Petőfi Népe, 1987. január (42. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-14 / 11. szám

\ APROHIRDETESEK Ingatlan 'KECEL, ÜJ U. 4. 6Z. alatti lakóház sürgősen, áron alul eladó. Érdeklődni: a helyszínen. Tel.: 228. 2719 3 SZOBÁS családi ház ga­rázzsal eladó. Baja. Kígyó ■u. 24. (Nyári beköltözés- •■el.» _ _ 1102 PORTA eladó Kunszállá­son, a Szegfű utoában. Ér­deklődni : Bodor Ferenc. ■Kunszállás 178. S BAJ .AN. a Táltos u. 2«. sz. alatti, teljesen közművesí­tett ház sürgősen, Jutányos djgxn eladó. Érdeklődni: Baja, Remete u. 5. Molnár József. 57472 FÉL ház beköltözhetően el­adó (szoba, konyha, für­dőszoba, spejz, garázs, kamra, sertés- és baromfi­ól). Irányár 500 ezer forint. Kiskunhalas, Kertész u. 39. 2*06 «ARAzs eladó Baja, Sza­badság u. 71. sz. lakótele­pen. Érdeklődni: du. Var­ga I. u. 98/c. Fehér János­nál. ____________ 1124 BAJÁN zöldövezetben bel- városközelben, eladó 3 szoba hallos, központi fű- téses kertes ház, új állapot­ban, Igényesnek. Garázs és műhellyel. Bellosits u. 33. ____________ 1122 E LADÓ Baja, Béla" király u. 10. sz. alatti sarokház, társasház beépítésére Is alkalmas. Érdeklődni; egész nap._____________1091 K ISKUNHALASON a Kert­város szélén, 630 négyszögöl ikőzművesíthető terület el­adó. Érdeklődni: Martos F. u. 9,a. 2677 KISKUNHALASON" a " tég­lagyárhoz közel (Kecelj úthoz 100 m-re) 1200 négy­szögöl szőlőtelepítésre ki­válóan alkalmas szántó­terület eladó. Érdeklőd­ni : Martos F. u. 9/a. 2676 TANYA. 1200 négyszögöl területtel eladó. Klskun- majsa. Bodoglár 197. Mol­nár K. Antal. __ 2672 K ISKUNHALAS, Alsóöreg­szőlők 103. sz. alatti lakó­ház, 1800 négyszögöl te­rülettel eladó. Villany, víz van. Érdeklődni: Petőfi u. 21. sz. alatt. ___ 2712 K ISKUNHALASON a sport­pálya mellett 800 és 320 négyzetméter szántóterü­let eladó. Érdeklődni: 17 óra után Zrínyi u. 18. vagy Kunfehértó, Rákóczi u. 37. sz. alatt. 2700 HÁROMSZOBÁS, összkom­fortos, gázfűtéses lakó­ház garázzsal, azonnal beköltözhetően eladó. Kun­fehértó, Rákóczi u. 37. ___________ , __ 2699 K ISKUNHALAS belterü­letén. 600 négyszögöl szán­tóterület eladó. Érdeklőd­ni: Kunfehértó, József A. u. 23 . 2689 éra után. AZONNAL . , _ — ■— beköltözhető beus házrész beépíthető telekkel eladó. Kiskun­r°*ta u- s- Érdek­lődni: Attila u. 8. sz. alatt.---------------------------------- 2638 K ISKUNHALAS belterüle­tén, egy- vagy kétszobás komfortos házat vennék melyhez egy ids szőiőtertl- J©t is van. Irányárat Je- vél ben a következő címre kérek. Németh György 6449 Mélykút. Zalka M. u. 34. 2720 JOSzAgtartAsra alkal­mas öreg lakóház eladó. Kiskunhalas, sólyom 19. KISKUNHALASON, a Fel­sőöregszőlőkben, 330 négy­szögöl zártkert, alápincé­zett gazdasági épülettel el­adó. Érdeklődni a ai-633-as telefonon, hétvégén Lehel u. 1. sz. alatt, Zuschlagék. 2696 GÁZFŰTÉSES fél házrész eladó. Kiskunhalas, Hím­ző u. 3. Érdeklődni szom­bat, vasárnap egész nap. _ 12 KISKUNHALASON, Felső- kistelek 89. sz. alatti tanya, 1200 négyszögöl területtel eladó. Érdeklődni Kiskun­halas, Ág u. 3. sz. alatt. 37 KISKUNHALAS, Rekettye 66. sz. alatt. ,1 hold terü­let eladó, vagy Simson motorkerékpárra cserél­hető. Érdeklődni: 15 óra után. Szilády A. u. 79. sz. alatt. _____ 2685 B ÁJÁN, a Mártonszállásl út mellett, helyi busz vég­állomásánál 1400 négyszögöl fiatal szőlő eladó, esetleg megosztva Is. Viz, villany építési lehetőség van. Ér­deklődni lehet: Kodály Z. u. 13. n/7. Magyar. 1119 KISKUNHALAS központ­jában 3 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszobás, gázfűtéses családi ház, öröklakással eladó. Érdeklődni Kiskun­halas, Kmeth s. u. 1. _____________________ 2660 C SALÁDI ház eladó Baja- szem Is tv ár., Hámán K. u. 87. Érd.: Darázs u. 38. sz. alatt. _____________1099 4 SZOBÁS családi ház el­adó. Baja. Téglás u. 28. (Szentistván.) 1095 BAJÁN hobbikért eladó, viz, villany van. Érdeklőd­ni: ságvári tér 2. 1101 GARÁZS eladó. Baja, si­rály u. 3. alatt. Érdeklőd­ni: Boglya u. 20. esti órák­pan.______________ _ 1104 É PÍTÉSI telek eladó. Ba- lotaszállás, ságvári E. u. 12. Érdeklődni Hámán K. u. 28. sz. alatt.__ 2585 C SALÁDI ház sürgősen, olcsón eladó. Kiskunhalas, Damjanich u. 16. 2561 BAJA környéki nagy falu­ban, szoba, konyhás, kam- ■fás. romos nagy házat el­adnék vagy elcserélnék pi­ci házért. Duna vagy Tisza mellettiért. Felét íe lehet bontani. Érdeklődő levele­ket „Megéri” jeligére a Ba­jai Hírlap szerkesztőségébe kérem,_________________1 o>8 P IRTÖN, főút mellett, élő­hal-árusító üzlet eladő, mely más üzletnek is al­kalmas. Érdeklődni le­het : Plrtő, Táncsics u. 63. 2678 ELADÓ Bácsalmáson, Fürst Sándor u. 25. szám alatti családi ház. Ara: 530 000 forint. Érdeklődni: Kor- mányné, Fürst Sándor u. 3. I. 10.____ _ 13 F IGYELEM 1 Belvárosban 200 négyszögöl területen fekvő — elvi építési enge- déllvel. ipari árammal ren­delkező — ingatlan eladó, egy vagy több személynek. Érdeklődni mindennap 14 óra után. Kecskemét. Ri­gó .u. 3 . 6364 EGY szoba, konvhás. für- ' dőszobás családi ház. mel­lékhelyiségekkel. nagy te­lekkel eladó. Sükösd, Hu­nyadi u. 2. 1141 1800 NÉGYSZÖGÖL föld Baián. hűtőház mögött la­kóházzal és me”ékhelvKé- gekkel efadó. Ba1a. Sza­badság út 35. (Antónl). 1133 3 SZOBÁS, új családi ház eladó. Vaskút, segesvári u. 11. Érdgjcl6d”4: Baja, Bá- thori u. 3. 17 után. 1130 TELEK eladó építési e”Be- déllvel Kiskunhalas. Bat­thyány u. 53'a. alatt. Ér­deklődni Kecsk-mét. Ker- kápoly u. 12. Hegedűs Ist­ván. _ 98 KISKUNHALASON, a Kert­városban. garázs eladó. Érdeklődni Kullch Gy. u. 1. I. em. 5 . 2738 ELADÓ Kiskunhalas. Csi­ga u. 9'a. sz. alatt beépí­tésre alkalmas telek. Ér­deklődni levélben. Rozsnyal Laios, 7131 Mözs, Árpád uf- ca 9. 2732 GARÁZS eladó Kl-ekunha- la son. a Semmelweis té­ren. Érdeklődni Molnár u. 2. sz. alatt. 2731 KISKUNHALAS. Zrínyi u. 59. sz. alatti lakóház el­adó. Érdek'ödnl Botond u. 10.. vagy Czuczor u. 9. sz. alatt. 2730 ELADÓ 5729 négyzetmé­ter zártkerti szántó Űrl- hegvben, a Tanú közön, műdétől, Hetényegvházá- tól 309 méterre, részletek­ben is. Lakóházépítést le­hetőség van. Érdeklődni a kecskeméti 29-6°2-es tele­fonon. az esti óráikban. 58587 KISKUNHALASON két szoba, összkomforté*. er- kétyes. 53 négyzetméteres lakás eladó. Érdeklődni Bornemissza u. líi. sz. alatt.__________________ _ 2743 E LADÓ 54 négyzetméteres, gázfűtéses öröklakás, Kecs­kemét. Stádium u. 3. I. em. 17. Érdeklődni naponta 17 —19 óráig, szombaton egész nap.___________________ 58611 B ELVÁROSI, 3 szobás, OTP-lakás hitelátvállalás­sal eladó. Érdeklődni; GARÁZS eladó Kiskunhala­son, a Semmelweis téren. Érdeklődni 11. sz. alatt, I. em. 6. ____ 5« P IRTÖN" 450 "négyszögöles telek lealapozva, betöltve eladó. Érdeklődni Tázlár, 1. kér. 167. Kerekes. 54 CSALÁDI ház, 240 négy­szögöl telekkel eladó. Kis­kunhalas. Hámán K. u. 6. 44 242 NÉGYSZÖGÖL házhely, romos épülettel eladó. Kis­kunhalas, Botond u. 8. Ér­deklődni Plrtő. Ady E. u. 2. Szalma Pál. 41 ELADÓ Kiskunhalason 600 négyszögöl szántó és 400 négyszögöl szőlő. Érdek­lődni Batthyány u. 9. 17 KUNFEHÉRTÓN tóközei­ben. 3 hold szántóterület épülettel eladó vagv kiadó. (Kertészkedésre alkalmas.) Érdeklődni lehet Gusztonyi István. Kunfehértó, II. kér. 129. sz. alatt. M HÁROM 6ZOba. összkomfor­tos, gázfűtéses családi ház ■ eladó. Kiskunhalas. Ibolya u. 10. Érdeklődni szombat, vasárnap délután. 13 KISKUNHALAS. Kertész u. 10. sz. alatt levő kertes, családi ház haláleset miatt 1 eladó. Érdeklődni Kard­virág u. 4. sz. alatt (Kert­város) , 4 JÁNOSHALMA. Fürdő U. 20. fz. alatt 90 négyzetmé­ter alaoterületen kétszin­tes, családi ház, 300 négy­szögöl telken készpénz pl usz OTP-hitelátvállal ás­sál eladó. Gáz az udvarban. 5 Kecskemét. Batthány u. 22. V. em. 22. 58632 4 LAKÁSOS társasházban 2 szintes, 3 szoba + étke­zős, gázfűtéses lakás, nagy garázzsal, padlástér-beépí­tési lehetőséggel eladó. 950 ezer forint 4- kevés OTP-hitelátvállalással. Ba­ja, Farkas u. 40,'d. Érdek­lődni du. 5-től. ___ 1061 E LADÓ kettőszobás, Ossz- komfortos, gázfűtéses la­kás pincével. Ba1a, Szabad­ság út 71. I. lép. fszt. 3. Németh. U13 HÁROM plusz egyszobás, két fürdőszobás, gázfű­téses, garázsos társasházi lakás. Igényesnek eladó. Kiskunhalas, Dókány A. U. 10. Tel.: 21-671. 2673 SZÉCHENYIVAROSI ta­nácsi, kétszobás, negye­dik emeleti lakást cserél­nék hasonló tanácsi föld­szintire. Ajánlatot 27-292- es kecskeméti telefonon kérek. «295 Gépek és alkatrészek SÜRGŐSEN eladó három- szobás családi ház Hetény- eavházán. a Vezér u. 3. sz. alatt. 437 négyszögöl terü­lettel. Érdeklődni a hely­színen délutánonként, szombat, vasárnap egész nap. 174 KISKUNHALASON a Fel- Bőöregszőlőkben, 1200 négy­szögöl zártkerti Ingat­lan eladó. Villany . . * * van. Érdeklődni: Tőköz u. 6. 17 2003 Lakás u. 2714 400 NÉGYSZÖGÖL bekerí­tett kert, gazdasági épü­letekkel eladó. Kiskun­halas, Felsóöregszőlők 226. «z. alatt. Gubodi úton, a téglagyárhoz 300 méterre. _ - 2693 KISKUNHALASON nagy ■kapacitású kertészkedés­re. állattartásra alkalmas tanya Igényesnek eladó. Az érdeklődők levelét ..Eladó” jeligére a kiskunhalasi hir­detőbe kérem. 40 EGY szoba, összkomfortos, gázfűtéses lakás, garázzsal együtt eladó. Kiskunhala», Semmelweis tér 11. I. em. S. Érdeklődni 17 óm után a 22-294-es telefonon. 33 HOSSZÚPLATÓS IFA E—5/2-es pótkocsival más­fél évig érvényes műszaki vizsgával és egy 1500-as Polski Fiat friss műszaki­val eladó. Kiskunhalas, Bálvány u. 17. 2683 SIMSON schwalbe újsze­rű állapotban Igényes­nek eladó. Kiskunhalas, Kardos Pál u. 2/a. Vas Molnár J-ajos. ________ 2701 E LADÓ príma állapotú 1500-as Lada, 3 évesnek vizsgáztatva. Irányár: 170 000 Ft. Érdeklődni: szombat­vasárnap Klskunmajsa, Bal­lal u. 17. 73 NAGY ETZ megkímélt ál­lapotban, tranzisztoros gyújtással, első Idommal, gyári 40 literes kofferok­kal. vagy ezek nélkül el­adó. Kiskunhalas, Kos­suth u. 34. Szittár. 2688 KS-ES 1300 S Lada eladó. Kis Polskit beszámítok. Klskunmajsa, szabadkai út 40. Érdeklődni: mun­kanapokon 16 óra után, szombat-vasárnap egész nap. _ 2687 SIMSON S 51 B, 0 kilomé­terrel eladó. Kiskunhalas, Járószék u. 38. 52 S ÍOO-AS Skoda-alkatré­szek és 250-es ETZ motor­kerékpár eladó. Kecel, Ka­tona u. 4. 23 ELADÓ Igen Jó állapotban levő, vizsgáztatott, össz- kerék-meghajtású, 4,5 ló­erős MIA-motoros csette- gő. Irányár 65 «zer forint. Érdeklődöd Kiskunhalas, Míg K. u. 70. Mezővári Ti­bor. _ 24 HÁROMHENGERES, 30 ló­erős dízelmotor és 500-as szalagfűrész eladó. Kis­kunhalas. Llnihardt A. u. 63. Érdeklődni 15 óra után. 30 UE 28-AS traktor, motor­blokk. főtengely és egyéb alkatrészek eladók. Kis­kunhalas, Vadkerti u. 65. 32 125-ÖS Polski Flát leiárt műszakival eladó. Kun­fehértó, II. kér. 29. 15 850-ES Fiat. bontva, eladó. Tázlár, Kecskeméti u. 28. 8 1978-As fekvőlámoás Mer­cedes 200-as eladó. Kisebb autót beszámítok. Külön Diesel Mercedes-mo torok. Baja, Szabadság u. 33. 1132 TP-S Polski 126-os 34 099 km-rel eladó. Baja, sóház u. 9. 1129 PARANCSNOKI UAZ sze- mélygéokocsi sürgősen el­adó. Kiskunhalas. Szt’ádv A. u. 1. ITT'6. Rékasi Lász­ló. Érdeklődni szombat, vasáman délután. 2747 IT FRSZ karambolozott lili-as Zsiguli és egy La­dához való alig használt nvitott utánfutó Is eladó. Érdeklődni lehet 6444. a kéesl erdészháznál (Sza­bó). 3 Egyéb adásvétel JELENLEG presszónak ki­alakított Uzle*emet (más üzleti tevékenységre is al­kalmast- eladom. Tlszaal- pár. Alkotmány u. 4. 173 HAROMSZOPAs. összkom­fortos kétszintes családi ház 240 négyszögöl tétek­kel eladó. OTP-hltetátvál- lalással. I a,kitelek. Hum vá­di J. u. 16. 172 3 ÉVES, mindenféle dará­lásra alkalmas kisipari da­rálógép betegség miatt sürgősen eladó. Érdeklődni lehet 6440 Jánoshalma, Kos­suth Lajos u. 31. sz. alatt. ______________ _____^ 168 Z ALAGYÖNGYE szőlő- vessző eladó. Kiskörös, Bánffy u. 9. Budavári. 2634 OLCSÓN e'adó háromszo­bás kertes ház. Heténvegy- tiáza Da.rlda J. u. 4. Rendőrség után 1 óbbra, második utca. ____ 182 K ÉT rsnládr.Mc alkalmsa, gázfűtéses kertes rwtiádl ház eladó. Kecske-”4». Matkól út 21. ssfill NDK-krémfagylgép 3 éves eladó. Baja, Boglya u. 20. Érdeklődni: esti órákban. 1103 EZERFÜRTÜ 2 éves gyö­keres szőlővesező eladő. Akasztó, Sallal u. 9. Var­ga. 2716 NAGYOBB mennyiségű blrkatrágya eladó. Kis­kunhalas. Partiszőlők 9. Az ÚJ temető mellett. 2674 •5 NÉGYZETMÉTERES, garázsos, most felújított kecskeméti, városközpon­ti tanácsi lakásomat na­gyobb belvárosi tanácsira cserélném, megegyezés­sel. Ajánlatokat „Belvá­ros 58358” Jeligére a ki­adóba kérek. 58356 ELADÓ: parketta, üveg- tégla, tetőcserép, hasz­nált épület-faanyag, für­dőkád és olajtartály. Kis­kunhalas, Hímző u. 13. , 2679 2 SZOBA, összkomfortos. Kecskemét. mükertvárosl lakás azonnal beköltöz­hetően eladó. Irányár: 800 ezer Ft. Érdeklődni: 23-582-es telefonon délután 2 órától. 58 357 ELADÓ jutányosán tel­jesen ÚJ, kézzel faragott 12 elemes étkezőgarnitúra. Érdeklődni: Baja, Kölcsey U. 72/12. _ 56 200 CSÖVAZAS lakodalmi sá­tor asztalokkal, padok­kal eladó. (20 m, kb. 250 személyes) Kiskunhalas, Bokréta u. 3. 2704 300 JtG-oa mázsa eladó. Kiskunhalas, Bokréta u. 3. 2703 220 VOLTOS betonkeverő és egy lemezhengerítő el­adó. Kiskunhalas. Llnhardt A. u. 63. Érdeklődni 18 óra után. 29 KITŰNŐ szülőktől szár­mazó, 6 hónapos, törzs­könyvezett fekete Cocker Spániel kan kutya eladó. Karai Lajosné. 6400 Kis­kunhalas, Hattyú u. 14. __________ 2723 T ETRA H tenyésztojás el­adó. Érdeklődni Tompa. Jókat u. 18/a. Tel.: 77. 3 NAPOS- és elömevéli csir­ke, vörös és fehér húshib­rid megrendelhető. Na­gyobb tételt 1-ázhoz szál­lítok. Érdeklődni Tompa, Jókai u. 18'a. TeI.:_7.L 2 ’lucernaszéna kéve- számra eladó. É-deklődinl 6440 Jánoshalma, Kélersi út IV. kér. 21. sz. Kárász-ta­nya. Csak szombati napo­kon. __ 4 ELADÓ Pfaff 34 börvarrő és Csepel lll-cs ipari var­rógép. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 25. Érdeklődni 17—21 óráig, vagy a 21-898-as telefonon. Baki Péter. 38 TÍZEZRES keltetőgép és egy nagy teliesltményfl aggregátor olcsón eladó. Kiskunhalas, Sóstói-szőlők 28. 2724 HIVATALOS nagy oxigén- és dlssou-gázpalack fel­szereléssel eladó. Kiskun­halas, Május 1, tér 1/a. 25 VILÁGOS szekrénysor, há- romaitós szekrénnyel el­adő. Kiskunhalas. Fazekas G. u. 52. Érdeklődni 16 órától. 22 ELADÓ kettő db villany- kályha. Tázlár, Árpád uit-. ca 27. 2726 BACS-KISKUN megyében Jó forgalmú fürdőhelynél Jángocstttő eladó. Az ér­deklődők levelét ..Nyár” jeligére kérem a kiskun­halasi hirdetőbe. 7 FISCHER kémnagnó. ga­ranciális. négyfeies. felező sebes9éges, vámkezelt, sürgősen eladó. Irányár: 50 030.— Ft. Érdeklődni: Kecskemét, Alkony u. 60. 58649 Vegy es BŰTOROZOTT szoba, für­dőszoba- és konyhahaszná­lattal, fiatal házaspárnak kiadó. Kiskunhalas. Er­dei F. u. 2 B. III. em. 25. Érdeklődni 17 óra után. ___________ 2546 I DOs személy eltartását vállalná, kertes házban lakó házaspár. Igény sze­rint Ittlakás is megoldható. Válaszleveleket: „Kölcsö­nös megbecsülés” jeligé­re a kiskunhalasi Hirde­tőbe kérjük.___ 2681 M ÉLYKOT központjában, orvosi rendelésre alkal­mas egyszobás lakást vagy lakrészt bérelnék. Leve­leket: „Sürgős” jeligére a kiskunhalasi Hirdető­be. 2691 HÁZTARTÁSOMBA segít­séget keresek. Lakást és teljes ellátást biztosítok. Kecskemét, Rendőrfalu, Kassal u. 17. Telefon: 76-22-517._______ 170 GYESEN levő kismama csecsemők vagy kisgyerme­kek gondozását vállalná. Érdeklődni Kiskunhalas, Munkács u. 6. Wágnerné. 2740 GYESEN levő kismama gyermek gondozását vál­lalná Kiskunhalason. Ér­deklődni Széchenyi u. 8. III. em. 15. 2745 BAJÁN napi egy órai könnyű házimunkáért kü­lön szobát, fürdőszobával adok. magányos személy, dolgozó nőnek. Cím a templom melletti újságos­nál megkapható. 1.134 LAKATOS szakmával. ív- és lánghegesztői gyakor­lattal. B kategóriás jogo­sítvánnyal rendelkező fér­fi elhelyezkedne olyan munkáltatóhoz, ahol lakás­megoldás lehetséges. Aján­latot levélben „Minden megoldás érdekel" Jeligére kérem a kiskunhalasi hir­detőbe. 36 MEZŐGAZDASÁGI szer­vizüzemi és üzemgazda­sági technlkusmlnősitő tan­folyamot Indítunk. Jelent­kezési határidő: 1987. feb­ruár 15. „II. Rákóczi Fe­renc” Mezőgazdiasáe! Szak­középiskola, Kiskunhalas. 35 RAKTÁRNAK, műhelynek, garázsnak nagy helyiség, udvar kiadó. Kiskunhalas. Széchenyi u. 97, ___ 57 ÜRES lakás házaspár ré­szér? kiadó. Kiskunhalas. Petőfi u. 12. 47 KISKUNHALASON egy hold szántóterület kiadó. Érdeklődni Bácskai u. 6. 43 RAKTÁRNAK való helyi­ség kiadó. Kiskunhalas. Szt'ádv A. u. 51. 1« Vállalkozás ALKALMI és délutáni ru­hák mellett gyászruhákkal bővítem áruválasztékomat. Kecskemét. Szamuely ut­cai ARI-dtvat (Dózsa Gy. útról nyílik a Jófalat ven­déglőnél). _____________194 M ATEMATIKA korrepetá­lás alsósoknak. Kiskunha­las, Kuruc vitézek tere 3. II. em. 39. 46 JUHÁSZT keresünk. Fi­zetés megegyezés szerint. Érdeklődni: Kecskemét, Heile Géza u. 14. VIII. 24. 58657 TÁRSRA talál a Kék Du­nánál. 6581 Baja, Pf. 325. 16 LAKÁSÉPÍTŐK, közüle- tek figyelem! Villanysze­relési munkáidra előjegy­zést veszünk fel. 1987. feb­ruár 20-álg beérkezett megrendelésekre 10 szá­zalék. árengedményt adunk. Szolgáltató Ipari szövet­kezet Kiskunhalas, Ki­lián Gy. u. 53/a. Czombos Péter részlegvezető. 2682 BOLDOG út évet kívánok minden kedves megren­delőmnek. 1987. évben Is várom megrendeléseiket. Németh Imre kútfúró, 6400 Kiskunhal««. Járó­szék ti. 21. 2653 munkanapokon 13--50 óráfi a 24-680-as telefonon. 18" FUVAROZTATOK. figye­lem! Mindennemű anyag fuvarozását ló százalék kedvezménnyel vállalom március 31-ig. Sóderszállí­tás 280,— Ft'kőbméter. Kiss R. János FülöDháza, Pe­tőfi u. 31. Megrendelhető GYORSJAVÍTÓ cipészmű' helyemet megnyitottam (Feketére cipöíestéwt li vállalok.) Kiskunhalas Kossuth u. 41. fszt. 1. Var­ga János kisiparos. __ 1< I PARVÁLLALATNÁL fel­sőfokú végzettséggel, ár­képzéssel, árellenőrzésse, kapcsolatos munkát ke­resek. Leveleket „Kecske mét 58 636” jeligére a ki­adóba kérek. 5863« MUNKAALKALOM KONYHAI kisegítőt felvesz a Zöld­fa vendéglő. Kecskemét, Nagykőröst Utca 46. 58656 DÉGAZ kiskunhalasi kirendeltség fel­vesz szolgáltatói csoportvezetőt, kö­zépiskolai műszaki végzettséggel. Fizetés megegyezés szerint. Jelent­kezni lehet munkanapokon Dégáz, Kiskunhalas, Kertész u. 2. ss. alatt. 104 A KECSKEMÉT* Magyar—Szovjet Ba­rátság Mgtsz felvételt hirdet szak­képzett boltvezető és eladő munka­körben. Jelentkezés a termelőszövet­kezet központjában. Búzakalász m. 20., a kereskedelmi ágazatvezetőnél. 19 A 616. Sz. IPARI Szakmunkásképző Intézet felvesz: takarítónőt, fűtőt (gázkazánhoz). Jelentkezni lehet: Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. sz. alatt. 2694 A KISKUNHALASI Harolmflf eldol­gozó Vállalat kazánházi vízlágyító-ke­zelői munkakörbe legalább 3 éve* gyakorlattal vagy vegyipari szakmun­kás végzettséggel rendelkező férfi dolgozót keres felvételre. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet: a vállalat energiagazdálkodási osztály- vezetőjénél. 62 NYOMDAI gépmestert és montírozói azonnal felveszünk. Mozlnyomda, Kecskemét, Bánfy u. 16. Telefon: 21-723. 24 A BACS-KISKUN Megyei Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatal Kecs­kemét, Katona József tér 8. felvesz: számítástechnikai programozót felső­fokú iskolai és szakmai végzettség­gel. Előadókat, adatrögzítőket közép­iskolai végzettséggel, további költség­vetés-könyvelésben Jártas szakem­bert szervezési feladatok ellátására közép- vagy felsőfokú iskolai végzet­séggel. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés a hivatalvezetőnél mun­kanapokon 8—10 éráig. 34 TEXCOOP Kötőipari és Kereskedelmi Leányvállalat felvételt hirdet három­műszakos csévélő munkakörbe, gmk- lehetőséggel. Kereseti lehetőség telje­sítménytől függően havi 4500 Ft-tól 6000 Ft-lg. Vidéki dolgozóknak saját busszal biztosítjuk a bejárást. Jelent­kezni lehet: a vállalat munkaügyi osztályán. Kiskunhalas, Kőtőnyl u. 15. 30 GYERMEKTELEN házas- Dár részére különálló, komfortos éDületben. bú­torozott szoba, gáztűzhelv- lvel ellátott fözőfülke. für­dőhelyiség kiadó. Kiskun­halas. Tavasz u. 4%. Hózá- né. Érdeklődni mindennap 17—18 óráig. _________ 31 K ISKUNHALAS. .Tárószék u. 3. sz. alatt bútorozott lakrész fiatal házaspár­nak kiadó. Érdeklődni Ki­lián Gv. u. 94. sz. alatt. 15 órától. __ 9 R AKTÁRNAK kiadó 135 négvzetméteres fű tétlen helyiség Kecskeméten. Villany (220 V-os) van. Ér­deklődni délelőtt a 29-741-es telefonon lehet. _______6385 Ü ZLETHELYISÉG. W négy­zetméteres. március 1-iéíő.t kiadó Kerskemét szolno­ki út 29. sw.t. Víz. vtl’any. gáz b»vezetve. Érdeklődni 17 órától a 25-942-es r-te- fonon. 58654 ÜZLET, műhelv cé’íára alkalmas, 90 né/rvzortné- teres komfortos nt-at ház­rész Ra1a. R7.ahad,sá° u. 19. a’stt kiadó va°v e'adó. Érdek'őd"t- a U-nt-es te­lefonon. délután 3 óra után. 1.139 ALBÉRLET eev vagv két személv részére kiadó. Kiskunhalas. Marx tér 4. (Szódaüzem mellett.) Ér­deklődni 14—17 óráig. 2722 ÉRTESÍTEM betegeimet, hogy rendelőmet 1987. jan. 1-Jétőd Kiskunhalas, Sem­melweis tér 17. sz. alá át­helyeztem. Dr Tassl György szülész-nőgyógyász. 2681 Az újonnan alapított „DOMINVEST” Építőipari Beruházó Szolgáltató Közös Vállalat pályázatot hirdet megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezők részére FŐKÖNYVELŐI * JOGTANÁCSOSI ÉS TITKÁRNŐI álláshelyek betöltésére. Pályázatokat a hirdetés megjelenésétől számított 1 héten belül kell beadni a közös vállalat megbízott igazgatójához. Cím: 6500 Baja, Tóth K. tér 5. 49 A KECSKEMÉTI Háziipari szövetke­zet pályázatot és felvételt hirdet fő­könyvelői munkakör betöltésére mér- legképesftéssel vagy számviteli főis­kolai végzettséggel rendelkező részé­re. Továbbá felveszünk bőrkesztyű varrására varrni tudó nő dolgozókat. Jelentkezés Írásban, valamint szemé­lyesen Kecskemét, Ótemető ti. 2. szám aTatt, 79 Az alábbi feliratú bélyegző érvénytelen, elvesztés miatt: KISKUNHALASI Állami gazdaság Kiskunhalas, Szilády A. u. 5—7. 62. sz. MNB 250—06584 Felelősséget: az 1987. január 2-a utáni kifizetésekre nem vállalunk. 75 HELYESBÍTÉS. A dee. MEOE. Bajai szer­vezet részéről megjelent hirdetésben a levélcím té­vesen lett megadva. Helyes cím: Baja, Pf. 77. Vezetőség. 13 A KONZUM KERESKEDELMI VÁLLALAT KECSKEMÉT, szerződéses üzemeltetésre meghirdeti a Baján, 1987. július 1-jén nyíló ARANYSÄRKÄNY TEÄZÖT. A pályázati feltételeket, írásos tájékoztatót 1987. január 13-ától lehet átvenni a bajai kirendeltségnél (Baja. Kossuth u. 19.), a pályázatokat leadni ugyanott 1987. január 20-ig kell. Versnytárgyalás ideje: 1987. január 26-a, 9 óra, helye: Kecskemét, Csongrádi u. 4. KONZUM Ki Rí SKE DE l MI VALLALAT KECSKE ME T 74 KEDVES VÁSÁRLÓK! Megnyitottuk malomipari szakboltunkat CÍM: KISKUNHALAS, Felszabadul»« u. 18. KAPHATOK: — kiskunhalasi malom lisztjei, — kiskunhalasi malom lisztjeiből készült, házi jellegű tészták, — valamint a gabonaipar termékei. NYITV ATART AS: szerda, péntek, 7.30-tól 12.30-ig, 13-tól 16.30-lg, 7.30-tól 13-ig. de.: du.: szombat: SZERETETTEL VARJUK VÁSÁRLÓINKAT! 67 KÖZLEMÉNYEK A KISKUNHALASI Baromfifeldolgozó Vállalat szakirányú felsőfokú végzett­séggel rendelkező anyaggazdálkodási csoportvezetőt keres felvételre. Fi­zetés megegyezés szerint. Jelentkezni a vállalat személyzeti vezetőjénél. 2858 AZ ALFÖLDI tr~y> Tüzép Vállalat azonnali belépés­sel felvesz köz- gazdasági vagy kereskedelmi szakközépiskolai érett­ségivel és szakmai gyakorlattal ren­delkező munkavállalót statisztikust munkakörbe. Jelentkezés: Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. III. em. Közgazda- sági osztályvezetőnél. 15 Gyászhír Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, anyósunk, test­vérem özv. MÁTÉ ISTVANNÉ Nagy Magdolna Ballószög, Kossuth L. u. 20. szán« alatti lakos életének 81. évében hirtelen elhunyt. Temetése f. hó Ifi-án háromnegyed egy órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család. 58677 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak. Isme­rősöknek, szomszédoknak, volt munkatársaknak, akik soha nem feledhető drága férjem, édes­apánk, fiunk, testvérünk ORBÁN KAROLY temetésén megjelentek, utolsó út­jára elkfsérték. sírjára koszorút, virágot helyeztek és ezúton mér­hetetlen fádalmunkat enyhíteni Igyekeztek, Gyászoló család. Kis­kunhalas. 2738 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek. jó szomszédoknak, a Tüzép dolgozóinak, a kertbarát körnek, akik szeretett fiam, fér­jem. édesapánk, apósunk, nagy­apánk SCHMEIDER PÁL temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, fáidal- munkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Kiskunhalas. 2733 Köszönjük a kedves rokonaink­nak. Ismerőseinknek, tó szomszé­dainknak. hogy felejthetetlen ha­lottunk GAZDAG KAROLY temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, fáj­dalmunkban velünk eevüttérez- tek. Gyászoló család. Kiskunha­las. 272» Köszönetét mondunk mindazok­nak. akik felejthetetlen feleségem, édesanyánk PÁZSIT ISTVANNÉ Szönyi Anna temetésén megjelentek. sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély gyászunkban fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kiskunhalas. 2727 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek. jó barátoknak, jó szom­szédoknak. akik felejthetetlen jó férjem, drága ló édesapánk, nagy­apánk, apósunk, dédnagyapánk BERKES BÉLA temetésén megjelentek, síriára ko­szorút. virágot helyeztek és mély­séges fáldalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. A gyászolt» család. 58612 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak. a Barnevál Farkas Károly szocia­lista brigád tagjainak, akik drá­ga halottunk . ÖZV. BARAKKÓ SANDORNÉ Wondra Katalin végső búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. 58605 Ezúton mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, Ismerősök­nek. szomszédoknak, munkatár­saknak. akik felejthetetlen fér­jem. édesapánk, nagyapánk, apó­SUIlk FARKAS FERENC temetésén részt vettek, síriára a kegyelet virágait elhelyezték és részvétnvilvánításukkal bánatun­kat enyhítették. A gyászoló csa­lád, Kiskunhalas. 41 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak. Ismerősöknek, mun­katársaknak, akik édesanyánk, nagyanyánk, dédnagyanyánk özv. OPÖCZKI BENŐNÉ Flelsz Eszter temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fáidal- munkban velünk éreztek. A gyá- szoló család. Kiskunhalas. 4S Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, bará­toknak. munkatársaknak. szom­szédoknak és Ismerősöknek, akik drága jó férjem, édesapám TARKÓ PÉTER temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek és gyá­szunkban osztoztak. Gyászoló család. Kiskunhalas. lé­nálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak. Isme­rősöknek. szomszédoknak, a Vo­lán Vállalat dolgozóinak. akik szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk ld. ERDÉLYI BALÁZS temetésén meg jelentek, sir Iára ko­szorút, virágot helyeztek, rész­vétükkel mélységes fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Kiskunhalas. 2741 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak. Jó ba­rátoknak, szomszédoknak, mun­katársaknak, akik szeretett édes­anyám özv. PERJÉST DEZSÖNÉ Kiss Ilona temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Kiskunhalas. 2739

Next

/
Oldalképek
Tartalom