágóhíd u. 9.) motorkerékpárjával nekiüt­között egy előtte kivilágitatianul álló pótkocsis teherautónak. Varjú — mint megállapították — nem a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel közleke­dett. Súlyosan megsérült. SZONDA Az elmúlt időszakban Bács- Kiskun megyében az alábbi sze­mélyeket vonták felelősségre ittas járművezetés miatt. (Záró­jelben közöljük a kiszabott bün­tetést és a járművezetéstől való eltiltás időtartamát.) Szabálysértésért: Németh Já­nos Kecskemét, Homok u. 14. (6000 forint, 6 hónap); Bokor Im­re Szabadszállás, Tisza u. 6. (5000 forint, 6 hónap); Fekete János Kecskemét, Március 15. u. 20. (5000 forint, 6 hónap); Ka­sza la Ferenc Kecskemét, Akadé­mia krt. 67. (5000 forint, 6 hó­nap); Baksa István Kecskemét, Mikes u. 11. (6000 forint, kerék­páros); Fokti István Kecskemét, Szarkás 356. (5400 forint, 6 hó­nap); Bende László Kecskemét, Cédulaház u. 15/A. (5000 forint, 6 hónap); Kima Géza Kecskemét, Hoffmann J. u. 15. (5000 forint, 6 hónap); Molnár Ferenc Sándor Kecskemét, Mihó u. 2—4. (5000 forint, 6 hónap); Simon István Tiszakécske, Virág u. 90. (5000 forint, 6 hónap); Amler Sándor Kerekegyháza, Kölcsey u. 43. (5100 forint, 6 hónap); Fehér Mi­hály István Jakabszállás, IV. kér. 87. (5000 forint, kerékpáros); Oláh János Tiszakécske, Katona J. u. 33. (5000 forint, 6 hónap); Polgár Ferenc Tiszakécske, Ady E. u. 40. (5000 forint, kerékpá­ros); Szabó János Kecskemét, Nyíri u. 65. (5000 forint, 6 hó­nap); Dunai Sándor Kecskemét, Hoiíó u. 19/A. (9000 forint, 10 - hónap). MŰSOR 1987. október 24-én, szombaton- KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ (Az Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontban) Délután 3 őrakor: LUXEMBURG GRÓFJA. Honthy Hanna-bérlet. KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ Este 7 órakor: PYGMALION. Jacobi Viktor-bérlet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Figyelem I 26-án, hétfőn 10.30 és 14 órakor: HÓFEHÉRKE. Az Egri Har­lekin Bábszínház előadása, bérletes. ' MOZI KECSKEMET Városi mozi: fél 4. háromnegyed 6 - és 8 órakor: SCHIMANSZKY FEL­ÜGYELŐ. Sz., mb., NSZK-krimi. 14 éven felülieknek. Árpád mozi: fél 5 és fél 8 órakor: KELLY HŐSEI. Sz., kétrészes, mb.« amerikai film. Otthon mozi: délelőtt 10 és fél 6 órakor: TEX ÉS A MÉLYSÉG URA. Sz., mb., olasz kalandfilm. 14 éven felülieknek. Fél 8 órakor: ZSARpLO ZSARUK. Sz., mb., francia filmvíg­játék. 14 éven felülieknek. Stúdiómozi: 8 órakor: TEA ARCHI- MEDESZ HAREMEBEN. Sz., francia film. 14 éven felülieknek. Mesemozi: fél 4 és háromnegyed 6 órakor: HAJNALBAN AZ UDVARON. Pajtásmozi: fél 4 órakor: AZ ARANYEMBER. Videomozl: 6 és 8 órakor: SÁTÁ­NI ÖTLET. Sz.. francia krimi. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: KICSORBULT TÖR. Sz.. mb., amerikai krimi. 16 éven felülieknek. Központi mozi: 6 és 8 órakor: FO­GADJUNK. Sz., mb., olasz filmvíg­játék. 14 éven felülieknek. Stúdiómozi: délelőtt 10 órakor: RI- GOCSÖR KIRÁLYFI. Sz., mb., cseh­szlovák film. 5 és 7 órakor: LON­DONI RANDEVÚ. Sz,. mb., angol kri- ' mi. 14 éven felülieknek. BÁCSALMÁS Árpád mozi: 3 és 5 órakor: AZ ASTERIX ÉS KLEOPATRA. Sz., mb., francia rajzfilm. 7 órakor: A HAR­MADIK FOKOZAT. Sz., NSZK-film. 14 éven felülieknek. KALOCSA Otthon mozi: 4, 6 ÓRA. Sz.. amerikai felülieknek. Stúdiómozi: matiné, kor: OZ, A CSODÁK CSODÁJA. KISKOROS Petőfi mozi: 5 és 7 órakor: AZ ÉN KIS FALUM. Sz., mb., csehszlovák film. 14 éven felülieknek. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4. 6 és 8 órakor: VISSZA A JÖVŐBE. Sz., mb., ameri­kai kalandfilm. KISKUNFÉLEGYHÁZA Nincs előadás. TISZÁK ECSKE Az Arany János Művelődési Köz­pontban:, 5 és 7 órakor: HOBORTOS NÉPSÉG. Sz., botswanai fllmvígjáték. 1987. október 25-én, vasárnap KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ (Az Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontban) Este 7 órakor: FÉLNÖTAS JOUR- DIN. A Zombori Népszínház vendég­játéka. KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ Este 7 órakor: PYGMALION. Bér­letszünet. i ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1£>.30 órakor: HARGITTAY GABOR COUNTRY MŰSORA. Előzetes November 3-án, kedden 19 órakor az Indiái tánc és zene világhírű mű­vészeinek műsora. MOZI A mozik műsora azonos a szomba­tival, kivéve: KECSKEMET Stúdiómozi: nincs előadás. Pajtásmozi: nincs előadás, BAJA Központi mozi: nincs előadás. BÁCSALMÁS Árpád mozi: nincs előadás. KALOCSA Stúdiómozi: nincs előadás. KISKŐRÖS Petőfi mozi: 3, 5 és 7 órakor: IN-. DIANA JONES ÉS A VÉGZET TEMP- LpMA. Sz., amerikai kalandfilm. 14 éven felülieknek. TISZAKÉCSKE Az Arany János Művelődési köz­pont: 5 és 7 órakor: ÉN A VÍZILO­VAKKAL VAGYOK. Sz.. mb., olasz filmvígjáték. és 8 órakor: 48 krimi. 14 éven délelőtt 10 óra­Hírek• hírek AZ ÜVEGES OTTHON ÜVEGEZ? Mindig is tudtam, hogy vannak otthonülős szakmákyde sohasem gondoltam, hogy az üvegesé is az. Gyermekkori emlékeim közé tar­tozik, amikor az utcánkban hangosan hirdették magukat a különfé­le szakmák képviselői, így például: a drótosok, üvegesek. Ügy látszik, ma már csak odahaza fogadják kuncsaftjaikat, egy lépést sem kí­vánnak tenni érdekükben. Valószínűleg jól megélnek így is. A közelmúltban kitört az egyik bérház bejárati ajtajának az üve­ge, és mi sem természetesebb — gondolták a lakók —, mint szólnak egy üvegesnek, aki kijön és a megadott méret alapján új üveget tesz bele. Nagyot csalódtak azonban, mert Kecskemét összes üvege­seit körbejárva (lehetnek vagy nyolcán), egyik sem vállalta a mun­kát. Azaz csak úgy lettek volna hajlandók üvegezni, ha az ajtót be­viszik a műhelyükbe. Ezt természetesen nem fogadhatták el, hiszen kissé komplikált lett volna leszerelni az ajtót, fuvarost fogadni és elszállítani. A költségekről nem is beszélve. Igazságtalan lennék, ha nem említeném meg, hogy az új üveg mégiscsak a helyére került — méghozzá a helyszínen! Az egyik kisiparos ugyanis hosszas győzkö- dés után megszánta a bérház lakóit... Akik már előre félnek attól, mi lesz, ha az épület tatarozásra szorul? . NAPTÁR 1987. október 24., szombat Névnap: Salamon Napkelte: 6 óra )5 perc Napnyugta: 16 ór 43 perc Holdkelte: 8 óra 24 perc Holdnyugta: 17 óra 09 perc IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország területére ma estig: Eleinte változóan fel­hős idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég és sokfelé, de fő­ként a Dunántúlon, várható eső. Napközben megélénkül a délke­leti, déli szél. A hőmérséklet «ko­ra délután 14 és 19 fok között va­lószínű. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoro­lógiai Főállomás jelenti: Október 22-én Kecskeméten a kö­zéphőmérséklet 12,8 (az 5Q éves átlag 9,4), a legmagasabb hőmérséklet 17,5 Celslus-fok volt. A nap 1,5 órán ke­resztül sütött. Tegnap reggel 7 óra­kor 8,9, 14 órakor 17,8 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 8,9 fok, a tengerszintre átszállított lég­nyomás 1021,9 millibar — süllyedő — volt. Október 22-én Baján a középhő­mérséklet 13,2 (az 50 éves átlag 9,9), a legmagasabb hőmérséklet 18,5 fok volt. A nap 0,5 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 7 órakor 11,4, 13 óra­kor 17,1 fokot mértek. A legalacso­nyabb hőmérséklet »11^2 fok, a ten­gerszintre * átszámított légnyomás 1021,2 millibar — emelkedő '— volt. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 43. já­tékheti lottónyeremények — a nyereményilleték levonása tatán — a következők; 5 találatos szel­vény nem volt, a 4 találatos szel­vényekre egyéniként 326 300 fo­rintot, a 3 találatos szélvényekre 1870 forintot, a 2 tálé latosokra 56 forintot fizetnek. (Emlékezte­tőül a nyerőszámok: 8, 59, 62, 76, 81.) — A CUKORBETEGEK sze­mészeti problémáiról beszél dr. Oláh Miklós osztályvezető főorvos'a kecskeméti diabetes- klub rendezvényén, október 27-én, kedden 17.30 órakor az Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontban!. Megyénk az országos sajtóban Narodne Novine, 1987. 42. szám: A délszláv szövetség elnökségé­nek bácsalmási üléséről. Gál Zol­tán: A közös célok közelebb hoz­nak bennünket egymáshoz. (Tu­dósítás Baja—Zombor testvérvá­rosi* tanácskozásáról.) Tölgyesi Gábor: A szántói klubélet, (m. d.): Hírek a Bácskából, (összeál­lítás.) gyors- és gépírók A magyar gyorsírók és gépírók őszi országos versenyének terü­leti elődöntőjét a napokban ren­dezték meg Kecskeméten. Az eredmények: Gyorsírásból első helyezést ért el 300 szótagos fokon Lestár Éva (kecskeméti városi pártbizott­ság), 250 szótagos fokon Dezsé- nyi Lászlóné (Dutép Vállalat), 200 szótagos fokon Gyimesi AI- bertné (Zöldségtermésztési Ku­tató Intézet Fejlesztő Vállalat). A gépírás első helyezettjei: bajnoki sebességi csoportban Ko­vács József né (megyei tanács), első sebességi csoportban H. Sza­bó Pálné (megyei tanács), a má­sodik sebességi csoportban az el­ső és második hely megosztva azonos teljesítménnyel Szent- györgyi Anna (Zöldségtermesz­tési Kutató Intézet Fejlesztő Vál­lalat) és Mészáros Anikó (Kis­kunfélegyházi Varga Jenő Köz- gazdasági Szakközépiskola) kö­zött. (temesl) ZOMBORI SZÍNÉSZEK KECSKEMÉTEN Vendégszereplés remekművel Bulgakov Moliére Úrhatnám polgárára épülő — hazánkban is játszott — remekművét, a Félnó- tás Jourdint mutatja be vasár­nap este 7 órai kezdettel a Zom­bori Szerb Népszínház az Erdei Ferenc Művelődési Központban. Napjainkban Csehov mellett kétségtelenül Bulgakov a leg­többet játszott orosz drámaíró. Különösen cselekményvezető ké­pessége, a valóságosnak és az el- képzeltnek egymásra vetítéséből adódóan is izgalmas légkört te­remtő tehetsége kelti fel a szín­házi emberek és <a nézők érdek­lődését. Az előadást Ljubomir Dras- kic rendezte, a főbb szerepeket David Tasic, Nadezda Bulatovic, Maja Mijatovic alakítja. A Zombori Szerb Népszínház társulata hétfőn Tökölön mutat­ja be a Maliériánát, azaz a Fét- nótás Jourdint. FOGADÓNAPOK A megyei tanács osztályvezetői — két kivétellel — hétfőn foga­dónapot tartanák. A személyzeti osztály vezetője kedden, az ipari osztályvezető pedig szerdán fo­gadja az ügyfeleket. A tisztségvi­selők közül Tohai László általá­nos tanácselnök-helyettest csü­törtökön lehet felkeresni. — Vásárnaptár. Vasárnap or­szágos állat- és kirakodóvásár lesz Hajóson és Kiskunhalason. Autóvásárra várják az érdeklő­dőket ugyanezen a napon Kis­kunhalason és Kecskeméten. HÉTFŐN HÉTKOR ismét jelentkezik a Kecskemé­ti Városi Televízió. Ezúttal a vá­rosi tanács legutóbbi üléséről, az árpádvárosi „garázsháborúról" tudósítanak. Bemutatják a Lut- her-udvar felújított részét és Himpellmann Péter festett búto­rainak kiállítását is. Megemlé­keznek Farkas István festőmű­vészről, születésének centenáriu­ma alkalmából. Közölnek sport­összefoglalót, a KSC-rTungsram, valamint a Dutép—Vasas röp­labdamérkőzésről, majd hírcso­korral zárják a műsort. — KÉPVISELŐI FOGADÓ­ÓRÁK. Dr. Südi Bertalan ország- gyűlési képviselő 28-án, szerdán Kisszálláson, 29-én, csütörtökön Kelébián, 30-án, pénteken pedig Jánoshalmán tart fogadóórákat. A képviselő mindhárom helyen a tanácsházán várja választóit, 8-.tól 12 óráig. HANGVERSENY A KODÁLY ISKOLÁBAN Ifjúsági bérleti hangverseny lesz hétfőn 18.30 órakor a kecs­keméti Kodály iskola dísztermé­ben. A műsorban Bach-, Tele­mann-, Purcell- és Ravel-művelc hangzanak el egyebek között. C Hétfői ^ ^lapszámunkból j Mit mondanak a kecske­méti művészek Katona Jó­zsef emlékházáról? Erről írunk a negyedik oldalon. Itt jelentkezünk a Sajto- posta rovatta) is. Az ötödik oldalon egyebek között be­számolunk a Szabadszállási Lenin Termelőszövetkezet­ben folyó újítások eredmé­nyeiről, az Ember és a munka című képes ripor­tunk pedig Kiskunfélegy­házán a Villamosszigetelő- I és Műanyaggyárban készült. Ugyanezen az oldalon egy másik írásunk a számítás- technikával foglalkozik. I ; A Magyar Szocialista Munkáspárt ■ Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Gál Sándor Kiadja: a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Készült a Petőfi Nyomdában, Kecskemét, Külső-Szégedi út 6. 6001 ’s Felélös vezető: Birkás Béla vezérigazgató Tefefon; 28-777 . 1987. X. 24-én, megrendelés sorszáma: 74181 Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/A. 6001 Telefon: 27-611 . • ‘ ' . , • ' Telexszám: 26*216 bmlv h. v,i' . V ^ .Terjeszti a Magyar Posta ■; 7lefizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. _ ...JapkéL_-_ Sőfizetési díj; egy hónapra: . 43. 1 negyedévre: 1*29, dfw-/ félévre: 258, ntegy évre: 516,­Uu 1SS1S £|33-235x Ft, Ft, Ft, Ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom