Petőfi Népe, 1986. július (41. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-28 / 176. szám

VILÁG l>aOLti ARJAI, EGYESÜLJETEK! V'i' ANTIIMPERIALIST A SZOLIDARITÁS, BARÁTSÁG PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLI. évf. 176. szám Ára: 1,80 Ft 1986. július 28. hétfő Szombaton délelőtt, amikor XIII. Szelidi Ifjúsági Találkozó megnyitójára gyülekezett a kö­zönség, bizony sokan aggódva kémlelték az eget. Milyen idő fo­gadja majd az egyre nagyobb számban érkező — szatyrokkal, hátizsákokkal, összeesavart há­lózsákokkal felszerelkezett — fiúkat, lányokat. A meteorológia nem sok jóval biztatott. Időnként szemerkélt az eső. Többen a sze­gedi ifjúsági fesztiváltól, és a va­sárnapi Queen-koneerttől leg­alább ennyire féltették a békena­pot. Utólag persze kiderült: nem kell félteni ezt a nagymúltú ren­dezvényt. Több száz ifjú jött el ismét, hogy aktívan részt vegyen a KISZ Bács-Kiskun megyei és a Kalocsa városi bizottságának bé­kedemonstrációján. A megnyitó 10 órakor volt a városi tanács üdülőjében. A Szelidi-napok ve­teránjai személyes élmények alapján idézték a tóparti feszti­vál történetének fontosabb ál­lomásait. Megemlékeztek — a többi között —, a tavalyi találko­zóról, amely egyidőben volt a nagysikerű moszkvai VIT meg­nyitójával, és ahonnét üzenet Megállapodást remél, de ragaszkodik az űrfegyverkezési programhoz az USA elnöke A Fehér Ház pénteken délután hivatalosan bejelentette, hogy Ro­nald Reagan elnök július 25-én megküldte válaszát Mihail Gorba- csovnak, az SZKP KB főtitkárá­nak legutóbbi üzenetére. Larry Speakes elnöki szóvivő ugyanak­kor közölte, hogy nem adnak fel­világosítást a válaszlevél tartal­máról és nem kommentálják azt mivel „a párbeszéd bizalmas jel­legének fenntartása megnöveli annak esélyét, hogy előrehalad­janak az Egyesült Államok és a Szovjetunió között fennálló kér­dések megoldása felé”. „Az elnök reméli, hogy a le­velében foglalt eszmék folytat­ják az előrehaladás szilárd alap­jainak megteremtését számos kritikus területen” — szögezi le a Fehér Ház által kiadott közle­mény. — „Igen nagyra értékeli levélváltását Gorbacsov főtitkár­ral: a két ország közötti jobb megértés útjának keresésében. Reméljük, hogy erőfeszítéseink megállapodáshoz vezetnek, nem csupán a fegyverzetellenőrzés területén, hanem azoknak a fon­tos regionális és kétoldalú kér­déseknek rendezésében is, ame­lyek gyakorta jelentenek feszült­ségforrást az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Politi­kánk arra irányul, hogy minde­nütt. ahol erre lehetőség nyílik, felszámoljuk ezeket a feszültség- forrásokat.” A Fehér Ház állásfoglalása sze­rint „az Egyesült Államok to­vábbra is elkötelezi magát a tá­madó nukleáris fegyverek, a nagy hatótávolságú hadászati raké­ták és a közepes hatótávolságú nukleáris erők nagyszabású csök­kentésének célkitűzése mellett”. A nyilatkozat azonban azt is le­szögezi, hogy az Egyesült Álla­mok továbbra is „energikus erő­feszítéseket” tesz majd annak ér­dekében. hogy „megfelelő védel­met találjon az ilyen tömegpusz­tító fegyverek ellen” — vagyis folytassa az űrfegyverkezési prog­ram megvalósítását. Reagan egyébként személye­sen is kijelentette pénteken, hogy Washington „nem tekinti alku tárgyának” az ürfegyverkezési programot. Az amerikai légió if­júsági szervezetének küldötteivel találkozva az elnök azt mondot­ta. hogy „nem adhat ugyan fel­világosítást egyes fejlemények­ről”, amelyek a jelenlegi .tárgya­lásokkal függenek össze, de „kez­dettől fogva világossá tette: nem tartja ésszerűnek az olyan védel­mi terveket”, amelyek a kölcsö­nös elrettentésen alapulnák. „Az a véleményem a hadászati vé­delemről, hogyha és amikor ku­tatómunkánk kideríti, hogy van ilyen megbízható fegyver, vagy védelmi rendszer, akkor kijelent­jük majd a világnak, hogy ezt a nukleáris fegyverék teljes meg­szüntetésére akarjuk kihasználni” — mondotta Reagan, tagadva, hogy az Egyesült Államok az ilyen rendszerrel elsőcsapásmé- rő képesség birtokába akar jutni. Egy másik kérdésre válaszolva az amerikai elnök „modern em­bernek” nevezte Mihail Gorba- csovot, ugyanakkor megismételve azt a — korántsem helytálló — korábbi kijelentését, hogy Gor­bacsov „az első olyan szovjet vezető, aki felajánlotta a Szov­jetunió fegyverei egy jelentős ré­szének megsemmisítését”. Rea­gan azt mondotta, hogy az SZKP KB főtitkárával „igen könnyen megegyezésre jutott” genfi csúcs- találkozójukon a csúcstalálkozók sorozatának folytatásáról, arról is, hogy a következő ilyen talál­kozót „1986 végén” tartják meg az Egyesült Államokban. EGY KIS SERKENTŐSZER JÓT TENNE! Tanévkezdés kopácsolással?... Hétfőtől hétfőig nagy változá­sok történhetnek. Esetünkben azt kell mondani — sajnos. Mert míg egy hete azt írtuk a kecskeméti Széchenyivárosban épülő 12 tantermes egészségügyi iskoláról és kollégiumról, hogy csak rendkívül nagy erőfeszíté­sek árán készülhet el a kollégiu­mi szárny határidőre, addig má­ra változott a helyzet. A hétköz­ben megtartott koordinációs ér­tekezleten — amelyen dr. Fáy Ferencné városi tanácselnök­helyettes irányításával az összes érdekelt kivitelező, beruházó, al­vállalkozó, üzemeltető egyezte­ti a legfontosabb tennivalókat — nos, itt bizonyossá vált, hogy a létesítmény nem készül el határ­időre. Sem az iskola, sem a kollé­gium. A tanítás szeptember 1-jón — némi kompromisszummal — megkezdődhet ugyan, a kollé­giumba is be lehet költözni, de jelentős munkálatok maradnak még hátra, zavarva természete­sen az oktatás rendjét. A be­ígért hiánymentes átadásból nem lesz semmi, miként nem si­kerül érvényt szerezni annak a döntésnek sem, hogy az iskolák tanévkezdésre készüljenek el. Az épületen ottjártunkkor 113 ember dolgozott, vagyis a Dutép szerint annyi, amennyi az építé­si-szerelési, szakipari, terepren­dezési munkáikhoz éppen szüksé­ges. De ez nem szüntetheti meg a belsőépítészeti szereléssel ala­pos késésben levő Fővárosi Fa­ipari és Kiállítás Kivitelező Vál­lalat keceli 2. számú gyáregysé­gének lemaradását. A keceliek július 30-i határ­idővel vállalták szerződés sze­rint a saját munkájuk befejezé­sét, beleértve ebbe a helyszíni szerelést is. Ehhez képest a múlt hét közepén a létesítmény II. emeletére kerülő berendezések 90 százaléka, az I. emeletiek 60 százaléka és a földszintieknek mindössze negyedrésze volt le­gyártva! S hol van még a be­építés . .. • A generálkivitelező Dutép ere­detileg az iskolaszárny átadását július 14-re, a kollégiumét au­gusztus 4-re tervezte. Amikor látták, hogy az alvállalkozó ke­cellek lemaradása miatt ez ve­szélybe kerül, június 16-án te- lexen értesítették a fővárosi vállalat igazgatóját: nem látják biztosítottnak a II. emelet befe­jezését a keceli gyáregység ré­széről vállalt június 30-i rész- határidőre. A válasz megnyugta­tó volt — köszönik a megkülön­böztetett figyelmet, még van két hét, nem lesz gond. A II. eme­let ma sincs kész! Valamivel később, s talán a sürgetések hatására, a kiállítást kivitelező vállalat is komolyabb­nak vélhette a problémát, rnert (Folytatás a 2. oldalon.) Lakossági szolgáltatások Kiskunhalason Mit hozott a szervezeti változtatás ? Kiskunhalason a három évvel ezelőtti" szervezeti korszerűsíté­sek után a volt Gelga-szervizek a kecskeméti központtal létrejött Elektroszer kisvállalathoz kerül­tek, az Afit-szerviz pedig Kis­kunhalasi Autójavító Vállalat néven önállósult. Az Elektroszer szervizei jelenleg szerződéses üzemeltetésűek, s ezenkívül egy­re több ipari szövetkezeti szol­gáltató egység működik átalány- díjas rendszerben — állapították meg nemrégiben a városi szolgál­tatásokról szóló jelentésben, amely ezután a magánszektorral foglalkozik. Az utóbbival kapcso­latos, hogy sajnos, a gazdasági munkaközösségek tevékenységé­ben elenyésző a lakossági szol­gáltatás. A szervezeti korszerűsítés mel­lett Kiskunhalason a VI. ötéves tervidőszakban kiemelt feladat volt új szolgáltató egységek lé­tesítése a Kossuth II. lakótelepen. Ennek megvalósítása áthúzódott a VII. ötéves tervidőszakra. Ed­dig elkészült a Cipészipari Szö­vetkezet új műhelye, s az Elekt­roszer háztartásigép-javító szer­vize. Jelenleg textiltisztító sza­lon, fény képész-műterem, férfi- és női fodrászat, valamint koz­metikai szalon készül. Az autó­javító kapacitás az Autóklub szervizének létrehozásával tovább bővül. A Kiskunhalasi Autójavító Vál­lalat nem tud teljes mértékben eleget tenni a városban és von­záskörzetében meglevő javítási igényeknek. Az önálló kisválla­lat létrehozása eddig nem hozott érzékelhető javulást a szolgálta­tás minőségében. Az Elektroszer megalakulása­kor a vállalat leggyengébben mű­ködő szervizei a kiskunhalasiak voltak. Ennek okait feltárták és megszüntették, s az elmúlt évben profilbővítést tűztek ki célul. így a Videoton gyártmányú színes tévékészülékek, valamint a fa­gyasztóládák javítását. Javult a (Folytatás a 2. oldalon.) Együtt a békéért Szelíden szállt a világ fiatalságának Moszkvában találkozó képvise­lőihez. A múltból sok szép em­lék, és egy örökifjú jelszó ma­radt: „Együtt az antiimperialista szolidaritásért, a békéért, a ba­rátságért”. A megnyitó után a program ér­dekes ankéttal folytatódott. A fiatalok aktuális békepolitikai kérdésekről válthattak szót Far­kas Józseffel, a Hazafias Nép­front megyei bizottságának tit­kárával, aki részletesen tájékoz­tatta a jelenlevőket a nemzetkö­zi békeév kapcsán Bács-Kiskun- ban megrendezésre kerülő talál­kozókról. A délelőtt folyamán Gyaraki Károly mérnök alezre­des is előadást tartott az erő- egyensúly és a béke kérdéseiről. A politikai aktíva után érde­kes, izgalmas, sok érdeklődőt a sporttelepre csalogató verseny- sorozat kezdődött. A játék, a vir­tus, a jókedv mindig is jellem­zője volt az ilyen rendezvények­nek. Most is izgalmas versenye­ket láthattunk. A közönség sorai­ban mellettem álló — Apostagról érkezett — harmadikos gimna­zista, Baló Rózsa szerint: „Nagy kár, hogy az iskolai tornaórák nem ilyen hangulatosak. Hiányoz­nak az ötletek! Nem így a szeli­di sportdélutánokról — mon­dotta. És aki a küzdelmeket fi­gyelte — esetleg aktívan részt is vett bennük — bizonyíthatja al­kalmi ismerősöm igazát. Volt lö­vészet, karatebemutató, női és férfi labdarúgó-bajnokság, sod­rófa- és rönkhajítás, fejelő-, to- jásdobóverseny és grundbirkó- zás is. Az önfeledt játék alkonya- tig tartott. Este szabadtéri szín­padon a népszerű PROGNÓZIS zenekar adott koncertet. A szom­bati programfüzér a Szelíd moto­rosok című film vetítésével zá­rult. A vasárnapi békenapot a kör­nyéken jól ismert kalocsai hely­őrségi fúvószenekar nyitotta. Ha­mar összesereglett a tömeg a sza­badtéri színpadnál. A szelidi fesz­tiválok rendszeresen visszajáró- szereplője, a Los Gallos együttes dél-amerikai hangulatot idéző összeállítása ismét sikert aratott. Fél 11-kor kezdődött a politikai nagygyűlés. E rendezvény mu­tatta meg leginkább a kétnapos együttlét politikai jelentőségét. A nézőket Szabó László, a KISZ. kalocsai városi bizottságának tit­kára üdvözölte. Szólt arról, hogy a fegyverekkel telezsúfolt vi­lágban milyen nagy jelentősége van a békéért, a biz: mságért. a leszerelésért harcoló „iniegek kö­zös cselekvésének, kiállasának. Az ünnepi köszöntő után a ven­dégek együtt tapsoltak, énekel­tek a színpadon népszerű dalokat éneklő neves folk-, pop- és pro- test-song énekesekkel. Eljött Dinnyés József, a Muszti—Dobat páros és Csizmadia Sándor is. A délután a kötetlen szórako­zás, az ismerkedés, barátság je­gyében telt el. Látszott a parton és a játékok színhelyén, hogy so­kan már nőm várták végig a programot, kocsival, autóbusz- szal á bátrabbak stoppal indultak Budapestre, hogy el ne késsék az esti Népstadionbeli hangver­senyt. Akik mégis maradtak, nem csalódtak. Jó hangulatban teltek az órák. Fölléptek a környék amatőr táncegyüttesei, műsort adott Éles István parodista és a Pingvin pantomim. A kétnapos if­júsági találkozót a Blues-Ragti­me Band hangulatos koncertje zárta. Csak dicsérhetjük a ren­dezvény szervezőit és közremű­ködőit. Elsősorban nekik köszön­hető ez a maradandó élmény: több száz fiatal megmozdulása egy szelídebb világért — Szelí­den. F. P. J. Tisztított szennyvíz öntözésre Kevesebb kézi munkával • A 45 hektáros hibridkukoricát harmadszor öntözik. A Kiskunságban negyedik éve tart az aszály. Ezen a terüle­ten igen kevés gazdaságnak nyí­lik lehetősége arra, hogy a hiány­zó természetes csapadékot pó­tolni tudja. A kecskeméti Ma­gyar—Szovjet Barátság Terme­lőszövetkezetben a városból ki­kerülő szennyvíz egy részét hasz­nosítják az egyébként gyenge termőképességű homokterületek javítására, a termesztett növé­nyek öntözésére. A mechaniku­san tisztított szennyvizet az egész­ségügyi előírásoknak megfele­lően olyan növényekhez juttatják, amelyek közvetlenül nem kerül­nek emberi fogyasztásra. Az in­tenzív kultúrákban e technoló­giával jelentős az őszi búza, hib­ridkukorica, napraforgó-vetőmag előállításában a terméstöbblet, illetve a nagyobb termésbizton­ság. A gazdaság az eddigi tapaszta­latok után az öntözés fejleszté­sére gondolt. Tavaly elfogadott pályázatuk nyomán tavasszal megkezdhették a gyakorlati ki­vitelezést is. Az addig alacsony nyomású rendszert át kellett ala­kítaniuk magasabb nyomásúra, hogy az országos programban hozzánk érkező Bauer öntözőgé­pek igényeinek megfeleljenek. A háttér a nyomásközpont át­alakítása: ide három osztrák gyártmányú Vogel szivattyút építettek be automatikus vezér­lőrendszerrel. Az idén pedig meg­érkezett a kilenc automatikus Bauer öntözőberendezés is. A téeszben így 360 hektárral nőtt meg az öntözhető terület úgy, hogy a munkák elvégzésé­hez szükséges élőmunka-igény negyedére csökkent. A szövetke­zet ezekkel az eszközökkel vál­lalni tudja évente négymillió köb­méter tisztított szennyvíz elhe­lyezését, hasznosítását. Az újjáalakított öntözőrend­szer, üzempróbái tartanak még, de a gazdaság szakemberei sze­rint a hónap legvégén már meg­indulhat az igazi „nagyüzem”. • Gcredy Emil, öntözési ágazatvezető az új Bauer gépen állít. (Mé­hes! Éva felvételei) Növekvő határ forgalom Tompa egyre nagyobb szerepet vállal Az idei év első felében jelentősem, 9,4 százalékkal nőtt hazánk ha­tárforgalma: június végéig a tavalyi 13,9 millióval szemben több minit 15,3 millió alkalommal lépték át hazai és külföldi utazók határainkat. Eddig mintegy 4,5 millió külföldi turista látogatott hazánkba, illetve utazott át országunkon. Közülük 3 millió a szocialista országokból, másfél millió pedig tőkés országokból érkezett. Különösen nagy nőve- . kedés tapasztalható a jugoszláviai határszakaszon, ahol a forgalom 1982 óta tartó emelkedése az idén csúcsot döntött: 30 százalékkal lett több a ki. és beutazók száma. A szovjet határszakaszon 16, a románon 12 százalékos volt a forgalom bővülése, a magyar—osztrák átkelőhe­lyeken pedig több mint 9 százalékos forgalomnövekedést regisztráltak. Május második felébem illetve június első heteiben valamelyest megtorpant a forgalom bővülése, az elmúlt hónap közepétől azonban ismét folyamatos, intenzív növekedés tapasztalható. (Folytatás a 2. oldalon.) ( 1 • Késői a hajrá, bár hétvégén is dolgozták a keceli brigádok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom