Petőfi Népe, 1987. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-01 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!-AZ MSZMP BACS-KISKIJN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA X’LII. évf. 180. szám Ára: 2,20 Ft 1987. auísutni 1., szombat Miért szükséges az adóreform? (4. oldal) A pénzügyi rendszerben várható változás, a terve­zett adóreform sokakat foglalkoztat. A reális véle- ■ ményalkotáshoz szükséges tájékozódást igyekszünk elősegíteni most Induló cikksorozatunkkal. Eladta az állami támogatást (3. oldal) KÉP és HANG, a rádió és a televízió műsora szombattól jövő vasárnapig. (7—8. oldal) A VÁRTNÁL KEVESEBB A TERMÉS Befejezéshez közeledik az aratás A csaknem fórom fótiig tartó forróság meggyö­törte a kalászosokat, a hőség miatt megszorult a szem, csökkent a1 hozam. Hogy emiatt megyénkben mekkora a kiesés, most még nem tudni; néhány helyen, még folyik az aratás, 2-3 napon belül fe­jeződik be. Mint azt Farkas Zoltán, a megyei tanács mező- gazdasági és élelmezésügyi osztályának munkatár­sa elmonditai: azokban a gazdaságokban, ahol sze­rencsésebben választották meg a fajtát — a termő- héfyi adottságnak megCetelően —, ott kisebb a ki­esés. Ennek megfelelően a száraz forrós ág okozta termésveszteség hektáronként 400—700 kilogramm között váltakozik. Tekintettel arra, hogy Bács-Kis- kunban jelentős nagyságrendű területen, 100 ezer hektáron vetettek búzát, a kiesés számottevő. : Tetézte mindezt a július 25-ei, 26-a.i jégverés. Me­gyénk déli részén 3800 hektárt ért jégkár, éhből 470 hektár volt a .búza. 204 hektár a rozs. (Folytat­va a sort: a kalászosokon kívül 2200 hektár kuko­ricát, 800 hektár napraforgót, valíamiini cukorrépát, paradicsomot, állmát vert el a jég.) Néhány gazdaságban1 a búza aratásával csaknem •egy időben a rozs. és a zab betakarítása is befeje­ződött, inéholll — minit például a Hantái Erdei Fe­renc, TSz-iben — a; lucernát már harmadszor vág­ják. A kenyérnek való gabona helyén most a szal­ma betakarítása az aktuális munka, a területnek mélrvtegy 60 százalékán már ezt is befejezték. Csató Zsigámmá, a Bácskai és Dunameüéki Szö­vetkezeitek'Területi Szövetségének munkatársa ar­ról számolt be, hegy térségükben, vasárnap már csak 2—3 szövetkezetben aratják a búzát, s előre­láthatóan aznajp be is fejezik ezt a nagy munkáit. A termésátlag 3,4 és 6 tonna között alakult, így bizonyos, hogy a tervezett 5 tonnás szövetségi át­lag nem lesz meg. Hat tonna közötti átlegtermést a hercegszántói, a nagy baracskai, a rémi és a Já­noshalmi Petőfi Tsz „hozott”, jelentősebb termés­csökkenés Baján, Újteleken, Bátyán, Nemiesnád- udvaran, FChöszéntivártdrí, Siikösdön és Érsdkcsar nááan vált. aratást legkorábban Gorán kezdték el. A gépi khjlacitási elegendőnek bizonyult a tagr szövetkezetekben, a nagy munkában inkább csak az utóbbi napok csapadékos időjárása okozott .rö­vid kényszerszünetet. Ám ez az eső nagyon kellett a ikapásnövényeknék. ■ A Homokhátsági TESZÖV munkatársa, Mag Jó­zsef, hasonló helyzetről: számolhatott be: a kalá­szosok termésátlaga' 'lényegesen Alacsonyabb a ter­vezettnél. A szövetség egyebek között a termékér­tékesítésben nyújt hatékony segítséget tagszövetke- zeteinek. A Bács-Kiskun Megyei Gabonaforgalmi és Ma­lomipari Vállalat máig az összesen várható termés­mennyiségnek mintegy 70 százalékát vette át, egyébként az átvétel végig zavartalan volt. legfel­jebb reggelenként fordult e'Jő helyenként átmeneti torlódás. Ami viszont az elképzeléseiket illeti: fel- vásárlási. tervüket nem tudják teljesíteni. A. M. Villamos elosztók Kunszentmiklósról A VAV ku nszentmiklósi gyárában bel- és külföldre készül­nek a különböző típusú villamos elosztó berendezések, 400 volttól egészen 35 kilövoltig. Az első félévben a csökkenő kül­földi kereslet ellenére mintegy 8 millió forintért szállítottak Egyiptomba az ott készülő öntözőműhöz.berendezéseket, és úgy számítják, az év második felében is hasonló mennyiséget küldenek ki. Belföldön legnagyobb megrendelőik az áramszolgáltató vál­lalatok, de komoly tételeket szállítanak a Taurusnak éia Du­naújvárosi Kokszolóműnek is. Most az Ikarosznak gyártanak egy 32 mérős, K—103 típusú, kisfeszültségű elosztóberende­zést. • Duzmat László, Kévés Sándor és Bocek Zoltán szerelők készítik a K—103-at. (Pásztor Zoltán felvétele) Gorbacsov levele Cerasol város lakóinak A római szovjet nagykövetség lkát munkatársa csütörtökön át­adta' Mihail Gorbacsov levélét a dél-olaszországi Ceraso város­ka polgármesterének. A szovjet politikus ebben arra a békeüze­netre válaszolt, amellyel1 a város lakói a szovjet népihez fordultak. Az S2KP KB főtitkára köszö­netét mondott a város lakóinak üzenetükért, továbbá azért, hogy vendégül láttak és kitüntették szovjet:tűzoltókat, akik részt vet­ték ® csernobili atomerőműben, ■történt baleset utáni mentőakció­ban. Mihail Gorbacsov levelében a következőket írja: Igen megha­tott az önök üzeneté, amely bé- keszéretetről és a szovjet nép iránt érzett barátságról tanúsko­dikf és az a meleg fogadtatást, amelyben hős tűzoltóinkat része­sítették. A csernobili tragédia óta bolygónk lakói számára sok­kal világosabb Tett, hogy a nuk­leáris korlseak újfajta politikai gondolkodást követel, földünk megszabadítását az atomfegyve­rektől. Közös erőfeszítéseikre van szükség ahhoz, hogy megerősít­sük az atomenergia veszélyükén felhasználásának nemzetközi rendjét, kizárólag békés célok szolgálatába állítva étit az ener- aiaMjtáit. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy a Szovjetunió és a szovjet vezetés minden te­hetségeset megtesz, és a jövőben is meg fog tenni, hogy ezt elérjük —olvasható a levélben. A levél ünnepélyes átadásán Ceraso polgármestere méltatta a béke és a leszerélés érdekében kifejtett szovjet erőfesz! léseket. VÁLLALKOZÁSKÖZPONTÚ SZEMLÉLETTEL Program az ipar szerkezetátalakításához A gépkocsi-összeszerelés háttere ' Az ipar szerkezetátalakításának rövid és hosszú távú el­képzeléseiről, a szelektív iparfejlesztés cselekvési programjá­ról tájékoztatta az újságírókat pénteken Kapolyi László ipari miniszter a Parlamentben, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala által rendezett sajtótájékoztatón. A miniszter elöljáróban el­mondta, hogy a VII. ötéves terv­ben eddig két alkalommal kerül­ték a kormány élé az iparpoliti­ka közép- és hosszabb távú fel­adatait összegző elképzelések. Az Országgyűlés az őszi ülésszakon számoltatta volna be a minisz­tert az ipar helyzetéről, ám er­re a napirendre — miután szep­temberben a Minisztertanács stabilizációs munkaprogramjá­ról döntenek a képviselők — vár­hatóan a következő ülésszakon kerül sor. Mivel az ipar döntő szerepet játszik a társadalmi- gazdasági kibontakozás prog­ramjának végrehajtásában, így a kormány szeptemberben Or­szággyűlés elé kerülő munka- programjának mellékleteként tárják a képviselők elé az ipar- politikai elképzeléseket. A szer­kezetátalakítási program vaskos anyagát egyébként a közelmúlt­ban számos szakmai, érdekkép­viseleti, tudományos főrum meg­vitatta. Kapolyi László a sajtótájé­koztatón mindenekelőtt azt hang­súlyozta, hogy a program rend­szerszemléletű, az ipari szerke­zetátalakítás igényét, feladatait, hatását a társadalmi környezet­tel összhangban vizsgálja. Ter­mészetesen különbséget tesz táv­lati és napi célok között, hiszen a feldolgozóipar túlsúlyba ke­rülését — 70 százalékos arányát — csak a kilencvenes évek má­sodik felére, végére lehet elér­ni'. nem halasztható viszont egy pillanatig sem a minőség, a ha­tékonyság. a termelékenység ja­vítása, mert ez a feltétele annak, hogy már ma, a jelenlegi szer­kezettel alkalmazkodjunk a pia­ci követelményekhez, megindít­va a piacorientált fejlődést. E törekvések megvalósításá­hoz a miniszter kiemelte a rend­szerszerű piacszemléletet, a ho­mogén közgazdasági értékrend jelentőségét Hangsúlyozta, hogy rövid távon jelentkezniük kell azoknak az eredményeknek, ame­lyeket a költségérzékenység fo­kozása, a vállalkozásközpontú szemlélet elterjesztése válthat ■ki. A belső piacépítésnél a jö­vőben fokozni szeretnék a dif­ferenciálást. Különösen. azokból a háztartási, technikai cikkek­ből igyekeznek bővíteni a kíná­latot, amelyeket a lakosság a háztartásokban használ. Kisfo- gyasztású tévékészülék, hűtőgép, személygépkocsi nélkül nem vár­ható el, hogy az állampolgárok jobban takarékoskodjanak. Már­pedig az energiafelhasználás nö­vekedését évek óta a lakossági kommunális fogyasztás adja. Kapolyi László a főmunkaidő rangjának helyreállítását célzó törekvésekkel kapcsolatban el­mondta: nem szeretnék korlá­tozni, visszaszorítani a belső vállalkozásokat. - Éppen ellenke­zőleg, az a cél, hogy — mivel a teljesítményeket főmunkaidőben kell növelni — a vgmk-k mun­kája jobban kapcsolódjék a na­(Folytatás a 2. oldalon.) NAGYOBB KIVITEL — MÉRSÉKELT BEHOZATAL Tervezik a MÉM-ben a következő éveket Meghatározó a gabona és a hús A mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a fagazdaság 1988—1990-es munkaprogramjának előkészítéséről, továbbá az időszerű munkák ál­lásáról, illetve a szőlőültetvények téli károsodásáról, a nyári aszály- és viharkárokról tájékoztatta az újságírókat tegnap a MÉM-ben Vil­lányi Miklós mezőgazdasági és élelmezésügyi államtitkár. Elmondotta, hogy az MSZMP KB novemberi határozata nyo­mán fölgyorsult a következő évek munkaprogram j ának előkészíté­se. A tervezetet eddig több szák­mai és érdekvédelmi szervezet, fórum tárgyalta meg. A szüksé­ges kiegészítések után várha­tóan 'augusztusban az Országgyű­lés mezőgazdasági bizottsága tárgyalja meg a tervezetet, amelynek előkészületei során hangsúlyt kapott: az agrárter­melés várhatóan továbbra is stabilizáló szerepet tóit be a gaz­daságban. Biztosítania kell a belföldi ellátást, a népgazdaság, külgazdasági egyensúlyának ja­vítását és a jövedelemtermelő képesség növelését. Figyelembe véve a már elért magas hazai fo­gyasztási színvonalat, amely az élelmiszer-termelés 70 százalékát köti le, a továbbiakban nem any- nyira a mennyiség fokozása a cél, hanem az élelmiszerek választé­kának, minőségének javítása. Az élelmiszer-gazdaságnak — az elképzelések szerint — 50 száza­lékkal kell növelnie konvertibi­lis elszámolású egyenlegét Ehhez a kivitel- növelése mellett a be­hozatalt mérsékelni szükséges. A piac elvárásaihoz jobban igazo­dó, más szerkezetű és minőségű exportstruktúra kialakítását igyekeznek most megalapozni. Ehhez a termelők és a feldolgo­zóipar kapcsolatának javítása mellett erősíteni kell a külkeres­kedelemmel közős érdekeltséget, kockázatvállalást. Az elképzelések megvalósítá­sához jobban kell bánni a meg­levő erőforrásokkal. Meg akar­ják teremteni a korszerű, gaz­daságos és jó minőségű élelmi­szer-termelés előállításának fel­tételeit az élelmiszeriparban is. A nyersanyagtermelésben fo­kozottabban figyelnek majd a feldolgozói igények alakulására; ennek érdekében a nyersanya­gok objektív minősítésének és a minőséget tükröző árak alkal­mazásának széles körű elterjesz­tésére lesz szükség. Továbbra is meghatározó lesz a gabona- és a hústermelés súlya. Ugyanak­kor bővíteni kívánják az egyéb­ként kisebb mennyiségű, de gaz­daságosan és nagyobb kézimun­ka-igénnyel előállított termékek arányát. A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban egyaránt termékszerkezet-váltással szá­molnak. A program megvalósí­tása már megkezdődött a tej-, a szesz-, a baromfi- és a tartósító­iparban, hasonló átalakításra lesz szükség a-hús-, a növényolaj- és a gabonaiparban. Á búza, a kukorica és a nap­raforgó esetében bevezetik a beltartalmi érték szerinti átvételt. Számolnak a szójadara importjá­nak csökkentésével, illetve a ha­zai fehérjetakarmány-termelés dinamikus bővülésével. Javítják például a vágómarha-termelés gazdaságosságát, a sertéshús- előállításnál pedig sokat tesz­nek majd a minőség javításáért. (Folytatás a 2. oldalon.) Drága az egészségünk. Nem­csak azért, mert hitünk szé­riát: az egészség a legnagyobb kincs ... Napjainkban számol- hatóan is sokba kerül az álta­lános testi-lelki jó állapot. Az utóbbi másfél évtizedben ugyanis rendkívül megnöve­kedtek az egészségügyi kiadá­sok. A felszökött árak mögött a gazdaságilag fejlett orszá­gokban végbemenő technoló­giai robbanás áll, amely betört a gyógyító intézményekbe is. A csúcstechnológiák átlépték a rendelők, a műtők küszöbét, a diagnózis és a terápia nélkü­lözhetetlen eszközeivé váltak. Milliókat emésztenek fel a drága készülékek és műszerek. Sokat hangoztatott tézis: a hazai ' egészségügyi intézmé­nyekben együtt van jelen a hiány és a pazarlás. Az Álla­mi Tervbizottság egy évvel ezelőtt határozatot hozott az egészségügyi, a társadalombiz­tosítási és a szociális ellátás irányítási, szervezeti, intézmé­nyi és működési rendszerének korszerűsítésére. A sokrétű tennivalók körében elsődleges cél a finanszírozás, a gazdál­kodás és az érdekeltség telie- sítményhez kapcsolódó mód­szereinek kidolgozása, majd ezt követően az alkalmazás feltételeinek megteremtése. Az Egészségügyi Minisztéri­um és a Pénzügyminisztérium ezért indította útjára azt a kisérleUorozatot. amely arra kíván feleletet kapni: hoayan lehet változatlan összegű pénz­forrásból, az ellátás színvona­lát megőrizve megfelelően működtetni az egészségügyi intézményeket. A kórházakban és rendelőintézetekben folyó teljesítmény- és költségmérés a prognózisok szerint elvezet­het egy olyan, elosztáson ala­puló gazdálkodáshoz, amely valós teljesítményeket finan­szíroz. Három nagy országos intézményben — az Országos Korányi Sándor TBC és Pull- monológiai Intézetben, az Or­szágos Onkológiai Intézetben, valamint a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem klinikáin —, illetve a. megyei kórházhálózat 25 intézményében megszerve­zett vizsgálatsorozat a Tolna megyei kórház szekszárdi szá­mítógépes bázisára épülve tárja fel azokat a költség- és érdekeltségi viszonyokat, ame­lyek ismerete nélkül ma már nem képzelhető el korszerű intézményműködtetés. Üj típusú érdekeltségi rend­szer hat majd tehát az egész­ségügyi ágazatban is, ha a há­roméves periódusra tervezett vizsgálat konzekvenciái nyo­mán általános érvényű gya­korlat valósul meg. Hiszen ma még a kórházstatisztika az ápolási eseteket és az átlagos ápolási időt rögzítve szolgál­tatja az információt a terve­zéshez és a költségek megha­tározásához. Csakhogy minden betegségcsoport más. és más jellegű munkát kíván, eltérőek az ápolási idők. sőt az esetek számai is kórformánként vál­tozók. Így ésszerűtlenül mossa össze- ez a statisztikai mutató a valós teljesítményeket. A A különböző betegségek gyó­gyítására fordított összegek is nagyon eltérnek egymástól. Egy kórház, ha jól akar ma gazdálkodni, magyarán, ha ki akar jönni a pénzéből, nem ér­dekelt bizonyos költséges osz­tályok fenntartásában. Ha azonban a kísérletsorozat ada­tai nyomán újragondolható az egészségügyi ellátás teljes struktúrája és feltété trendsze­re, a gyógyítás az egész intéz­mény, sőt a népgazdaság szá­mára is gyümölcsöző pénzügyi viszonyok között folyhat. Ez pedig törvényszerűen visszahat az ellátás színvonalára, és ja­vítja a feltételrendszert. A tartalékok tehát csak egy struktúra megteremtésével ak­názhatók ki. Mindaddig ugyan­is, amíg egy kórház abban ér­dekelt, hogy az ágykihasznált­ság mértékét növelendő, akkor is bent tartsa a beteget, ami­kor annak már kórházi ápo­lásra nincs szüksége, és hogy az ápolási napok alatt minél kevesebbe kerülő gyógykezelé­si eljárásoknak vesse alá a be­teget, addig a közös kalapból nem a valós teljesítmény mér­téke szerint részesednek a kü­lönböző egészségügyi intézmé­nyek. Amíg a költségek na­gyobb részét az intézmények fenntartása és nem a gyógyí­tásra fordított összegek viszik el, addig a gyógyítás színvo­nala csak stagnál, a korszerű — a csúcstechnológiákat is igénybe vevő — medicina pe­dig késlekedik. L. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom