Petőfi Népe, 1985. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-30 / 305. szám

TI LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AE MSZMP KACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XL. évi. 305. szám 1 Ára: 1,80 Ft 1985. december 30. hétfő TASZSZ-nyilatkozat a szerződésekről Egyensúlyi avítás, élénkülő növekedés A népgazdaság 1986. évi terve MOSZKVA A Szovjetunió politikájában és gyakorlati lépéseiben egyaránt tisztességesen és következetesen kezelte megkötött szerződéseit. A rakétaelhárító rendszerekről szóló szerződés és ideiglenes meg­állapodás 1972-ben történt alá­írása, továbbá az 1979-ben aláírt SALT—II. s zerződés megk ötése óta a Szovjetunió nem tett olyas­mit, ami ellentmondana ezeknek a szerződéseknek, soha nem pró­bálta megkerülni azok előírásait. Ugyanez áll a Szovjetunió más szerződéseikben vállalt kötele­zettségeire, legyen szó akár a Helsinki Záróokmányról, akár a föld alatti, nukleáris fegyver­kísérletekre vunatkozó, 1974-ben, és a békés célú nukleáris rob­bantásokra vonatkozó, 1976-ban ■megkötött szerződésekről, vagy más kétoldalú és sokoldalú do­kumentumokról — szögezte le vasárnap este kiadott nyilatko­zatában a TASZSZ. A szovjet hírügynökség azért tett közzé nyilatkozatot, mert az amerikai kormányzat a kongresz- szushoz intézett jelentésében az említett szerződések megsértésé­vel vádolta a Szovjetuniót. A nyilatkozat rámutat, hogy hasonló vádakkal már több éve próbálnak fellépni mindazok, akik minden áron meg akarnak akadályozni bármiféle konstruk­tív megállapodást a fegyverke­zési hajsza megfékezéséről, a nemzetközi helyzet egészségeseb­bé tételéről és a szovjet—amerikai kapcsolatok javításáról. Nem az Egyesült Államoknak, hanem ép­pen a Szovjetuniónak volna meg minden alapja a kérdés felveté­sére: meg lehet-e bízni mindab­ban, amiről az amerikai fél szer­ződést köt, teljesíti-e Washington (Folytatás a 2. oldalon.) A Minisztertanács áttekintve a népgazdaság 1985. évi fejlődését, megállapította, hogy az ipari termelés az előirányzottnál ki­sebb mértékben nő, az építési- .szerelési teljesítmény és a me­zőgazdasági termékek termelése az előző évi szint alá csökken, a fajlagos energia- és anyagráfor­dítás a számítottnál nagyabb, így a létrehozott nemzeti jövedelem az előirányzott 2,3—2,8 százalék helyett előreláthatólag csak kis­mértékben emelkedik. A nemze­ti jövedelem termelésében a ter­vezetthez képest mutatkozó ki­esésnek közel fele a kedvezőtlen külső körülményekre, köztük a mostoha időjárás okozta veszte­ségekre, másik fele azonban az irányítás és a gazdálkodás gyen­geségeire, a gazdasági hatékony­ság nem kielégítő alakulására ve­zethető vissza. A munka terme­lékenysége a számítottnál kevésr- bé nő, az egységnyi állóeszközre jutó termelés csökken. A külgaz­dasági egyensúly javítására elő­írt követelménynek csak kis rész­ben sikerült eleget tenni. Idén: több iparcikk szocialista exportra A belföldi felhasználás növe­kedése megközelíti vagy elérj az előirányzott 1—1,5 százalékot. 'A lakosság fogyasztásának növeke­dése a tervezett 1—1,5 százalék alsó határán teljesül, a népgaz­daság összes beruházása a tava­lyihoz hasonló lesz. A tervezettől elmaradó nemze­ti jövedelem és az előirányzott­hoz közelálló belföldi felhaszná­lás mellett a népgazdaság egyen­súlyi helyzete nem felel mee a célul kitűzöttnek. Az áruik és szolgáltatások kiviteli többlete a tervezett növekedés helyett a ta­valyinál kisebb lesz, amihez hoz­zájárul, hogy a külkereskedelmi cserearányok ez évben is rom­lanak. Az elmaradás teljes egé­szében a konvertibilis valuták­ban elszámolt forgalomban kö­vetkezik be. Az ipari termelésen belül bő­vül a gépipar, a vegyipar, a köny- nyűipar és a villamosenergia­ipar, csökken a kohászat, a bá­nyászat és az építőanyag-ipar termelése. Az elmaradásban köz­rejátszott a szokásosnál hidegebb téli hatása, egyes piacokon az ér­tékesítési lehetőségek szűkülése, de nem volt megfelelő a növek­vő feladatokra, a mindkét irá­nyú kivitel gyors bővítésére va­ló felkészülés sem. Az ipari ter­mékek konvertibilis valutákért történő kivitele á tervezett dina­mikus emelkedéssel szemben alig nő. Számottevő az export elma­radása a gépiparban, nem nő a könnyűiparban, a számítottnál jobban csökken a kohászatban. Az ipari termékek rubelben el­számolt kivitele eyors ütemben, ä számítottat meghaladóan emel­kedik. Az ipari termelést anyag- és alkatrészhiány általában nem akadályozta, a megnövékedett import a tavalyinál jobb feltéte­leket biztosított a termelés szá­mára. Továbbra sem javultak eléggé a kooperációs kapcsolatok, a termelő vállalatok együttmű­ködése. Az energiagazdálkodási program ez évben is eredményez megtakarításokat, de a népgazda­ság energiafelhasználása a szá­mítottnál így is nagyobb. Foly­tatódott a gazdaságos anyagfel­használást és a technológiák kor­szerűsítését előirányzó progra­mok végrehajtása. Az iparban foglalkoztatottak száma az előző éveknél lassabban csökken, a vállalati gazdasági munkaközös­ségek tovább terjednek. Gyermekgondozási díj Az építőiparban az első ne­gyedévi teljesítmény igen ala­csony volt, utána fokozatosan emelkedett, de a termelés így is a tavalyi alatt marad. A beruhá­zási építés mérséklődik, emellett is tapasztalható az igények nem megfelelő kielégítése, a kivitele­zési folyamat alig gyorsul. Az építkezéseket anyaghiány nem akadályozta, a legtöbb termékből javult a kínálat. A mezőgazdaság fejlődése ösz- szességében elmarad a tervezet­től, a mezőgazdasági termékek termelése a tervezett növekedés helyett kissé csökken. A növény­termesztés mennyisége megkö­zelíti a tavalyit, az állattenyész­tésé kisebb, lesz annál. A nö­vénytermesztésben a kedvezőtlen időjárás, az állattenyésztésben az állatállomány vártnál nagyobb csökkenése okozott termeléski­esést. A mezőgazdasági nagyüze­mek kiegészítő tevékenysége a számítottnak megfelelően bővül, így a mezőgazdasági ágazat ter­melése összességében meghaladja az 1984. évit. A gabonatermés megközelíti a tervezettet. Az év eleji fagyok elsősorban a szőlő­ültetvényeket károsították, a bor­termés a számítottnál jóval ala­csonyabb. A vágósentés-termelés az előző évinél kisebb, fellendí­tésére intézkedések történtek. A mezőgazdasági és _ élelmiszeripari termékek kivitelének mennyisége csak kismértékben marad el a tervezettől, azonban a jelentősen csökkenő árak miaitt az ebből származó konvertibilis devizabe­vétel. lényegesen alacsonyabb an­nál. A közlekedés az áruszállítási igényeket összességében kielégí­tette, de nem javult a szállítá­sok ütemessége. A személyszállí­tási teljesítmény meghaladja az 1984. évit. A posta és távközlés legnagyobb beruházása, a Krisz­tina H. távbeszélőközpont befe­jezésével és egyéb kisebb fejlesz­tésekkel ez évben több mint 50 ezer új telefonállomás bekap­csolására került sor. A vízgazdál­kodásban kapacitásbővítés első- sonban az egészséges ivóvízzel való ellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén történt. A fejlesztések eredményeként 140 ezer lakos jutott közműves ivó­vízhez. A népgazdaságban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma kismértékben csökken. Mérséklődik a létszám az ipar­ban,^ az építőiparban és a mező- gazdaságban, növekszik a nem termelő ágazatokban. A foglal­koztatás hatékonysága népgazda­sági szinten nem javult kellő mér­tékben. A munkás—alkalmazotti bérek és keresetek növekedése a számított 7—7,5 százaléknál va­lamelyest gyorsabb lesz, míg a mezőgazdasági keresetek elma­radnak attól. A kisvállalkozások­ból' származó jövedelmek a ta­valyinál lassabban emelkednek. Az életszínvonal alakulását be­folyásoló intézkedések a terve­zettnek megfelelően kerültek végrehajtásra. így sor került a gyermekgondozási díj bevezetésé­re, a 3000 forintnál alacsonyabb nyugdíjak, a gyermekgondozási segély, a rendszeres szociális se­gély növelésére, a terhességi- gyermekágyi segély meghosszab­bítására, a gyermekápolási táp­pénz kiterjesztésére, az anyasági segély és a családi pótlék eme­lésére. A fogyasztói árszínvonal a ter­vezettnek megfelelően, körülbe­lül 7 százalékkal emelkedik. Meg­valósul az egy keresőre jutó reál­bér 1984. évi színvonalának fenn­tartása. Az egy főre jutó reál­jövedelem körülbelül 1 százalék­kal haladja meg az előző évit. Az életkörülmények fejlesztése általában a terv szerint történt. Hétyenezer lakás A tervezett 74—75 ezernél ke­vesebb, körülbelül 70 ezer lakás épül fel, az elmaradás döntő rész­ben a lakótelepi építkezéseknél jelentkezik. A szocialista szektor beruházá­saira a tervezett körüli összeget fordítanak. A nagyberuházások megvalósítása a tervnek megfe­lelően halad, négy fejlesztés (Márkushegy és nagyegyházi szénbányák, fenyőfői bauxitbá­nya, Árpád-híd szélesítése) befe­jeződött, és üzembe helyezték a Ferihegyi repülőtér egyes új lé­tesítményeit is. A célcsoportos beruházások közül magasabbak a tervezettnél a szénhidrogénipari beruházások. Vállalati és lakos­sági források bevonásával meg­haladja a tervben számítottat a távbeszélő-hálózat fejlesztése is. A vállalati beruházási kifi­zetések lényegében megegyeznek a tervezettel. A külkereskedelmi forgalom­ban az összes kivitel mennyisége a tervezettnél lassabban, míg a behozatalé gyorsabban nő. A ru­belelszámolású kivitelben első­sorban a gép- és a könnyűipari export haladja meg a számítot­tat. A behozatal lényegében a tavalyi színvonalon, a tervezet­tel megegyezően alakul. A külke­reskedelmi aktívum a számított­nál nagyobb lesz. A konvertibilis valutákban elszámolt áruforga­lomban az éves terviben előirány­zottnál és a tavalyinál alacso­nyabb aktívum keletkezik. Ehhez az alig növekvő kivitel és a szá­mítottat — főleg energiahordo­zókból — meghaladó behozatal, valamint az agrártermékek ex­portárának visszaesése egyaránt hozzájárult. (Folytatás a 3. oldalon.) AZ ELŐREHALADÁS FORRÁSA A MUNKA Új község a megyében: Érsekhalma Kis zászlócskák szegélyezték az Érsekhalmára bevezető utat, s fel lobogózták a helyi mozi épü­letét is tegnap az ünnepi tanács­ülés alkalmából. Ebben avatták községgé Érsekhalmát, amely az Elnöki Tanács döntése értelmé­ben, Hajós nagyközség területé­ből kiválva, 1986. január 1-től önálló település. Kicsinek bizonyult a mozite­rem, mert a tanácstagokon’ kívül a település lakosai közül is so­kan eljöttek, hogy részesei legye­nek e nemcsak számukra jelen­tős eseménynek. Ott voltak a megyei és területi párt- és taná­csi testületek, társadalmi szervek vezetői, a helybelieket foglalkoz­tató mezőgazdasági nagyüzemek képviselői. A jelenlevőket Lévai Antal, Hajós nagyközség tanács­elnöke köszöntötte, majd a Him­nusz és a szavalat után Romány Pál, a megyei pártbizottság első titkára mondott ünnepi beszédet. — A tanácskozásira, a beszél­getésre különleges alkalom az új község alapítása — hangsú­lyozta Romány Pál. — Különle­ges, mert a helységnévtábla ma­rad a régi, de január 1-től a tair- talom más lesz. Érsekhalma ön­álló község, és nem Hajós nagy­község egyéb lakott területe. Az országban három új község szü­letik, s nagy öröm számunkra, hogy mindhárom Bács-Kiskun megyében. Különösen, miután manapság szokás az aprófalvak elsorvadása miatt keseregni. Pe­dig van jövőjük e települések­nek, 'csak megfelelő gazdasági­társadalmi feltételeket kell te­remteni. A politika segíti ezt a folya­matot. Erről tanúskodik az (Folytatás a 2. oldalon.) Zsúfolásig megtelt a moziterem. (Straszer András felvételei) NÉGYMILLIÁRDOS TERMELÉS Alkalmazkodó szövetkezeti ipar Jól kiegészítve, gazdagítva megyénk ipari termé­keinek széles skáláját, Bács-Kiskunban 46 hagyo­mányos, 24 kisszövetkezet és egy szövetkezeti közös vállalat működik. Az, hogy jó gazdasági eredmé­nyekkel zárják a hatodik ötéves tervet, elsősorban annak köszönhető, hogy — különösen az utóbbi két esztendőben — termelési szerkezetük Változtatásá­val rugajmasan alkalmazkodtak a piaci igények­hez — tájékoztatott Gaál József, a, Bács-Kiskun megyei Ipari Szövetkezetek Szövetségének elnök- helyettese. A nehézipari termékeket gyártó szövetkezetek — így a mélykúti UNIVEREXPO — egyre nagyobb arányban kapcsolódnak be a nagy ipari cégek ter­melésébe, folyamatosan részt vállalva abból. Te­kintettel a gazdasági körülmények változásaira, az igények alakulására, az építőipari szövetkezetek — a kiskunfélegyházi kivételével — a kis szerveze­tek számára sokkal inkább megfelelő tevékenység­re, a lakásfenntartásra, -karbantartásra rendezked­tek be. A csak személyi szolgáltatást végző — fod­rász, fényképész, ruhatisztító stb. — szövetkezetek többségében bevezették a dolgozók közvetlen anya­gi érdekeltségén alapuló szervezeti formát. Ez nem­csak gazdasági eredményeiken, hanem a szolgál­tatás színvonalán is javított. A termelő ipari szövetkezetek szocialista export­tervüket túlteljesítették, £ tőkés exportban viszont elmaradtak a tervezettől. Az itthoni alapanyagárak • Sikeres a ifaházprogram. Képünkön a mélykúti UNIVEREXPO szövetkezet egyik terméke látható. emelkedését ugyanis a külföldi partnerek „nem is­merték el” az értékesítési árban. Ez a legnagyobb gondot a skandináv típusú bútorokat gyártó Bajai Lakberendező, Építő és Vasipari Szövetkezetben okozta, ennek ellenére teljesíteni tudták termelési tervüket, hiszen e bútorok iránt a belföldi érdek­lődés igen nagy. (Folytatás a 2. oldalon.) Étel, ital szilveszterre Elegendő fűszer disznóöléshez Az élelmiszer-kereskedelmi vál­lalatok a korábbi évekhez ha­sonlóan jól felkészültek, hogy kellő mennyiségben és válasz­tékban kínáljanak szilveszterre virslit, s a hagyományos kocso­nyához, korhelyleveshez, malac- sülthöz szükséges nyersanyago­kat. Virsliből országszerte 1000 ton­nát szállítottak a termelők az üz­letekbe. A legkeresettebb bőrös, illetve emészthető műbélbe töl­tött virsliből ezúttal sem tudják kielégíteni az igényeket, a ko­rábbiaknál szélesebb azonban a választék az egyéb főzni való kol­bászfélékből. Országosan a tavalyihoz ha­sonlóan 1400—1500 tonn® kocso­nyahúst kínál a kereskedelem. Az újévi ételek listáján első helyen szerepel a malacsült. A húsnagykere'.kedelmi vállalatok és a termelők az egész malacot elsősorban a vendéglátó vállala­toknak szállítják, a hentesüzle­tekbe inkább bőrös húst juttat­tak. A korhelyleves alapanya,gaíból, savanyított és nyers káposztából, füstölt húsból, ezen kívül sze­mes babból is van elegendő az üzletekben. Lencse is kapható. Kielégítő a szilveszteri italvá­laszték: több mint tízféle sört, több fajta vörös- és fehérbort, valamint magyar pezsgőt kínál­nak az üzletekben. A közkedvelt szovjet pezsgőből az idén sincs annyi, mint kellene, s kevés a szovjet vodka, az Unicum, vala­mint a Vilmos körte pálinka is. A hiányzó italokat részben pótol­ják a hazai gyártmányú ízesített — egyebek közt fenyő, barack, körte ízesítésű — vodkák, gyü­mölcspárlatok. Az idei gyenge termés miatt nincs viszont ele­gendő olcsó bor a boltokban. Al­koholmentes italokból széles a választék, a különféle üdítők, gyümölcsízű szörpök mellett vi­szonylag egyenletes a kínálat a cola-alapanyagú italokból is. Szilveszter és újév táján sok­helyütt van disznóölés — külö­nösen. ha az idő is hidegebbre fordul —, s az ehhez szükséges nyersanyagok, fűszerek kellő mennyiségben állnak rendelke­zésre. A kereskedelem sóból, rizs­ből, borsból, majoránnából, fok­hagymából minden igényt kielé­gít, s megszűnt a korábbi piros­paprika-hiány is. Megyénk élelmiszer-üzleteiben is észrevehető volt már a na­pokban szilveszter és az újév közeledte. A Konzum Kereske­delmi Vállalat boltjaiban például 12 ezer 50 kilogramm virslivel, hozzá való mustárral és tormá­val, továbbá kocsonyahússal, cso­magolt és kimért aprósütemény- nyel, • csákóiádémalaccal, -patkó­val és kéményseprővel várták a vevőket. Lencsét és babot is for­galomba hoztak. Pezsgőből 80—90 ezer üveg a Konzum boltjainak kínálata. Van és lesz citrom és narancs is. A Bács-Kiskun megyei Ven­déglátó Vállalatnál megtudtuk: üzleteikben az asztalok már mind foglaltaik. Több ezer vendégre számítanak szilveszter estéjén és éjjelén. Malacsülttel, hidegtállal és más, ilyenkor keresett ételek­kel várják a látogatókat. A ven­déglátó helyeken — így a kis­kunhalasi Alföld üzletházban, a félegyházi Kiskunság étterem­ben, Halászcsárdában és Hattyú presszóban — élőmalac-sorsolás­sal járulnak hozzá a jó hangu­lathoz. A damaszkuszi egyezmény sikerének feltételei BEJRÚT A háborúnak vége... Beköszön­tött a béke korszaka... történel­mi okmány, történelmi jelentősé­gű dátum... — vasárnapi bej­rúti lapok, a rádióállomások szin­te örömmámorban, ünnepélye­sen és határtalan bizalommal ele­mezték a „damaszkuszi egyez­ményt”, amelyet szombaton írt ♦ alá a sziriai fővárosban Elie Hobeika a jobboldali keresztény- milíciák részéről, Valid Dzsumb- latt és Nabih Berri pedig a mu­zulmán fegyveresek nevében. Az aláírók — és Szíria — az egyezményt csak akkor látják megvalósíthatónak, ha biztonsá­gi-politikai rendelkezéseit egy­aránt megvalósítják. Libanon bé­kéje nemcsak a mindennapok biztonságán, de a politikai élet reformján is múlik — mondják. A damaszkuszi egyezmény alapján az első tennivaló: új kor­mány megalakítása — mégpedig „azonnal”. Karami tehát napo­kon belül lemond — helyét egy 22—26 tagú nemzeti egységkor­mány veszi át. A minisztertaná­cson belül létrehoznak egy úgy­nevezett miniszteri tanácsot: ez a kormányfőből és a hat legna­gyobb közösséget képviselő ál­lammin,is zterekböl áll. Az átme­neti időszakban ez utóbbi szere­pe a legfontosabb: feladata az egyezmény gyakorlati megvaló­sítása. Döntéseit csak egyhangú­lag hozhatja. Az új kormány megalakításának időpontja döntő: ettől számított egy éven belül kell megszüntet­ni a hadiállapotot (a tűzszünet azonban azonnal hatályba lép). Innen kezdődik az „átmeneti idő­szak” időtartamának visszaszám­lálása is. Ebben az időszakban kell megkezdődnie a politikai élet vallási tagolása megszűnésé­nek, de ez akár több mint tíz évig is eltarthat. A kormány meg­alakulása után kezdődik meg a milíciák feloszlatása* a fegyver­szállítások beszüntetése, a fegy­verek begyűjtése, valamint azok­nak a politikai reformoknak a fokozatos végrehajtása, amelyek nyomán Libanon ,.szuverén, füg­getlen, szabad, egységes, arab demokratikus parlamenti köztár­saság” lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom