Petőfi Népe, 1986. május (41. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

--------^ VI LÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ETi r i XLI, ÉVF. 102. SZÁM 1986. MÁJUS 1. CSÜTÖRTÖK Ára: 2,20 Ft AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma es­tig: Elsősorban a délnyu­gati országrészben lehet gyenge eső, zápor, egyéb­ként sok lesz a napsütés. Az északkeleti szél nap­közben időnként megélén­kül, zivatar idején meg­erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20, 25 fok között várható. Hétköznapok itthon és barátainknál (4. oldal) „Drága Palikám, ne hagyj itt!yy Emlékezés egy kecskeméti mártírra (4. oldal) Félegyházi vasutasok Képes riport a Népköztársaság Kiváló Brigádja címmel kitüntetett kollektíváról (5. oldal) Vállalkozók a bócsai tanyavilágban (5. oldal) SPORT (II. oldal) A termelésben élenjárok kitüntetése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a termelőmunka területén kifej­tett kimagasló tevékenységük elismeréseként élenjáró dolgozóknak a Szocialista Munlka Hőse kitüntetést, kollektíváknak pedig a Munka Vörös Zásziló Érdemrendje kitüntetést adományozott. A kitüntetéseket Losonczi Pál, az Elnöki Tanácselnöke, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja szerdán adta át a Parlament kupolatermében. Az ünnep­ségen jelen volt Havasi Ferenc, a Politikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. Losonczi Pál elismeréssel szólt azokról a szocialista brigádokról és a kimagasló egyéni teljesítményt myújtó dolgozókról, akik példás munkájukkal kiérdemelték a magas elismerést. Mint mondotta, az eredmények közös ösztönzője a szocialista munkaverseny, amelynek fontos jellemzője, célja a többletteljesítmény, a minőséget óvó jobb munka, az ésszerű anyag- és energiatakarékosság, a költségek csök­kentése, a műszaki, technológiai fejlődés gyorsítása, a munka- és üzemszervezési módszerek fejlesztése. A szocialista munkaversenynek, a szocialista brigádmozgalomnak nemcsak közvetlen gazdasági hasz­na jelentős, hanem mozgósító hatású a közéletben, s a személyiség formálásában is nagy a jelentősége — mondotta az Elnöki Tanács elnöke. Kedden délután a fajszi művelődési otthonban rendezett ünnepi közgyűlésen Kállai Gyula, az MSZMP Központi Bizottságának és a Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának elnöke adta át dr. Berta Jenőnek, a Kék Duna Ter­melőszövetkezet elnökének a Munka Vörös Zászló Érdemrendet, amit a VI. ötéves tervidőszakban elért kimagasló termelési eredményeikért kaptak. A felszabadulási munkaver- seny-mozgalomban elért ered­ményeiért a Munka Vörös Zász­ló Érdemrendet érdemelte a faj. szi Kék Duna Termelőszövet­kezet kollektívája. Kiváló Vál­lalat címet kapott ai kecskemé­ti Bácsépszer, a Kalocsai Sütő- és Édesipari Vállalat, a Kecs­keméti Ingatlankezelő és Táv­fűtő Vállalat, a Bácsalmási Ál­lami Gazdaság, az Izsáki Álla­mi Gazdaság, a Bácskai Hús­ipari Szövetkezeti Közös Válla­lat. Kiváló Szövetkezet lett a kis­kőrösi Vegyesipari Szövetkezet, a kecskeméti Asztalosipari Kis­szövetkezet, a kunszentmiklósi Egyetértés Tsz, a szabadszállási Lenin Tsz, a szanki Haladás Tsz. a kiskunhalasi Vörös Ok­tóber Tsz. az imrehegyi Üj Élet Tsz. az akaaztéi Béke Szakszö­vetkezet. a vaskúti Bácska Tsz, valamint. a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet. Elismerő oklevelet kapott a kecskeméti Ezermester Inari Szö­vetkezet. a kiskunfélegyházi Asztalos Kisszövetkezet, a Fü- löDszáiHs és Vidéke Takarék­szövetkezet. a kalocsai „Petőfi” KISZ Lakásépítő Szövetkezet, a jakabszátlási Népfront Szakszö­vetkezet, a bátyai Piros Paprika Tsz, a hartal Erdei Ferenc Tsz. valamint a Kiskőrösi Borászati Közös Vállalat. Az OKISZ vándorzászlaját kapta a kecskeméti Épszisz., a Megyei Kiváló Szövetkezet cí­met a Kiskunfélegyházi Házi­ipari Szövetkezet, Építőipari Szövetkezet, a kecskeméti Alu- szöv és a jánoshalmi Bácska Építőipari Szövetkezet. Kiváló gyár lett a Szék- és Kárpitosipari Vállalat kecskemé­ti gyára, Kiváló Üzem a Kő­olaj- és Földgázbányászati Vál­lalat kiskunsági üzeme. A kongresszusi oklevelet, va­lamint a Népköztársaság Kiváló Brigádja címet a következő kol­lektívák kapták: a MÁV kis­kunfélegyházi Kossuth brigádja, a Kiskunhalasi Állami Gazda­ság összetartás brigádja, a Kun­ság Volán Kecskeméten dolgozó Május I. brigádja, a Bácsépszer Április 4. brigádja. Az ágazat kiváló szocialista brigádja lett a Hajós és Vidéke Takarékszö­vetkezet Október 21. brigádja, a Bácsber Ybl Miklós brigádja, a kiskunhalasi Kommunális Szolgáltató Vállalat, a kiskun­halasi Kunép Móra Ferenc bri­gádja, a Dutép Hunyadi János brigádja, a bajai Épületasztalos­ipari Szövetkezet Széchényi bri­gádja, valamint a bajai Vízügyi Igazgatóság kollektívája. Napjaink forradalmisága: becsülettel dolgozni Baranyai Tibornak, a SZOT főtitkárának április 30-án a rádióban és a televízióban elmondott ünnepi köszöntője A nemzetközi munkásmozgalom nagy ünne­pe, május elseje alkalmából a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya, valamint a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa nevében szeretettel köszön­tőm dolgozó népünket, országunk minden ál­lampolgárát. Az emberiséget gazdagító munka idei ün­nepén a világ dolgozóival együtt tisztelettel emlékezünk azokra a chicagói munkásokra, akiknek éppen száz esztendővel ezelőtt ol­totta ki életét a tőkés hatalom sortüze. Em­berek haltak meg, mert megélhetésükért, emberibb munkakörülményekért, rövidebb munkanapért tüntettek. Ez a chicagói vé­rengzés indította útjára és emelte a nem­zetközi munkásosztály harcának, szolidaritá­sának jelképévé május elsejét. A Szakszervezeti Világszövetség is felhí­vással fordult néhány hete a világ dolgozói­hoz, hogy ápolják május elseje eszméjét, fogjanak össze, védjék, gyarapítsák értékei­ket. A magyar dolgozók magukénak vallják május elseje üzenetét. Sorsformáló küzdelmek sorozatán keresz­tül jutott el a világ munkásosztálya ahhoz a felismeréshez, hogy nemcsak az országhatá­rokon belül, hanem azokon is átlépő, internacionalista összefogással veheti fel eredményesen a küzdelmet jogaiért, éle­tének javításáért, és egy igazságos, szo­cialista társadalomért. A munkásosztály nagy ereje harci céljának igazságában, összefogá­sában és szolidaritásában gyökerezik. Min­denkor ezek vitték győzelemre a munkások ügyét. Ez ma is óriási érték, változatlanul az eredmények, a sikerek forrása. Eszméink igazsága A mostani május elsején értékeink létre­hozóját, a dolgozó embert és magát a mun­kát ünnepeljük, ugyanakkor hitet teszünk eszméink igazsága, jövőnk biztonsága mel­lett is. Köszöntjük a gondolkodó és cselekvő em­berek millióit hazánkban. Köszöntjük a mun­kásokat, parasztokat, értelmiségieket és al­kalmazottakat, akik nagy nemzeti céljaink megvalósításán fáradoznak, akiknek tettei nyomán egy ország gyarapodik, új anyagi és szellemi javak születnek. Negyvenegy esztendő munkájának ered­ményeit is ünnepeljük. Népünk szorgalma, tehetsége négy évtized alatt egy új országot teremtett. A munkásosztály megalkotta, majd megvédte és megerősítette hatalmát, a ko­rábbi május elsejék harci céljait nemzeti összefogással valósággá változtatta. Szocialista vívmányaink ma megmásítha- tatlanul jelen vannak és hatnak életünkben. A fiatalabb nemzedékek számára ezek már természetesek. A munka ünnepén a dolgo­zó nemzedékeket értékeink gyarapítására kérjük, és tisztelettel fordulunk azokhoz, akik az új társadalom életének indításával, az el­múlt évtizedek munkájával a ma színvona­lára fejlesztették országunkat. Követendő példaként tekintünk rájuk. Küzdelmeik biz­tatói, buzdítói az utánuk jövő nemzedékek­nek. Nem kis büszkeség számunkra, hogy ered­ményeinket elismeri népünk, és azokra ha­tárainkon túl is felfigyelnek. Munkánkkal itthon is és a világ előtt is naponta vizsgá­zunk. Ez egyszerre ad örömet, biztonságot és ébreszti fel felelősségérzetünket. Ennek a fe­lelősségnek súlya csak egyetlen irányt szab­hat számunkra: ma jobban, gondosabban kell dolgoznunk, mint tegnap, holnap felül kell múlni mai önmagunkat. Naponta kell megújulnunk, gondosan kell keresnünk az ehhez vezető utakat, módokat. Nemzeti program A többre, a jobbra törekvésnek reális fel­tételei vannak. E feltételek sorában nagy­szerű lendítőerőként szerepelnek a szocia­lista társadalomért és az egymásért érzett felelősségnek, a kölcsönös szolidaritásnak or­szágos és munkahelyi értéléi. A dolgozó, a szocializmust építő embert optimizmus, derűlátás jellemzi. Munkás év­tizedek tapasztalatára, eredményeinkre épül jövőbe vetett hitünk és szilárd elvi alapokon nyugszik: a Magyar Szocialista Munkáspárt helyes politikáján és reális döntésein. A je­lenlegi és az elkövetkező évekre is elérhető célokat tűzött elénk a XIII. pártkongresszus, melynek határozata valóságos nemzeti prog­rammá vált. Ma az igazi forradalmiság és hazafiság mércéje: ennek a programnak megvalósításán becsülettel, elkötelezetten dolgozni. A Magyar Szakszervezetek XXV. kong­resszusa támogatja a pártkongresszuson el- határozottak megvalósítását, és a munka ün­nepe alkalmából is ezeknek a céloknak tel­jesítésére hívunk, kérünk minden szervezett dolgozót, mert ebben van sorsunk, holna­punk biztonsága. Megkezdtük az ország és népünk boldogu­lását szolgáló reális tervek végrehajtását. Tudjuk mindannyian, hogy a múlt évi és az idei első negyedévi terveink több vonat­kozásban nem teljesültek. Jó, hogy emiatt nem beletörődés, nem kesergés lett úrrá raj­tunk, hanem a jobb munka lehetőségeinek keresése. Éppen a munka ünnepén kell nyíl­tan szólni arról, hogy az eddiginél többet és jobban kell dolgoznunk. Senki nem lehet passzív szemlélője a helyzetnek, viszont min­denki részese kell hogy legyen a gazdasá­gunkat javító munkának. Szocialista társa­dalmunk mindenkor és ma is milliók csele­kedeteire, gondolataira épít, várja, sőt el­várja, hogy amit közösen elhatároztunk, azt következetesen, együttes munkával valósít­suk meg. Mindenkinek tudnia kell, hogy élet­színvonalunk javításához csakis egy, a jelen­leginél dinamikusabban fejlődő gazdaság ad­hat alapot. A többre törekvő ember Nem csupán a párt, a kormány és a szak- szervezetek ügye ez. Aki ma az országot, a munkahelyeket járja, azt tapasztalja, hogy a jobb munka igenlése mindenütt központi gondolata az embereknek. Mindenütt érezhe­tő a tettrekészség. Zöld utat kell adni a dol­gozni, a teljesíteni akaró, a többre törekvő embereknek és kollektíváknak. De azt is látni kell, hogy a zöld út önmagában nem elegendő. A feltételek biztosításával, jól szer­vezett munkával, nagyobb figyelemmel és ösztönző elismeréssel segíteni is kell a dol­gozókat. A társadalomért felelősséget érzők ma sür­getik és megteszik a munkát javító lépéseket, de jól tudják, hogy semmilyen intézkedés nem pótolhatja a dolgozók önként vállalt szorgalmát, elkötelezettségét. Csak a felelős­ségtől áthatott munka hozhat tartósan jobb minőséget, nagyobb takarékosságot, érdemibb hatékonyságot. Évtizedeken át ezt bizonyí­tották a munkaverseny-mozgalmak, a szocia­lista brigádok élenjárói. Üdvözöljük azokat a vállalatokat, munka­helyi kollektívákat, dolgozókat, akik az el­múlt napokban kaptak magas kitüntetést jó munkájukért. Példájukkal bizonyították, hogy változatlanul ebben van a mi igazi — és jog­gal mondhatjuk, hogy felbecsülhetetlen — tartalékunk. Olyan érték ez, amelyre méltán számíthat pártunk és társadalmunk egésze. Bolygónk békéje A nemzetközi munkásszolidaritás nágy nap­ján együtt ünnepelünk a világ munkásai­val, haladó erőivel, a szocialista országok, a Szovjetunió dolgozóival. Társadalmi előreha­ladást, erősödő demokratizmust, elnyomástól mentes világot és békét kívánnak a munká­sok, a dolgozók a Földön és hazánkban is. A Szovjetunió és a szocialista országok e küz­delemben élenjárnak, példájuk követésre ta­lál a világ népei előtt. Mi békében ünnepelhetünk. Számunkra a munlka üniniepe a béke ünnepe is. Elhatáro­zott törekvésünk, hogy minden erőnkkel küzdünk Európa és a világ békéjéért. Támo­gatjuk a Szovjetunió békekezdeményezéseit, mert azok megvalósulásával az emberiség megszabadulhat a háborúk fenyegető rémé­től. Életünkben az alkotó munka és a békéért folytatott harc elválaszthatatlan egymástól. Május elsején a munka és a béke ünnepé­nek jegyében várunk mindenkit a felvonulá­sokra, a nagygyűlésekre, a majálisokra. Ké­rem, hogy ünnepeljünk együtt ezen a tavaszi napon. Kíváiniom mindannyiunkmak, hogy a ter­mészet megújulását hozó tavasz dolgos éle­tünk, egyéni és családi boldogságunk számá­ra is új értékeket, új szépségeket és örömö­ket hozzon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom