Petőfi Népe, 1987. július (42. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-20 / 169. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ■ Ty w f) 1 L L | ^ I ÁZ MSZMP »ÁCS-KISKUN MEGYE* BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLii. évi. 169. szám Ára: 1,80 Ft 1981. július 20, héttő A Minisztertanács közleménye * egyes fogyasztói árak, szolgáltatási díjak emeléséről és jövedelem- kiegészítő intézkedésekről (2„ oldal) Javítani és bővíteni a megye idegenforgalmi ellátásán (3. oldal) GABONA - LUCERNA - OLAJIPARI NÖVÉNYEK Még két hétig tart a búza aratása Később kezdődött ős nehezebb az aratás a szokásosnál A me­gyét járva egyre több gabona­táblán már csaik a torzsát látni, magtárakba, tárolókba 'kerül a termés. Bács-Kiisku*;Tneéyében a múlt héten gyaikorlStslag |befejeződött aiz őszi árpa vágásába 14 ezer hektáron ritka állományban dol­goztak a gépek. Pedig a téli fagykárok miatt a leggyengébb táblákon — ez a megyében mint­egy 6000 hektárt tett ki — ki­tárcsázták a növényeket. A le- arátött árpák termése a kedve­ző időjárás ellenére sem kiug­róan jó — tájékoztat a megyei tanács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának munka­társa* Farkas Zoltán. — A .szal­ma betakarítása folyamatos, nagyobbrészt kis- és nagybálák- ba rendezik az aratás mellékter­mékéit. A felszabaduló területe­ken a másodvetésekhez készít ik elő a talajt. A tervek szerint 5000 ’hektárom lesz másodszor is növény, ennek tíz százalékát vár­hatóan zöldségnövényekkel, a többit takarmánykeverékekkel, csa lámádéval hasznosítják. Az Igazi nagy mqnka a búza araltása. E kenyérgabona a me­gyében százezer hektáron vár betakarításra. A felmérések sze­rint á kombájnkapacitás;, a gépek felkészültsége lehetővé teszi* hogy 14 nap alatt zsákba kerül­jenek a magok. Természetesen, ha az időjárás közbe nem szól és aíz átvétel ütemes tesz. A múlt héten, a kezdéskor, még előfor­dult 18—20 százalékos víztar- tal’fmú termény, de gyakoribb wollt az — főleg a homokon,1 —, amit már nem kellett szárítani. A forró, száraz időjárás miatt érzékélhető, hogy a búzáikban- ikisp" mértékben megs zárultak a ma­gok, csökkent a fajsúly, ami ki­hat a termésátlagokra is. A megye nagy részében befe­jeződött a lucerna második ka­szálása, a forrólevegős szárító­val rendelkező üzemekben fo­lyamatosan' készül a iúcémar liszt. Az idén csökkent viszont az exportra gyártott lucernapel- lét jövedelmezősége, így á gaz­daságokban — várhatóan — ke­vesebbet állítanak elő. Az őszi káposztarepce vágása is megkezdődött, a téli fagytól megkímélt területeken jól fizet ez a növény. Az olajipar a ter­vezett ütemben vásárolja fel a magokat. A napraforgótáblák sárgába öntözték, virágba borultak. A ka­pások fejlődésének kedvezett a tavasz és a kora- nyár, most azonban már hiányzik az eső. , G. E. NÉPZENEI TANÁCSKOZÁS BAJÁN ­KALOCSÁN KIOSZTOTTÁK A NÉPEK BARÁTSÁGA DÍJAKAT Sikeres díszbemutatókkal és a sárközi lakodalmassal fejeződött be a IX. Duna menti folklórfesztivál • A Marij Pamas együttes a színpadon. Hiába kerestük a bajai Béke téren, felállított szabadtéri szín­padnál szombat délelőtt a 10 órá­ra hirdetett népzenei bemutató műsorát. Egy pillantást vetve a főtéri kirakodóvásárra, letábo­roztunk a pódium mellett. A ma­ri folfclórcsoport tisztelte mag fel­lépésével a tikkasztó melegben összegyűlt érdeklődőket. Ezúttal is kitett magáért a Szó- rakaténusz. A Kamarás-Duna menti sétány árnyas fái között mindenféle csudákat varázsolt igénytelen anyagokból Hegyi Füstös László, Czár János, Hege­dűs Csilla. Útmutatásukkal az ügyesebb és a bátrabb gyerekek maguk is megpróbálkoztak né­pi játékok készítésével. A kialakult szokásoknak meg­felelően, a fesztiválhoz kapcso­lódva tanácskozott Baján a kó­rusok Országos Tanácsa népzenei bizottsága. A Liszt Ferencről el­nevezett zeneiskolában Szathmá- rá Károly, a bizottság ‘vezetője azt vizsgálta beszámolójában, hogy miért csökken az utóbbi években a pávakörok, a népzenei együttesek száma. Sokoldalú elem­zése segítheti a folyamat meg­állítását. Még így is számottevő erő rejlik a népzenei mozgalom­ban. hiszen a mintegy 1300 együt­tes több tízezer ember szabad ideiének kellemes és hasznos el­töltését segíti, nemzeti kultúránk pótolhatatlan értékeit őrzi. Az előadó bejelentette, hogy rövide­sen megkezdődik az együttesek ötödik minősítése. Biztató. Inkább odafigyelést, több ügybuzgal­mat, nagyobb hozzáértést, mint több pénzt feltételező javaslato­kat hasznos ötletekkel, elképze­lésekkel egészítette ki Birinyi Jó­zsef, aki a hangszeresek gondjai­ról szólt. Dr. Kálmán Lajos elő­adásából sokat megtudhattak, a résztvevők a Bács-Kiskun me­gyét a mozgalom élvonalában tartó módszerekről. A reményt táplálta este a mű­velődési központ udvarán a leg­jobb magyar együttesek közre­működésével rendezett, „Hej, Du­náról fúj a szél...” című népze­nei műior. Fellépett a Békés Ban­da, a Bökönyi, az Érdi Bukovi­nai Székely Népdalkör, a Hévíz- györkl, az Egervölgye Asszony­kórus, az ölből, a Sályi, a Sükös­di Pávakör, a Buzsáki, a Sárréti Népi Együttes, a Rózsa Sándor, a Szivárvány cíteraegyüttes. A szép műsor Budai Ilona és Birinyi, Jó­zsef házigazdák hozzáértését és stílusérzékét is dicséri. Az ezzel egy időben a megyei fesztiválközpontban Kalocsán, a gálaműsoron szereplő együtte­sek részvételével megtartott me­ne titán cversenyen kétségtelenül a sodró lendületű helybeliek arat­ták a legnagyobb sikert, de igen hatásosnak bizonyult a bogyisz­lóiak szép térformákat alkotó menete, a finnek felvonulása is. (Folytatás a 3. oldalon) Grósz Károly hazaérkezett Moszkvából Szombaton hazaérkezett Moszkvából Grósz Károly, az MSZMP F)r- litífcaj Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, aki a szovjet kormány meghívására baráti munkalátogatást tett a Szovjetunióban. Fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Vladlen Puntusz, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. A miniszterelnök hazaérkezésekor nyilatkozatot adott az MTI és a televizió munkatársainak. Grósz Károly szombaton Moszk­vában megbeszélést folytatott Nyikolaj Rizskowal, az SZKP KB Politikai Bizottságának tag­jával, a Szovjetunió Miniszterta­nácsának elnökével. Tájékoztatást adott az MSZMP XIII. kongresszusa óta eltelt idő­szakról, az MSZMP KB júliusi ülésének állásfoglalásáról, a gazdasági és társadalmi kibonta­kozás programjáról, a gazdaság- irányítás továbbfejlesztéséről. Ki­fejezésre juttatta, hogy a Magyar Népköztársaság a jövőben is meg­különböztetett fontosságot tu­lajdonít a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatok kölcsönösen előnyös fejlesztésének. Mély megelége­dettségét fejezte ki a Mihail Gor- bacsowal, az SZKP Központi Bi­zottsága főtitkárával lezajlott ta­lálkozóval kapcsolatban. Nyikolaj Rizskov tájékoztatást adott az SZKP XXVII. kongresz- szusa, az SZKP KB ez év januári és júniusi ülései határozatainak végrehajtásáról, a Szovjetunió társadalmi-gazdasági fejlődésének meggyorsítására, a szocialista demokrácia elmélyítésére, a tár­sadalmi élet megújítására irá­nyuló széles körű átalakításokról. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági irányítás radikális reformja megteremti a feltételeket a szó-' cialista társadalomban rejlő elő­nyök minél teljesebb kihasználá­sához. *1 A magyar és a szovjet kormány­fő hangsúlyozta: nagy jelentősé­get tulajdonítanak azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek célja alapvető fordulat elérése orszá­gaik szocialista építőmunkájá­ban, és a társadalom alkotó erői­nek mozgósításában. Elégedetten állapították meg, hogy a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió a marxizmus— leni ni zm us, a szocialista interna­cionalizmus elvei alapján, a két nép érdekeivel összhangban, ered­ményes együttműködést folytat a politika, a gazdaság, a kultúra területén. Hangsúlyozták, hogy a Kádár János és Mihail Gorbacsov talál­kozóin született elvi megállapodá­sok szellemében a jövőben is megkülönböztetett figyelmet szen­telnek a magyar—szovjet kapcso­latok fejlesztésénél!, az együtt­működés tökéletesítésének. Meg­állapították, hogy e téren csak az első lépéseket tették meg, még jelentős 'kihasználatlan tarta­lékok vannak a két ország együtt­működésében. A magyar és a szovjet gazdasági szervezetek elé feladatul tűzték ki, hogy gyorsít­sák meg a hosszú távú együtt­működési tervek kidolgozását. Ez­zel összefüggésben szükséges­nek tartották a Magyar Népköz- társaság és a Szovjetunió közötti gazdasági és tudományos-műsza­ki együttműködés 15—20 évre szóló fejlesztési koncepciójának előkészítésére irányuló közös munka meggyorsítását. A felek megállapodtak abban, hogy fokozzák a magyar—szovjet áruforgalom bővítésére, szerké­(Folytatás a 2. oldalon.) Az öntözésfejlesztés gondjai Az elmúlt másfél hét alatt ai talaj felső rétegeiben — itt gyö­kereznek a vízigényes kapások, zöldségnövények — jelentősen csökkent a növények által fel­vehető víz mennyisége. Mivel ez az évek zömében mindig így van, ebben az időszakban kez­dődik az öntözési szezon. A mes­terséges csapadék kijuttatására berendezkedett gazdaságokban a napokban megindul a teljes üzem. Ezt szolgálja az a ked­vezmény, hogy a vízszolgáltatás dijainak csupán húsz százalékát kell a gazdaságoknak megtéríte­ni, a többit a költségvetés fede­zi. Sőt a legnagyobb napi áram- fogyasztás háromórás időszaká­ban az öntözőberendezések üze­meltetéséhez felár nélkül hasz­nálhatják az elektromos ener­giát. (Folytatás a 2. oldalon.) Megváltozott a támogatás rendszere # A Kecskeméti Agroker Vállalattól ebben az esztendőben is mintegy tízmillió értékben vásároltak öntözőberendezéseket. Már a paradicsomszezonra készülnek Még javában tart a borsó fel­dolgozása a konzervgyárakban, de a műszakiak már a nyár talán legnagyobb feladataira, a paradi­csomszezonra készülnek. A Kecs­keméti Konzervgyárban a Buda­pesti Láng Gépgyár szerelői cső­cserét végeznek az egyik kazá­non. Rekordidő alatt, négy hé­ten belül készítik el. A paradi­csomszezonban szükség lesz a tel­jes kapacitásra, hiszen csúcsidő­ben naponta mintegy 40 tonna gőzt használ fel az üzem. 9 Kint is van vagy 30 fok meleg, bent a szűk helyen, a kazánok­ban, ahol a csöveket cserélik, he- gesztik, legalább a kétszerese a hőség. (Pásztor Zoltán felvétele) I Érdekeltség alapon A helyi tanácsok gazdálko­dása napjainkban mondhatni gyökeres átalakuláson megy át. Egy sor korábbi •kötöttség megszűnt, az egységes pénz­alap bevezetésével, egyúttal vi­szont érezhetően vékonyabban csordogál a pénz is a központi forrásokból. Legutóbb az Országgyűlés nyári ülésszakán döntöttek úgy a képviselők, ■ hogy két százalékkal csökkentsék a ta­nácsok költségvetésének idei állami támogatását. Az így fel­szabaduló majd két és fél mil­liárd forint az ország pénzügyi mérlegének egyensúlyba hozá­sát segíti. De vajon hogyan el­lensúlyozhatja az elvonást — a megnövekedett önállósággal élve — a 'helyi vezetés a köz­ségektől a megyékig? Az eddigi tapasztalatok sze­rint a legtöbb helyen ki tud­ják használni az önállóság le­hetőségeit. Az új tanácsi gaz­dálkodási rendszer bevezetése a vártnál gördülékenyebben ment, a bevételek az első év­ben elérték a tervezettet. Az arányok tanulságosan alakul­tak: a szabályozott bevételek elmaradtak a várttól, mig az érdekeltségen alapulókat majd mindenütt túlteljesítették. Mindez jelzi az erőfeszítést, mellyel egy-egy településen igyekeztek feltárni a tartalé­kokat, pótlólagos forrásokat, hogy a közösen kitűzött célok ne kerüljenek veszélybe. A helyi erők összefogásának, mozgósításának már hagyomá­nyosnak mondható módja a lakosság társadalmi munkája. Bács-Kiskup megye ebben mindig is élen járt. A társa- dalmimunka-mozgalom rég túllépett azon a fejlődési fo­kon, mikor csupán lapátolás­ra, fizikai munkavégzésre moz­gósították az embereket. Erre is van példa, de tanúi lehet­tünk, mint válnak a társadal­mi összefogás bonyolultabb — s hatékonyabb — formái jel­lemzővé tájegységünkön. ' Az egyik legelterjedtebb a lakossági társulások alakítása viz- és gázvezetésre, útépítés­re. Akadnak települések, ahol önkéntes pénzbeni hozzájáru­lással, „téglajegyekkel” segítik egy-egy létesítmény felépíté­sét. Ez nem azonos a tehóval, mely inkább a kisebb telepür léseken tölt be számottevő szerepet. Nem egy város, nagy­község tanácsa kötvénykibo­csátással teremti elő a fedeze­tet iskolaépítésre, orvosi ren­delőre. Ezek a kötvények na­gyon kelendőek, s nem csupán a helybeliek körében. Ami pedig a vállalatokat, szövetkezeteket illeti: a kol­lektívák mindig is nagy szere­pet játszottak a településfej­lesztésben. Az utóbbi időben került előtérbe az érdekeltségi alapokon nyugvó együttműkö­dés. Lényege, hogy a tanács nem jótékony adományt kér, hanem olyan együttműködési formákat ajánl, melyek érde­keltté teszik az adott gazdái-* Jegeld egységet a befektetésben. A skála a kedvezményes la­kásépítéstől a közös gazdasági vállalkozásokig terjed. A ke­reskedelmi beruházásoknál pe­dig már bevált gyakorlat az úgynevezett koordináció, a kö­zös beruházás. Persze mindez megfelelő szakértelmet, vál­lalkozási készséget, adott eset­ben kockázatvállalást igényel a testülettől és a szakappará­tustól. Hogyan lehet a jelenlegi helyzetben ájabb tartalékokat feltárni a tanácsi gazdálkodás­ban? A kérdésre a mi vidé­künkön az egyik lehetséges válasz: a kölcsönös érdekelt­ség alapján. Hasznosítva és továbbfejlesztve a helyi erők összefogásában kialakult mód­szereket. Hiba lenne azonban megfeledkezni arról, hogy vannak hátrányos helyzetű kö­zösségek. Olya n falvakban, ahol csak egyetlen szakszövet­kezet működik, vagy önálló gazdálkodó egység nem talál- ható, a tanácsnak sincs kellő mozgástere. Az állami támo­gatás visszafogása sem érint­het egyformán -mindenkit, hisz az itt élők is joggal igény­lik a korunk színvonalának W <»f l* Örülni <*n , íiUVüü Dániel

Next

/
Oldalképek
Tartalom