Petőfi Népe, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

mAG P80LEFA8JAI, EGYESÜLTETEK! A VSZ PTT BERLINI ÜLÉSÉNEK VISSZHANGJA Az új politikai gondolkodás jegyében AZ MSZMP BAC8-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XL». M. m. wfan Ára: 1,80 Ft i»8i. június l hétfő MOSZKVA A Varsói Szerződés tagállamai­nak Politikai Tanácskozó Testü­leté nagy és eredményes mun­kát végzett kétnapos berlini ülé­sén. Rögzítette a nukleáris le­szerelés, az európai katonai eny­hülés és bizalomerősítés gyakor­lati lépéseire vonatkozó közös ál­láspontot — állapította meg va­sárnapi ■ , hírmagyarázatában a Pravda. ' Az SZKP központi lapja a ber­lini tanácskozáson elfogadott két dokumentum, a közlemény és a katonai doktrínáról szóló okmány jelentőségéről szólva rámutat, hogy ezekben a hét európai szo­cialista ország vezetői összegez­ték az emberiség fejlődnének meghatározó tényezőit, és meg­erősítették az új politikai gon­dolkodásmód szükségességét. A közlemény, abból kiindulva, hogy egy atomháborúnak nem lehet győztese, meghatározó fontossá­gú feladatnak nyilvánította a há­ború veszélyének örök időikre va­ló elhárítását, a fegyverkezési hajsza megszüntetését, a leszere­lés —■’ elsősorban a nukleáris le­ÚTKERESÉS ÉS VÁLLALKOZÓ KEDV A jó munka elismerése a mezőgazdasági szövetkezetekben Szombaton este kibővített ün­nepi küldöttgyűlésre jöttek össze a Kecskeméti Alföld Szakszövet­kezet tagjai. Az összejövetelt, amelyet a Gépipari és Automati­zálási Műszaki Főiskoláin tartot­tak, abból' az alkalomból szervez­ték, hogy a szakszövetkezet kol­lektívája elmúlt évi kiváló mun­kája alapján megkapta: a Mező- gazdasági és Élelmezésügyi Mi­nisztérium és a Termelőszövetke­zetek 1 Országos Tanácsa elismerő oklevélét. Erdődi Ferencnek, a pártalap- szervezet titkárának megnyitója uitán dr. Domokos Zoltán elnök az elmúlt évi munkát értékelő beszámolójában utalt arra, hogy az aszály és a fagykár által oko­zott kieséseket 'nagyrészt sikerült pótolni. A 'gabonatermesztésben képződött veszteség meghaladta a 3,5 millió forintot. Szerencsére a szőlő-’ és a nagyüzemi telepítésű szilvaültetvény a vártnál jobb termést hozott. Az ipari üzemek termelése egy év alatt mintegy 30 százalékkal nőtt. A tagi gaz- f daságok 10 százalékkal több árut adtak a tervezettnél. Az üzem-, gazdasági csoport folyamatosan figyelemmel kísérte a tervek tel jesítését és ha valahol gond voltt, azonnal intézkedett. A szak- szövetkezet vezetősége, a tagság­gal összefogva, folyamatosain tö­rekedett — és jelenleg is törek­szik — a hatékonyabb termelési módszerek bevezetésére, a jöve­delmezőség növelésére. Az idei terveikről szólva el­mondta; hogy lépésekét tesznek az anyagmozgatás további gépesí­tésére. Édesipari üzemeiket szin­tén fejlesztik. A kandírozott gyü­mölcsön és, a sósborszeszes cu­korkán kívül újabb termékeket készítenek. Nemrég kezdték meg a máipolyifélék (gyártását több ke­reskedelmi cég megrendelésére. A veszteséges szeszfőzdét meg­szüntették és helyette egy doboz-- üzemet létesítettek. A folyamatos útkereséstől és a vállalkozásoktól azt várják, hogy ezt az évet is eredményesen zár­ják. Á beszámolót követően dr. Bo- dóczky László, a városi pártbi­zottság első titkára méltatta a szakszövetkezet eredményeit. Hangsúlyoztál, hogy ilyen elisme­rést a megyében egyedül csak ez a szakszövetkezet kapott. Ezután átadta az oklevelet a szövetkezet elnökének. Dr. Kői Béla, a Kiskunsági Te- szöv titkárhedyettese, idősebb Re­kettyéi Gergelynének, a gyümölcs­feldolgozó üzem munkásának át­adta a Kiváló Termelőszöveitkeze- ti Munkáért kitüntetést. Ugyancsak szombaton tartottak ünnepli közgyűlést a jászszent- lászlói termelőszövetkezetben, ahol Baky Ferenc, a megyei ta­nács mezőgazdasági és élelmezés­ügyi osztályának helyettes veze­tője adta át a MÉM és a TOT ■ elismerő oklevelét Kanyó István elnöknek. A Szanki Haladás Ter­melőszövetkezetben pénteken ke­rült sor hasonló ünnepségre, ahol szintén Baky Ferenc nyújtotta át az elismerő oklevelet Vágó György elnöknek. K. S. ITT AZ IDEGENFORGALMI IDÉNY A’ tavalyinál több vendég fogadására készülnek Bár az időjárás mostanában tré­fát űz velünk, úgy tűnik, még- sem> tudja visszatartani az utaz­ni, szórakozni vágyók népes se­regét. Ezt tükrözi idegenforgal­munk első negyedévi mérlege. Hossz idő ide vagy oda,, néhány hónap alatt 450 ezerrel több kül­földi turista látogatott el hazánk­ba, mint .tavaly ilyenkor. így az utazási irodáknak és vendégfoga­dóknak minden okuk megvan ar­ra, : hogy optimistán tekintsenek a nyári szezon elé. Az ezeréves Kalocsa, a hajósi pincefalu és Solt eddig sem pa­naszkodhatott az érdeklődés hiá­nyára. Az elmúlt esztendőben 20 ezer vendéget fogadtak, s idén még töibb látogatóra számítanak. A két helyi utazási iroda — Pusz- itatourist, IBUSZ — jól felkészült idegenvezető-gárdával várja a vidékkel ismerkedőket. A : már hagyományosak mellett új látni­valóikat is kínálnak. így „Kalo­csa virágai” címmel e város nép­művészetét tárják a látogatók elé. „Utazás Paprikaországba” el­nevezésű programjuk során a paprikatermesztés és -feldolgo­zás műhelytitkaiba .tekinthetnek be az érdeklődők. A mulatni vá­gyók Duna menti lakodalmon ve­hetnek részt. Idén megrendezik az Or,bán-napi borünnep apród- jainak világtalálkozóját. A Szelidi-tó partján ötven ma­gánüdülőt bérel a Pusztatourist. A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy ezek a helyek július 1-jétől augusztus elsejéig már elkeltek. A bajaíak is sok vendégre szá­mítanak. A Sugovica szálló szo­báinak felét előre lefoglalták a nyári szezonra a nagy számban érkező nyugati turistacsoportok. A helyi liBUS'Z egyhetes üdülési turnusokkal várja a belföldi ér; deklődőket. A tíz éve üzemelő kempingben Sok a visszatérő ven- 'dég, akik már tavaly gondoskod-' tak nyaralásukról. S hogy a ven­dégek pihenése zavartalan ' le­gyein, nemrégiben lepermetez­ték a partot, mert a Sugovica és a Duna magas vízállása miatt el­szaporodtak a szúnyogok. A kem­ping Regatta éttermét kibővítet­ték, így idén többen vehetik igénybe szolgáltatásait. A " sza­badtéri színpadon folklór- és egyéb érdekes programokkal szó­rakoztatják a vendégeket. Természetesen a megyeszékhely is felkészült a látogatók fogadá­sára. A Kossuth téri Bokréta ajándékbolt igényes és választé­kos népművészeti termékeket kínál, a hétvégeken és ünnepna­pokon is várja a vásárlókat, né- zelődőket. A kecskeméti kempingben hu­szonöt négyszemélyes faház és szerelés — gyakorlati intézkedé­seinek elkezdését. A Varsói Szerződés katonai doktrínájáról elfogadott nyilatko­zat az új politikai gondolkodást tükrözi, és építő hozzájárulás a nemzetközi légkör javításához —■ írja a Pravda. • BONN Hans-Dietrich Genscher nyu­gatnémet külügyminiszter szom­baton a Varsói Szerződés berlini javaslatainak alapos és higgadt tanulmányozását ajánlotta a nyugati szövetségnek abból a cél­ból, hogy feltárhatók legyenek bennük a pozitív értelmű kapcso­lódási lehetőségek. A miniszter a Saarländischer Rundfunk nevű rádióállomásnak nyilatkozva hangsúlyozta: benyomása szerint Berlinben a résztvevők olyan kér­désekre összpontosították fi­gyelmüket, amelyek fontosak a Nyugat számára is. Arra az indítványra utalva, hogy a katonai doktrínák kérdé­sét is vonják be a kelet—nyuga­ti párbeszédbe, Genscher azt mondta: minthogy ezt a témát a NATO is tanulmányozta leg­utóbbi, decemberi ülésén, e tárgy­ban közelebb kerültek az érdemi dialógushoz. Ugyanakkor óva in­tett attól, hogy a Nyugat elsie­tetten reagáljon a berlini követ­keztetésekre. A nyugatnémet napilapok álta­lános megítélése szerint a berli­ni tanácskozás több leszerelési kérdésben az ismert korábbi ál­láspontot rögzítette, de a kölcsö­nös bizalomerősítés szempont­jából mindenképpen megfonto­lást érdemel a katonai doktrínák kérdésének, valamint a fegyve­res erők és a fegyverzet arány­talanságainak megvitatását szor­galmazó javaslat. A Stuttgarter Zeitung kommen­tárja szerint megalapozatlanok voltak azok a Nyugaton mester­ségesen felcsigázott várakozások, amelyek alapján némelyek egy­oldalú csapatkivonási bejelen­tésre számítottak Berlinből. A keleti csúcsértekezlet résztvevői azonban egyértelművé tették: valóban megállapodást óhajta­(Folytatás a 2. oldalon.) Mire felépülnek a házak (3. oldal) Sajtóposta Holló László-kiállítás Félegyházán 1500—2000 vendég fogadására al­kalma® terület várja az üdülő­ket. Idén nem emelték az árakat. Idén a reggeliztetést is megoldot­ták. Az idény második felétől vár­hatóan nagy változást hoz majd az a vendéglátóipari komplexum, mely a szabadidőparkban nyí­lik. Az új kétcsillagos szállodá­ban-hatvannégy személyt tudnak •majd elhelyezni. Ezenkívül étte­rem, pinceborozó és- jer^sz várja a pihenőket. A puszta iránt érdeklődők — •többek között — a Kecskeméttől mintegy huszonöt kilométerre lévő Vargá-tányát látogathatják meg. Nem panaszkodhat az • ér­deklődés hiányára a 26 szemé­lyes vendégfogadó, mert június­tól augusztusig már minden szo­bája ' elkelt. Az ideérkezőket lo- vasbemutátó, fürdési lehetőség, új ajándékbolt, s egyszerű tanyai környezet fogadja. Idén ismét megrendezik a lassan már ha­gyománnyá váló Citroen-talál- kozót, melyen német, csehszlo­vák, osztrák és magyar autósok vesznek részt. Farkas Andrea Holló László festményeiből nyílt kiállítás tegnap Kiskunfélegyhá­zán, a Kiskun Múzeumban. A tárlatot a hires művész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezték. Bíró Katalin művészettörté­nész egyedülállóan érdekes, gazdag anyagot válogatott össze erre az alkalomra, a Magyar Nemzeti Galéria, a debreceni Déri Múzeum és a Kiskun Múzeum gyűjteményéből. Az litt látható féülszáz alkotás hű keresztmetszetei nyújt a művész munkásságából. Mint ahogy megnyitó beszédében dr. Pogány ö. Gábor művészet- történész elmondta. Holló László, a magyar expressziomázmus vezér­alakja volt, ugyanakkor a valóság őszinte ábrázolására törekedett. Az érzelmek, konfliktusok megjelenítésének mestereként merész, képte­remtő fantáziájának nem szabott gátat. Festői eszközeit szinte ösztö­nösen alkalmazta. Bár képei félreérthetetlen nemzeti jelleget visel­nek, mégis egyetemes értékűt alkotott. Az 1976-ban elhunyt Holló Lászlónak, Félegyháza Kossuth-díjas, Ki­váló művész szülöttének tárlatát augusztus 20-áig tekinthetik meg az érdeklődők. G. B. GENF Megkezdik a közös szerződéstervezet kidolgozását MOSZKVA A genfi tárgyalásokon résztvevő szovjet és amerikai küldöttség a napokban meg­állapodott arról, hogy a kö­zepes hatótávolságú rakéták kérdésében megkezdik egy új, közös szerződéstervezet kidolgozását — jelentette be szombaton a . szovjet televízió Kilences stúdió című műso­rában Alekszandr Besszmert- nih külügyminiszter-helyet­tes. Emlékeztetett arra, hogy eddig két tervezet feküdt a tárgyalóasztalon, az amerikai és a szovjet. A szovjet terve­zet már számolt az amerikai dokumentum több előírásá­val, a szovjet fél készséges­nek mutatkozott a partner gondolatainak figyelembevé­telére. A közös teryézet el­készítésének megkezdése nem jelentéktelen lépés, mindazonáltal még nem je­lenti a döntő előrehaladást, \ mivel továbbra is jelentős kérdésekben hiányzik az egyetértés, több elvi jelentő­ségű véleménykülönbség mu­tatkozik. Felhívta a figyelmet arra, .hogy a közepes hatótávolsá­gú rakéták kérdésében most. mind a három érdekelt fél, a, Szovjetunió, az Egyesült Ál­lamok- és. .Nyugat-^Eurqpa .lé­nyegében egyetért. A kül­ügyminiszter-helyettes . • úgy fogalmazott, hógy van lehe­tőség a közepes hatótávoísá-, gú rakétákra, vonatkozó Szer­ződés megkötésére, de a szov-- jet félnek megvannak, az el­képzelései arra az esetre is, ha mégsem sikerülne .megál­lapodásra jutni. A hétvége sportja Mozgalmas ■combat—'vasárnapot hagytak maguk mSgStt megyénk sportolót. A .kosárlabdázók folytatták a kQzdelmét a. Felszabadulási Ku­páért, amelyben a Bajai'SK férfi csa­pata legyőzte a hódmezóvásárhelyie- két, a KSC pedig két alkalommal Is vesztesen hagyta el a játékteret. A KVSC pólósai Ismét vereséget ssen- védték, ám a Dutép nól röplabdától legyőzték az Egert. A Borbáspusztai Lovas Napok ke­retében lebonyolított országos négyes­fogathajtó minösftó versenyt a kis­kunfélegyházi Juhász László nyerte. Képünkön éppen égy nehéz próbán Jut túl a maratonhajtáa versenyében. A harmadik alkalommal megrende­zett Vízmű Kupa nemzetközi üsté­vé Menyen jól szerepeltek a kecske­métiek. a „hazai vízben” néhány ér­tékes helyezést értek el. A Kiskunfél­egyházi Lenin Tsz SB férfi asztalite­niszezni legyőzték a Kaposvárt, ét es az eredmény azt jelenti, hogy a jö­vőben az NB I. legjobb nyolc csapa­ta között szerepelhetnek a bajnok- eágban. A különböző labdarúgó-bajnok­ságok és más sportágak részle­tes eredményeit lapunk hetedik oldalán találják meg olvasóink. Megalakult a Kiss Áron Magyar Játék Társaság Kecskeméten ' Szombaton valósággá lett a ré­gi terv: Kecskeméten az Erdei Ferenc Művelődési Központban megalakult a Kiss Áron Magyar Játék Társaság. ’ Tavaly márciusban az első ma­f yE írországi jájbéksziimpóziiumon ogalmazódott meg, hogy szükség van egy olyan szervezetre, amely összefogja a játékkal, a játszás­sal foglalkozó szakembereket és az ehhez kapcsolódó intézmények képviselőit. A megalakítandó tár­saság céljai között az is szere­pelt, hogy őrizzék a magyarorszá­gi játék-kultúrát, terjesszék, to­vábbfejlesszék értékeit. Szombaton délelőtt mintegy 150 —200 résztvevő előtt nyitotta meg az alakuló közgyűlést Pápesch László, a megyei tanács művelő­dési osztályának vezetője. Az elő­készítő bizottság beszámolóját követően dr. Kriston-yizi József, a Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum vezetője az alapszabá­lyok tervezetéhez és a szakosztá­lyok kialakításához fűzött kiegé­szítést. A hozzászólások után elfo­gadták az alapszabályt, s kiala­kították a hagyományőrző, az el­méleti, a gyártó és tervező, vala­mint , a felhasználó szekciókat. Délután az alakuló közgyűlés a Magyar Játék Társaság elnöké- . nek Szentiványi Tibor kutató­mérnököt, a budapesti Meleda 'Klub vezetőjét, alelnökének föl- desné dr. Györgyi Erzsébetet, a Magyar Néprajzi Múzeum főmun- katársát, és Nagy Zalánt, a Ma­gyar Úttörők Szövetsége Orszá­gos Tanácsának munkatársát, titkárnak dr. Kriston-Vizi Józse­fet választotta meg. A társaság, amely a magyar já- tékkutatás úttörőjének, Kiss Áron­nak a nevét viseli, konferenciá­kat, vitaesteket, kerekasztal-meg- beszéléseket, szakmai összejöve­teleket szervez, ankétokat, bemu­tatókat és kiállításokat rendez, á témakörben érintettek eredmé­nyei, tervei, gortdjai és tapaszta­latai bemutatására. Elősegíti a kiadványok megjelentetését, in­formációcserét- biztosít a hazai játékkultÚTa itthoni és külföldön zajló eseményéiről, tájékoztatást ad a témát érintő, ' különböző . szakterületeken ’ született ♦ered­ményekről, segíti a játékkutatók, -fejlesztők, -gyártók és -haszná­lók kapcsolatteremtését. Csatlakoztak a társasághoz — a magánszemélyek mellett — közintézmények, hivatalok, já­tékgyártó vállalatok és szövetke­zetek is. Támogatja a társaság működését a Belkereskedelmi és az Ipari, valamint a Művelődési Minisztérium, a KISZ Központi Bizottsága, és a Magyar Úttörők Országos Szövetsége is. A szombati alakuló közgyűlés zéró részében végül előadások hangzottak el Kiss Áron életéről és munkájáról, a Játékkultúra tegnapjáról és jövőjéről, valamint a számítógépes tásról. játéknyilvántar* Miénk ez a nap címmel tegnap egész napos műsort közvetített a Magyar Televízió a gyermekek szórakoztatására. Az adás egyik: helyszíne volt a kecskeméti Szó- rakatónusz Játékmúzeum is, ahon­nan d Kodály iskolások jóvoltá­ból országszerte szólt a dal, s a nézők -zenei játékokat, báb- é® táncprodukciókat láthattak. Kö­zös bemutatót tartott itt a Ber­gen dy Szalonzenekar és a kecs­keméti Hírős táncklub is. Este hat órakor pedig az ország nyil­vánossága előtt a Magyar Tele­vízió I-es stúdiójában vette át a Magyar Úttörők Szövetsége Or­szágos Tanácsa által adományo­zott Gyermekekért dijat a Szó­rakaténusz kollektívája a ma= gyarországi játékkultúra fejlesz­tése érdekében végzett elméleti és közművelődési tevékenysé­géért. T. B. • Fellendülőben a tanyai turizmus.

Next

/
Oldalképek
Tartalom