Petőfi Népe, 1987. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-13 / 190. szám

r _ Kulturáltabb körülmények a bajai kórház szemészeti osztályán HÍREK • HÍREK Száznyolc­vanöt éve szü­letett Nikolaus Lenau (1802— 1850), családi nevén Nikola­us Franz Niemschbach Edler von Strehlenau osztrák költő. Apai ágon porosz nemesi-katonatiszti csa­ládból származott, anyai ágon pesti patriciusi családból. Gyer­mekkorát Sátoraljaújhelyen, To­kajban, Magyaróváron, Óbudán és Pesten töltötte, gimnáziumi ta­nulmányait is a pesti piaristák­nál végezte. Később a bécsi.egye- temen jogot, filozófiát és orvos- tudományt tanult. 1832-ben ki­vándorolt Amerikába,, de egy év múlva — csalódva az Újvilágban — hazatért. Kedélyállapota egy­re inkább romlott; 1844-ben ki­tört rajta az elmebaj, s a döblin­gi elmegyógyintézetben ápolták. Byron és Leopardi mellett a világfájdalom, a pesszimizmus egyik legnagyobb költőiéként em­legetik. Költészetének ez a sa­játossága részben életkörülmé- ' nyeiből fakadt, hiszen ifjúságá­nak meghatározó élményeit a feudális Magyarországon szerez­te, férfikorát Metternich Becsé­ben, s a kapitalizálódó Németor­szágban töltötte. Nem találta he­lyét a politikai önkényuralom légkörében. Költészetében egyéb­ként megfogalmazta azt a hege­li eszmét is, amely szerint az em­beriség története a szabadságra való folytonos törekvés. MŰSOR 1987. augusztus 13-án, csütörtökön MOZI KECSKEMET Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: PAT carret Es BIL­LY A KÖLYÖK. Sz., amerikai wes­ternfilm. 14 éven felülieknek. Árpád mozi: háromnegyed 6 és 8 órakor: BREAK. I. Sz., amerikai film. Otthon mozi: délelőtt 10, fél 6 és fél 8 órakor: VARLAK NÄLAD VACSO­RÁRA. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: A TALÁLÉKONY NYUSZI. Arany homok, videomozi: 7 és 9 óra­kor: BRUCE LEE LEGENDA. Sz., hongkongi dokumentumfilm. BAJA Uránia mozi: fél 4. fél 8 és fél 8 órakor: COUNTRY TEXASBAN. Sz., amerikai film. BÁCSALMÁS Árpád mozi: 6 és 8 órakpr: BÉKÉS EG. Sz., mb„ szovjet film. KALOCSA Otthon mozi: 4. 6 és 8 órakor: ARANYESÖ YUCCABAN. Sz., mb., -olasz fílmvígjáték. KISKOROS Petőfi mozi: 8 és 8 órakor: Víz ÉS SZAPPAN. Sz., mb., olasz filmvigjá- ték. 14 éven felülieknek. KISKUNFÉLEGYHÁZA Szakmaközi Művelődési Ház: 6 és 8 -órakor: A ZSARU SZAVA. Sz., mb., francia krimi. 14 éven felülieknek. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 6 és 8 órakor: TRÜK­KÖS HALÁL. Sz.. mb., amerikai kri­mi. 14 éven felülieknek. TISZAKECSKE Az Arany János Művelődési Köz­pontban: 8 órakor: NO A VOLÁN­NÁL. Sz., amerikai kalandfilm. (Tudósítónktól.) A bajai vá­rosi kórház szemészeti osztályára az utóbbi időkben mind több be­teg jelentkezett, ám az ágyak száma változatlanul összesen hatvan volt. Így nagy a zsúfolt­ság, és nem kis gondot jelent a kulturált járóbeteg-ellátás. A közelmúltban azonban az osztály hétszáz négyzetméteres területét 1200-ra bővítették. Bár ezzel nem lett több a fekvőhely, de lényegesen jobb körülmények között fogadják a betegeket. A magasföldszinten négy kórterem, tálaló, betegvizsgáló és kiszolgá­Alkalmazkodva az igényekhez Alig több mint három hónap­ja, hogy megnyílt a Kerekegyhá­zi Dózsa Tsz házépítők és kert­barát szakboltja, és máris újíta­ni, bővíteni kényszerültek a vá­lasztékot, azaz alkalmazkodnak az igényekhez. A község főutcáján levő üz­letben több mint háromezer fé­le áru található, amelyek között most már ott vannak a belső gáz­szerelésekhez, központi fűtések­hez szükséges cikkek. A kister­melők a növényvédő szerek tel­lóhelyiségek találhatók. A föld­szinten — amit négy hónapja ad­tak át — főorvosi és gyermek- rendelő kulturált váróhelyisé­gekkel, kisműtő, ambuláns be­tegellátásra alkalmas helyiség, orvosi, műtősszoba és a nővérek­nek öltöző lett kialakítva. Tehát megalapozott volt dr. Vass Zol­tán főorvos nyilatkozata, amikor azt mondta: „Boldog vagyok, hogy betegeink gyógyítását jobb körülmények között tudjuk vé- gezni.”­Beszélgetésünkbe bekapcsoló­dott Müller József né főnővér. KI­m mondta, hogy bár a terület így” szinte kétszeres, azonban s dol­gozói létszám rjejsn változott, ami nagy gondot okoz. Tíz nővér lát­ja el .az éjjel-nappali teendőket. Ez ugyan az ágylétszámhoz elég, de kevés a takarítószemélyzet, ami a higiéniai előírások betar­tásában nagy problémát jelent. Azt viszont örömmel újságolta a főnővér, hogy a kibővített osz­tály átadásakor, a takarításban sokat segítettek a vaskúti lakta­nya katonái. Lusztlg József POLSKI A SUGOVICÁBAN Bevallhatjuk: ha a friss, ro­pogósra sült lángos hosz­szabb-rövi- debb sorba­állásunk meg­érdemelt gyü­mölcse, elte­kintünk a 20 —80 filléres ár­különbségek­től, elvégre is szabadáras ter­méket fogyasz­tunk. Dakó Ferenc kiskun­félegyházi gép­kocsivezető viszont okkal mond­hatja: ilyen drágán még senki nem vett lángost e jóétvágyú ha­zában! A sajátos „árdrágítás” eléggé feltűnő volt, drukkerek és ellen­drukkerek népes tábora rá a ta­nú. A félegyházi Április 4. Gép­ipari Művek Polski Fiat sze­mélygépkocsija — engedve a fi­zika törvényeinek — egyszerűen megindult a lejtőn, és meg sem állt a Sugovica vizéig. Tehette, indulhatott fürdőzésre, mert ve­zetője — miközben sorbaállt a me­leg láng ősért — az emelkedőn el­felejtette a jármű rögzítését (sem kézi fék, sem sebességbe kap­csolás). Az ingyenes előadás persze valakinek sokba kerül. A gyors és szakszerű intézkedésre ugyan­is jöttek a mentésre hivatott tűz­oltók. előkerült a búvár is, és a jármű rövid időn belül szárazra került. A feledékeny gépkocsi- vezető már csak a számlát, azaz a Baján vásárolt lángos igencsak megemelt árát várhatja... ÍE — ács — ANYAKÖNYVI HÍREK Megyénk az országos sajtóban Magyar Hírlap, 1987. augusztus 12-ei szám: Fürdőfejlesztés. Üj gyógyvizek Bács-Kiskun megyében. (Az MTI-hiradást min­den országos napilap közölte.) Ország Világ, 1987. 32. szám: Maliár Éva: Orosz trojkák, avagy tanuló táborozók. (Riport a tiszakécskei orosz nyelvi tá­borról.) — Postaláda. (Sz. M. szalkszentmártoni olvasó ír az első világháborúban elesettek emlékművéről.) Szövetkezet, 1987. 33. szám: Falun élni 5. Arányosabb közte­herviselést. (Folytatódik a beszélgetéssorozat, melynek egyik szakértője Romány Pál.). Figyelmetlen balra kanyarodok — súlyos sérültek Augusztus 9-én Soltszentimrén, a Szentdimrei úton Rakoncsai Csa­ba 21 éves helyi lakos (Hunya- ■di j. u. 42.) személygépkocsival balra kanyarodott, és összeütkö­zött az őt már előző motorke­rékpárral, amelynek vezetője súlyosan megsérült. Augusztus 11-én Kiskőrösön, a Dózsa György utcában Pszota István 79 éves helyi lakos (Po­zsonyi u. 55.) kerékpárral balra kanyarodás közben összeütkö­zött az őt már előző személygép­kocsival. A figyelmetlen idős em­ber súlyos sérülést szenvedett. — Rendőrségi közlemény. Ba- latonedericsi lakásán augusztus 6-án bűncselekmény áldozata lett «Kocsis Gyuláné 73 éves nyugdí­jas. A rendőrség augusztus 11-én Pécsett elfogta a bűncselekmény ^elkövetésével alaposan gyanúsít­ható Vesztróczi Ferenc 28 éves segédmunkás, balatonedericsi la­kost. Az ügyben — Vesztróczi előzetes letartóztatása mellett — a Veszprém megyei rendőr-fő­kapitányság folytatja a vizsgála­tot. KECSKEMET Születtek: Cseh Judit Zsuzsanna (anyja: Hajagos Judit Emília), Cseh József Sándor (Hajagos Judit Emí­lia), Tormási Péter (Dobpczki Már­ta), Koncz Péter (Piroska Katalin Klára), Horváth László Tóth Eszter), Csorba Ildikó (Tóth Erzsébet), Babu- csik Bettina (Budai Margit), Madari Mónika Solymosi Mária), Hajagos Bernadett (Rédei Mária), Csámpai Viktória (Gonda Erika), Gál Mariann (Barna Mária), Madár Emese (Halász Irén Rozália), Miklós Brigitta (Vö- rösváczki Zsuzsanna), Kovács Vil­mos (Oláh Olga), Orosz! Dávid (Gu­lyás Piroska), Dengi Péter János (Gelsl Márta), Baracskai Gábor (Tóth Etelka), Gyulai Áron (Geiszt Irén), Gyüge Roland* László (Tonté Erzsé­bet), Juhász Orsolya (Józsa Éva Lau­ra), Pusztai Viktor (Kulina Mária), Tercsi Antal (Bélák Hona), Deák Anita. (Zatykó Rózsa), Varga Ildikó (Laczkó Klára), Tóth Mariann (Főző Mária), Horváth Nóra (Kis Ilona), Gácsi Agnes (Subic Marianna), Sán­dor Lajos (Szabó Terézia), Kovács Tímea (Szente-Varga Eszter), Gyu­lai Réka (Vadkerti Tóth Mária), Nyúl Brigitta (Birkás Györgyi), Fábián Anita Éva (Pápai Edit Zsuzsanna), Szabó András (Farkas Éva), Hirman Gábor (Tóth Eszter), Bereczki Me­linda (Hatvanyi Erzsébet), Herczeg- Kis Vivien (Pólyák Márta), Nemes- Szabó Dóra (Lavicska Ibolya), Tóth Réka (Hártyán! Ilona), Danics Ta­más (Feszt Julianna), Kása Dániel Gábor (dr. Tóth Andrea), Kárpáti György (Sebestyén Hilda), Buri Zol­tán (Kardos Erzsébet), Kováts Péter (Boros Hona), Rigó Renátó István (Vásárhelyi Mária), Baranyi Péter Mihály (Bari Katalin), Rada Agnes Emília (Nagy Emília), Dubai Nóra (Ács Mária). Házasságot kötöttek: Kovács Lász­ló és Máté Ildikó, Takács László és Trecskó Ágnes, Gogolák István és Krasznai Judit, Orbán Ferenc és Si­pos Mónika, Csabai László és Vojko- vics Gyöngyi, Pál-Szabó Tibor és Szívós Zsuzsanna. Budai János és Gályász Katalin, Nyúl István és Csa­bai Hona, Garai Károly és Bán Ilo­na, Göbölyös György és Vajda Edit, Fekete Károly és Borbély Gyöngyi, ß zaba dós Attila és Juhász Judit, Bog­nár Pál és Gondos Erzsébet, Szabó János és SŐreg Éva, Víg Attila és Halló Ibolya Judit, Dányi István és Fegyveres Krisztina, Magyar István és Nagy Margit, Hegedűs József és Befeld Renate, Tenke Ferenc és II- * lés Erika. Meghaltak: Molnár Jánosné La- bancz Terézia (Helvécia), Andó Ala­dár (Soltszentimre), Kálóczi Ferenc- né Nánási Mária ' (Kunszentmiklós), Bognár Dezső. (Kecskemét), Neme- sánszki Béla (Kecskemét), Dudás Já­nosné Csató Irén (Jakabszállás), Kris- kó Antalné Gyurkó Mária (Kecske­mét) , Nagy Gergely Imre (Kecske­mét),. Faragó Ferencné Mihalkó Ju­lianna (Kecskemét), Radics Árpád (Lajosmizse), Végh Józsefné Raskó Terézia (Kecskemét), kovács Kata­lin Kecskemét), Maros( Zoltánné Po­gány Erzsébet (Kecskemét), Scholler István (Tiszakécske), Nagy Gyuláné Balog Mária (Kecskemét). Német Já­nos (Kecskemét), Barna Tibor (Kecs­kemét), Molnár Mihály (Kerekegyhá­za), Skultéty Imre- (Kecskemét), Do­bos Lászlóné Csik Julianna (Dunapa- taj), Pető Miklósné Horváth Mária (Kecskemét), Keresnyel János (Kecs­kemét) , Forgács Ferencné Pintér Zsófia (Fülöpszállás), Kovács Kál­mán (Kecskemét), Madari Sándor (Lajosmizse). KISKOROS Házasságot kötött» F<ekete Sándor és Horváth Judit, Czizmár István és Markó Erika. Meghalt» Fóbián Pál (Kiskőrös), Lomjábszkt István (Kiskörös). NAPTÁR jes skáláját, az építkezni szán­dékozók pedig egy ház kivitele­zéséhez szükséges holmik komp­lett választékát megtalálják itt. Most van folyamatban a fenyő­fűrészáruk beszerzése. Tekintve, hogy nemcsak a községből és vonzáskörzetéből, hanem más megyékből is felke­resik a katonás rendben tartott boltot, ezért a nyitvatartási időt megváltoztatták. A hétvégeken — a szezonban — regsel 7-től délig a vásárlók rendelkezésére állnak. pnlai—méhes! Fogadó a Tőserdőben A kecskeméti Uíniver Áfész üzemeltetésében a tőserdei üdü­lőkörzetben az egyik legnagyobb vendéglátó egység a Tölgyfa volt. Az egyre népszerűbb pihenőhely a régi építményt kinőtte, ezért az elmúlt év augusztusában hoz­záfogtak a teljes átalakításhoz. Egy év alatt, 13 millió forintos ráfordítással — kisiparosok kivi­telezésében — korszerű fogadó­vá alakították a vendéglőt, ami­nek tegnap volt a műszaki át­adás-átvétele. A létesítményben hetven fős étterem — kiszolgáló­konyhával —, mintegy húsz-sze­mélyes különterem és az emele­ten négy szoba áll a vendégek rendelkezésére. Az üdülőkörnye­zetbe jól illeszkedő fogadó még ebben a hónapban megnyílik. 1987. augusztus 13., csütörtök Névnap: Ipoly Napkelte: 5 Éra 36 perc Napnyugta: 20 óra 02 perc Holdkelte: 21 óra 49 perc Holdnyugta: 10 óra 35 perc IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország terüle­tére ma estig: Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet. Nap­közben már csak elszórtan vár­ható eső, zivatar. Az északira forduló szél az éjszaka második felétől megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatar idején vi­haros széllökések is lesznek. A legmagasabb nappali hőmérsék­let ma 18 és 23 fok között ala­kul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Rajai Meteoro­lógiai Főállomás jelenti: Augusztus ll-én Kecskeméten a kö- zénhőmérséklet 17.6 (az 50 éves átlag 21.2), a legmagasabb hőmérséklet 22,7 fok volt. A nap 10,4 órán. keresztül sütött. Tegnap reggel 8 órakor 14,8, 14 órakor 21,2 fokot mértek. A leg­alacsonyabb hőmérséklet 12.2 fok. a tengerszlntre átszámított légnyomás 1016,8 millibar — süllyedő — volt. Augusztus ll-én Bálán a közéohő- mérséklet 17.5 (az öt ven éves átlag 21,5). a legmagasabb hőmérséklet 21,3 Ceisius-fok volt. A nap 8.4 órán ke­resztül sütött. Tegnap reggel 8 órakor 15.5. 14 órakor 21,8 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 11.0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016,6 millibar — 'süllyedő — volt. — GÁLAEST A KJSZ-1SKO- LÁN. Kéthetes művészeti tábor' zárónapja lesz ma Baján, a K1SZ- iskolában, ahol párhuzamosan zenei, képző- és táncművészet al­kotó tagjai voltak. A Sugovica- parti várostól való búcsúként 20 órai kezdettel a Türr István sport- csarnokban bemutatót tart öze László és Pálinka Lujza orszá­gos bajnok, akik az országos tár­sastánc-tábor résztvevőiként az angliai világbajnokságról érkez­tek Bajára. — Magyar—amerikai gumiipa­ri vegyes vállalat. Magyar—ame­rikai vegyes vállalat alapító, ok­iratát írták alá szerdán Buda­pesten a Taurus Gumiipari Vál­lalat és az egyesült államokbeli TRUFLEX cég vezetői. A buda­pesti székhellyel, PANGUS Gu­mitermék néven megalakított vegyes vállalat részvénytársasági formában működik; a két part­ner az alapító tőkéből és a ha­szonból fele-fele arányban ré­szesedek. A közös vállalat az amerikai cég eljárása alapján olyan gumiipari javító anyago­kat készít majd, amelyekhez a hazai felhasználók eddig csak Importból juthattak hozzá, és be­szerzésük évente 3—5 millió már­ka kiadást jelentett a népgazda­ságnak. — KÉKFESTŐK TAMÁSIBAN. A ‘ bácsalmási Skorutyák János kékfestő-iparművész legszebb al­kotásaiból rendeznek kiállítást a Tamási Galériában. A tamási és városkörnyéki hagyományőrző napok népművészeti tárlata au­gusztus 16-ától szeptember 16-áig tekinthető meg, naponta 14 és 18 óra között. GEPKOCSIATVETELÍ SORSZÁMOK: 1987. augusztus li-én Trabant Limousin Hycomat Trabant Combi Budapest 448 Hycomat Trabant Limousin Budapest 144 Speciál Budapest. 9 515 Debrecen 7 560 Trabant Combi Budapest. 2 839 Debrecen 1 994 Wartburg Standard Budapest 2 173 Debrecen 1 149 Wartburg Speciál Budapest 3 364 Wartburg Speciál Debrecen 2 519 tolótetős Budapest 10 416 Wartburg Tourist Budapest 2057 Debrecen 1 161 Skoda 105 S Budapest 11 316 Debrecen 8 748 Skoda ’120 L Budapest 26 492 Debrecen 14 392 Lada 1200 Budapest 47 198 Debrecen 33 344 Lada 1300 /S Budapest 19 134 Debrecen 15 260 Lada 1500 Budapest 15 354 Debrecen 11 770 Lada Combi Budapest 9 794 Debrecen 5 148 Moszkvics Budapest 56 Debrecen 45 Polski Fiat }26 P Budapest , 945 FSO (Polski Debrecen 1 279 Fiat) 1500 Budapest 6 349 Dacia Limousin Budapest 2 598 Debrecen 4 579 Dacia Combi Budapest 2 449 Debrecen 2 347 Dacia TLX Budapest 1 745 Debrecen fi 735 Zastava Budapest 16 543 Volga Limousin Budapest 1 297 Volga Combi ' Budapest 1 113 X MSZBT-vetélkedők á NOSZF-évforduló jegyében A dolgozó kollektíváit, valamint a tanuló ifjúság aktív részvételére szá­mítva számos Vetélkedőt, műveltsé­gi játékot szervez a Magyar—Szovjet Baráti Társaság a nagy októberi szo­cialista forradalom 70. évfordulójá­nak méltó megünneplésére, a tár- saság tavasszal hirdette meg az Utaz­zunk együtt! című vetélkedőt, s mun­katársai már a területi döntőket ké­szítik elő. A játék megyei és kerületi fordulóiba a mintegy kétezer MSZBT tagcsoport képviseletében több mint 30 ezren kapcsolódtak be. Az öttagú kollektívákban olyan aktivisták kap­tak helyet, akik — a cím is utal ér­ré — szeretnek utazni, s akár olvas­mányaik, akár személyes tapaszta­lataik alapján alapos ismeretekkel rendelkeznek a Szovjetunióról. A jubileumi ^ünnepre kitűzött dön­tő győztes csapatai közös utazásra indulhatnak majd a Moszkva környé­ki Aranygyűrű útvonalán, hogy kö­zelebbről is megismerkedjenek $z ősi prosz városokkal, a baráti szocialista ország történelmi nevezetességeivel. Budapesti középiskolások jelent­kezését várják arra a történelmi já­tékra, amelyet az MSZBT és a Mun­kásmozgalmi Múzeum közösen szer­vez. A várbeli kulturális 'intézmény' ad otthont októberben és november­ben a magyar internaéionaUsták cí­mű dokumentum-kiállításnak, vala­mint a Szovjetunió Történeti Mú­zeuma anyagából válogatott tárlat­nak és a Központi Lenin Múzeum képzőművészeti bemutatójának. Az ide látogató tizenévesek a kiállítás­hoz kapcsolódó kérdőíveket tölte­nek ki. s a sikeresen szereplők közül sorsolják majd ki a nyerteseket. Azok az iskolák, amelyeket a legtöbb ta­nuló képviseli a tárlatokon, történel­mi játékon vehetnek részt; sikeres sze*^ replés esetén értékes díjakat kap­nak. Számos vállalat, intézmény MSZBT tagcsoportja jelezte már, hogy meg­kezdte a felkészülést az évfordulót köszöntő rendezvényekre. Közülük is kiemelkedik az Állami Biztosító országos vetélkedője, amelynek ok­tóber 3l-én Szo’nok ad otthont. Az AB valamennyi vidéki igazgatósá­gának. biztosító részlegének dolgo­zója bekapcsolódhat a játékba, ame­lyen a Szovjetunió népének életéről, kultúrá járól szerzett ismeretekről ad­nak számot. — Panel. A bajai József Atti­la Művelődési Központban (Vö­rösmarty u. 5.) augusztus 17-én 18 órakor nyitják meg azt a ki­állítást, amelyet Gyulavári Jó­zsef festőművész alkotásaiból Panel címmel .rendeztek. A tár­lat augusztus 31-éig látható. — JÓTÉKONYSÁGI KON­CERTEK. A bácsalmási vcérosi KISZ-bizottság szervezésében au­gusztus 20-án, a kunbajai óvoda udvarán 8.30 órától, 15 órától pe­dig a bácsalmási iskolában jóté­konysági ,koncert lesz. Fellép — többek között — a Svindli-show, a Leopard és a Konvoj együttes. AZ összekötő műsort, a beatzene hőskorából a Decke-diszkó adja. Ugyanezen a napon a művelődé­si központban 15.30 órától a ju­goszláviai Sogorock, 24-én 21 órától pedig a Bikini együttest látják az érdeklődők. A jótékony­sági koncertek teljes bevételét az állami gondozott gyermekek ja­vára ajánlják fel. (Barkóczi Dé­nes tudósítónktól.) — Kétfejű malac. Kétfejű ma­lacot ellett tegnap Juhász Gá­bor tatai lakos anyakocája. A Ikis állat tizedikként született két fejjel, két szájjal, két nyelv­vel, de csak egy aggyal. Szívó­szállal igyekeznek táplálni a szopni nem tudó állatot. A fej­lődési rendellenességnek az • a magyarázata,1 hogy a sejtosztódás korai szakaszában a sejtek egy bizonyos csoportja tovább osztó­dik, mint kellene, és így dupla szervek keletkeznek. Az érdekes­ségen kívül ennek a rendellenes­ségnek sem gyakorlati, sem tu­dományos jelentősége nincs. . SEGÉLYKIÁLTÁS — KéremI Jöjjenek ki gyorsan!, Egy férfi be akar mászni az ablakomon! — Kérem, ez a tűzoltó­ság! A rendőrséget kell hív­nia! — Nem, önöknek kell jönniök, mert túl rövid a létra...! D Holnapi lapszámunkból A negyedik oldalon be­fejezzük a Folklórfeszti­válon az NDK-ban kece- Uekkél című cikksoroza­tot. Filmjegyzetünkben pe- j dig két könnyedebb alko­tásrój írunk. A kibontako­zás: programjáról a Kiskő­rösi Ipari -Szövetkezet el­nökével és pártvezet&ségi , titkárával beszélgetett I munkatársunk. Az Interjú I az ötödik oldalon oivasha- [ Jó. Ugyanitt egy riportban — a Tettrekész műszakiak- sorozatban — félegyházi építőket mutatunk hA. I A Magyar Szocialista Munkáspárt Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: \ : Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/Á. 6001 Telefon: 27-611 ■ i' . áLj|||| • Kiadja: á Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Telexszám: 26-216 bmlv h. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra: 43,— Ft, * Készült a Petőfi Nyomdában, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató negyedévre: 129,— Ft, Telefon: 28-777 félévre: 258,— Ft, 1987. VIII. 13-án. megrendelés sorszáma: 73430 egy évre: 516,— Ft1 HU ISSN 0133- 235x

Next

/
Oldalképek
Tartalom