Petőfi Népe, 1986. december (41. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-11 / 291. szám

Százhar­minc éve szü­letett Georgij Plehanov (1856—1918) orosz bánya­mérnök, hiva­tásos forra­dalmár, az orosz es nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége. Már diákkorában bekapcsoló­dott a fofradalmi n arodnyik mozgalomba, majd 1880-tól sváj­ci emigrációban élt, ahol 1883- ban 'létrehozta a Munka Felsza­badítása elnevezésű forradal­már csoportot. Ekkoriban meg­jelent műveiben cáfolta a na- rodnyikoknak a kapitalista fej­lődést tagadó tételeit, s a paraszt­ságot forradalmi tettre képtelen, passzív tömegnek tekintette. Felismerte viszont az oroszorszá­gi munkáspárt megalapításának szükségességét. Tevékenysége hatást gyakorolt Lenin nézetei­nek kialakulására is. 1889-ben részt vett a II. Internacionálé megalakításában, később tagja lett a Nemzetközi Szocialista Iro­dának. 1898-ban Leninnel együtt részt vett az OSZDMP létrehozásá­ban, de annak II. londoni kong­resszusán szembe került vele, s a mensevikekhez csatlakozott, az 1905-ös forradalom idején is a fegyveres felkeléssel szemben foglalt állást. Bár a nagy októ­beri szocialista forradalmat el­lenségesen szemlélte, nem lépett fel ellene. Életművét, különö­sen filozófiai ' munkásságát — hibái ellenére — Lenin is nagy­ra értékelte. Anyakönyvi hírek KECSKEMÉT (1986. december 1—4. között anya- kön yvez ettek.) születtek : Göröcs Adára és Gö- rbcs Róbert (anyjuk: Göröcs Erika). 5lr|5 Norbert (Csehi Györgyi), Almá­di Mihály (Sike Zsuzsanna), Varga Marianna (Varga Piroska), Sipos Va­leria (Domonlcs Edit), Tóbiás Dóra (Lengyel Ilona), Suiman János (Nagy Éva), Bállá Gábor (Za<na Erzsébet), Koncz Ferenc (Százdd Irén), Kanyö Tímea (Jóga-Kovács Margit), Marosi Diána (Hajdú Gyöngyi), "Nádas Jó­zsef (Marozsi Irén), Kucsera János (Bársony Ildikó), Cseh Sándor (Tóth Jsuzsamma), Hadász Llpda (Berak e Ramóna (Slnka Ilona). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: (1S66. december 6-án anyakönyvezettek): Simon István és Tasi Éva, Gonda Jó­zsef és Kiss Edit, Tóth István és Csa­ba Erika, Kertész Alajos és Dinnyés Veronika, Tóth János és Németh Zsu- Tamási János és Mák Anna, Illés László és Nagy Hona, Marsa Ist- Ván és Major Agnes, Kis Károly és Bodri Marianna, dr. Juhász Antal és Korsós Julianna. MEGHALTAK: (1966. december 1—4, között anyakönyvezettek): Sáral-Sza- Dö Lajos (Kecskemét), Lévai András (Tiszaug), Csikal Lászlóné Zsámboki Hona (Kecskemét), Kiss Istvánná Ru­ga Mária (Kecskemét)," Dékány Dé- oesraé Szijj Mária (Tiszakécske), Kiss Józsefné Kaszás Mária (Táborfaűiva), Kotvics Margit (Lakitelek), Hark ad 5rÍSv'?á „Nagy Etelka (Kecskemét), Vidéki Ágoston (Kiskunfélegyháza). Fulöp Emö (Lajosmizse), Márton Mi­hály (Kecskemét), Baranvi Pál (La- kKunizse). Pataki József (Kecskemét), Bálái József (Kecskemét), Kva’ía An- S? (Kecskemét), Domokos Mlhálymé Kis Julianna (Kecskemét), Zslgár Zol- tón ÖCunszentnrviklós). Budai Miklós (Lakkelek), Bartus István (Tiszaal- par). Sípos Györgyné Péli Terézia (Kecskemét), Balog Jánosné Kreil An­na (Kerekegyháza), Dávid János (Ti­száik écske), Csernus Sándor (Kecske- Tóth Imre (Kecskemét). Eszik Istvánná Mezei Gizella (Kisfcunfédegy­WsköBö’sr Ján°S (Ladánybene>' kövezetteké kÖZÖtt anya‘ HÄZASSAGOT KÖTÖTTEK: Fülön Wbor és Krikó Erika. Csővári Ferenc es Hnutka Mária, Kiss László és Ka- locsai Márta Anna. MEGHALT: Mihók György (Kiskő- ros). 1 Megyénk | I az országos I j sajtóban I 1 Élet és Tudomány, 1986- I I 50,. szám: Kutatóműhe- I lyeinkből. Gyors pezsgőér- I | lelés. (A Kertészeti és I 1 Élelmiszeripari Egyetem I E borászati tanszéke és az .. I I Izsáki Állami Gazdaság I I munkacsoportjának az utőb- I | bi két évben kidolgozott el- I járása.) — Tózsa ’István I dr.: Hazai kísérlet. Szén­hidrogén-kutatás a világűr- I I bői. (A kísérlet a Duna— I Tisza közi szerkezeti vona- : lak mentén felszivárgő fel- j táratlan szénhidrogén meg- I I találására irányul.) Repülés, 1986. 11. szám: I Szabó Zoltán: Sárkányok I Kiskunfélegyháza felett. I (A II. motoros sárkányre- | pülő NB.) Tiszaalpár festője Kecskemé­ten él Kocsis László amatőr festő, akinek a napokban Ti- szaalpáron, az Árpád Műve- . Jődési Házban nyílt kiállítá­sa. Ez persze kevés lenne ahhoz, hogy a helység festő­jének nevez­zük; a titulus­hoz az szolgál­tat alapot, hogy az asztalos- szakmun- ■ kás szabad idejében ki­kijár a több mint kilenc- • száz évés tele­pülésre, meg­örökíteni ■ az ottani szép ter­mészeti kör­nyezetet, a ti­szai halászo­kat, a híres kosárfonó­kat. Táj- és életképei ezért is arattak sikert az érdeklődők körében, amellett, hogy művei hatásosan adják vissza a termé­szetben gyönyörködni, feloldód­ni-tudó ember életérzését. A ki­állítás december 21-éig tekint­hető meg. {Képünkön: az alko­MÉRÉS: A VÁGÁSLAPTÓL a CSÚCSIG K arácsonyfa vásár A napokban országszerte meg­kezdődik a karácsonyfavásár. A Belkereskedelmi Minisztérium­tól kapott tájékoztatás szerint az állami gazdaságok és a magán- termelők november végétől kel­lő mennyiségű fenyőfát termel­tek ki, s a kereskedelem a tava­lyihoz hasonlóan másfél millió darabos forgalomra számít. A tapasztalatok szerint évről évre csökken az érdeklődés a viszony­lag olcsó lucfenyők iránt, ame­lyeknek tűlevele gyorsabban hul­lik, mint a többi fajtáké. Mind­emellett az árusított karácsony­fák döntő többségét az idén is a hagyományos lucfenyők teszik ki. Növekszik az igény a jegenye-, a fekete- és az erdei, valamint a meglehetősen drága ezüstfenyő iránt. Egyre divatosabb a hosszú­levelű fenyő is, amelynek előnye, hogy nem hullatja leveleit, s még a távfűtéses lakásokban is hosz- szabb ideig gyönyörködhet ben­ne a család. A fenyőfák jelentős részét ’ a • Kecske­méten a Vá­rosgazda- sági Válla, lat dolgozói már felállí­tották a Kiskunsá­gi Erdő- és Fafeldol­gozó Gaz. daság ke­rekegyház! kerületéből érkezett ti­zenkét mé­teres fenyőt — mindenki karácsony­fáját. A szép forrná.' jú fenyőt a kővetkező napokban díszítik fel. (Tóth Sán­dor felvéte­le) szabadpiacokon kínálják, ezért az árak széles skálán mozoghat­nak. Hasznos tudnivaló a vásár­lóknak, hogy a karácsonyfa­szabványban rögzített minőségi követelmények szerint a fán nem engedhető meg a nyilvánvaló hi­bának számító törött törzs, a gör­be növés és egyéb szembeötlő torzulás; továbbá a száradás vagy betegség miatti tűbarnulás, il­letve korai hullás. A tavaly december elsejétől ér­vényes szabvány szerint a vágás­laptól a csúcs végéig kell mérni a fát. A vevő pénztárcája sínyli meg, ha nem tudja, hogy a vá­gáslaptól az alsó ágakig egymé­teres fánál 5—10, másfél méte­resnél legfeljebb 20, s ennél na­gyobbaknál maximum 30 centi­méter lehet'a távolság. Mindeze­ket a tudnivalókat azok a plaká­tok is tartalmazzák, amelyeket minden fenyőfaárusító helyen kötelező kifüggeszteni, hogy a vásárlók kellőképpen tájékozód­hassanak. GYORSÍRÓINK KÜLFÖLDI SIKERE Fiatalon—mesterfokon Magyar gyorsírók sikerei cím­mel közölte az MTI kedden a hírt: „Sikeresen szerepeltek a magyar ifjúsági gyorsírók a hét végén az öt nemzet versenyzői­nek részvételével megrendezett gyorsíróversenyen az NDK-beli Leinefeldében...” A csapat két tagja kecskeméti. Hazaérkezé­sük után gyorsinterjút készítet­tünk velük. A 305 szótag végsebességű, tíz­perces egyéni versenyben Les­tár Éva, a kecskeméti városi pártbizottság dolgozója, a má­sodik helyen végzett: — Úgy indultam el a magyar csapat tagjaként a versenyre, hogy minden tőlem telhetőt meg- • teszek. Előtte sokat gyakorol­tunk. A helyi szervezet vezető­je, dr. Saskői Ernőné, Klári né­ni diktált, diktált, kazettákat ké­szített. Hajtottunk... Én a gya­korló gyorsírók kategóriájában ifiként rajtoltam. Tízperces, — 160-nal kezdődő és 305-ös végse­bességig fokozódó —s szöveget diktáltak, amit folyóírással tet­tünk át... S így sikerült. Éjjel­nappal utazás után hétfőn • ,este értünk haza. Sokan gratuláltak már. tó — jobbról — munkatársai­val, a kecskeméti Asztalos Kis­ipari Szövetkezet vezetőivel az egyik festmény előtt.) PÉNTEKTŐL: Nemzetiségi napok Felsőszentivánon Felsőszentivánon december 12- től 14-ig délszláv nemzetiségi na­pokat rendeznek. Megemlékez­nek letelepedésük 300., és a délszláv anyanyelvi oktatás be­vezetésének 40. évfordulójáról. Színes programok között válo­gathatnak az érdeklődők. így megtekinthetik a Baranya Tánc- együttes műsorát. Akik pedig nemcsak nézni szeretnék őket, ha­nem követni is a példájukat, azok táncházban sajátíthatják el a délszláv néptánc lépéseit. A rendezvény idejére szerbhorvát könyvekből kiállítást és vásárt nyitnak. A sportkedvelőknek izgalmas. szórakozást ígér a Bajai Sport Klub judobemutatója. Ezenkívül filmvetítésekre, videoműsorokra várják az érdeklődőket. NAPTÁR 1986. december 11., csütörtök Névnap: Árpád Napkelte: 7 óra 21 perc Napnyugta: 15 óra S3 perc Holdkelte: 13 óra 14 perc Holdnyugta: 2 óra 19 perc IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország területé­re ma estig: Folytatódik a nagy­részt borongós, elsősorban kele­ten helyenként tartós^ másutt fő­ként éjszaka ködös idő. Önos ködszitálás, hószállingózás több- • felé várható. Síkvidéken csak né­hol süt ki a nap. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A leg­magasabb nappali hőmérséklet 0 fok közelében várható. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoro­lógiai Főállomás jelenti: Décember 9-én Kecskeméten a kö­zéphőmérséklet mínusz 1,8 (az 50 éves átlag 1,4),' a legmagasabb hőmérsék­let 0,6 Celshis-fok volt. A nap 2,6 órán keresztül sütött, csapadék nem hullott. Tegnap reggel 7 órakor mí­nusz 4,6, 13 órakor mínusz 3,4 fokot ifiértek. A legalacsonyabb hőmérsék­let mínusz 5,2 Celslus-fok, a tenger­szintre átszámított légnyomás 1035,7 millibar — emelkedő — volt. December 9-én Baján a középho- mérséklet mínusz 1,7 (az 50 éves át­lag 1,4), a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1,9 fok volt. Tegnap reggel 7 órakor mínusz 6,7, 13 órakor mínusz 3,2 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6.9 fok, a tenger- szintre átszámított légnyomás 1035,4 millibar — emelkedő -ti volt. — Kitüntetés. A Népszava Lap- és Könyvkiadó Vállalatnál meg­jutalmazták kiemelkedő munkát végző dolgozóikat. A kitüntetet­tek között van Mészáros Tibor- né, Bács-Kiskun megyei szerve­ző is, aki a Vállalat Kiváló Dol­gozója kitüntetést kapta. — A QUEEN-FILM BEMUTATÓJA. Bizonyára sokakban még jó ideig fe­lejthetetlen emlékként él a Queen nyári budapesti koncertje. A hazai és a nemzetközi könnyűzenei élet ki­emelkedő eseménye éta majdnem fél év telt el, s most az együttes tagjai ismét az érdeklődés középpontjába kerülnek: december 12-én, a Buda­pest Kongresszusi Központban tart­ják a róluk készült film vUágbemu- tatóját. A rendezvényen természete­sen a Queen is képviselteti magát. A budapesti helyszínnel azt akarják reprezentálni, hogy a produkció ma­gyar filmművészek alkotása. A nép­stadionbeli koncerten minden idők legnagyobb magyar forgatócsoport­ja . dolgozott. Az országos bemutató Január 1-jétől lesz. — „ISAURA” KISKUNHALASRA JÖN. Januárban jön magyaror­szági látogatásra a tv-ben vetített brazil filmsorozat, a Rabszolgasora Isauráját megszemélyesítő színésznő, Lucelia Santos — jelentették be szerdán, a Duna Intercontinentalban tartott sajtótájékoztatón az ese­ményt szervező Ifjúsági Rendező Iroda, Skála-Coop és Magyar Te­levízió képviselői. A január 11-én, Budapestre érkező művésznő egyhetes programja során hazánkkal, fővárosunkkal ismerkedik. Ellátogat a többi között Kiskunhalasra, a Csipkeházba, valamint Szentendrére és Zalaeger­szegre is. Gál Iván, az IRI igazgatója a sajtótájékoztatón elmondotta, hogy a Rock Színház művészeinek és a televíziós filmsorozatot szink­ronizáló színészeknek a közreműködésével most állítják össze a mű­sort. Január 13-án, délután fél hat'éis este kilenc órád kezdettél a Bu­dapest Sportcsarnokban, január 15-én, este hét orrától Zalaegerszegen lesz látható ez az összeállítás, „Isaura” felléptével. Luóelia Santos nagylemeze, amelyen brazíliai nép- és műdalcikat énekel, most készül. Kínában — magyarországi fellépésein erről a le­mezről mutat majd be dalokat. mmm A csapatvérsenyben a magyar válogatott — Sánta Anikó (MTI), Lestár Éva, Thurzó Erzsébet — harmadik helyezést ért el. Thurzó Erzsébet, aki ugyan­csak. dr. Saskőiné tanítványa, a pedagógusok Szakszervezetének Bács-Kiskun Megyei Bizottsá­gánál dolgozik: — Én az egyéni versenyben a 13. lettem, nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna. Igaz. csak két héttel a verseny előtt tudtam meg. hogy csapattag le­szek. A gyorsíró szövetség jelölt ki. Remélem, azért nem a 13-as szám jegyében könyvelnek el — nevette el magát —. nekem ez volt az első nemzetközi szerep­lésem. Helyi összecsapásokon és tavaly a dolgozók országos ver­senyén a 250 szótagos kategó­riában ötödik voltam. Nemzet­közi startnál a 13. hely 19 éve­sen talán nem is olyan rossz eredmény. A csapatmunka sike­rének nagyon örülök, s nem ke­vésbé annak, hogy részese le­hettem. A fáradhatatlan Klári néninek köszönjük a „bemele­gítést”, és azt is. hogy a helyszí­nen drukkolt nekünk. . n —- pulai — 1986. december ll-én, csütörtökön. KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ (Az Erd-ei Ferenc Művelődési Köz­pontban.) Este 7 órakor: MARICA GRÖFNÖ. Béri etszüriet. KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ Este 7 órakor: KÉPZELŐDÖK. Tóth Árpád-bérlet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 16 óraikor: Beszélgetések a civilizá­ciós betegségekről. A SZÍV- ÉS ÉR­RENDSZER BETEGSÉGEI. Vendée: dr. Tímár Sándor osztályvezető főor­vos. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4. háromnegyed 6 és 8 örsikor: VÁRATLAN ÖRÖKSÉG. Amerikai film. Árpád mozi: fél 5 és fél B óraikor: VOLT EGYSZER EGY VADNYUGAT. Sz.. (kétrészes, amerikai—olasz film. 14 éven felülieknek! Otthon mozi: délelőtt 10, fél 6 és fél 8 óraikor: LATOR. Sz., mb., fran­cia-olasz film. 16 éven felülieknek! Mesemozi: báromnegved 6 órakor: A TÖRÖK ÉS. A TEHENEK. BAJA Uránia, mozi: fél 4 és fél 6 óraikor: SZEMÜNK FÉNYE. Sz.. mb., olasz film. Fél 8 órakor: MAD MAX. Sz„ ausztrál film. 12 éven felülieknek! Központi mozi: 4, A és 6 órakor: INDIANA JONES ÉS A VÉGZET TEMPLOMA. Sz.. amerikai kaland- film. iá év-- felülieknek! BÁCSALMÁS Árpád mozi: S és 7 órakor: A SÁR­KÁNY Útja. Sz., hongkongi fHm. KALOCSA Otthon mozi: 4, 6 és 8 órakor: KE­SERŰ IGAZSÁG. Magyar film. KISKŐRÖS Petőfi mozi: 5 és 7 órakor: A HAR­MONIKAS EMBER. sz.. szovjet film. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: fél 4 és fél 7 érakor: MARY POPPINS. Sz., kétrészes, mb., amerikai film. KISKUNHALAS - Fáklya mozi: 4, 6 és 8 órakor: DOK­TOR FAUSTUS. Sz., NSZK-fiim. TISZAKÉCSKE Az Arany János Művelődési Köz­pontban: 5 órakor: EGY MARÉKNYI DOLLÁRÉRT, sz., olasz westemfilim. 14 éven felülieknek! 7 órakor: FILM­KLUB. ÖVODA. Sz.. kétrészes szov­jet fűm. 14 éven felülieknek! — HALHATATLAN BEATLES. A rocktörténet legendás együtteséről1, a Eeatlesről tart videovetítéssel egybe­kötött előadást Molnár Imre és Mol­nár Gábor Kecskeméten, az úttörő­házban, pénteken, 19 órakor. — A repülésről nyugdíjasok­nak. A kecskeméti nyugdíjasok szabadegyetemének soron követ­kező előadása ma 15 órakor kez­dődik a Tudomány és Technika Háza kongresszusi termében. Té­ma: a repülés, űrrepülés, az elő­adó Mester László. AUTÖATVÉTELI SORSZÁMOK 1966. december 9-én Trabant Limousin Hycomat (Bp.) 1197 Trabant Limousin Combi (Bp.) 325 Trabant Limousin (Bp.) 6238 Trabant Limousin (Debrecen) 4950 Trabant Combi (Bp.) 940 Trabant Combi (Debrecen) 695 Wartburg standard (Bp.) 806 Wartburg Standard (Debrecen) 561 Wartburg Speciá! (Bp.) 1422 Wartburg Speclál (Debrecen) 1632 Wartburg Speclál to’ótetőa (Bp.) 8399 Wartburg Tourist (Bp.) 990 Wartburg Tourist (Debrecen) 899 Skoda KB S (Bo.) 10 708 .-Skoda 105 S (Debrecen) 8563 Skoda 120 L (Bp.) 21 566 Skoda 120 L (Debrecen) 12 312 Skoda 120 GLS (Bp.) 1621 Lada 1809 (Bp.) 45 270 Lada 1200 (Debrecen) 31117 Lada 1300 S (Bp.) 16 909 Lada ISN) s (Debrecen) 14 264 Lada 1500 (Be.) is 099 Lada 1590 (Debrecen) 11 399 Lada Combi (Bp.) 8787 Lada Combi (Debrecen) 470*4 Moszkvics (Bo.) 14 363 Polski Fiat 126 P (Bd.) 34 560 FSO (Polski Fiat) 1500 (Bp.) 6057 Dácia Limousin (Bp.) 43170 Dácia Limousin (Debrecen) 609 Dácia Combi (Bp.) loss Dácia Combi (Debreoen) 723 Dácia fLX (Bo.) H4 Dácia TLX (Debrecen) 169 Zastava (Bp.) 14 450 INDOK — Kedves lányom, miért vágsz napok óta dlyan ke­serű képet? — Mert a férjem eluta­zik egy hónapra. — És ezért ...? — Igen.1 Különben nem utazna el... HÉTSZÁZHATVAN GYERMEK MŰFORDÍTÓ Pályázat eredményhirdetése A - Katona , József Megyei, Könyvtár, á Tudományos Isme­retterjesztő Társulat Bács-Kis­kun Megyei Szervezete és a Magyar Úttörők Szövetségének Bács-Kiskun Megyei Elnöksége által meghirdetett műfordítói pá­lyázat eredményhirdetésére a napokban került Sor Kecskemé­ten. A 760 pályázó 79 általános is­kolából küldte b$ fordításait, 430 orosz, 246 német és 84 angol nyelvből fordító közül válasz­tották ki a legkiemelkedőbbeket. Tíz gyermek orosz nyelvi tá­borba mehet: Bényi Valéria, Horváth Klára bajai, Kocsner Já­nos, Regős Attila garai, Bozsik Lívia kalocsai, Szabó . Dezső kecskeméti, Fekete Szilva kis­kunfélegyházi, Borkúti Éva kisr kunhalasi, Nagy Gabriella kis­szállásig Miltényi Rita lajosmi- zsei pajtások, A kiemelkedő német és ébigol fordítók olvasótábori részvételt nyertek: Nagy Márta kiskunfél­egyházi, Csömör László, Hantos Roland, Kövecs Zsuzsanna ba­jai, Kirschner Gábor császártöl­tési, Kovács Attila kalocsai, Perczel Judit bácsalmási, Vadász Erika vaskúti, Bodor -Géza, Bo­dor Virág keceli tanulók. Negyvenen f pályáztak két nyelvből. Közülük a legeredmé­nyesebbek: Bodor Géza, Bodor Virág és Regős Attila. Á kivá­ló munkát végzett mintegy száz gyerek könyvjutalomban része­sült. Beregszászi-emlékest A kecskeméti Garabonciások a közelmúltban elhunyt művészeti vezetőjükre, Beregszászi János­ra emlékeznek pénteken 19 órá­tól a Kecskemét, Katona József u. 4. szám alatt lévő stúdiójuk­ban. A nyilvános előadásra, ame­lyen Beregszászi: Gyalogösvé­nyen című önéletrajzi ihletésű művét adják elő, minden érdek­lődőt várnak. A darabot Fazekas István rendezte. A LAJOSMIZSEI TANYACSARDA 1986. december 12-étől december 27-éig, felújítás miatt ZÁRVA TART. 2833 Holnapi lapszámunkból J A kecskeméti Kodály is­kola három művésztaná­rával beszélgetett munka­társunk. A cikk a negye­dik oldalon kap helyet. Ugyanitt jegyzetünk cí­me: Nem élhetünk szere­tet nélkül. Dr. Öz Zsuzsan­na jogtanácsos 59 gazdál­kodó szervezet fiataljait képviseli a mezőgazdasá­gi termelőszövetkezetek kongresszusán. Mivel ér­demelte ki a bizalmat és hogyan látja a saját mun­káján keresztül a fiatalok helyzetét egy jogász, aki közéleti szereplést vállalt? Erről szól az ötödik olda­lon megjelenő interjúnk. Publicisztikánk témája az elhelyezkedési támogatás. PETŐFI NÉPE A Magyar szocialista Munkáspárt Bá cs-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Gál Sándor Kiadja: a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató. Szerkesztőség, Kiadóhivatal: Kecskemét, (Szabadság tér 1/a. «001 Telefon: 27-611 (Telexszám: 26-216 bmlv b Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 43,— Ft, negyedévre: 129,— Ft, félévre: 258,— Ft, egy évre: 516,— Ft. a Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. «001 Telefon: 28-777 Vezérigazgató: Birkás Béla HU ISSN 0133—235X

Next

/
Oldalképek
Tartalom