Petőfi Népe, 1986. április (41. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-18 / 91. szám

APRÓHIRDETÉSEK Iugatlan ELADÓ kis, kertes, családi ház. Érdeklődni: Kecske­mét, Szentistvánváros 14. szám alatt. B. Tóth István­nál. 46 650 ELADÓ igényesnek, Kecs­kemét, Duna u. 21. számú új családi ház, (2 családnak is alkalmas), nagy telekkel, melléképületekkel, nyu­godt, csendes hely. Érdek­lődés: 16 óra után. 48 300 SÜRGŐSEN eladó I szobás, fürdőszobás ház, nagy ga­rázzsal. Gáz az udvarban. Érdeklődni: helyszínen, •gész nap. szőrös Árpád, Lajosmlzse, Damjanich u. t. 44950 BELSŐ házrész és a mesze- si Duna-parton 150 négy­szögöl 5 éves szőlő eladó. Érdeklődni: Kalocsa, Pe­tőfi Sándor utca 151. szám. _____ 121 E LADÓ Szeleifaíü, óvodá­hoz TOO m-re 430 négyszög­öl átírható öreg szőlő két részben is. Érdeklődni: es­ti órákban Kecskemét, szél­malom u. 26. (Máriaváiros.) __ 1802 < ECSKiEMÉT, Szolnokihegy 139. alatti' tanyarész eladó 800 négyszögöl szőlővel. Állattartásra alkalmas. Víz, villany van. Átírható. A szőlő 200 négyszögölen­ként is eladó. Érdeklődni: 17 óra után 46-720-as telefo­non. 46 702 TANYA eladó 52-es főúton 15—16 km között, széles út mellett. Érdeklődni: egész nap, id. Almási Jánosnénál, Fülöpháza, II. körzet 167. 1866 HÉTÉNYI útban jól beál­lított hobbi eladó, vízzel, villannyal. Kecskemét, Ár­pád krt. 2. III/16. 2004 300 NÉGYSZÖGÖL üres terület hobbinak eladó Kecskeméten, a Széles közben. Érdeklődni lehet: napközben 25-296-os tele­fonon, este 18 óra után, Kecskemét, Lóverseny u. 27. IV. 9. 48 171 ELADÓ ház Kecskemét központjában. 2 szoba, összkomfort, gázfűtéssel. Garázs, kamrák. pince, padlások, ól, külső-belső WC. Irányár: 2,2 millió Ft. Kertes házat város szélén beszámítok 400 négyszögöl körüli telekkel. Érdek­lődni : a helyszínen, Kecs­kemét, Olt u. 6. szám alatt, hétfőtől szombatig 15—18 óra között. 46 677 ELADÓ 200 négyszögöl hob­bi, Máriahegyben. Érdek­lődni : Kecskemét. Rákó­czi úti sportbolt, Urbán. 46 646 17 NÉGYZETMÉTER alap­területű fűtött garázs el­adó. Kecskemét, Lánchíd u. 7/a. Érdeklődni lehet: 17 óra után, Kecskemét, Aka­démia krt. 53. I. em. 3. vagy a 21-369-es telefonon. 1S67 HÄROMSZOBAS, szép ker­tes családi ház kettős ga­rázzsal eladó. Gáz az ud­varban. 6100 Kiskunfél­egyháza, Kinizsi u. 17. 1364 ÉPÍTÉSRE alkalmas te­lek eladó. Baja, Szabadság út 126. 1748 JASZSZENTLAeZLÓ, Kun Béla u. 15. számú ház el­adó. Érdeklődni: szom­szédban, szabóéknál. 594 KECSKEMÉT, Katonatelep, Zsálya u. 14. számú csalá­di ház eladó, vagy lakások­ra cserélhető. Érdeklőd­ni lehet: a helyszínen, szom­bat, vasárnap. 46 553 ELADÓ Jakabszáilás, Bé­ke u. 7. szám alatti ház. Érdeklődni Kecskemét, Ku- rucz krt. 39., délután 4-től, szombat, vasárnap egész nap. Hétköznap telefon: 21-426. 1756 KÖZÉPSŐ házrész eladó, Kiskunfélegyháza, Tanács- köztársaság u. 81. szám alatt. Azonnal beköltöz­hető. Érdeklődni: Arany •I. u. 71. Kovács. 46 619 TISZAALPAR, Rákóczi u. 9. számú. 2 szoba, össz­komfortos családi ház, mel­léképülettel, kerttel eladó. Érdeklődni: Kiskunfélegy­háza. Ibolya u. 27. sz., vagy vasárnap a helyszínen. 625 ELADÓ Kiskunfélegyháza, XI. kér. 376. számú tanya, 1200 négyszögöl terület­tel, 220—380 V-os villany, fúrott kút van. 600 négy­szögöl külön Is eladó, amelyhez szintén víz, vil­lany van.. Ez a tanyavilág állandó, építési engedély kapható, betonút 300 m. Ér­deklődni: a helyszínen: Tö­rök Ferencnél lehet. 622 MŰVELT terület 2339 négy­zetméter, helyrajzi szám­mal, eladó. Víz, villany van. Vereb-kocsmához kö­zel, II. dűlőben. Érdeklőd­ni : Kiskunfélegyháza. Mó- nus Illés utca 2,a. II. em. 6- 619 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Majsai út, X. kér. 32. szám alatti fürdőszobás tanya eladó. Villany, víz van. 613 selymesben hobbitelek eladó. Víz, villany van. Ér­deklődni : szombat, va­sárnap, 9—12 óráig, Kis­kunfélegyháza, Lugas u. 1. III. em. 65. Farkasék. 610 KÉTSZOBÁS, fürdőszobás, kertes családi ház eladó. Kiskunfélegyháza, Al­kotmány u. 26. szám. 606 PETÖFISZÁLLAS, 356. szá­mú tanya eladó. Víz, vil­lany van. jószágtartáera kertészkedésre alkalmas. Érdeklődni; Kiskunfélegy­háza, városi tanács portá­ján 61-255-ös telefonon, vagy 16 óra után a 62-562 számon. 600 CSALÁDI ház, 600 négy­szögöl telekkel, nortonkút- tal. azonnal beköltözhe­tően, eladó. Pálmonosto- ra. Aranyhegy 19. Érdek­lődni : Töjnörkény, Kápol­na út 48. alatt. Bayer Mik­lós. ______ 685 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Móra Ferenc utca 16. szá­mú szoba, konyhás, utcai házrész eladó. Megtekint­hető: Móra tér 17. III. em. 10. ajtó._________________68« E LADÓ Kecskemét. Bán- ffy u. 3. szám alatti ház­rész. Érdeklődni: 17 óra után,, Kecskemét. Petőfi S. u. 12. II. em. 32. Szom­bat, vasárnap a helyszínen délelőtt 10—12 óra között. 48 948 ELADÓ belsöportás, le­választott házrész. Kecs­kemét, Muszáj, Közép u. 16,a. Érdeklődni: szom­bat, vasárnap 9—12 óráig. ____________________ 49 318 T ANYA eladó, Kiskun­félegyháza. Vili. kér. 104. szám alatt, Április 4. Gép­ipari Művek szomszédsá­gában. Ipari áram, víz van. Megtekinthető: szom­bat, vasárnap 10—14 óra között.__________________592 E LADÓ 3 szobás, összkom­fortos, gázfűtéses, ker­tes családi ház. Kiskunfél­egyházi magánház-csere is érdekel. Városföld, Győ­zelem u. 17. Érdeklődni: egész nap lehet._____46 315 V ENNÉK , Kecskemét bel­vagy külterületén 300 négy­szögöl útszéli portát, vagy közeli villannyal * ellátott útszéli tanyát, olcsón. Le­vélcím : Farkas Imre, 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12. 1169 telkek egymás mellett, 170 négyszögölesek, épí­tési engedéllyel, Kecske­méten, Kalász utcában eladók. Megtekinthetők Va- csibegy 70. számon. (Tal- fái köz) Gál Ferencék ré­vem _______________ 46 295 H ALASI úti hobbikért, a 4-es km-nél eladó. Érdek­lődni • Kecskemét, János vitéz u. 7. 1403 NAGY tanya eladó, gaz­dálkodásra. állattartásra al­kalmas. Csongrádtól 6 km, a kövesúthoz 500 mé­terre. Érdeklődni: Csong- rád, Ibolya u. 1. alatt. 686 ELADÓ garázs Monosto­ri utcában. Érdeklődni: Sza­bó György, Kecskemét, Csóka u. 17. szám alatt. _________________________1901 E LADÓ 250 négyszögöl hob­bi Kisfái 134. szám alatt. Víz, villany van. Érdeklőd­ni Gráciáknál, Kecskemét, Bánk bán u. 8. szám alatt. _____ 11900 M IKLÓS TELEPEN 3000 négyzetméter terület hob­bikertnek eladó. Kecske­mét. Bajcsy-Zs. u. 38. __1993 K ISKUNFÉLEGYHÁZÁN, bolt és helyi buszjárat meg­állójának közelében, köz­ponthoz közel utcára né­ző házrész, leválasztott udvarrésszel, csak hoz­zátartozó bejárattal, köz­ponti fűtéssel eladó. Ga­rázs megoldható. Megte­kinthető : minden hétvé­gén, a Klapka u. 29 a. alatt. (Lenin utca felől, a máso­dik ház.) _ 46 217 BELSŐ házrész, garázzsal, eLadó. Érdeklődni; 19 óra után, Kiskunfélegyháza, Eötvös utca 12. alatt. 640 NÉGYSZOBAS, központi fű­téscső különportás ház, 265 négyszögöl telekkel eladó. Kiskunfélegyháza, Holló Lajos u. 6. _ 637 800 NÉGYSZÖGÖL szőlő, présházzal, pincével, gyü­mölcsfákkal eladó. Érdek­lődni: Császártöltés. Kis­csala 43. Horváth József. _ EU TANYA eladó Borbáson 12 km-nél jobbra. Érdeklőd­ni lehet: 11 km-nél. Fara­gnék. 1894 KISKUNFÉLEGYHÁZA. Tóth Árpád utca 5. szám alatti 2 szobás, kertes csa­ládi ház eladó. Érdeklőd­ni naponta Kiskunfélegy­háza, Asztalos János u. 6. íszt. 1. Kuruczéknál. 566 MARIAHEGYBEN 400 négy­szögöl kert, ’ termő gyü­mölcsfákkal, kúttal eladó. Kecskemét, Széchenyi krt. 28. I. 3. _ 46 839 ELCSERÉLNÉM városköz­pontban lévő, gázfűtéses, különportás családi háza­mat másfél, vagy kétszo­bás öröklakásért, teher­mentesen. Érdeklődni: Kis­kunfélegyháza. Petőfi ut­ca 10. alatt, bármikor. 608 KISKUN FÉLEG YHAZA, Bikahegyben 139 négyszögöl építési telek, elvi építési en­gedéllyel eladó. Érdeklőd­ni: hétköznap 18 óra után, szombat, vasárnap 13 óra után, Kiskunfélegyháza, Platán utca 2. I. em. 5. ________ 565 E LADÓ kertes családi ház, azonnal beköltözhetően. Gázfűtési lehetőség megold­ható. Érdeklődni Lakitelek, Május 1. u. 33. szám alatt, mindennap 16.30 órától. ■ _ 44933 KALOCSA. Petőfi utca 6. szám alatti 3 szobás, kom­fortos, kertes családi ház gazdasági helyiségekkel el­adó • ii2 ELADÓ jó állapotban lévő tanya 800 négyszögöl terü­lettel, szőlővel,- termő gyü­mölcsfákkal, fúrott kút­tal, villanyi ehetőségig ::1. Kecskemét, Talfája 40. Es­ős úton Kara-tanyai autó- buszmegállónál jobbra 009 m-re. 1869 GAZDÁLKODÁSRA, villa­mosított tanya eladó, Kecs­keméttől 17 kilométerre, 52 számú út mellett. Érdek­lődni lehet: Fülöpháza, II. kér. 27. alatt. ___ 724 E LADÓ kertes ház 800 négy­zetméteres telekkel. Ve­zetékes víz az utcában, be­tonút, járda. Irányár: 220 000 Ft. Cím: szakmar. Táncsics u. 1. Csáky. 725 ELADÓ Kunszállás, Köl­csey utcában 1272 négy­zetméter portán épülő fél­kész ház, építőanyagok­kal. Érdeklődni lehet: Fi- csórné, Bugac, Felsőmonos­tor 239. szám alatt.__ 647 E GYSZINTES ház eladó. Kiskunfélegyháza, Fűzfa u. 1. (Móraváros). Készpénz, plusz OTP-hitelátvállalás­sal. Érdeklődni; minden­nap, 17 óra után. 648 KISKUNFÉLEGYHÁZA, “ Daru utca 31. ezámú ház eladó.______________ esi T ANYA, bekerített 1 hold telekkel, eladó. Jászszent- lászló. Kalmárföld 70. Gu­lyás József.______________653 H QBBITELEk eladó Ha- lesz, IV—V. dűlő között. Érdeklődni: Kiskunfélegy­háza, 62-455 telefonon, su- ' blez._________ 656 C SALÁDI ház földgázos központi fűtéssel, 268 négy­szögöl fóliás kertészkedésre kiválóan alkalmas terület­tel eladó. Érdeklődni: pén­tek, szombat, vasárnap. Kiskunfélegyháza, Tóth Ár­pád 2. Gizella-telep. 714 KUNFEHÉRTÖN 3 szobás, téliesített üdülő eladó. Ér­deklődni: Kiskunhalas, Me­ző I. u. 5. Telefon: 22-605. Este 6 óra után. ______46 445 k ülönportás ház eladó. Kiskunfélegyháza, Teleky u. 2, A._________ ________578 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Bankfaluban 207 négyszögöl telek, építési engedéllyel, sürgősen eladó. Érdeklőd­ni: Kiskunfélegyháza, Szé­chenyi utca 24. alatt. ___672 M ISKOLC legszebb helyén 320 négyzetméter alapte­rületű kb. 70 százalékos ké­szenléti állapotban lévő családi ház sürgősen eladó. Érdeklődés- Miskolc 84-036, telefonon 16—20 óráig. 738 MISKOLC-Tapolcán a Junó- szálló fölött körpanorá- más 380 négyszögöles telek sürgősen eladó. Érdeklő­dés Miskolc 84-036-os tele­fonon. ___________ _ 729 H ÁROM szoba összkom­fortos belső házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Csáky u. 5. szám alatt. Érdeklődni: hétvégén.________________700 E LADÓ XI. kér. 514. számú 1100 négyszögöl terület, sür­gősen. Érdeklődni: Kis­kunfélegyháza, Dessewffy u. 10. és Bercsényi u. 8. sz. alatt.___________________W2 E LADÓ városközpontban, különportás nagy családi ház. Pince, nagy udvar van. Két család részére, vagy műhelynyitásra alkalmas. Érdeklődni: szombat, va­sárnap, Kiskunfélegyháza, Arany János u. 21. 711 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Felszabadulás u. 81. sz. alatt, két család részére is megfelelő nagyportás csa­ládi ház eladó. Érdeklődni: szombat, vaisárnap. 710 KISKUNFÉLE G YH AZ A, Lónyai u. 28. számú nagy- portás ház, két családnak Is megfelel, eladó. Építési lehetőség van. _________706 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Bercsényi u. 8. számú kö­zépső házrész_eladó.___705 N ÉGYSZOBÁS, (lob. 150 négyzetméter lakóterületű) gázfűtéses ház, ipari tevé­kenységre is alkalmas rak­tárhelyiségek (95 négyzet- méter), 213 négyszögöl tel­ken eladó. Kiskunfélegy­háza, Felszabadulás u. 7. 703 PETÖFISZÁLLAS, 183. szá­mú tanya az 5-ös út mel­lett ,2 m bekerített telek­kel eladó. Érdeklődni: Petői iszállás. Kossuth u. 7. vagy ságvári Endre u. 7. 698 HÄROMSZOBAS, hallos, gázfűtéses, összkomfortos ház eladó. Kiskunfélegy­háza, Kilián György u. 78. 697 KERTÉSZKEDÉSRE. állat­tartásra alkalmas tanya el­adó. Érdeklődni: Kiskun­félegyháza, Vörös Hadse­reg útja 6. 696 KISKUNFÉLEGYHÁZA,- Lónyal u. 5. számú külön­portás ház eladó. 694 LAKITELEKEN fél ház­rész, 100 négyszögöles te­lekkel, eladó. Érdeklőd­ni: Kiskunfélegyháza, Sem­melweis utca 12. alatt. 692 CSONGRÁD, Bokroson 1100 négyszögöl kiváló talaj- adottságű szőlő, üdülőte­rülethez közel, áron alul, eladó. Érdekldőni; 17 óra után, dr. Elek Csaba, Kis­kunfélegyháza, Kossuth u. 21—23. II. em. 38. 690 PETÖFISZÁLLAS, 741. szá­mú tanya, 1600 négyszögöl bekerített területtel, jószág­nevelésre 'alkalmas gaz­dasági épületekkel, el­adó. Érdeklődni': a helyszí­nen, bármikor. 689 CSALÁDI ház eladó. Kis­kunfélegyháza. Almos utca 38. alatt. 688 KÜLÖNPORTÁS családi ház eladó. Kiskunfélegyháza, Arany János 'U. 24. alatt. Érdeklődni: Teleky utca 10. különportás, kertes ház eladó. Kiskunfélegyháza, Dayka utca 35. _ 679 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Vörös Hadsereg u. 33. szám alatt 3 szabás, fürdőszobás, utcai házrész eladó. Érdek­lődni: a helyszínen, szom­bat, vasárnap, »egész nap. __ 677 T ANYA- eladó, Petőfiszál- lás 694. Két szoba, konyhás, bekerített telek, gyümöl­csössel. Víz, villany van. Kövesúthoz közel. Érdek­lődni : Petőfiszállás, Pető­fi u. 22. 676 GÁTÉR, Dózsa György utca 10. szám alatti ház, melléképülettel, ' villannyal, vízzel ellátott és 600 négy­szögöl telekkel, eladó. Ér­deklődni: Gátér. Bajcsy - Zsilinszky u. 3. sz. 673 ELADÓ belső telekrész, kb. 70 négyszögöl, építési lehetőséggel. Leválasztha­tó. Érdeklődni lehet: Pa- réné, Kecskemét, Vacsi u. 4., az első ablak. 16 651 SELYMES, IV. dűlőben 360 négyszögöl telek eladó. Víz, villany van. Érdek­lődni : Kiskunfélegyháza, Batthyány utca l. Endre. 667 BELSŐ házrész, szoba, konyha, melléképülettel, nagy portával, sürgősen, eladó. Érdeklődni: Kis­kunfélegyháza, Hunyadi utca 41. 666 SELYMESBEN, II. és” III. dűlő között 400 négyszögöl hobbiföld eladó vagy kiadó. E5-ÖS főúthoz közel. Érdek­lődni: Pálmonastora, Gyap­jas Pál u. 54. sz. alatt. 662 KEREKEGYHÁZÁN, 2,6 szo­bás családi ház gazdasági melléképülettel eladó kész- tpénz plusz OTP-hitelátvál- lalással. Kerekegyháza, vJász u. 31. Érdeklődni: hét­végén, délelőtt. ___ 1961 T ANYA eladó. Kiskun­félegyháza, VHI. kér. 91. Érdeklődni a helyszínen, vasárnap 8—12-ig, többi na­pokon III. kér. 177. _ 659 KECSKEMÉT központjában nagy telek eladó. Leveleket: „Tavasz 52 202” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 1918 ELADÓ 800 négyszögöl te­rület egyben (esetleg rész­letekben Is), a Hetényi úton a széles közben. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Csongrádi u. 45. egész nap. 1938 KATONATELEPEN 320 négyszögöl zártkert, 40 db termő meggyfával eladó. Kút, villany van. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Csóka u. 1. 48 358 kecel, Oj u. 4. szám alat­ti kertes ház eladó. 46 699 ELADÓ Kiskunfélegyháza, III. kér. 177. számú tanya, horgászegyesület melletti tanyasor. Érdeklődni: min­dennap,__a_helyszínen. __660 P ÉTERl-tónál üdülésre is alkalmas tanya eladó. Ér­deklődni: Kiskynfélegyhá- za, Hunyadi utca 50. 668 ELADÓ vagy kiadó 9020 négyzetméter területű sző­lő, Bugac, Felsőmonostoir 82. szám alatt. Érdeklődni: szombat, vasárnap seres- nénél. _ 1079 ELADÓ beköltözhetően két család részére is alkalmas kertes ház, üzlethelyiség­gel. Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 2. 2080 Lakás VAROSKÖZPONTI társas- házban, I. emeleti kétszo­bás, loggiás, pincerekeszes lakás eladó, azonnal beköl­tözhetően. Érdeklődni: 3— 7-ig. Kecskemét, Csong­rádi út 25. I. em. 108. ülés. 48 107 HAJDÚSZOBOSZLÓ köz­pontjában négylakásos tár­sasházban háromszobás, összkomfortos emeleti la­kás, alápincézett garázs- zsal eladó. Cím: Rácz Mi­hály, Hajdúszoboszló, Kos­suth u. 18/a. 850 110 NÉGYZETMÉTERES la­kás garázzsal eladó. Kecs­keméti építési telket beszá­mítok. Kecskemét, Sza­muely T. u. l„ (butik) 9- től fél 6-ig. _ 1999 2,5 SZOBÁS lakás dupla- garázzsal eladó, Kecske­méten, széchenyiváros- ban. Érdeklődni: hétköz­nap 18—20 óra között 46-258- as telefonon vagy szemé­lyesen. 1185 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Dózsa György u. 2—4. III. lépcsőház, I. em. 31. alatti OTP-s öröklakás (59 négy­zetméter) loggiás, 1 éves bentlakással, eladó. Ugyan­itt selymes! 400 négyszög- öles hobbitelek, a II. dűlő­ben eladó. Víz, villany, pince, tervrajz van,. Érdek­lődni: a fenti címen hét­köznap 18 órától, hétvégén 16 óra után. 623 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Vörös Hadsereg u. két és fél szobás, garázsos taná­csi lakásomat vasútállo­máshoz közel, kisebbre cse­rélném, Papné. 629 II. EMELETI, 1,5 szobás, összkomfortos, tanácsi la­kásomat elcserélném ha­sonló szövetkezeti, vagy OTP-s lakásra Kecskemié- ten. Leveleket: „Ráfizetés” jeligére a kiadóba kérek. 46 867 ELADÓ városközpontban lévő másfél szobás lakás, OTP-hitelátvállalással. Ér­deklődni: 18 óra után. For­góék. Kiskunfélegyháza, Mó­ra tér 16®. n. em. 5. 704 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Vörös Hadsereg u. 23. két és fél szobás, garázsos ta­nácsi lakásomat vasútál­lomáshoz közel, kisebbre cserélném, Papné. 629 ELCSERÉLNÉM Pécs, kert­városi, 2 szoba, összkom­fortos, erkélyes, II. emele­ti, tanácsi lakásomat kecs­keméti hasonlóra. Aján­latokat: „54 négyzetméter” jeligére a kiadóba kérek. 48 866 LAKÁST vásárolnék Kecs­keméten 500 000 Ft kész­pénzzel. Leveleket: „Min­den megoldás érdekel 52 252” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. _______________ _ I860 KéT TÖSZOBAS lakás el­adó. Kiskőrös. Petőfi tér 14. III/1.7. Ügyvédi munkaiközös­ség fölött. Érdeklődni: szombat, vasárnap egész naP- 1Í970 OJ négyszobás, kétszin­tes, összkomfortos, tár­sasházi lakás, garázzsal, gázfűtéssel, készpénz plusz OTP-hitelátvállalással el­adó. Érdeklődni: Tisza- kécske, Béke u. 104 . 46 693 Gépek és alkatrészek LADA 1200-as, piros, hét­éves eladó. Kecskemét, Egervár u. 14. délután (Sze- leifalu). 1915 POLSKI Fiat 126-os eladó. Érdeklődni: 18 óra után, Kecskemét, Akadémia krt. 43. III 23. 1974 VOLGA M—24-es, 8 éves el­adó. Műszakija 19áo ápri­lisig érvényes. Irányár: 32 000 Ft. szabó Bálint, Pál- monostora, Postaházi dűlő 44. 615 ELADÓ 50-es DUTRA, eké­vel, 5 tonnás billenős pót­kocsival. MTZ- vagy fű­részgépcsere érdekel. Ti- szaalpár, Béke u. 2. Kókai. 618 P—ÉIAT 126-os, 4 éves és Volkswagen (bogár) eladó. Kiskunfélegyháza, XI. kér. 154. (Bugaci út) Patyi. 638 SKODA s—100-as, UM-es, eladó. Kiskunfélegyháza, Lugas utca 22. 639 BARKAS mikrobusz, új motorral, eladó. Déslk And­rás, Kiskunfélegyháza, En­gels u. 15/a. szám. 655 MZ—250-Efí Trophy mo­torkerékpár, üzemképes ál­lapotban. eladó. Rokolya László, Kiskunfélegyháza, Bikahegy 15. 552 KF-ES Lada 1300—S eladó. Kiskunfélegyháza, XI. kér. 272, (Bugaci út.) 599 80-AS MTZ, 5 tonnás bille­nős pótkocsi áron alul el­adó. Izsák, Báthori út 45. ________'___ 1245 P RÍMA állapotban lévő 200- as Diesel Mercedes eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Bajcsy-Zs. u. 38. Telefon: 23-074._______________1994 200-AS dízel fekete Merce­des személygépkocsi 1 éves műszakival eladó. Érdeklődni: Jánoshalma, Kun B. u. 19. egész nap. .................... 1336 E LADÓ új 2 hengeres, 2 collos robbanómotoros szi­vattyú, és új kétlángú gázrezsó nyomáscsökken­tővel. Cím: Pető Géza, Kis­kunfélegyháza, Attila ut­ca 16. 693 MZ 125-ös motorkerékpár lejárt műszakival eladó. Kiskunfélegyháza, Arany J. u. 7L_____ ___4« 620 E LADÓ másfél éves ARO 4x4—es platós kis tehergép­kocsi, 17 000 km-rel, kifo­gástalan állapotban. Ér­deklődni : 62-260-as tele­fonon, vagy Kiskunfél­egyháza, Asztalos János u. 24. földszint 3.______713 3 ÉVES indigőkék Lada 1300—S megkímélt állapot­ban eladó. Érdeklődni: szombat, vasárnap. Kis­kunfélegyháza, Katona Jó­zsefei. 5.________ 701 E LADÓ Komár kismotor, kis faház, hűtőszekrény, körfűrészgép, betonkeverő, 300 négyszögöl hobbikért. Érdeklődni: Kecskemét, Búzavirág u. 4._______ 1320 E LADÓ 45 LE univerzális traktor új állapotban. Ér­deklődni: Gátér, szabad­ság U.16.______________684 ZSIGULI Combi, TB-s el­adó. Kiskunfélegyháza, Ne­felejcs u. 41. szám._ __ 683 P ANNóNIA-motoros ma- gánjárő eladó. Móricgát, Bezsenyi dűlő 62. Szabó Kálmán. 680 ARO újszerű, 4x4-es, nyi­tott és 8 éves Trabant el­adó. Érdeklődni: 17 óra után, Kiskunfélegyháza, Szeder utca 15. 678 1,500—s típusú TV-s rend­számú Lada eladó. Érdek­lődni : Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 50. _______669 U NHZ 500-ns markoló üzem­képes állapotban eladó. Szórádi József, Kunszent- miklós, Kölcsey u. 18. __ 46 687 T S RENDSZÁMÚ 1200-as piros Lada eladó Kecske­mét, Mátyás király krt. 20. ____________ 1693 IY-OS 1200-as Zsiguli lejárt műszakival, kevés hibával eladó. lile József, Helvécia, Szőlő u. 31. 1996 LADA 1200-as, 3 és fél éves, eladó. Kiskunfélegyháza, Sas utca 21. 598 Egyéb adásvétel BONTÁSANYAG díjmen­tes szállítással eladó. Kecs­kemét, Bajcsy-Zs. u. 26. és Izsáki út_T7. 48 071 ELADÓ tégla, cserép, desz­ka. ^éc, faanyag Kecske­mét, Máriahegy 220. Bogo- vicsfaluban, kútnál jobb­ra^ _______ 1766 E LADÓ 65 db birka és bá­rány, Kecskemét, Hetény- egyháza, szarkás 374. szám alatt Kovács. 1802 ÉPÜLETBONTÁSBÓL el­adó mindenfajta anyag fű­részelve, tégla szállítással. Kecskemét, Nyíl utca 23. 1229 MUNKAALKALOM ELŐNEVELT csibe kapha­tó. Kecskemét, Ceglédi út 31.________________ 43 336 J ó minőségű széna, kézzel kaszált, eladó. Kiskunfél­egyháza, XII. kér. 106. (Ha­lasi út) Fekete Pál._____616 ELADÓ épület-faanyag, tégla, és csemegekukori­ca. Laczkó István, Pálmo- nostora, Bánhidl-dűlő 111. szám.____________________684 E LADÓ konyhaszekrény, mosogatóval és szekrény­sor. Kiskunfélegyháza, Ta­nácsköztársaság u. 8. szám alatt. _ 686 K OMBINÁLT szekrény- és ágyneműtartó eladó. Kis­kunfélegyháza, Hársfa u. 18._______ ___ _ ___ 689 S ZOBABÚTOROK, Toshi­ba, JVC rádiómagnó, Hifi­torony, Junoszty televízió, ponyva, játszótéri hinta eladó. Érdeklődni: 15-től, Kiskunfélegyháza, Lőwy Sándorji. 35. 620 ELADÓ padlófűtéshez 160 négyzetméter fűtőcső, vas- háló, hungarocell 90 négy­zetméter temizol, 1,5 hordó bitumen, reluxa 2,5 szobás lakáshoz. Kecskemét, Iri­nyi út 38. IX/25. 18 óra után vagy a 20-919-es tele­fonon. 1937 SZÉTSZEDHETŐ, bárhol felállítható, üzlethelyiség­nek, garázsnak alkalmas fabódé eladó, valamint kis lakás részére központi fű­tés, olcsón eladó. Érdek­lődni: 16 óra után, Kis­kunfélegyháza, Platán u. 13/1. _______________ 693 2 COLLOS új fenyőpadlók légszáraz állapotban el­adók. Kecskemét, Bajcsy- Zs. u. 38. Tel.: 23-074. 1995 ELŐNEVELT csibe kapható előjegyzésre — sárga hús­hibrid, tojóhibrid és jérce — hétköznap 17 órától, Szombat, vasárnap egész nap. Kecskemét, Hegedűs­köz 2. Budai-kapunál. 955 ELŐNEVELT csirke fehér, vörös kapható. Kecske­mét, Nomád u. 3. (Szeleifa- lu) Helvéciái út felől. 2003 BERNÁTHEGYI kan, két­éves törzskönyvezett ku­tya eladó. Kecskemét, Li­get u. l/A. (Wagner). Tele­fon :_25-l87. __ 11438 B ÁLÁZOTT szalma eladó. Gátér, Petőfi u. 1. alatt. ______________________ 642 K ETTŐ darab fogasléces billenős kocsi és nagy mennyiségű sertés- és marhatrágya eladó. Kis­kunfélegyháza, Alpári út VI. kér. 4. Kesikék. _ 707 NAGY mennyiségű épü­letnek való nyárfa eladó. Pálmonostora, bekötőút végén. Postaházi dűlő 85. alatt. 581 600-AS keltetőgép eladó. Kiskunfélegyháza, XU. kér. tanya 116. seres László. Ér­deklődni^ bármikor. 670 ELADÓ: 12 pár galamb” ré­szére keltetőszekrény, fel- csukható ajtókkal. Hosz- szúság 80 cm, mélység 50 cm, magasság 50 cm. Röp- de; 3,5x3,5, 190 cm magas műanyag bevonatú sod­ronyból, 4 etetővályú, NDK gyermek sportkocsi, új ál­lapotban. Kiskunfélegyhá­za, Lónyal utca _17. _____682 G UMIS kocsi és magkeve­rő, jó állapotban eladó. Ér­deklődni: Kiskunfélegyhá­za, Semmelweis utca 25. _ _____ _ .____ 664 H EVERÖK eladók. Kis­kunfélegyháza, Platán ut­ca 10. szám alatt. Fábiánék. __________________________661 K ANIZSA szekrénysor, asz­tallal, fotellal, helyhiány miatt, sürgősen, eladó. Kiskunfélegyháza, Móra tér 15. fszt. 1. ajtó. _ 675 15 NÉGYZETMÉTERES szét­szedhető, idényjellegű áru­sításra alkalmas pavilon el­adó. Kecskemét, Szamuely T- ü. 1._______ 21OOO 8 06 MÁZSA trágya liO Ft/q eladó. Érdeklődni: Kis­kunfélegyháza, Ságvári Endre u. 22. sz. alatt. 702 ELŐNEVELT csirke kap­ható. Kecskemét, Liliom u. M). (Klapka utca végénél.) 1253 Vegyes SZOBA, konyha, spejz, fia­tal házaspárnak kiadó. Érdeklődni: 15 órától Kis­kunfélegyháza, Dessewffy u. 63. 626 BÉRELNÉK Kecskeméten, Petőfivárosbam jól meg­közelíthető helyen szol­gáltatóüzletnek külön be­járatú helyiséget. Leve­leket: Damjanich u. 3. III. 8._számra kérek. ________1808 A LBÉRLET két személy­nek kiadó. Érdeklődni: hétköznap 7—15 óráig 24-781- es kecskeméti telefonszá- mon. 46 742 KECSKEMÉTEN idős nő vagy férfi gondozását la­kásért vállalom. Levele­ket: „Tisztelet 52 223” jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 1930 FÖLD kiadó. Kiskunfél­egyháza, Nefelejcs u. 40'a. _ 70S LAKÓKOCSIT bérelnék jú­lius 20-tól. Kecskemét, Te­lefon,; 20-846. 1904 KÜLÖN bejáratú albér­leti szoba kiadó. Kiskunfél- egyháza. Jósika u_3l. 6B9 KÜLÖN bejáratú albérle­ti szoba kiadó. Kiskunfél­egyháza, Damjanich u. 13. (Kapunál csengetni.) 671 VÁROS közelében 1 hold föld, megszántva kiadó vagy eladó. Kiskunfélegyháza, Werseghy utca 16. _______665 H ARKÁNYBAN májustól októberig lakrész kiadó három fekhellyel, konyha­használattal, fürdőhöz 15« m-re. Vállalatnak is. Al­bert Pálné, 6200 Kiskőrös, Lenin u. 42.__ 206» V ÁLLALAT részére hosz- szabb időre kiadó széche- nyivárosi kétszobás la­kás. Érdeklődni: 17 órától, Bárkányéknál, Kecskemét, Nyíri út 49. V/14. 1927 600 NÉGYSZÖGÖL szán­tó kiadó. Érdeklődni: az es­ti órákban, Kiskunfélegy­háza, Ibolya u. 18/4. 6ST Vállalkozás KÚTFÚRÁS 2 év garanciá­val. árkedvezménnyel, min­den anyag hozzáadásával. Levélcím: 6131 szánk, Rá­kóczi u. 27. Balázs. 50» SÍREMLÉKRŐL kérjen ka­talógust! Egyszemélyes 5— 10, kétszemélyes 8—16 ezer forint. Bács megye egész területére előleg fizetés» nélkül vállalom az elkészí­tést rövid határidőre. Du­dás Győző kőfaragó mes­ter, 6230 Soltvadkert, Dobó I. u. 6. SZEMÉLY GÉPKOCSIK, * kisteherautók adás-vételé­nek közvetítése az Apolló ügynökségnél. Kecskemét. Nyíl u. 17. (Szalagház mö­gött) . 94B NAPPALRA kisgyermekek gondozását vállalom, ker­tes házban. Korhatár: 1— 3 éves korig. Érdeklődni le­het: Désik Andrásáé, Kis­kunfélegyháza. Engels u. 15 a. 654 MŰANYAG redőny készí­tését vállalom tok nélküli ablakra is. Bereczky Zol­tán redőnyös. Megrendel­hető : Bereczky Zoltánné, Kúnszentmiklós, - Kölcsey üt 20. 43 KÜTFÜRAs 40, 50, 63-as át­mérővel. 10 m-ig 3006 , 3500 és 4000 Ft-ért. Utána méte­renként 50, 70 és 90,— Ft. Garancia 2 év. Kővári Zol­tán, Szeged, Hétvezér u. 30 —32. Telefon: 62-20-171. 561 REDŐNYÖSÖK! Tetszőle­ges alakú minitok készíté­se alumíniumból, valameny- nyi alkatrész biztosításá­val, 30 db felett házhoz szállítással, rövid határ­idővel! Reluxapálca — szinterezett 13 Ft.db, bov- den 03 vagy 4 mm-es 13 Ft/ db utánvéttel is kapható. Csőké László, 6753 Szeged- Tápé, Budai N. A. u. 70. 786 főállásban, 4 szálas Xn- terlockon munkát válla­lok. Kiskunfélegyháza, Csó- lyosi út 11. 6O2 PETŐFI Nyomda tmk-üzemébe azon­nali belépéssel felvesz motortekercse­lőt és segiédmunkást. Bérezés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet: Petőfi Nyomda munkaügyi osztályán, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 914 TAKARÍTÓNŐT 8 órás munkaidőre felveszünk, sajtóház, Kecskemét, Sza­badság tér 1/a. X TRAKTOROST és szerelőt felvesz a hclyéctai Fajtakísérleti Állomás. Je­lentkezni: a helyszínen lehet. 302 A TISZA—KUNSÁGI Vízgazdálko­dási Társulat Kiskunfélegyháza, Vö­rös Hadsereg u. 2. sz. azonnali belé­péssel felvesz mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező, könyvelésben és kalkuláció készítésében jártas munkaerőt. Fizetés: megegyezés sze­rint. Jelentkezés a főkönyvelőnél. 892 MEZŐGÉP Vállalat kecs­keméti törzsgyára felvételt hirdet üzemfenntartási osz­tályára gáz- és központifű­tés-szerelési művezető mun­kakör betöltésére. Felvé­teli követelmény: gépész­technikusi vagy szakiskolai végzettség, legalább 3 léves középve­zetői gyakorlat. Jelentkezés: Mezőgép, Kecskemét, Külső-Szegedi út, munka­ügyi csoportjánál. 760 A KALOCSAKŐRNYÉKI Agráripari Egyesülés pályázatot hirdet a papri­ka- és konzervgyárához munkaügyi osztályvezetői munkakör betöltésé­re. Feltételek: egyetemi végzettség, 5 éves szakirányú vezetői gyakorlat, legfeljebb 45 éves életkorig. Fizetés: a 25/1983. (XII. 29.) MÉM sz. rendelet alapján, megegyezés szerint. A pályá­zat beküldési határideje — részletes önéletrajzzal 1986. május 15-ig, a Ka- locsakörnyéki Agráripari Egyesülés címére. 6300 Kalocsa, Kossuth út 15. sz. 899 KÖZLEMÉNYEK Állattartók figyelem! a Közúti Igazgatóság felhívja az állattartók fi­gyelmét. hogy a következő, kezelésé­ben lévő területeken totális vegysze­res gyomirtást végez, melyre 1 hónap legeltetési tilalmat rendel el. — Va­lamennyi megyei főút úttartozékai (műanyag útszéljelzők, KRESZ-táblák) körül, ideértve: 5. sz. budapest—rösz- kei főút; 44. sz. kecskémét—békéscsa­bai főút: 441. sz. kecskemát—nagykő­rösi főút: 451. sz. kiskunfélegyháza— csőin,grádi főút; 51. sz. budapest—her­cegszántói főút; 52. sz. kecskémét— duiniaföldvári főút; 53. sz. sort—tom­pái főút; 54. sz. kecskémét—sükösdi főút; 55. sz. szeged—bajai főút. — Ugyancsak úttartozék-gyomirtás vár­ható az 5402. j. Kiskunfélegyháza— Kiskunhalas és az 5412. j. Kiskunba-' las—Csávoly összekötő utakon. — Ne­mesített (kőanyaggal javított) útpad­kán: — 51. sz. főút 75—85 km szel­vény (Dunaveose—Solt között). — 5. sz. főút 60+400—66+500 km (Északi megyehatár—La josmizse között). 89+000—92+ 000 km (Kiskunfélegyházi úti vasúti megálló térsége). A mun­kálatok ideje előreláthatóan: 1966. április 21— május 23. ________________871 A Z Állami Biztosító Bács Megyei Gépjármű-kárrendezési Fiókja ál­lást hirdet nő munkavállalók részére előadói munkakörökbe. Jelentkezési feltétel: középfokú iskolai végzettség. Jelentkezéseket a gépjármű-kárren­dezési fióknál. Kecskemét, Rákóczi út 14. sz. *07 A (VÁROSI Tanács Költségvetési Üze­me felvételre keres: — férfi segéd­munkásokat mélyépítési munkára — parkgondozásra és köztisztasági mun­kára segédmunkásokat (nyugdíjasokat is). Bérezés megegyezés szerint. Je­lentkezés: az üzem munkaügyi veze­tőjénél Kiskunfélegyháza, Kilián György u. 2. szám alatt naponta 8—15 óráig. 797 HAGE SertéstartókJSi figyelmébe! % 57 Cj sertéstakarmánysort Ajánlunk. MALACOKNAK: MT 10 STARTER malactápszer (piros címke) 25 kg élősúlyig etessük. Magas biológiai beltartalmú készítmény. SÜLDŐKNEK: SUPERMIX—S (kék címke) etethető 25—70 kg élősúly között, étvágy szerint a zsákon feltüntetett keverési arányban. HÍZÓKNAK: SUPERMIX—H (zöld címke) etethető 70 kg feletti élősúlytól, étvágy szerint a zsákon feltüntetett keverési arány szerint. Valamennyi készítmény 20 kg-os kiszerelésben kerül forga­lomba, 3 hónapos szavatossági idővel. A keverési arányok minden zsákon fel vannak tüntetve. A SUPERMIX-ek olyan hatékony értékű takarmánykiegé­szítők, melyekből a saját gazdasági abrak felhasználásával — kukorica, búza — 20 kg-ból 200 kg kész táp keverhető. Keresse a tápértékesítő boltokban és mezőgazda:,ági szak- üzletekben. Már kapható: Kecskeméti UNIVER ÁFÉSZ kerekegyházi, ágasegyházi tápboltjaiban. Kereskedelmi egységek megrendelhetik az alábbi címen: TSZKER Pécs, 7623 Nagyvárad u. 1. sz. Telefon: 72 24-188 Telex: 12-416. 689 v Gyásihír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédnagymamánk, nagynénénk GOTTLIEB JÖZSEFNÉ Taschner Mária Kecskemét, Petőfi S. u. 6. szám alatti lakos, életének 97. évébeji elhunyt. Temetése f. hó 21-éfi hét­főn délután 3 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. A gyászol» család. 2105 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy férjem, testvérünk DOMIÁN SÁNDOR Kecskemét, Ürrét 41. szám alatti lakos, életének 45. évében elhunyt. Temetése f. hó 21-én, hétfőn dél­után 3'4 1 órakor lesz a kecskemé­ti Köztemetőben. A gyászoló csa­lád. 2152 Megrendült szívvel tudatjuk, hogy drága jó édesapánk, apósunk, nagypapánk, dédnagypapánk SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ Városföld, I. kér. 103. szám alatti lakos, életének 79. évében, özvegy­ségének 7. évében, türelemmel vi­selt hosszú betegség után április 14-én elhunyt. Temetése f. hó 21- .én, fél 2 órakor lesz a kecskemé­ti Köztemetőben, a római katoli­kus vallás szerint. A gyászoló csa- lád. ___________________ 2128 M ély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, fiunk, testvérünk, sógorunk VARGA LÁSZLÓ Kecskemét, Alsószéktó 56. szám alatti lakos, életének 32. évében hirtelen elhunyt. Temetése f. hó 21-én, hétfőn, fél 11 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyá­szoló család. 2132 Soha el nem múló fájdalommal tu­datjuk. hogy édesanyánk özv. SZABÓ JANOSNÉ Tamási Veronika Kecskemét, Bíbor u. 15. szám alat­ti lakos, életének 84. évében örök­re eltávozott közülünk. Földi ma­radványait f. hó 21-én, 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a pe- töfiszállási temetőben. A gyászoló család. 48 370 Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem MÉSZÁROS JÓZSEF temetésén megjelentek, utolsó út­jára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait helyezték, és részvétnyil­vánításukkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád, Kiskunfélegyháza. 70« Hálás köszönetét mondunk mind­azoknak. akik FICSÓR SÁNDORNÉ Kata Erzsébet tanítónő temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel mély fájdalmunkban osz­toztak. A gyászoló család, Kiskun­félegyháza. 792 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét a kedves rokonoknak, ismerő­söknek, jó szomszédoknak, a Hús­ipari Vállalat gondnokának, a munkatársaknak, akik felejthetet­len férjem, édesapánk, nagyapánk, keresztapánk, sógorunk RÉSZÉ IMRE temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel nagy gyászunkban osz­toztak. Gyászoló özvegye és a Ma­mika, Kiskunfélegyháza. «21 MUNKAALKALOM KISSZÖVETKEZETÜNK fa, fatermék», mezőgazdasági, valamint kereskedel­mi tevékenységek lebonyolításáho* üzletkötő szakembereket felvesz me­gyei kereskedelmi irodánk létrehozá­sához. jelentkezéseket önéletrajz, ed­digi tevékenység, valamint elképze­lések ismertetésével írásban kérjük a kisszövetkezet elnöke részére külde­ni. Cím: ÉFKISZ, Bp., XI., Budafoki út 83/b. SC« ]

Next

/
Oldalképek
Tartalom