Petőfi Népe, 1987. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-26 / 200. szám

APR OHÍRDETESEK SUKGÖSEN eladó 62 m* 2-es„ 2 szobás, crkélyes lakás» Kiskunhalas» Kuruc vi­tézek tere 19. III. emelet. Érdeklődni Csipké u. 6. Ugyanitt eladó szekrény­sor» ülőgarnitúra» női ru­hák. ___________________66972 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó családi ház, Kecskemét» Petőfiváros. Pillangó u. 15. szám alatt (sarokház). Ér­deklődni Kecskemét, Czi- gány J. u. 6.» vagy Móric- gát, Alsó 45. Ma ró ti ék. _________________________3964 2 . SZOBA, összkomfortos családi ház eladó. Kiskun­halas, Kertváros, Gyöngy­virág u. 5. szám alatt. £r­<leklödni este._________67136 K ERTES családi ház eladó'. Baja, Lővy Sándor u. 9. ________________________667 Z SANA, IV. kér. 93. sz. alatti tanya, 1200 négyszö­göl területtel eladó. Villany van. Ugyanitt 12 kalapácsos daráló eladó. Érdeklődni Zsana, Kossuth u. 52. __1475 T ANYA eladó Balotaszál- láson. Érdeklődni Kiskun­halas, 22-890-es telefonon. ________________________67230 XKERGARAZS, 44 négy­zetméteres eladó. Kiskun­halas, Bocskai u. 6. Ér­deklődni Kuruc vitézek te­re 13. III. em. 86. 17 óra •után. ___________________1376 T ANYA eladó, Harkakö- töny, Kötöny 10. sz. alatt, valamint. Rekettyén, 5 hold kertészkedésre alkalmas földterület. Érdeklődni le- het a fenti címen. 1381 LAKÓHÁZ. 1200 négyszög­öl veteményes területtel együtt sürgősen eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas, Fel­sőöregszőlők _74.________1388 K ÉTSZOBÁS lakóépület eladó. Kiskunhalas, Alsó- öregszőlők 30/B. (Téglagyá­ron kívül.) Víz, villany van. _______________________1393 KISKUNHALASON, lakó­ház földterülettel eladó. Érdeklődni Alsóöregszőlők 212.DÓCZÍ._____________1397 K ISKUNHALASON eladó 1000 négyszögöl lucernás és 400 négyszögöl szőlő. Ér­deklődni Batthyány u. 9.-• 1420 OKTÓBERBEN beköltöz­hető nagy tanya eladó. Har- kakötöny, Kötöny 5. sz. alatt. Balogh Lajos. _____________1425 K ISKUNHALAS központ­jában, Eötvös u. 12. sz. alatt másfél szobás, fürdő­szobás lakóház, garázzsal, műhelynek megfelelő épü­lettel aladó. 1433 200 NÉGYSZÖGÖL terü­lettel kis ház éladó. Irány­ár 120 000,— Ft. Érdeklődni Mészáros Gáborné. Páhi, Vasút u. 59. 18 órától. ' _ _ _ 67156 ELADÓ Kiskunhalas, Gim­názium u. 9. sz. alatti la­kóház, építési lehetőség­gel._________________1402 L AKÓHÁZ . eladó. Kiskun­halas. Hunvadi u. 16. Ér­deklődni 14—13 óráig. ______1379 T ÖSERDÉT faházas nya­raló eladó. Kecskeméti te­lek. építési engedéllyel is érdekel, csereként meg­egyezéssel. Lakitelek, Tős- erdő. Cserebogár u. 5. Te­lefon 2J27-641.___________3969 K ECSKEMÉT. Zöldfa u. 45. alatti háromszobás csalá­di ház sürgősen eladó. Ér­deklődni egész nap. 3649 CSALÁDI ház eladó Kis­kunhalas, Gózon u. 53. Ér­deklődni 18 órától. _1356 K ISKUNHALAS, Tompa u. 24. sz. alatt kétszobás, fürdőszobás ház, 542 négy­zetméter területtel, gazda­sági épületekkel, állattar­tásra alkalmas helyen ela­dó. 1340 800 NÉGYSZÖGÖL szántó- terület, Kiskunhalason a Váczi bolt közelében ela­dó. Érdeklődni Szatmári Sándorné, Alsóöregszőlők 227.________■_________1461 T ELEK eladó építési enge­déllyel Kiskunhalas, Bat­thyány u. 53/A. Érdeklődni Hegedűs Istvánnál, Kecs­kemét, Kerkápoly u. 12. ............... 2757 BAJÁN, a hűtőház mö«ött 1500 négyszögöl föld. lakó- és melléképülettel eladó. Aiutótii József, Baja. Sza­badság u. 35.___________574 E LADÓ 32 négyzetméteres hobbiház, nagy gazdasági épülettel, 400 négyszögöl területtel, a Váci bolt mel­lett. Víz, villany van. Ér­deklődni Kiskunhalas, Szi­lády Aron u.. 58.______67673 K ISKUNHALASON, a ■KISZ-lakótelepen, Kun B. u. 16. számú ház eladó. Ér­deklődni szerdai napokon 15 óra után. ' 1326 KISKUNHALAS, Alsós Zál^ lás 292. sz. alatti tanya, 4316 négyzetméteres, méhész­kedésre, állattartásra al­kalmas területtel eladó. Viz, villany van. Érdeklődni Kiskunhalas, Széchenyi u. 49.______ 1464 E RSÉKCSANÁD Kun B. u. 14. szám alatti új tetőtér- beépitéses családi ház ela­dó. Érdeklődni a helyszí­nen.________________637 É RSEKCSANAD Hunyadi 91. számú új családi ház, nagy kerttel és gazdasági épülettel eladó._________652 92 6 NÉGYSZÖGÖL szőlő- gyümölcsös sürgősen ela­dó. Kiskunhalas, Gyöngy­virág u. 5. Érdeklődni este. , 67137 3 SZOBÁS, komfortos ta­nya eladó. Kiskunhalas, ín oka 88. sz. alatt._____1430 S ZEREMLÉN, Bajához kö­zel, tetőtérbeépítéses ker­tes családi ház eladó. Cím: Szabó László, Szeremle, Hunyadi u._32._________723 K ISKUNHALASON a tég­lagyár közelében,'a szociá­lis otthon felé vezető út mellett, Narancsik Károly- lyal határos 1084 négyszög­öl szőlő- és szántóterület bevetve, terméssel együtt, betegség miatt sürgősen eladó. Érdeklődni Széksós u. 21. sz. alatt a délutáni órákban.___________ 1260 K ÜLÖN bejáratú, belső házrész eladó. Kiskunha­las. Kalap u. 9/A. Érdek­lődni munkanapokon 18 óra után, szombat, vasárnap egész nap. 1422 ELADÓ Kecskeméten az 52-es számú főút mellett 800 négyszögöl telek. Ér­deklődni lehet Tóth István Kecskemét, Alsócsalános 40. _____________.________3841 B AJA, Alkotmány u. 3. családi ház, beköltözhetően eladó. Kállai. 674 LAKöHAz sürgősen el* adó. Kiskunhalas, Csalo­gány u. 12. Érdeklődni 17 —19 óráig. . ■______ 1481 • ‘KISKUNHALAS, Felsőöreg­szőlők 129. sz. alatti tanya eladó. Víz, villany van. _________________• 1488 K ISKUNHALAS, Kmeth’s". u. 5. sz. alatti lakóház el­adó. Érdeklődni 18—20 órá­ig. ____ ______ 1498 B AJÁN, piactéren üzlet- helyiség eladó. Érdeklőd­ni Baja, Jókai u. 9. Tel.: 12-117.____________. 638 2 SZOBA, konyha, spájz, melléképületekből álló vil­lannyal ellátott tanya el* adó. Gazdálkodásra alkal­mas. Irányár 350 000,— Ft. Ifj. Bíró Géza. Baja, ta­nya IV. kér. 79. _______683 mAt ételkén, József a. u. 15. számú családi ház, mel­léképületekkel. nagy kert­tel eladó. Kertészkedés­re. állattartásra kiválóan alkalmas. Víz, villany van. földgáz az udvarban. Ér­deklődni Kossuth L. u. 14. Csőkééknél. ____________737 B AJA, Csík u. 22. sz. ház nagy tetekkel eladó. Ér­deklődni Baja, Márton- szállási u. 8. vagy háziipa­ri szövetkezetnél. Molnár­aiénál.____________________683 DÁVOD, Fürst Sándor u. 29. szám alatti, két szoba, konvha. komfortos csalá­di ház kerttel eladó. Irány­ár 200 000.— Ft. Érdeklőd­ni Rákóczi F. u. 27. szám alatt, egész nap. __ 686 B ELVÁROSBAN üzlethe­lyiség eladó. Érdeklődni egész nap, Nagy Tamás, Baja, Tóth K^u. 26._ 687 ELADÓ Baja, Dózsa út 215. szám alatt, két családnak is megfelelő, felújított, kom­fortos, gázfűtéses családi ház, mely egy 3 szobás, garázsos (970 000,— Ft) és egy teljesen különálló ki­sebb 2 szobás (350 OOO;— Ft) részből áll. Kert nincs. A házrészek külön-külön és egyben is megvásárolha­tók. ___ ______ 67403 K ISKŐRÖS, Béke U. 87. SZ. alatt! házas ingatlan kész­pénz 4* OTP-hitellel na­gyon sürgősen eladó. 2250 DUNAÚJVÁROSI családi ház 155 négyszögölön 80 m2-es Összkomfortos, ipa­ri árammal. 25 m2-es ga­rázzsal, üzletközpontban, főútvonalon. másfél mil­lióért eladó. Érdeklődni egész nap. Vörös Hadsereg út 99. ___ 2067 F ONYÓDON vízközeiben eladó 176 négyszögöl te­lek. (Víz, villany, gáz az utcában.) Érdeklődni Hor­váth Imre, Fonyód, Szabad­ság u. 34.______________2052 3 SZOBÁS központi fűt£> ses. családi ház sürgősen áron alul. OTP-hitelátvál- lalással eladó. Érdeklődni szombat. vasárnap, Sü­kősd. Új u. 12. __________695 E LADNÁM, vagy elcserél­ném vaskút!, nagyméretű 4 szobás, kertes. 1589 m2-es nagvságű családi házamat bajai kisebb családi ház­ra. vagy 1.5—2 szobás föld­szinti lakásra. Cím: Vas­kút, Damjanich 138. sz. _____________701 D ECSI hegven a második dűlőben, főúttól 80 méter­re. 800 négyszögöl szőlő- terület eladó. Megosztva is. Víz. villany van. Ér­deklődni Czéh Mihály, Szekszárd, Vak-B. u. 1. ____________• ____ 704 E LADÓ IV. k. 75/C. számú", az öreg Terdik-féie.' ta- nva. Sok mellékénülettel. 3700 négyszögöl telekkel, de külön föld is áron alul eladó. Érdeklődni a hely­színen.______ 705 É PÍTÉSI telek, kész alap­pal eladó. Bálán, a 12-es busz végállomásánál. Ér­deklődni Pandur u. 8. _______________________714 B AJA belvárosban, más­félszobás. gázfűtéses ház­rész eladó. Érdeklődni Pe­tőfi u. 58. _ 717 BAJÁN belvárosban. 3 szo­bás. gázfűtéses családi fél ház. kerttel, garázzsal ki­adó vagv eladó. Érdeklődni Petőfi u. 58. ____________718 E LADÓ Baia. Szegedi u. 51. sz. 3 szobás. 100 négy­zetméteres. összkomfor­tos. gázfűtéses családi ház garázzsal, 9000.— Ft/négv- zetméter. Érdeklődni esti órákban.___________ 731 B AJA. Róka u. 67. sz. alatt elő kertes. tetőtér-beépíté­sű. gázfűtéses, kisebb csa­ládi ház beköltözhetően eladó. 719 KISKUNHALASON, Fecs­ke u. 5. sz. alatti ház és Alsóöregszőlők 137/A. sz. alatti hobbi eladó. Víz, villany van. jószágtartás­ra is alkalmas. Érdeklőd-* ni Kiskunhalas. Alsóöreg­szőlők 214. Mézes Sándor. _________ 1347 K ISKUNHALASON a Rad­nóti utcában, ikerház épí­tésére alkalmas telek, terv­rajzzal, építési engedély­ivel eladó. Irányár 120 000 Ft. Érdeklődni Bocskai u. 4. JL_em. 36._________1341 K ISKUNHALAS központ­jában. nagyméretű csalá­di ház, garázzsal, mellék- épülettel eladó. Érdeklőd­ni a 22-509-es telefonon. _____________ 1340 K ISKUNHALASON a sós­tói fürdőhöz 500 m-re. 800 négyszögöl szőlő eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas. Fa­zekas G. u. 82. 17 óra után. 1538 TANYA 800 négyszögöl te­rülettel eladó. Jószágtar­tásra alkalmas. Víz, vil­lany van. - Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 238. ' Ér­deklődni Pipacs u. 1. sz. alatt. Kertváros. 1534 TANYA Kiskunmajsához 2 km-re, a szegedi út mel­lett (2 szoba, mellékhelyi­ségek, sok melléképület) eladó. Szőlő, legelő, víz, vil­lany van. Állattartásra, ker­tészkedésre kiválóan al­kalmas. Érdeklődni Kis- kunmajsa, Zrínyi u. 38. sz. alatt. 1532 KISKUNHALAS, Hunyadi u. 17. sz. alatti lakóház» 1049 négyzetméter telek­kel, beköltözhetően eladó. Érdeklődni Kilián Gy. u. 94. (KlSZ-telep), munkana­pokon 17 óra után, szom­bat, vasárnap egész nap. _________________; ______1528 K ÖZPONTI fűtáses csalá­di ház eladó. Balotaszál- lás, Petőfi u. 38. Demeter. _________________________1522 K ISKUNHALAS, Vadkerti u. 32. sz. alatti 3 szobás, gázfűtéses családi ház, nagy kerttel, melléképülettel el­adó. Másfél szobás lakást beszámítok. Érdeklődni munkanapokon 10—16 órá­ig, szombat, vasárnap egész nap. __________________1519 G ARÁZS eladó. Kiskun­halas. Semmelweis tér 13. sz. alatt._______________1512 1 200 NÉGYSZÖGÖL bel­területi ingatlan (szántó és szőlő) áron alul sürgő­sen eladó. Kiskunhalason a Partiszőlőkben. Érdek­lődni Szövetség tér 5. sz. alatt_______________' 1505 3 SZOBA, összkomfortos, gázfűtéses családi ház, 320 négyszögöl telekkel. 600 négyzetméter fóliasátorral, ipari gázzal eladó. Szánk, • Arany J. u. 19. sz. alatt. ________ , ______1504 1 212 NÉGYZETMÉTER hob­bi gyümölcsös, fiatal 4 és 2 éves sövény meggyes, kis része kajszibarack és almafa, a csillagvizsgáló közelében eladó. Érdek­lődni Baja, Erkel F. u. 10. _________. 738 B AJÁN a 7-es busz végál­lomásához közel, nemré­gen épült tanya, 300 négy­szögöl telekkel, beköltöz­hetően eladó. IV. kér. 71/B. "_______________735 C SALÁDI ház eladó. Föld­vári Józsefné. Szeremle, Béke sor 29._________ 733 B ÄCSBÖKOD főutcáján 2 szobás, családi ház, ga­rázzsal, 50 férőhelyes ser­tésóllal, kis kerttel eladó, vagy bajai 2 szobás, gáz­fűtéses, erkélyesre cse­rélnénk. Különbözet ráfi­zetéssel. Tolbuhin 47. Makráék.______________732 S ÜRGŐSEN eladó 2 szobád komfortos, családi ház, melléképületekkel. Irány­ár 320 000,— Ft. Sükösd, Új­vári 20.__________________720 KERTES családi ház, 500 négyszögöl telekkel eladó. Baja, Róka u._39. _____713 N AGY családi ház, két család részére is alkalmas, eladó. Baja, Szőlő u. 33. __________________711 FÜRDŐ közelében, Dávö­dön, Wesselényi u. 10. alatt összkomfortos, palatetős parasztház, melléképüle­tekkel eladó. A telek 380 négyszögöl. Irányár 380 000 Ft. Érdeklődni a helyszí­nen, hétköznap 16 óra után ill. hétvégén. Baja, Pipacs u. _20. alatt._____________708 V ASKÜTON, Damjanich u. 62. szám alatti ház el­adó. ____________________697 V ASKÚT központjában lér. vő, Kossuth u. 84. számú családi ház eladó._____696 F ÜRDŐHÖZ egy kilomé­terre, 180 négyszögöl terü­leten, családi ház eladó. Dávod, Wesselényi út 6. (Tanácsháza mögött.) Irányár 160 000,— Ft. Ér­deklődni fenti címen. 693 7700 NÉGYZETMÉTERES telek + kert házzal eladó. 6522 Gara, Hunyadi u. 7. Érdeklődni Táncsics M. u. 33. sz. alatt. ____________690 3 SZOBÁS, kertes családi ház eladó. Kiskunhalas, Fazekas G. u. 86.______1484 KISKUNHALAS. Vezér u. 3. szám alatti házhely alap­pal eladó. Érdeklődni Hon- véd u. 5. szám alatt. 1362 KUNFEHÉRTÓ. Szárcsa u. 42. szám alatti nyaraló el­adó. Érdeklődni Szeged, Vedres u. 12. X. emelet 59. Telefon: 54-756. ________1359 KEREKDOMBON nyaraló eladó. Érdeklődni Kecske­mét, Bakonyi Antal u. 1. sz.______________________3233 KECSKEMÉTEN megvétel­re keresek 500 000.— Ft-lg leválasztott házrészt. Le­veleket „Szeptemberi 344544” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe. ___________;____________ 3359 G ÁZFŰTÉSES, kétszobás házrész eladó. Kecskemét, Mária utca 11. Subicék. Megtekinthető mindennap 17 órától._______________3307 jakabszÁlláson tanya, gazdasági épületekkel el­adó. Ugyanott 600 literes hordók is. Érdeklődni Kecs? kémét, Alsószéktó 192. Kis­kőrösi _úton. ____________3288 B ATYA, Temető u. 7. szám alatti családi ház mellék- épülettel eladó. Érdeklőd­ni naponta 17 órától. ^384 KALOCSA7 Vörösmarty^it- ca 38. szám alatti 3 szobás, kétszintes ház kerttel, mel­léképülettel, garázzsal el­adó. Kisebb lakást beszá­mítok. Irányár 1 300 000 Ft. Érdeklődni a helyszínen 19 órától.___________________383 T ANYA, 1 hold területtel sürgősen eladó. Víz, vil­lany van. Buszmegálló, kövesút 3 perc. (Hobbinak is alkalmas.) Érdeklődni özv. Fúrós Józsefné Ba- lotaszállás, II. kér. 144. • ________ ______________1635 K ECSKEMÉTEN utcai ház­rész» eladó. Csere is érde­kel. Érdeklődni Kossá I. sétány 6., du. 5 órától. .___________________3389 T ISZAKÉCSKÉN a meden­cékhez 200 méterre, 10 hét­végi porta eladó egyben vagy 200 négyszögölenként. Fodor Gerzson 6600 Szen­tes, Vecseri u. 14/A. 2150 Lakát ELCSERÉLNÉM budapes­ti. XIV. Kerületi. 76 négy* zetméterea. félkomfortos, 2 szobás. ív. emeleti, ta­nácsi lakásomat kiskun­halasira. Minden megoldás érdekel. Cím: Varga. Bu­dapest, Várna u. 9. IV. 73. .___________ 37915 N ÉGYLAKASOS társas­házban, 3 szobás, központi fűtéses lakás, mellékhe­lyiségekkel, garázzsal, ked­vezd feltételekkel eladó. Kiskunhalas, Széchenyi u. 93. Érdeklódnl az esti órák­ban. 1433 KISKUNHALAS központ­jában, i + 2 télszobás örök­lakás eladó. Érdeklődni hétfőn 16 óra után, Jósika u. 3. II. em. 9. 1324 ELADÓ ' kétszobás OTP-S lakás kp + hitelátvállalás­sal. Kecskemét, Lánchíd u. 9. HI/24. Érdeklődni du. 14 órától és a 46-273-as te­lefonon. __________ 3992 2 ÉS félszobás garázsos 70 négyzetméteres lakás el­. adó. Családi házra csere Is érdekel, értékegyezte­téssel.' Baja. Nagy István út 29. Csató.___ 70S B ELVÁROSI' 8 lakásos tár­sasházban Baja, Szamu­ely u. 33.) 3 szobás össz­komfortos szövetkezeti la­kás eladó. Érdeklődni le­het Baja, Balassa u. 2. 702 ELADÓ szoba-konyhás la­kás 1400 négyszögöl terü­lettel. Baja, Mártonszállási 146. sz, ____ 724 E LADÓ Kecskemét, Aka­démia krt. 47. ni. em. 22. számú kétszobás lakás felújított állapotban kp + OTP-hltelátvállalással. Ér­deklődni 19 óra után. ___ _ 3007 3 SZOBÁS öröklakás + ga­rázs eladó. Kecskemét, Ka- da Elek u. 13. III. 12. Ér­deklődni egész nap. 67370 MÁSFÉLSZOBAS összkom­fortos, gázfűtéses lakás eladó. Kiskunmajsa, Csen­desköz 7. L em. 3. (OTP épület).____ ___ 1523 E LADÓ 4 lakásos egyént kertes társasházban 3 szo­bás + étkezős összkomfor­tos emeleti adómentes la­kás. A leválasztott kertben garázs és egyéb melléképü­let. Baja, Bokodl út 22. 722 KECSKEMÉT központjá­ban 63 négyzetméteres, föld­szintes, . garázsos lakás Igényesnek eladó. Érdek­lődni a 26-517-es telefonon, a_reggeli órákban. __ 3560 2 ÉS FÉLSZOBÁS össz­komfortos erkélyes, föld­szintes lakás eladó. Baja, Kölcsey u. 96. fsz. 3. Ér­deklődni szombaton 2— 5-ig._________gg____ 685 1 + 2 FÉLSZOBÁS OTP-s lakásomat eladnám vagy elcserélném kertes házra. Érdeklődni este 17 után, Kecskemét, Zászló u. 5. fezt. 1.________________ 3330 S ZEGEDEN 35 m3-es, más­fél szobás, II. emeleti la­kás eladó. Irányár 400 000 Ft + OTP-hitel. Érdeklőd­ni (62) 19-840-es telefonon. 382 Gépek és alkatrészek KI RENDSZÁMÚ 1200-as Lada igényesnek eladó. Ér­deklődni 6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 4. vagy 20 óra után a 116-os telefonon. ____________ 77 P H-S Trabant Kombi (bar­na) eladó. Kunfehértó, Sza­badság tér 4. Érdeklődni este és hétvégén egész nap. _____________1414 4 X4-ES platós ARO két és fél éves eladó. Kiskunha­las, Inoka 88.___ 1432 M EGKÍMÉLT állapotban lévő, világoskék 1300-aS Dácia eladó. Kiskunhalas. Kertész_u._26. sz._____1421 S KODA S—100-as, friss mű­szakival és Babetta eladó. Kecskemét, Széchenyi tér 21. 3708 2 ÉS FÉLÉVES Dácia meg­kímélt állapotban eladó. Kiskunhalas, Kossuth u. 27. D/ll. Martonosi. Tele­fon 21-297. 3993 LADA 1200-as TF 45-92-es rendszámú, megkímélt ál­lapotban eladó. Bátya, Zrí­nyi utca 9._______ 390 T ERRA 7-es kerti traktor teljes felszereléssel eladó. Ugyanitt Simson motoros kis traktor kocsival, eké­vel, kapálóekével. Felső- szentiván. Damjanich 20. Érdeklődni déli vagy esti órákban.____________ 739 4 ÉVES csukott ARO, 3 éves 126-os Fiat eladó. Bonyhád, Fay ltp. 32. 1/4. Érd. esti órákban. 715 5 ÉVES hosszúplatós Avia friss műszakival eladó. Bonyhád, Rákóczi u. 53. ___________________|g jg| 716 Ö NJÁRÓ dízel 8 LE va­donatúj, áron alul eladó. Baja, Pethő u. 1._______734 P I-S Skoda friss műsza­kival eladó. Kiskunhalas, Bem u. 5. I. em. 3. ^_ 1350 19 66-OS évjáratú Ford Taunus bontva, hiánytala­nul eladó. Kiskunhalas, Toldiji. 4. ___ _ 1349 U G-S 1200-as Zsiguli ol­csón, friss műszakival, el­adó. Érdeklődni Kiskun­halas, Bocskai u. 4. II. em. 36. ___ . , . 1342 E GYÉVES 4X4-es platós ARÓ eladó. Kiskunhalas, fazekas G. u. 82. - 1537 GÉP után való, 18 soros gabonavetőgép, négysoros kukorlca-vetogép eladó. Kiskunhalas, Vadkerti u. 65. - !: ._______1530 M TZ 50-es rendszámmal és szovjet öntöttvas kazán el­adó. Szánk, Kiszsombós dűlő 31. 1517 125-ÖS és 250-es ETZ mo­torkerékpár eladó. Kiskun­halas, Fazekas G. u. 109. ■ . . , ' 1509 TZK—10-es kistraktor pót­kocsival, talajmaróval és Trabant motoros összkerék- meghajtású billenőplatós munkagép eladó. Érdek­lődni Tázlár, Arany J. u. 4. az. ___________________1502 P 126-os Fiat eladó. „0 km” jeligére a Bajai Hírlap szer­kesztőségébe kérem. 741 1200-AS S Zsiguli Combi és 1500-as S Zsiguli eladók. Bácsalmás, Petőfi u. 55. Telefon 168. 730 ZSUK, platós 9 éves jó ál­lapotban eladó. Érdeklőd­ni lehet szombat délután, vasárnap egész nap. Bog­dán, Sükösd, Hunyadi J. út 127. ___________________725 U E—28-as háromszög rend­számra vizsgáztatva üzem­képes állapotban, 3 hl-es lengyel gyártmányú .füg­gesztett axiál permetező újszerű állapotban, MA— 120-as öntözőszivattyú új­szerű állapotban, és UAZ kis teherkocsi eredeti mo­torral 2 éve háromszög rendszámra vizsgáztatva nagyon jó állapotban . el­adó. Érdeklődni 17 óra után, Dlgner József, Izsák, Mátyási J. u. 9. 3339 ZU-S rendszámú Fiat 126- os másfél éves műszakival eladó. Érd. Gara, Bunye­vác 60. ____________698 G ÁZ 66 billenőplatöval. Diesel motorral három­szögre vizsgáztatva és egy 7 lóerős dízelmotor el­adó. Érdeklődni Tázlár, Jó­zsef A. u. 19. sz._______1501 M TZ 50-es traktor eladó. Baja, Kaplsztár u. 16. _________________| ’ 742 R OBI 33-as típusú kerti kisgép tartozékokkal el­adó. Kecskemét, Talfája köz 5. Érdeklődni délután. .. j§____. • 3337 T RABANT Combi bontás­ra eladó. Érdeklődni min­dennap Dunavecse, Bocs­kai u. 1, Fazekas. 3312 Egyéb adásvétel BERESZÉNA eladó. Kis­kunhalas, Tuba u. 2. _________ 1377 Ú J farostlemezből készült hordozható, 18 négyzetmé­teres garázs és különböző bútorok eladók. Kiskun­halas, Kilián Gy. u. 49/D. ____________________ __ 1403 F AFÜTÉSES fürdőszoba- bojler eladó. Kiskunha­las, József A._u._42.___1390 V ÖRÖSTARKA üsző (8 hó­napos vemhes) és egyéves üsző eladó. Nagy Lajos Kiskunhalas, Felsőszállá s 203. * 1413 4 EVES sodrott kancacsikó és 2 db pónlcsikó eladó. Kiskunhalas, Inoka 88. _____________________ 1431 5 ÉVES félmura 7 mázsás paripa ló. kocsival együtt eladó. Kiskunhalas, vadász u. 18. Érdeklődni 12—15 óráig. 1375 RÖVID bécsi zongora ela­dó. Kiskunhalas, Ibolya u. 3. Érdeklődni 18 óra után._________ 1445 N APOSCSIBE és előne­velt előjegyezhető. Kecs­kemét. Kerkápoly u. 12. ____________________ _ 2800 2 DB vemhes üsző, 2 db borjú és 2 db birkaborjú eladó. Nemesnádudvar, Rémi u. 49. 727 NB FÉLKERETES méh­családok kaptárban vagy anélkül, valamint sugaras pergető eladó. Érdeklődni lehet Fehér Péter Kiskun­halas, Felsőszállás 96. 1507 MUNKAALKALOM . LAKHEGYI mézes konté­neres szőlővessző őszi te­lepítésre eladó. Demeter József, Pirtó, Rákóczi u. 1. ___________.< ri__67280 J Ó állapotban lévő, jó erős ló után való gumiskocsi eladó. Kiskunhalas, Bács­kai u. 6. 1521 KUKORICÁS góré bontás­ra eladó. Kunfehértó, Pe­tőfi u. 20.______ 1466 S ÜRGŐSEN eladó Rivál 25-ös gáz, széntüzelésű ka­zán. égőfejjel együtt 19 ooo- Ft-ért. Cim: Lozsányi Sán­dor, Baja, Bercsényi u. 8- (Mártonszállási útról). '____________ 692 ZSÁKOS oltott mész kap­ható. Kiskunhalas, Vörös­marty u. 70. _______ 1344 K EVERŐTÁRCSÁS Hajdú mosógép és egy centrifuga eladó. Kiskunhalas, Zrí­nyi u. 23.__________1520 G UMISMÜHELY berende­zés sürgősen eladó. Kocsis László Tlszakécske, Béke u. 157. sz.______________2249 J VC HRD—140 vámkezelt videomagnó eladó. Baia. Meggyfa u. 15/C._ 728 ÉPÍTKEZÉSBŐL kimaradt kisméretű tégla, 4 és 6 mé­teres gerendák, és cserép eladó. Baja, Szőlő u. 33. 709 ÜJSZERÜ 038 Sthll eladó. Baja, Kaplsztár u. 16. 701 NAGYMÉRETŰ páncéltő­kés bécsi zongora eladó. Kiskunhalas, Kárász u. 5. ___________1493 3 —8 HL-ES boroshordók eladók. Molnár Jenőné, Izsák, Batthyány u. 7. 3714 400” LITERES szfilőprés ki­tűnő állapotban eladó. Já­noshalma, Radnóti u. 5. 1506 115 és 65 hl-es boroshordók eladók. Soltvadkert, Ifjú­ság u. 29. 3734 Vegyes KISSZÖVETKEZETE kivi­telezésben épülő 2,5 szo­bás garázsos társasházhoz társakat keresünk. Még ebben az évben indítható. Kecskemét, Széchenyi krt. 47/A. 19—21 óra között. Te­lefon 24-407. / _______3944 B ÚTOROZOTT lakás, há­zaspár részére kiadó. Kis­kunhalas. Achim A. u. 11. 1488 FŰTHETŐ, villannyal ellá­tott garázs, műhely, rak­tár, csónak, nagy autó tá­rolására alkalmas, kiadó. Sirály utcában. • Érdeklőd­ni Baja, Engels u. 51. Sz!­getiné, ____________■ 660 B ÚTOROZOTT szoba, kony­ha, fürdőszoba fiatal há­zaspárnak kiadó. Kiskun­halas, Bálvány u. 19. ____________________ 1492 K ÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba-konyha, fiatal házaspárnak kiadó. Kis­kunhalas, Zalka M. u. 25. _________________ 1425 D IÁKLÁNYOK ' részére széchenyivárosi lakás kia­dó. Érdeklődni a 23-509-es kecskeméti telefonon, 18 óra után. ________ 67161 B ÚTOROZOTT különálló szoba, konyha albérletbe kiadó. Kecskemét, Tölgy­fa u. 2. Dunaiék. Du. 16 órától.__________________4006 "ELVESZETT Kiskunhalas, Sólyom u. 11. sz. alól, aug. 17-én, hétfőn 18—19 óra tálban egv fekete, fehér galléros palota pincsi fiú kiskutya. Azóta sír érte egy kisfiú. Kérem a meg­találót. jutalom ellenében értesítsen a fenti címen. 1630 KISKUNHALAS központ­jában. családi ház jelle­gű. négylakásos sorház épí­téséhez, egy társ sürgős jelentkezését várjuk. Kis­kunhalas, Bokányi D. u. 3. Ingatlanközvetítőnél.^ 1539 TANYA, 5 hold területtel bérbe vagy feliből kiadó. Kiskunhalas. Rekettye 84. sz. alátt. Borda László. __J ________ 1531 K ÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. Kiskun­halas, Czuczor u. 6. 1479 SZOBÁ-KONYHAS üres lakás kiadó. Kiskunhalas, Batthyány u. 7. 1491 TANYÁT bérelne Kiskun­halas vagy Kiskunmajsa környékén, esetleg Idős házaspárhoz családtagnak elmenne, egyedülálló nő. Leveleket „Középkorú nő” jeligére kérem a kiskunha­lasi Hirdetőbe. _________1351 S ZÁKSZÖVETKEZET bé­relne szolgálati lakás cél­jára, Kiskunhalas belterü­letén gázfűtéses, családi házat több évre. Ajánlato­kat Kiskunhalas, Tolbu­hin u. 9. sz. alatt kérjük leadni. Tel.: 22-766. 1345 SZOBA-KONYHÁS lakói' kiadó, Kiskunhalas, Zrinyt U. 6. __________________1490 K ÉTSZOBÁS összkomfor­tos üres lakást bérelnék Kiskunhalason. Ajánlato­kat levélben „Egy évreu jeligére kérenjt a kiskun­halas! Hirdetőbe.__ 1467 S ZOBA, konyhás, fürdőszo­bás lakás kiadó. Kiskun­halas, Népfront u. 3. 1303 GARZON vagy egyszobás - lakást bérelnék szeptem­bertől hosszabb időre a városközpontban esetleg a Széchenyivárosban. Misch Edit, Kecskemét, Március 15. u. 32. III/7. 3389 HÁZTARTÁSI munkához - segítséget keresek. Lehet nyugdíjas is. Kecskemét, Villám I. u. 16. Telefon: 28-741. 3451 ' Vállalkozás FAISKOLA-LERAK AT gyű- - mölcsíák, szőlővesszőkt díszfák, díszcserjék, ró­zsák. Baja» Petőfi 90. 663 KÚTFÚRÁS többféle átmé­rőben, sárgaréz szűrővel, több éves garanciával. Né­meth Imre kútfúró kisipa­ros, 6400 Kiskunhalas, Já­rószék u. 21. _ 1342 RELUXA-készítés. Rendel­jen a gyártónál, olcsóbb garantált minőség. FÉM- SZERK. LAK. GMK. Kis­kunhalas. Telefon: 22-860. 2857 MENYASSZONYI ruhák kölcsönzése és újak készí­tése. Kiskunhalas, Toldi u. 14. __ __ 1496 A RANY- és ezüstékszer-ja­vító tevékenységemet .meg­kezdtem. Mindennemű ék­szer javítását, felújítását, rövid határidőre vállalom. Kiskunhalas, Posta u. 6. (Autóügynökség mellett). 66807 UTÁNFUTÓ Vétel-eladás — kölcsönzés. Kecskemét, Kandó Kálmán u. 20. Alul­járó után. _ 3450 KŐMŰVES, burkoló utó­lagos vegyi falszigetelést és pincék — aknák vízzáró szigetelését rövid határ­időre vállaljuk közületek és magánszemélyek részé­re. Levélcím: Kecskemé­ti Egyesült Mg. Szakszö­vetkezet Építő részlege, 6000 Kecskemét, Huszár u. 18. Telefon: 20-589. SZAKÁCSOT felveszünk, azonnali belépéssel. Jelentkezni lehet az üz­letvezetőnél. Hetényegyháza» Két- oroszlán Fogadó. 66935 Ä ^ UTÓKALKULACIÓBAN Jártas, számítógépes ügyvl- telszervezől, gépkezelői, SBnoalu vagy programozói gyakor- kobal “ lattal rendelkező üzem­gazdászt keresünk felvé­telre. Kőbányai Könnyűfémmű kecs­keméti gyáregysége. Kecskemét, Mat- kól út 101. Tel.: 20-211. Jelentkezés a tmk-üzemvezetőnél. 2162 MÉH VÁLLALAT kiskunhalasi tele­pe felvételre keres vizsgázott láng­vágót. Jelentkezni lehet a telepveze­tőnél, Jókai u. 1. 1332 _ SEGÉDMUNKÁSOKAT azonnali belépéssel felve- szünk. Jelentkezni a tér* melési osztályvezetőnél le- hét. Gépjavító és Vasipari > ■ Gazdasági Társaság La- Josmizse, Dózsa Gy. u. 126. 2255 A KISKUNHALASI és tázlár! varro­dába 1 műszakban dolgozó szak- és betanított varrónőket felveszünk. Népművészeti és HISZ Kiskunhalas, Kossuth u. 37 A. Bérezés teljesítmé­nyen alapul. Lehetőség van szakcso­porton belüli tevékenységre. Vidék­ről bejáróknak útiköltséget térítünk. Jelentkezni lehet Kiskunhalason Bar- tánénál, vagy a 21-797-es telefonon, Tázláron Farkasnénál, vagy a 9-es telefonon. 2199 > „AGRIKON” Kecskemét felvesz korszerűen felsze- HEgfegF* relt forgácsoló üzemébe esztergályos és marós szak- ■ M I munkásokat. Jó kereseti lehetőség biztosított. A be- lépést követően kellő szak- mai gyakorlat megszerzé­se után NC* vezérlésű forgácsoló szer­számgépekre átképzési lehetőséget biztosítunk. Belépő dolgozók lakás- megoldásában segítséget nyújtunk!” Jelentkezés: A munkaügyi csoport­nál. Címünk: Kecskeméti , Mezőgaz­dasági és Élelmiszeripari Gépgyártó Vállalat, Kecskemét 6001 Külső-Sze­gedi út 136. 2161 a* OKLEVELES férfi vegyész- mérnököt minőségellenőr- zési területre keresünk fel- hunoalu vételre. Kőbányai Köny- kobal nyűfémmű kecskeméti gyáregysége, Kecskemét, Maikéi út 101. Tél.: 20-211.Jelentke­zés a gyáregységvezetőnél. 2163 A KECSKEMÉTI Háziipari Szövetke­zet felvételre keres gyakorlattal ren­delkező kontírozó könyvelőt. Jelent­kezni lehet Kecskemét, Otemető u. 2« szám alatt. ^ 602 Figyelem! , A KUNSÁG VOLÁN bajai üzemegysége autóbuszvezetői tanfolyamot szervez Jelentkezési feltételek: — 21 életér, — büntetlen elüéiet, — 2 éves tehergépjármű, vezetői gyakorlat. Jelentkezni leket: Baja, Nagy István a B. Személyzeti csoport. Telefon: II-466/66. A LAKITELEKI SZIKRA MGTSZ 1981. AUGUSZTUS 21-£N I a féli alma szedéséi Minőségi szedés! díj: . 45 forint/«. Hu Másaim a: 20 forint/q. A szedés! díj visszaváltható almára 5 Ft, kg egységáron. A Imarész-kiadás, illetve azedésldíj-kifizetés mindennap. Munkaidő: reggel 1 órától 16 óráig. * 2259 Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a Bács-COOP SKALA gt katonatelepi raktArhAza, 1981. AUG. 21-ÉTOL 1981. AUG. 31-É1G leltározást tart. Utolsó árukiszolgálási nap: 1981. aug. 28. Nyitás 1981. szept. J-Jén, amikor is szeretettel várjuk ' r . kedves vásárlóinkat. 2232 A KECSKEMÉTI SÜTŐ- ÉS ÉDESIPARI VÁLLALAT (Kecskemét, Szolnoki u. 23—25. sz.) szerziidíses üzemeltetésre 1981. október 1-jétől 5 éves időtartamra, MEGHIRDETI A 204. SZ. SZA Kt) Z LETET KECSKEMÉT, PIACTÉR. Versenytárgyalás 1981. szeptember 28-án, 10 érakor lesz a vállalat központjában. Írásos pályázatokat 1981. szeptember 21-én, 16.00 őriig kérjük benyújtani. (Kecskemét, Szolnoki u. 23—25.) Pdvlligositást és írásos tájékoztatást aa Áruforgalmi osztályvezető ad. 610. A SZIGMA Kereskedelmi Vállalat a Kiskunhalasi Hungária Nagykeres­kedelmi Raktárához azonnali belé­péssel felvesz szakképzett eladókat és segédmunkásokat. Jelentkezni Ternovszky László raktárvezetőnél Kiskunhalas, Keceli út 3. <15 KÖZLEMÉNYEK „ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy a Kecskemét, Széchenylváros 4/5. tömb, valamint a 4/6. tömbben fek­tetett kisfeszültségű kábelt a DEMASZ üzembe helyezi. A berendezés és tar­tozékainak érintése TILOS!” <15 Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk ID. ÖLVÖDI FERENC - Kecskemét, Bem u. 3. szám alat­ti lakos, életének 70. évében el­hunyt. Temetése f. hó 28-án, pén­teken délután háromnegyed egy órakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. A gyászoló család. 66964 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SÁFÁR BÉLA Kecskemét, Bíbor u. 20. szám alatti (volt hartai) lakos, életé­nek 69. évében hirtelen elhunyt. Temetése f, hó 28-án, 15 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család. 66959 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, test­vérem STROBL GYULANÉ Kovács Mária Kecskemét, Károlyi u. 7. szám alatti lakos, életének 64. évében elhunyt. Temetése f. hó 28-án, pénteken délután fél 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család. 66913 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszöne­tét a rokonoknak, barátoknak, is­merősöknek, akik HIRSCH JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek és ez­zel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. 4001 Köszönetét mondunk mindazok­nak; akik szeretett halottunk TÓTH MIHÁLY temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait helyezték, A gyászoló család Kiskunhalas. 1533 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, a KUNSÁG Volán vállalat gazdasági vezetőinek, dolgozóinak, nyugdí­jasainak, az SZMT munkatársai­nak, a MÁV Egészségügy orvo­sainak, barátoknak, szomszédok­nak, akiit GAJDA MATYASNÉ Csikós Julianna búcsúztatásán megjelentek, ko­szorút, virágot hoztak és mély fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. 4017 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak a rokonoknak, Ismerősöknek, Kürt utcai lakók­nak, a Zöldért Vállalat központ és a kecskeméti kirendeltség dol­gozóinak, akik a szeretett feleség, legdrágább édesanya és nagy­mama GYULAI SÁNDORNÉ Németh Margit hamvasztás előtti búcsúztatásán megjelentek, ezzel mély fájdal­munkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család. 4086 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak^, szom­szédoknak, Ismerősöknek, mun­katársaknak, és a Városföldi Dó­zsa Mgtsz vezetőségének, aki sze­retett férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk, Z. KOVÁCS FERENC hamvasztás előtti búcsúztatásán részt vettek és fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. <092 Ezúton mondunk köszönetét a rokonoknak, kedvet Ismerősök­nek, akik drága édesanyám KERTÉSZ-FARKAS JÖ2SEFNE Tóth Veronika temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és nagy fájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. A gyászoló család.. 4103

Next

/
Oldalképek
Tartalom