Petőfi Népe, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-11 / 214. szám

APROHIRDETESEK Ingatlan KATONATELEPEN 450 tiégyszögöl telek, alappal, építőanyaggal eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Hu- nyadlváros, Vadász u. «., szombat, vasárnap. 53812 kétszobás lakóház, ‘ seo Ä zetméter telekkel, mel- lületekkel, pincével sürgősen eladó. Tompa, Eötvös u, 41. ___________1674 ÍÉ LADÖ Balotaszállás, HL Kér. Ili, sz. alatti tanya. Buszmegálló, Iskola-dűlő­höz közel. Villany megold­ható. Érdeklődni lehet a Géczi-tanyán._____ 173g KI SKÖRÖSÖN telek alap- PaJ. építőanyagokkal el­adó. Érdeklődni Árpád u. S. II. em. 7. Ugyanitt MZ— Ts 250-es motorkerékpár jsladó. __ ______________17S7 kü lterületi Lakóház el­adó sok melléképülettel. Ipari áram, fúrott kút van. Megtekinthető szombat, va­sárnap Csillik György. «235 Bócsa, IV/60.______4151 FE LADÓ sürgősen kétszobást összkomfortos családi ház, alatta pince, nagy udvar­ral + szoba, konyha, kam­rák. Székely Zolltánné, Kecskemét, Szalvai M. kör­•ü‘ 21.______________ 4163 32 0 NÉGYZETMÉTER tel­iéi) levő 5 és fél szobás családi ház fizetési ked­vezménnyel eladó. Har­kány, József A. u. 10. 4i«9 BÁTYA, Ady Endre u. 10. •zám alatti kertes családi ház mellékéDületekkel el­adó. Érdeklődni a helyszí­nen, egész nap._________411 'E LADÓ ház 200 négyszögöl telekkel. Kecskemét, Alsó- tszéktó 29-Va. Víz, villany Van. Tanácsi lakáscsere is érdekel. Érdeklődni a hely­színen. Cseriéknél. 53769 487 NÉGYSZÖGÖL hobbi részarányosán Is eladó ke­rekegyházi elágazás mel- lett. Kút és szerszámos van. Érdeklődni Kecske­met, Március 15. út 39 V em- 15. _____ 4110 Pr A®?. ? négyszögöl hobbitelek kis épülettel. y.1.2: villany van. (Duna- földvári ut meLlett.) " ‘Ul1u;“u Ul memett.) Ér­deklődni Kecskemét, Mér- leg U. 149. _ 4124 Műkért VAROSBAN ker­tes családi ház eladó. Kecs- Kémét, Gyopáros u. 34---------------- --------------- 5‘ BÁ TYA, Baross utca s. szám alatti. 3 szoba, hal­lói, c®aládl ház központi keMtlf1, négyszögöl kerttel eladó. Érdeklőd­ni: a helyszínen. 409 «älädd ház tő uÓ'i2KeCSkemét’ Kékfes­53 508 ». _______________4206 Kal ocsa, sallai utca 49 »tóm alatti belső 35 m’-es házrész 348 m2-ea kerttel eladó. Érdeklődni »hely­színen, egész nap. 420 eladó Kisfáiban 400 négv- á^göl hobbikért, kis épü- 1SÍÍ*1, noelléképüiettel. Víz Villany van. Rendőreési hobbinál. Érdeklődni Frecs- ka János, Kecskemét. Hu­nyadi János tér 1. fezt. 1, —---------- 4212 íí ™!eladó Kecskemét, Bal- iószög 1«,. 82ám Irányár: 170 000,- Ft. Azon- naj beköltözhető. Érdek­lődni mindennap Kecské­it 8TalfÍ,aJfl Bioéit dióknál. k3 Után­Kelebián“16~négy- zetméteres butik (faházi WBaiírV®11- Er^löd: ni^Bajesy.Zs. u. 96. £ ELCSERÉLNÉM s'zéehe- nyivárosi vagy ároádtT ~ M négy^etméteres a vak Bottyán utcai Insra*- lankózvetitő Irodában.----- ------- 4039 úi ím?,0 '/Egyszobás, fel- tíííí.0»14, ,élponás ház csa­gázlehetőséggel Profil)'51' Tatársor ® 9 Érdeklődni^ délután. 4030 ELADÓ 2 Plusz 2 fél szo­tásS hátriűtóses' bclsőpór- van házrész, garázs, pince í™é?serec^kéárf^ecs! */a. Rendőrim Érdeklőd­ni: du._l6 órától. 5 szobás-.- ti* 4.1*55 családi =— szőlő, -..-u.vsussei. Lakitelek gS1“* .*“■ E«léklödm tí: nlt' a kopásfalui bőit 53 801 szám alatt, a Kiskör« SS fSE hoTÄbr^kö-£ ^Ieklődm®y műidkáSra' «»■«sss ÖL ÄV* négyszögöl' Cfe'ltkketIáZ T Srdeklí« órái 39ß KEREKEGYHÁZÁN ~ énffé. « telek kész alappal ‘m kőzet*’ elartóbUSÍme?áII<5h°2 Sert^^ászl^^Si1 mlzse. Klábertelep 291 J ;g^«a.ádlTáz7e"d1; I*őcsei u. 9. v. ciaao. Rendőrfalu, ____ 3090 ^é ^CSKE. Kerek- aomb dűlő utca 46. alatti kertes családi ház eladó 15ä'?rü,eten- Érdeklődni: egész nap a helyszínen. 4112 FIGYELEM! összkomfortos, ház. azonnal tőén eladó, sa. Rajk L. u, Négyszobás, ú.f családi beköltözhe- Klskunmai- 21. 3878 HOBBITELEK eladó Ha­lasi úton, 2. utcában (Or­gona utca) bal oldalt 2 te­lek. Érdeklődni: vasár­nap du. a helyszínen vagy • 22-089-es kecskeméti te­lefonon, 17 óra után. 4056 TANYA eladó 3 hold föld­del, 2 szoba, konyha, ve­randa, spájz, fürdőszoba, kamra, istálló és még több melléképülettel, faluhoz 400 méterre. Jószágtartás­ra alkalmas. Víz, villany bent van. Csengőd, Kaszá­ló-dűlő 10. 53611 GÁZFŰTÉSES, 2 család­nak is alkalmas ház nagy kerttel eladó. Kecskemét, Kurucz krt. 27. Érdeklőd­ni : Szombat, vasárnap. __________________________4165 IZSÁKON családi ház, nagy kerttel, melléképü­lettel, azonnal beköltöz­hetően, sürgősen eladó. Érdeklődni: Dudás Fe­renc, Muszály ti. 14. ______________________53 696 FŐÚTVONAL mellett dé­li fekvésű, reprezentatív kivitelű, kétszintes csa­ládi ház 240 négyszögöles 'telken, reális áron eladó, vagy kecskeméti telek­re, lakásra cserélhető. 5 szoba, hall, központi fűtés. Ipari áram, műhely, garázs van. Minden megoldás ér­dekel. Törtei. Vörös Had­sereg U. 21. ______________63 726 KE CSKEMÉT, Hegedűs köz­ben 1 hold szőlő, megoszt­va is eladó. Kis épület és villany, viz van. Érdeklőd­ni : Kecskemét, Bocskai __________________53 743 EL ADÓ Kecskemét, Szé­chenyi körút 20. szám alat­ti összkomfortos, 3 szo­bás, teljesen alápincézett ház. Irodának, rendelő­nek alkalmas. Csere is ér­dekel. _________________53 744 LA KITELEK. Arpádszállás 1j5. szám alatt 300 négyszög­öl beépíthető telek eladó. Érdeklődni: vasárnap dél­előtt. Gigor István, Árpád- szállás 15. (Víztoronynál). ________________________53 655 EL ADÓ építési telek. He- tényegyháza, Hetényvezér U.8.____________________3888 EL ADÓ áron alul azonnal beköltözhető kétszobás, mellékhelyiséges, külső­portás ház. Kecskemét, Szultán u. 26. szám alatt. Alsópályaudvar mellett. Érdeklődni: 16 óra után. HETÉNYEGYHAZAN 1070 négyszögöl magasműve­lésű szőlő és gyümölcsös, 22 négyzetméteres alá­pincézett épülettel és gaz­dasági felszerelésekkel együtt eladó. Víz, villany van. Érdeklődni: Kecs­kemét, Akadémia krt. 53. H. 6. Kővágóéknál. Tele­fon : 46-452.__________5E 925 NAGY családi ház fürdő­szobával, kerttel, sürgősen eladó. Felsőszentivám, Jó­kai u. 20. Irányár: 550 ezer forint. 726 VAROSKÖZPONTBAN, Kecskemét, Budai u. 27. szám alatti kertes, gázfű­téses családi ház eladó. Két családnak vagy közület­itek Is megfelelő. Két rész­ben külön bejárattal is megoldható. Érdeklődni: vasárnap 10—12 óráig. _______________________52 807 GA RA. Partizán u. 2. szám alatti 300 négyszögöles te­lek eladó. Érdeklődni: Ba­ja, Pf. 332._____________459 BETEGSÉG miatt családi ház sürgősen eladó Kecs­kemét. Bajnok u. 22. alatt. Érdeklődni Bajnok u. 34. __________________________4454 TO SERDÖBEN háromszo­bás, téliesített nyaraló el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Mártírok útja 2«. II. em. 3 . 53748 KECSKEMÉT, Vacsihegy 58. szám alatti tanya 840 négyszögöl területtel eladó. Víz, villany van. Érdeklőd­ni szombaton, egész nap. ________________________53505 NY ARLÖRTNCI szőlőknél tanya eladó, fenyves­erdő mellett. Víz. villany van. Azonnal beköltözhe­tő. Érdeklődni: Kecske­mét. Liliom u. 13/a. Tóth Pál. 16 óra után.______S3781 EL ADÓ 350 négyszögöl hobbi hetényl úton. a mtklóstelepl kövésúthoz közel. Részben bekerítve szőlő, gyümölcsös. Pince, faház. viz, villany van. Érdeklődni Hálnál László, Szarkás 99. szám, minden­nap. ________________ 4309 KF .CSKFMÉT-KATONA- TELEP. Zsálya u. 14. szá­mú ház eladó vagy laká­sokra cserélhető. Érdek­lődni hét végén. _____54140 ELADÓ Kecskeméten, Kon­zervgyár mögött kétszobás, komfortos ház 300 négy­szögöl telekkel. Irányár: 400 ezer forint. Csere Is érdekel. Kecskemét, Szol­nok íheigy 272.__________4410 ELADÓ városhoz 4 km-re 220 négyszögöl hobbikért, hobbiházzal. Viz, vUlamy van. Érdeklődni a helyszí­nen szombat. vasárnap, Sutusfalu mögött. Felső- széktó 1'15'b. vagy Kecs­kemét. Czlgány J. u. 34/a. Dányl János._____ 4207 EL ADÓ 800 négyszögöl te­lek lakható épületekkel, Kecskemét. Ménteleken, 66-os ktlomé'erkővel szem­ben. Érdeklődni szombat, vasárnap a helyszínen vagy levélben’: Benedek József, 6’O0 Kiskunfélegyháza, Pla- tán u. 7. fszt. 3. 53773 ELADÓ Házgyárral szem­ben 200 négyszögöl hobbi­kért. Érdeklődni 16 óra u*án. Kecskemét. István király krt. 3. Polgámé. 4449 Lakág KÖZPONTI, kecskeméti 2 szobás. 54 négyzetméteres, I. emeleti lakást nagyobb­ra cserélnék. Leveleket: ..Értékegyeztetés” Jeligére a_ kiadóba kérek. ___ 53 609 56 NÉGYZETMÉTERES, összkomfortos lakás + ga­rázs Igényesnek eladó. Kecskemét. István király krt. 6. IIA5. Varga. Érdek­lődni esti órákban.___4138 130 N ÉGYZETMÉTERES la­kás, garázsnak nagy mel­léképülettel Igényesnek eladó. Érdeklődni 17 őrá után, Kecskemét, Diófa u. 13. Műkertváros. 4158 KECSKEMÉTEN, belváros­ban 64 négyzetméteres, emeleti lakás plusz garáz3 eladó. Érdeklődni lehet: 1. Sz. Ügyvédi Munkakö­zösség, Kecskemét, Bocs­kai U. 3. 2. szoba. 53 768 ELCSERÉLNÉM 2 szoba, összkomfortos lakásomat belterületi kertes házra, vagy házrészre, gázbeköté­si lehetőséggel. Érdeklőd­ni: szombat, vasárnap egész nap. Kecskemét, Molnár Erik u. 12. HI. em. II. Hon­védkórház mögött._________ EL ADÓ Kecskeméten' 3 szobás öröklakás, 850 ezer forint készpénz + ISO ezer forint hitelátvállalással. Telefon: 25-928._______ 54006 EL ADÓ Kecskemét, Akadé­mia krt. 28. 11/33. alatti há­romszobás lakás garázs- zsal + OTP-hitelátvállalás- sal, valamint villamosított hobbitelek. Érdeklődni a 26-«28-as telefonon napon­ta 6 óra után.________ 4007 EL CSERÉLNÉNK árpád- városl, 2,5 szobás, össz­komfortos, szövetkezeti la­kásunkat 2,5—3 szobás csa­ládi házra, esetleg sorhá­zi lakásra. Ajánlatokat: „őszi csere 223132” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek,_______4050 EL ADÓ Baján 86 négyzet- méteres, összkomfortos la­kás, fizetési kedvezmény­nyel. 80 négyzetméter pad­lástér beépíthető. Érdek­lődni Baja, Táncsics 32. Dr. Kristóf István címén. __________________ 52585 BA LATONALMADI köz­pontjában másfélszobás, összkomfortos, örök üdü­lő sürgősen eladó. Érdek­lődni : dr. Tölgyesi György, Balatonalmádi, Táncsics u. 13L ____________ 1931 KE CSKEMÉTEN. Marx tér 16. Hl. em. 2. szám alatti 3 szoba, összkomfortos öröklakás, készpénz plusz OTP-hitelátvállalással el­adó. Érdeklődni: hétköz­nap 17 órátői. __________64210 BE LVÁROSI, 80 négyzet­méteres, összkomfortos la­kás. garázzsal, azonnali beköltözéssel. igényesnek eladó. Érdeklődni minden­nap 17—20 óráig 25-997-es kecskeméti telefonon. _________________________54181 KE CSKÉIMÉT. Damjanich utcai, VII. emeleti, 2,5 szo­bás. 62 négyzetméteres, er- kélyes, szövetkezeti la­kás. azonnal beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni a 271-425-ös budapesti tele­fonon . _______________________ 15 0 000,—Ft kp. + magas OTP-hitelátvállallással la­kásmegoldást keresek. Md- niaarzon, garzon előnyben. Leveleket: „Címmegj elö­léssel megkeresem 27,3 fut” Jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe.________4404 EL ADÓ második emeleti, 100 m2-es lakás plusz ga­rázs. Érdeklődni 15 óra után Kecskemét. Bercsényi utca 9. Telefon: 25-4,11. Csorba._________________4366 EL ADÓ kétszobás lakás ga­rázzsal, fizetési kedvez­ménnyel. Garázs külön. is. Érdeklődni Kecskemét. Halasi út 13. n/22.____4174 KEDVEZMÉNYESEN meg­vásárolhatja. 76 m2 igen jó lakásunkat. 14 000,— F.t/m2 áron, vagy kettőre elcse­rélhető. Kecskemét, Pus­kin u. 80. IH/2. 4440 Gépek és alkatrészek UNHZ—750-es markoló el­adó. Kecel, Császártöltési út 64. ________ 1763 OL CSÓN eladó 622 Nysa, volt mentő, 4 éves, Jó ál­lapotban, műszaki nél­kül. Érdeklődni: Bugac, Rövid u. 2. Benikőék. Este 6 éra után. _______63J790 6. 5 TONNÁS pótkocsi 1ó állapotban eladó. Bús Sándor. 6077 Orgovány. m. > kér. 234. ________ 53 766 KI FOGÁSTALAN állapot­ban levő UE—28-as traktor, 700-as szalagfűrésszel, egy db 3 tonnás billenős pót­kocsi eladó. Pusztamérges, Jókai út 87._____________1766 FR ISS műszakival TI 1200-as Lada. sárga Combi, vonóhoroggal, nagy cso­magtetővel eladó. Érdek­lődni: mindennap délelőtt. Dunatetétlen, Kossuth út 9. sz. ____________________87 JÓ állapotban levő 80-as MTZ eladó. Jakabszállás, Petőfi S. u. 37._________4146 CZ-s Wartburg eladó lejárt műszakival, üzemképes ál­lapotban. Kecskemét, Kos­sá István sétány 7. 4055 UAZ platós tehergépko­csi. műszaki nélkül eladó. Foktő. Duna utca 14. 418 FIAT 127-es felújítva, me- tálsárga színben eladó. Érdeklődni: Gara, Kos­suth u. 66. 719 ELADÓ TP-s 1176-09 Polski Fiat. Érdeklődni; min- dennaD B óra után. Kalo­csa, Üj,helyi u. 27. 53 767 RENAULT—10-ES üzem­képes, ló állapotban, le­járt műszakival. sok al­katrésszel eladó. Érdek­lődni Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 22. Takács. ___________________________1684 2 ÉVES. 4 x 4-es platós dí­zel ARO eladó, vagy sze­mélygépkocsira cserélhe­tő. Jószágot is beszámí­tok. Haszllló László, Imre- hegy, Csalogány u. 6. 1695 2 ÉVES. panorámafülkés 55-ös MTZ és egy RK—2-es fűkasza eladó. Csólyospá- los, Tanácsköztársaság u. 11. sz.__________________1730 ZS IGULI Combi személy- gépkocsi eladó, karambolo­zott. Megtekinthető szom­bat, vasárnap, Csillik György, 6235 Bócsa, IV/60. _________________________4150 TR ABANT Limousin 1987 májusig érvényes műszaká­val eladó. Érdeklődni: Gé­derlak, Kossuth u. 20.__413 4 ÉVES 126/E lengyel lakó­kocsi eladó. Ugyanott nagy oxigén- és dissou gázpalack kiadó. 6115 Kunszállás, D6­Zsa Gy. u. «2.__________3845 12 00-AS Lada, 6 éves, el­adó. Kecskemét, Liget u. 2. Érdeklődni 17 óra után, Kiss. 54005 Egyéb adásvétel ÜJFOUNDLANDI szuka eladó. Gombos György, 6075 Páhi, Béke tér 2. Te­lefon: 8. ________________4081 SO DROTT lé. háromhó- napos csikóval eladó. Gusz- tos Antal, Kiskunmajsa, Tajó 102.________________1785 EL ADÓ 7 db tehén, (Vem­hesek és fiasok.) Kiskun­halas, Bogárzó 20. Benke István.__________________1721 EL ADÓ 1 db vemhes te­hén. 1 db 150 kg-os bika- borjú (piros). Érdeklődni: egész nap, Csurgal György, Dunavecse, Táncsics út 13. __________87 PEJ kanca lő eladó, gu­miskocsival és tartozékai­val. Foktő. Béke u. 61. __________________________419 NÁ D eladó. Érdeklődni La­dán y ben,e, Arany János u. 14.^ szám alatt. 4140 ELADÓ lO/lOO-as motoros, Diamant-rendszerfl kötő­gép, négyszínváltós Bro- der KH—840-es lyukkártyás kötőgép. Kecskemét, Szal­vai _Mihály_krt. 21.____4162 5— 6 mázsa koksz eladó. Kecskemét, Kálmán király utca 3/a. __________4204 ÜJ metálkék Ludwig dob- felszerelés Jutányos áron eladó. Baja, Pipacs u. 18. __________________________706 EL ADÓK 10 hl-es boros- hordók. Kecskemét, Csaba­gyöngye u. 24 . 53667 BENTONK.EVERÖ gép el­adó. Madi Károly Kecs­kemét, Márlahegy 63. _________________________4214 6. 7, 9 HL-es ászok tölgy­fahordók és 2 darab 16 hl­es kád eladó. Bajor, Ceg­léd, Felszegi u. 22 . 53 793 ÉPÜLETBONTÁSBÓL le­szállított áron méretes fa­anyag, tégla, szállítással eladó. Kecskemét, Nyíl u- __________________4Ó79 EL ADÓ 1 éves bernáthegyi, törzskönyvezett szuka. Ér­deklődni: Kecskemét, Va­csihegy 104. Ceglédi úton, Kuti-bolt után, első köz. _____________________ 53 74i EL ADOK szekrénysorok, garnitúrák, vitrinek, hár­mas és konyhaszekrények, kombinált bútor. sarok ülőgarnitúra konyhai, ré­giségek, felnőtt- és gyer- mekheverők. gyermekbú­tor, asztalok, fotelok, székek, olcsó franciaágy gáztűzhelyek, rádiók, hű­tő, szőnyeg, csillárok. Kecs­kemét, Hálnál u. 1. Káro­lyi utca vége. ____ 53 521 el adó Color star áta­lánydíjas, príma színes te­levízió. variálható mély sport babakocsi, konyhái sarokülőke, mosogatóasz­tal. Olaikálvha. Kecske­mét. Wesselényi u. 6. óno­di. Telefon: 28-484, 54173 UJ iuaoszláv gázkálvha el­adó. TisZakécske, Rákóczi u- 66- _ 5368« SJESTA két palackkal, kül­földi irhabunda eladó. Kecskemét. Bercsényi u. n'a’ 58838 Vegyes MEGKÍMÉLT állapotban levő 200-as Dízel Mercedes személygépkocsi eladó. Tázlár. Zrínyi u. 13. Ér­deklődni munkanapokon (7 őrá után. szombat, vasár­nap egész nap. 1795 BL—12-ES négy kerék-meg­hajtású. billenőplatós mn- gánláró eladó. Kecel, Mó­ricz Zs. u. 84. _________1731 UL-F.s Barkas B—iftó"-es körablakos személvaép- kocsl eladó. Rompos Lajos, Helvécia, Aruház út 12. 4082 TP-S Dácia személygépko­csi és F—600-as Honda traktor eladó. Császártöl­tés. Kossuth_U. 137. 4160 ZC-s Trabant Rvoom.it új motorral és váltóval, fel- úiltott állapotban, másfél­éves műszakival e'adó. Érdeklődni: szűcs György. Apostag, 6088, Vasút út 47. _____________________ 83 PK-G 1200-as Lada eladó. Hcstk József. Tompa, Tán­csics M. u. 122.___1788 rr-s 1200-as Zsiguli jó ál­lapotban sürgősen eladó. Tázlár. Hunyadi u. 16. 1794 ORVOSI hir. Dr. Gócz Irén csoportvezető belgyógyász főorvos magánrendelőjét megnyitotta Kecskemét, Budai u. 21. alatt. Rende­lési Idő szerda 18—19-lg, péntek reggel 6.30—7.30-ig. 4420 MUNKAALKALOM A BACS-KISKUN Megyei Tervező Vállalat, Kecskemét, Reiszmann S. u. 25. szám alatt osztott munkaidőbe azonnal felvesz takarító-konyhai ki­segítő munkára nő dolgozót. Érdek­lődni, Illetve Jelentkezni: a gondnok- •ágveietOnél lehet. 7211 ^ HÁZTARTÁSI fólia cso- magolásához nő munka- vállalókat jó kereseti lehe- huWoauj tőséggel keresünk felvé- KOBAL telre háromműszakos mun­kakörbe. Dolgozóinkat sa­ját autóbusszal szállítjuk. Kőbányai Könnyűfémmű kecskeméti gyáregy­sége Kecskemét, Matkói út 101. Tele- fo: 20-211, 692 SZÉK. és Kárpitoslpari Vállalat fel­vételre keres lakatosokat, vízveze- tékszerelöt, munkavédelmi előadót. Jelentkezni lehet Kecskemét. Matkói üt 99., vagy a 20-168-os telefonon. 745 JO kereseti lehetőséggel állandó dél­előtti munkára rakodót felvesz a Hűtőhál. Kecskemét, Kurucz krt. 20. 1952 A KISKUNHALASI Baromfifeldol­gozó Vállalat többéves gyakorlattal, valamint vállalati jogügyi kérdések­ben la Jártas jogászt keres, Igazgató­ul és Jogi osztályvezetői munkakör betöltésére. Jelentkezés írásban, vagy személyesen • válalat személyzeti ve­zetőjénél. 16J4 /íS,—■' AZ AGROKER Vállalat fel- JMT vételre keres takarítónö- ~ , . bet. Jelentkezni lehet: az •Hátéit osztály vezetőjénél, Kecs­kemét, Halast út 29. 7n KŰTFtÜRÁs műanyag cső­vel, hidroforbekötéssel, teljes felszereléssel. Hid­roforok, kutak, szivaty- tyúk Javítása. Levegős kutak beüzemelése szi­vattyúval. Laci, Szeged, 6701. Pf.: 610. 3150 elválasztó harmonikafa­iak, több színben, besze­reléssel. Ügyintézői le­vélcím : Albert István, 6500 Baja, Sallai u. 12. 52 »51 színben, olcsón. Kecskemét, Pajzs u. 2. szám. Villám, Telefon: 23-105. 3872 EGYEDÜL érzi magát? Keresse a Nosztalgiát! Kecskemét, Pf.: 245 . 42» FIGYELEM! FIGYELEM! II budapesti órások szövetkezete KISKUNHALAS, Eötvös u. 2. sz. alatt lévő fióküzletébe azonnali belépéssel felvesz órás szakmunkásokat. JELENTKEZÉS: KISKUNHALAS, Eötvös u. 2., a fiókvezetőnél. 1876 MM** ♦ ♦ ♦ * ♦ * * * * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ * * ♦ ♦ ♦ ♦ * * ♦ ♦ * * * * * * * * * * * * ♦ ♦ ♦ * A KECSKEMÉTI Mentőállomásra mentőgépkocsi-vezetőket veszünk fel. Jelentkezni lehet: Kecskemét, I. men­tőállomáson, Akadémia krt. 66. szám alatt. 1883 A (vmMömmuwI KECSKEMÉTI Számítóköz­pontja felvételt hirdet az alábbi munkakörökben; — számítógép-mér­nök — számítógép üzemmérnök. Kö­vetelmény: műszaki egyetem vagy főiskola. — Szervező — számítógép- programozó — rendszerprogramozó. Követelmény: felsőfokú iskolai vég­zettség és számítástechnikai gyakor­lat. Jelentkezés személyesen vagy írásban, Kecskemét, Irinyi út 17. 1833 ELEKTROMOS Fém- és Légtechnikai Ipari Kisszövetkezet, Lajosmlzse, Dózsa György út 60. alatt felvételre keres kecskeméti részlegéhez szak­képzett villanyszerelőket, bérezés teljesítménytől függően. Jelentkez­ni lehet: a szövetkezet irodájában munkanapokon 6 órától 17 óráig. (Te­lefon : 164.) vagy délután 16 órától Kecskemét, Farkas S. út 10. szám alatt. 697 _ NYOMDAIPARI gépmes­tereket, gépkezelőket ke- résünk új mélynyomó- HuNoALu részlegünkbe. Dolgozóin- köIal kát saját autóbusszal szállítjuk. Férfiak részé­re munkásszállást biztosítunk. Meg­felelő szakmai, gyakorlati előmene­tel esetén a speciális Ismeretek meg­szerzése érdekében külföldi tanul­mányutat is szervezünk. Kőbányai Könnyűfémmű kecskeméti gyár­egysége Kecskemét, Matkói út 101. Telefon: 20-211. 687 A DÉL-MAGYARORSZAGI MÉH Nyersanyaghasznosltó Vállalat kecs­keméti telepe azonnali belépéssel fel­vesz autószerelő és géplakatos szak­munkásokat, Jelentkezni lehet a tmk-mühely vezetőjénél, Kecskemét, Kiskörös! u. 3. szám alatt. 711 _ SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI tanfolyami végzettséggel vagy középiskolai érett- MUNQAUJ »égivei rendelkező mun- —kobal— k »társat keresünk operá­tori munkakörbe. Kőbá­nyai Könnyűfémmű kecskeméti gyár­egysége Kecskemét, Matkói út 101. Telefon: 20-211. 654 KISKUNSÁGI Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Műszaki Erdészete felvé­telre keres autókarosszéria-lakatos és autóvillamossági szerelő munka­társat. Jelentkezni lehet Kecskemét, Külső-Szegedi út 135. szám alatt, az erdészetvezetőnél. 672 Még Jelentkezhet a már épüld harkányi „LANKA” társasüdülő téliesített, összkomfortos, egy­szobás, másfélszobás és két­szobás egységeibe I Kérjen tájékoztatót! Felvilágosítás munkanapokon 10—12 és 15—16 óra között a 575-696 telefonon. Levélcím: LANKA. Budapest, 114. Pf.: 3M. 1536. 1611 A kunpeszéri Parasztbecsület Mgtsz. eladásra felkínál nagyobb mennyiségű 1985. és 1986. évi réti, illetve lucernaszénát Körbálás szállítást szükség szerint vállalunk. Ar megegyezés szerint. Érdeklődni lehet a Kunpeszér 5-ös telefonszámon, vagy • 26-789-es telexszámon. Ügyintéző: Nagy Sándor. 1858 ELVESZETT fehér-fekete pettyes kutya. Aki vissza­hozza, magas pénzjutalom­ban részesül. Cim; Kecs­kemét. Szegedi Lajos u. 15. Gulyás Istvánná. _____ 4321 FIATAL házaspár Urea garzonlakást bérelne Kecs­keméten. Kocsis Berta­lan. Kecskemét. Fáklya u. 2. TV. 10._______ 50 713 ÉRTELMISÉGI, gyermek­telen, fiatal házaspár i>k- téber l-től garzonlakást bérelne Kecskeméten. Alán­latokat a 23-839-es telefo­non várunk. 53 795 SZARVASMARHAHOZ. fe­jőshez értő munkatársat, esetleg házaspárt kere­sünk kiseazdasághoz. La­kás. ellátás megoldható. Leve’eket Ősztől 53 643” Jeligére a kiadóba kérek. ______________________ 53643 FI ATAL házaspár egy 5 éves kisgyermekkel eltar­tási szerződést kötne egye­dülálló személlyel. Ottla- kás szükséges. Leveleket: ..Segítsünk egymásnak 223 229” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe. __ _ 4141 ÜVEGE,’dlTT .ETEMET augusztus 25-től Kecel. Su­gár u. 48. sz. alől áthe­lyeztem a Zentai cukrász régi épületébe. 1764 KECSKEMÉT központi ához köz»’, másfélszobás lakás fürdőszobával. konyhával egvütt azonnal eU<v»ial- hatóan kiadó diákok részére. Érd»k’ődni Rácz Pál. 60« Hetényegyháza, Szarkás 325. 4421 Vállalkozás VÁLLALATOK figyelem! Kovácsszakmában bedol­gozást vállalok. Alánlato- kat: ..Vidéki” jeligére a ki­adóba kérek. _____ 63 831 TO TOST ARSAM! önnek sem kell lemondani hobbi­járól, mert elkészült az új játékrendszerhez igazodó VI-os totótálékoztató, melynek anyaga a legmo­dernebb számítógépes tech­nikával kidolgozott (nem vezetéses és nem hibapon­tos elvre épült), olcsó befi­zetési összegű, ugyanak­kor nagy nyerési esélyű totókulcsokat tartalmaz. Ajánlatom a régi és új ügyfeleimnek. a kevés pénzzel játszóknak és a nyugdíjasoknak Is rend­kívül előnyös. Hogy erről meggyőződhessen. kérje Ingyenes tájékoztatómat 1 Fekete László .szerkesztő, 1145 Budapest, Él. 346. 191« szllv COMPUIER-M Iroda továbbra is a számítástechnika szolgálatában: üjdons Againk: — IBM XT/AT számítógép eladása, — C—64 programok, — C—16, Primo gépek eladása, — C—64—PC kapcsolat, (file transzfer). VARJUK ÜGYFELEINKET HÉTFŐTŐL—PÉNTEKIG 10—18 ÖRAlG! Kecskemét, Horváth Döme u. 12. Telefon: 76/29-162 2029 Ezúton értesítjük az érdekelt vállalatokat, intézményeket, •portköröket, hogy a Fémmunkás Vállalat Kecskeméti Gyárat férfiak részére hosszabb-rövidebb időre ^ munkásszállásunkon férőhelyet tud biztosítani költségmegtérítés mellett. Bővebb felvilágosítás a gyár szociálpolitikai osztályán. Címünk: Fémmunkás Vállalat ( Kecskeméti Gyára, i Izsáki út 2—6. 663 A BÄCS-KISKUN MEGYEI ZÖLDÉRT VÁLLALAT saját üzemeltetésű boltegységeiben a lakosság részére ŐSZI AKCIÓS VÁSÁRT RENDEZ 1986. szeptember 15-től, 6 napon keresztül, 6 áruféleséget: burgonya, vöröshagyma, alma alakú paprika, lecsó paprika, paradicsom, alma 5,— Ft/kg-os egységáron árusít. VARJUK KEDVES VÄSÄRLÖINKAT. 2032 KÖZLEMÉNYEK Gyászhir Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, testvérünk, nagymamánk, kereszt­mamánk TUKACS FERENCNÉ Godó Julianna Városföld, Béke u. 22. szám alat­ti lakos életének 51. évében tra­gikus körülmények között el­hunyt. Temetése f. hó 12-én, pén­teken negyed 12 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyá­szoló család. 54274 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk ld. LAPÉTA MIHÁLY a DAV nyugdíjasa Kecskemét, Csongrádi u. 24. sz. alatti lakos 70 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatásának időpontját később kö­zöljük. A gyászoló család. 54260 Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik Ismerték és szeret­ték, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, forrón szere­tett dédlke. ükmamika. nagynéni DÖMÖTÖR SÁNDORNÉ Farkas Borbála Agasegyháza, Rózsa F. u. 5. szám alatti, volt Izsák. Gedeon-dűlöi lakos f. hó 8-án 93 éves korában örökre Itthagyott. bennünket. Te­metése f. hó 13-án 14 órakor lesz az ágasegyházi temetőben. Min­den külön értesítés helyett. A gyászoló család és a temető gondnoka. 54281 Fájdalommal tudatjuk, hogy édes­apánk, nagyapánk, dédpapánk ZSOLDOS JÓZSEF életének 95. évében elhunvt. Te­metése f. hó 12-én negyed 3 óra­kor lesz a kecskeméti Közteme­tőben. A gyászoló család. 54251 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, Isme­rősöknek, szomszédoknak, az Al­föld szakszövetkezet dolgozóinak, akik felejthetetlen feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagy­mamánk MAROZSI SÁNDORNÉ Német Irén temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyá­szoló család. 54159 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak, az ÉPSZER Vállalat dolgozóinak, a Kecskeméti Konzervgyár II. telep Konzervüzem dolgozóinak és ve­zetőinek. akik KOLOZSVÁRI ANTAL temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. 54150 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak. ismerősöknek. jó szomszédoknak, a kecskeméti é* a lakiteleki Pályafenntartás dol­gozóinak. akik szeretett férjem, édesapánk VARA.OI ISTVÁN MAV-dolgozó temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló felesége és két kislánya. 54183 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét a rokonságnak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik szere­tett halottunk AMBRUS JFNÖNÉ Kállav Vilma temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. 54234 MUNKAALKALOM AZ EGÉSZSÉGÜGYI szakközépiskola és szakiskola (Kecskemét, Nyíri út 72.) felvesz takarítónőket. Jelentkez­ni lehet: a gazdasági vezetőnél. 71« ÉBKM Vízmű Vállalat ma­gasépítést részlege fel­vesz : ácsokat, kőműve­seket, vasbetonszerelőket, kubikosokat. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vál­lalat építési üzem, Kecskemét, Juhász u. 1. 691 BÍRÓSÁGI végrehajtói munkakör­be felvételt hirdet a Bács-Kiskun me­gyei Bíróság. Büntetlen előéletű, érettségizett, katonai szolgálatot tel­jesített férfiak Jelentkezését a Me­gyei Bíróság elnökénél kérjük lead­ni. Kecskemét, Rákóczi út 7. 53785 ÉRETTSÉGIZETT fiúk ré- szére munkalehetőséget ajánlunk új alufólla-fel- HuNOALu dolgozó részlegünkben, KOBAL Egy év gyakorlati Idő után megfelelő előmenetel ese­tén átképzéssel lehetőség van nyom­daipari gépmester szakképesítés megszerzésére. Dolgozóinkat saját autóbusszal szállítjuk. Vidékiek ré­szére munkásszállást biztosítunk. Kőbányai Könnyűfémmű kecske­méti gyáregysége, Kecskemét, Mat­kói út 101. Telefon: 20-211. 689 GYAKORLOTT gép-gyorsírót felvesz a Petőfi Népe Szerkesztősége. Fize­tés megegyezés szerint. Jelentkezés: Petőfi Népe Szerkesztősége, titkár- tág. Szabadság tér 1/a, személyesen levélben, vagy telefonon. x UNISZOLGICS Kecskemét, Hajma J. u. 2. alatt felvételre keres, kőmű­ves szak- és segédmunkásokat. Fize­tés teljesítménybérben. Jelentke­zés: mindennap 8—12-ig. Telefon: 25-102. 739 GÉPKÖNYVELÖT, autóvillamossági szerelőt felvesz a Törekvés Mgtsz, Kecskemét. Telefon: 27-455. 743 FILANTRÓP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Vállalat felvételre keres kőműves szak- és segédmun­kásokat. Bérezés megegyezés sze­rint. Jelentkezés a vállalat központ­jában, Kecskemét, Czollner tér 5. 745 A KISKUNHALASI Baromfifeldol­gozó Vállalat gépjárműelőadói mun­kakör betöltésére középiskolai vég­zettséggel rendelkezőt keres felvétel­re. Jelentkezni lehet a vállalat me­zőgazdasági osztályvezetőjénél. 1693 A KECSKEMÉTI Konzerv­gyár felvételt hirdet — közművelődési előadói mun­kakör betöltésére. Feltétel: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség; — be­ruházási előadói munkakör betöltésére. Feltétel: leg­alább középiskolai érettségi, szakirá­nyú tanfolyami végzettség és szak­mai gyakorlat; — tmk-mflvezetől munkakör betöltésére. Feltételek: vegyipari, vagy élelmiszer-ipari gé­pész végzettség és szakmai gyakor­lat. A Jelentkezéseket a vállalat sze­mélyzeti osztályára kell eljuttatni. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom