Petőfi Népe, 1985. október (40. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-24 / 250. szám

» 1985. október 24. • PETŐFI NÉPE • 3 NEMCSAK NYÁRON DÍSZÜK I A szakmári általános iskola környéke mindig gondozott, egész nyáron nyílnák a színes virágok. Most, hogy hűvösre fordult az idő, a felsősök politechnika órán rendbeteszik az iskolát körülvevő kerteket. Felszedik a muskátlikat, hogy té­len cserepekben díszítsék a tantermeket. (Pásztor Zoltán fel­vétele) VAN MÁR ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZAT T akarékszövetkezetek —kibővült hatáskörrel Nagyobb hatáskör, de nincs ügykezelési szabályzat cípimel az augusztus 1-i számunkban — több olvasónk kérésére — arról írtunk, hogy az 1985. január 1-től életbelépett pénzügyi törvény szerint kibővült a takarékszövetkezetek tevékenysé­ge, de sajnos az erre vonatkozó ügykezelési szabályzat nem jelent meg. Gyakorlatilag tehát csak elméletben volt nagyobb a hatáskör. Salilai Istvántól, a MÉSZÖV ta­karékszövetkezeti titkárságának vezetőjétől arról érdeklődtünk, hogy milyen változások történtek a óiikfic megjelenése óta. — A jogszabályok nagy része megjelent. A személyi tulajdonú 'laikáis és iimgatlam forgalmazása mellett a takarékszövetkezetek méigkezdlték a családi házak épí­téséhez és az egyéb beruházások­hoz — lakásfelújításhoz, kiegészí­tő építkezéshez, fűtéákorszerűsí- téíhez, bővítéshez — szükséges hitelezésit. Eddig 8 családi etthon és 38 egyéb építkezéshez nyújtot­tak segítséget. Az esztendő hát­ralevő időszakában 50 millió fo­rint hiteligényre számítanak, amelyék az építkezések ritmusa alapján jelentkeznek. Jövőre már több mint 700 új otthon, és csak­nem 500 ingatlan építéséhez illet­ve vásárlásához nyújtanak segít­séget. A hitelezéshez szükséges pénzügyi alapokat a lakosság be­tétállományából fedezik — tájé­koztatott. A továbbiakban elmondta, hogy a pénzügyi alap növelését előse­gítheti a takaréklevél betétállo­mányának visszakerülése a .taka­rékszövetkezetekhez. „ . Eddig ugyanis csak OTP-tmegbízás alap­ján foglalkozhattak a takarékos­ságnak ezzel a formájával. Hoz­záteszi. hogy a szövetkezetek szol­gáltatási köre folyamatosan bő­vül. Az idén a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalattal kötöt­tek megállapodást a viilanyáram- díiak beszedésére. A kSsválilalko- zásoik, kisszövetkeztek, valamint más jogi személyek számtöveze­tését. hitelezési forgalmát is inté­zik. Eddig is sók segítséget nyújtot­tak a mezőgazdasági termelés fej­lesztéséhez. A szolgáltatások bő­vítése érinti a kistermelőket és a nagyüzemeket egyaránt. A me­gyei áiratforgalimi és húsipari vállalattal arról tárgyalnak, hogy a vállalat megbízásából a leadott sertések ellenértékének • fizetését azonnal vállalja a takarékszövet­kezet és egyéb segítséget iá ad az állattenyésztés fejlesztéséhez szükséges anyagi alapok megte­remtéséhez. A dohányfermentáló vállalattal megállapodást kötöttek a leadott termés ellenértékének azonnali kifizetésére. Ezék az in­tézkedések hozzájárulnak a ter­melési kedv növeléséhez, a kése­delmes kifizetések elkerüléséhez. A bevezetőben említett cikk megjelenése óta új takarékszövet­kezetek létesültek. A települések mintegy 93 százalékára terjed ki már áz ilyen típusú szövetkezetek hatásköre Ez az aráoy jövőre va­lószínűleg tovább emelkedik, K. S. Ifjúsági amatőr művészeti ösztöndíj Az amatőr művészeti mozga­lom támogatására ösztöndíjat alapított a KISZ Központi Bi­zottsága, a Szákszervezetek Or­szágos Tanácsa, az Állami Ifjú­sági Bizottság, az Országos Közművelődési Tanács és a Mű­velődési Minisztérium. Az ösz­töndíjat pályázat útján bár-* mely működő együttes, szakkör, népművészeti klub és nemzeti- .ségi csoport, alkotóközösség el­nyerheti. Az ösztöndíj célja, hogy se­gítséget nyújtson az együttesek­nek a művészi műhelymunká­hoz, az. amatőr tevékenység új tormáinak népszerűsítéséhez, az ifjúság körében érdeklődésre számító új kezdeményezésekhez. A pályázatnak részletes munka­tervet kell tartalmaznia, amely cgv évre meghatározza a cso­portnak a kitűzött célok elérése M integy másfél évszázaddal ezelőtt új korszak kezdő­dött a közlekedésben: csillogó sínpárokkal kezdtek ösz- szekötni településeket és országo­kat. A gőzmeghajtású közlekedéT si eszköz felgyorsította az iparo­sodás folyamatát, előmozdította a gazdasági növekedést, az em­bereknek pedig egy addig isme­retlen mozgási szabadságot aján­dékozott. Gyorsan, olcsón, a ke­reskedelmet fellendítv4 műkö­dött, s úgy tűnt, hogy semmiféle konkurrencia nem fenyegeti. A növekedő motorizáció azon­ban — a század derekától'kezd­ve — bizonyos területeken elhó­dította az ügyfeleket a vasúttól. Az úthálózat kiépülésével, az egy­re sűrűbbé váló autópálya-háló­zat révén a teherautók világszer­érdekéiben vállalt feladatait. Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges a KISZ területi bizottságának javaslata, illetve a megyei ille­tékes művészeti szakbizottság véleménye is. Sikeres pályázat esetén együttes, csoport, .vagy alkotókör egyszeri anyagi támo­gatásban részesül, s a vállalt fel­adatok megvalósításához szak­ma-módszertani segítséget kap. A pályázatok alapján az ösztön­díjat — amelynek összege 10—30 ezer forint, között mozoghat — évente nyerhetik el az együtte­sek. Az ösztöndíjban bármely amatőr csoport legfeljebb há­romszor részesülhet. Minden esz­tendőben új pályázati anyagot kell a bíráló bizottságok elé ter­jeszteni. Az amatőr művészeti pályá­zatot meghirdető szervek a cso­portvezetők kiemelkedő munká­te fenyegető vetélytársává váltak a vasútnak. Ugyanilyen riválissá lett a sokkal kényelmesebb és gyorsabb utazást lehetővé tevő repülőgép is. Az eredeti kötele­zettség pedig, hogy a ki nem fi- zetődő pályákat is üzemeltesse a vasút a lakosság érdekében, el­nyelte a más területeken megszer­zett nyereséget. A „más terület” alatt itt a síni teherforgalmat kell érteni, mert időközben csökkehni kezdett a konkurrencia hatása, különösen attól kezdve, hogy — a rakodási műveletek egyszerűsö­dése révén, a konténerrendszer jának elismerésére ötezer forin­tos nívódíjat alapítanak, ezt évente legfeljebb nyolc szakem­ber nyerheti el a KISZ megyei bizottsága, az illetékes tanács művelődési osztálya, a megyei művelődési központ és a megyei művészeti szakbizottságok ja­vaslatára. Az ösztöndíjat és a nívódíjat bíráló bizottság ítéli oda, ennek tagjai a meghirdető szervek kép­viselői, illetve az amatőr művé­szeti mozgalom illetékes taná­csainak és szövetségeinek szakemberei. A pályázatokat és a nívódíj­javaslatokat öt példányban 1985. december 1-ig lehet beküldeni a KISZ megyei (budapesti) bizott­ságaihoz. Az ösztöndíj odaítélé­séről a bíráló bizottság legké­sőbb 1986. március 31-ig dönt. (MTI) kiépülésével — felgyorsult a vas­úti teherszállítás is. Több, technikailag fejlett és jó­módú országban akként lettek úrrá a vasúti személyszállítás vál­ságán, hogy egyre gyorsabb vo­natokat állítottak üzembe. Az NSZK-ban például az óránkénti 200 km-es sebességet is elérő Intercity-vonatok ma már öt ál­landó vonalon közlekednek, s 42 nagy jelentőségű pályaudvart köt­nek össze. Ezeket a vonatokat az E—103-as, 7300 kW-os mozdony továbbítja. Agrár Innovációs Bank .. Agrár Innovációs Bank­ká alakult az 1984 óta mű­ködő Agrár Innovációs Társulás. A bank továbbra is hiteleket nyújt a műszá­ki fejlesztés teljes folyama­tának finanszírozására, emellett (most már foglal­kozhat értékpapír-ügyletek­kel, váltóik leszámítolásá­val. célbetétek gyűjtésével. A társulást a Mezőgazda- sági és Élelmezési Minisz­térium. az Állami Fejleszté­si Bank a Termelőszövet­kezetek Országos Tanácsa és a Foigyasztási Szövetke­zetek Országos Tanácsa hozta létre a múlt év ja­nuár 1-én azzal a céllal, hoigy az agrárágazatban hi­telek nyújtásával segítse a termelő vállalatok műszaki fejlődését. A társulás 161 millió forintos alaptőkével kezdte * meg működését, amelyet 11 nagyvállalat be­lépésével 360 millió forintra emeltek. Az Agrár Innovációs Bank saját forrásai mellett a MÉM műszaki fejlesztési alapjának egy hányadát az alapból is kezeli, összessé­gében eddig 965 millió fo­rint értékű fejlesztés finan­szírozásában vett, illeitve vesz részt. Többek között pénzt adtak az Energia­gazdálkodási Intézet hűtő­házainak: fejlesztéséhez és a Fauna Fitt üdítőital-csa­lád létrehozásához. Az ag­rárágazat miellett hozzál á- rulnak az élelmiszergazda­ság ipari hátterének és a kapcsolódó kereskedelmi tevékenységének a műszaki fejlesztéséhez is. A kisbank igazgatótaná­csa most újabb szervezeti változás — részvénytársa­sággá alakulás — lehetősé­gét fontolgatja. Ez ugyanis szabadabb tőkemozgást tenne lehetővé az alapítók számára, könnyítené a ta­gok belépését, és így az alapító alaptőke növelését is. A pénzintézet nemzetközi elismerését is jelenti, hogy a mezőgazdasági bankok nemzetközi szervezete, a zürichi székhelyű Nemzet­közi (Mezőgazdasági Hitel­szövetség (CIGA) az Agrár Innovációs Bankot felvette tagjai sorába. (MTI) Új vasúti korszak felé ® Képünkön: azt a nyugatnémet kísérleti szerelvényt láthatjuk, amely­nek menetsebessége 250—300 km/óra között van, tervezett végsebes­sége pedig megközelíti a 350 km/ó-t. Ez a gyorsvasútpályákon haladó vonat a következő évtizedben egy új vasúti korszakot fog nyitni. Szemet-szivet gyönyör­ködtető látvány települé­seink egyre szépülő-gazda- godó képe. A környezetbe harmonikusan illeszkedő új épületegyüttesek jó érzéssel töltik el a falu, város pol­gárait: lásd, idegen, itt van ízlés, fantázia, vállalkozó­kedv. Örömmel tölt el ben­nünket, ha országos lapok­ban, tévében, rádióban úgy emlegetik a Bács-Kiskun megyei példákat; lám, így is lehet. Jóllehet, azért ná­lunk sincs mindenhol igy. Tény azonban, hogy vala­mi elkezdődött. Kezdünk rájönni, hogy a vitathatat­lanul szorító mennyiségi la­kásigény nem mond feltét­lenül ellent az eleddig hát­térbe szorított esztétikai igényesség érvényesíthető­ségének. A Ház azonban, város­kép-alakító szerepén túlme­nően, elsősorban arra szol­gál, hogy lakják. Megye- szerte elismerést keltett, ní­vódíjas épület lakói talál­koztak a közelmúltban a ház fiatal tervező építészé­vel. Neves művészettörté­nész nyitotta meg az anké- tot, kimagasló építészeti ér­téknek nevezve a beszélge­tés tárgyát. A találkozó — egy városismereti sorozat része — tulajdonképpeni cél­ja az volt, hogy a résztve­vők bepillantást nyerjenek a tervezés izgalmas folya­matába, az építész elképze­léseibe; tágabb, általáno­sabb rálátást kapjanak la­kóházuk eddig talán figyel­men kívül hagyott szépsé­geire, tudatosuljon bennük naponta használt személyes tulajdonuk közösségi jelen­tősége. A szándék tiszteletre mél­tó. Nem a jelenlevőkön mú­lott, hogy a fórum jogos kifogásokat, a mindennapi életet megkeserítő hibákat felhánytorgató „lakógyű­léssé” fajult. Kívülről va­lóban csodás a ház, mond­ták a felszólalók, de belül mintha elfogyott volna a fantázia — és a pénz. Ez utóbbi derült ki a sarokba szorított építész szavaiból is, aki a megbízó által elő­re meghatározott anyagi ráfordítás ismeretében vé­gezte — végezhette csak — a tervezőmunkát. Márpedig a felsorolt hibák több­sége éppen abból adódott, hogy a lakásbelsők kikép­zéséhez felhasznált anya­gok mindegyike a legol­csóbb fajtából, következés­képpen a leggyengébb mi­nőségűből került ki. Leg­rosszabb a helyzet ott, ahol mindez kontármunkával párosult. Mivel a beszélgetésen nem vett részt valamennyi érin­tett szerv — megbízó, be­ruházó, kivitelező és ki tudja még mi — képvise­lője, nem kezdődött el a ti- li-toli: ki a felelős mind­ezekért. Egyszerűbb lenne a helyzet, ha egyetlen cég vé­gezte volna a munkát, ám érdekes' módon, ilyen ese­tekben — lévén, hogy a vállalat csak a megvalósult létesítmény értékesítése után jut nyereséghez — szinte alig fordulnak elő ha­sonló hibák. Vagyis éppen a mostanában terjedő be­ruházási-értékesítési fővál­lalkozási forma igazolja: lehet a szépet jól is csinál­ni. Hogy úgy valamivel drá­gább? Még ez sem biztos, mert kiiktatódnak a terve­zési, kivitelezési stb. folya­mat — külön-külön is nye­reségérdekeit — elemei. De ha mégis, az egyszer igazán kész még mindig olcsóbb, mint az életen át toldozás- ra-foldozásra szoruló. Fél­reértés ne essék, senki sem állítja, hogy a „mindent egy helyen” az egyedül üd­vözítő megoldás. Bizonyára csak egy a lehetségesek kö­zül. örülünk hát az alföldi táj hagyományait követő lakó­épület-együtteseknek, az adott környezetbe kompo­nált takaros, emberi lépté­kű házaknak, a látvány összhangjának, elégedettek azonban csak akkor lehe­tünk, ha a szép és a jó har­móniája is megvalósul. Szabó Klára Méltó emlék A rendőrség KISZ-fiát aljai segítettek Egy 14 éves fiú 1945. áprilisá­ban a III. Ukrán Fronttal és a sereggel tartó édesanyjával Kecs­kemétre érkezett., Fellélegezhet­tek, hiszen az országban már vé­get ért a háború. Ám egyik nap jóvátehetetlen baleset történt. Oleg lvanovics Borsevszkij a nyitott teherautó jobb oldalán, édesanyja, Vera Jefimovna a bal oldalán ült, amikor a város kö­zelében utaztak. A mellettük el­haladó 'gépkocsiról éppen a ta­lálkozás pillanatában esett le egy lövedék, s azonnal felrobbant. Vera Jefimovna és még három katona életét vesztette. Az asz- szonyt, Oleg édesanyját Bács- Kiskun megye székhelyének te­metőjében helyezték végső nyu­galomra. Az árván maradt fiú még egy ideig Székesfehérváron, majd Pápán maradt. Innen Baden-Ba- denbe vezetett az útja, azután újra visszakerült hazájába, Ki- jevbe. Harminchat év elmúltával, 1981. októberében feleségével és két fiával érkezett ismét Kecs­kemétre. Az akkori látogatáson kölcsönös szimpátia alakult ki a városi rendőrkapitányság egyik fiatal tisztjével, Varga Károly­ival, aki segített a szálláshely megtalálásában. Ebből a rövidke találkozásból hosszú barátság lett, amihez az is hozzájárult, hogy Oleg lvanovics Borsevszkij sok-sok éven át rendőr őrnagy­ként teljesített szolgálatot. Itt- tartózkodása idején vendége volt a Bányai Júlia Gimnázium MSZBT-tagcsoportjának is. Meg­lepetésként érte a hír, hogy az iskola fiataljai vállalták édes­anyja kecskeméti sírjának gon­dozását. Amikor negyven évvel a tör­téntek után idén május 23-án újra Kecskeméten járt, örömmel tapasztalta, hogy édesanyja nyughelyét rendszeresen ápolják a diákkezek. Ha ismét eljön, már azt is láthatja, amit az el­múlt hetekben a rendőrkapi­tányság KlSZ-fiataljai, Mészáros János titkár, rendőr hadnagy vezetésével végezték. Brada László kecskeméti sírkő-műkő- készítő kisiparos minden ellen­szolgáltatás nélkül elkészített egy díszsírhelyet Vera Jefimov­na számára, amelynek felállítá­sában és környékének rendbeté­telében a KISZ-esek közremű­ködtek. Az egykori rendőrtiszt ma tör_ ténelmet tanít egy kijevi isko­lában. Talán valamelyik óráján megemlíti majd diákjainak, hogy a kecskeméti fiatalok mél­tó emléket állítottak a történe­lem alakításában részt vevő édesanyjának. —a —a A Slágerbarátság ’85 fesztivál díjkiosztó ünnepsége A Slágerbarátság- fesztivál díj­kiosztó ünnepségét szerdán tar­tották meg a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában. A Lapkiadó Vállalat, a Lányok, Asszonyok című folyóirat és a Pesti Vigadó harmadízben ren­dezte meg ezt a zenés találkozót, amelyen neves magyar színművé­szek, énekesek szovjet táncdalo­kat adnak elő. Az idén október 19-én és 20-án a Vigadó adott otthont a műsornak. Az Interkoncert 1986-ra szóló szovjetunióbeli szerződését ■ és a közönségszavazatok alapján az előadói díjat Gergely Róbert kap­ta. Koós János a'Szerzői Jogvé­dő Hivatal, Kalmár Magda a Hanglemezgyártó Vállalat, Bencze Ilona a Lányok, Asszonyok című folyóirat, Sólymos Antal pedig a Lapkiadó Vállalat — tíz-tízezer forintos — díjait nyerte el. A műsorból a rádió és a tele­vízió november 7-én sugároz vá­logatást. (MTI) Szép és jó

Next

/
Oldalképek
Tartalom