Petőfi Népe, 1985. szeptember (40. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-02 / 205. szám

«i — Y2 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ■ RHH9HHB8 .Jókedvre hangolódott pénte­ken és szombaton este az Erdei Ferenc Művelődési Központ nagy­termében, aki csak a színpadra nézett. A meghívott együttesek kivétel nélkül hiteles, ugyanak­kor a pódium követelményeihez igazított műsort adtak elő, mu­tattak be. Főként' alföldi és fel­vidéki csoportokat hallhattunk, láthattunk az első bemutatón. Sokáig emlékezhetünk a tarpaiak férfias énekkarára, , a tápéiak ízes, vidám játékára, a tréfás disznósiratásra, a táborfalviak jól felépített, tekerőlanttal színe­sített összeállítására. Az arad- ványpusztaiak siratója pedig fe­lejthetetlen élmény marad az il­lőnél és méltónál — sajnos — kevesebb nézőnek. Szombaton — ismét Alföldy Boruss István által szerkesztett és vezetett műsorban — az Egy- házaskozári Csángó Népdalkor különlegesen hajlított éneklése, pompás ruházata ezúttal is hosz- szas tapsra késztette a közönsé­get. tetszett a csatáriak balázso­lása. Marosi Júlia arány- és stílusér- zékét dicséri a kissé későre hir­detett Fiatalok műsora. A Téka, a Jánosi Együttes több énekes és hangszeres szólista számai kö­zött lépett fel az örökifjú Karsai Zsigmond és Zsigmondné. Olyan természetes lételemük á tánc, mint a madárnak a röpülés. A tudományos tanácskozáso­kon elhangzott előadásokat kü­lön kiadványban is közlík a hí­rek szerint. Valamennyi hozzá­tesz valamit eddigi. ismereteink­hez. Bartók gyűjitőútjairól szem­léletes tárgyszerű3^ ugyanak­kor a személyes kötődés sajátos varázsával átszőtt ismertetést (Folytatás a 3. oldalon.) Hazai siker a Kecskemét Judo Kupán A hetedik alkalommal ren­dezett Kecskemét Judó Kupa nemzetközi cselgáncsiverse- myen olasz,- jugoszláv és ro­mán versenyzők mértek össze erejüket a magyar élme­zőny tagjaival. Kitűnően sze-' repeltek a kupavédő Kecske­méti SC cselgáncsozói, és szinte valamennyi súlycso­portban ott küzdöttek az él­mezőnyben. Szombaton az ünnepélyes megnyitó után a nehezebb (78, 86, 95 és -(-95 kg-osok) mérkőztek a Városi Sport-* csarnokban felállított négy itatamin. A 95 Hóg-oS súlycso­portban E. Kovács János nem sok időt töltött a szőnyegen. Valamennyi ellenfelét percek alatt ,,zuhanyozni” küldte. A leggyorsabb győzelmet a dön­tőben aratta, a jugoszláv Sta- nics ellen, 40 másodperc alatt nyert. Testvére, E. Kovács Károly a döntőben vesztett a válogatott Tolnai ellen. A KSC (Sikersorozatai a má­sodik napon folytatódott. A 60 kg-ban Tóth László, az ab­szolút kategóriában pedig. meglepetésre Szabó Miklós győzött, aki sorra verte a ná­la 20—30 kilóval nehezebb el­lenfeleket. • E. Kovács Jánosnak nem kellett sok időt töltenie a ta­tamin, fölényesen győzött a 95 kg-os súlycsoportban. (Far­kas Tibor felvétele) A Kecskeméti SC csapata nyerte a pontversenyt, és ez­zel Varga András edző gárdá­ja megismételte tavalyi sike­rét, és ismét a kupa győztese lett. ÉVNYITÓKBÓL JELENTJÜK_ : a szocialista nevelőiskola Tegnap Kazincbarcikán, a Dózsa György úti új általános iskola aulájában tartották az 1985—86-os oktatási év országos tanévnyitó ünnepségét, amelyen Köpeczi Béla művelődé­si miniszter mondott beszédet. Köpeczi Béla beszéde öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az új tanévet Kazincbarcikán, a szocialista épí­tőmunka jelképes helyén, országunk egyik fiatal városában nyithatom meg, amely alig több mint három évtizedes fejlődése során nemcsak az iparban ért el kitűnő eredménye­ket, hanem a művelődésben is. Ebben az évben a tanév kezdetét még ün­nepélyesebbé teszi az a történelmi tény, hogy az Ideiglenes Némzeti Kormány 1945. augusz­tus 16-án, tehát éppen 40 éve hozott határo­zatot arról, hogy a népiskola, valamint a gim­názium és a polgári iskola első négy osztá­lyai helyett általános iskola elnevezéssel új iskolát kell szervezni. Ma csaknem minden gyermek az előírt időben végzi el a nyolc osztályt, s az általános iskola mindenki mű­veltségének megalapozója. Hogy ezt a felada­tát el tudja látni a maga teljességében, az eddigieknél hatékonyabban és eredménye­sebben kell működnie. Folytatjuk a tartalmi korszerűsítést Egy másik fontos esemény, amelyre em­lékeznünk kell, az oktatásról szóló törvény, amelyet az országgyűlés ez évben fogadott el. Ez a törvény átfogja az oktatás egészét az óvodától az egyetemig, és egységes szellem­ben rendezi az oktatási rendszer működési, irányítási szabályait, határozza meg az ok­tatásban részt vevők, pedagógusok, tanulók, szülők jogait és kötelességeit. Olyan törvénnyel és programmal rendel­kezünk, amelynek kialakításában a társada­lom széles körei, és mindenekélőtt a pedagó­gusok személyesen is részt vettek. Az észre­vételeket tekintetbe vettük, s joggal állíthat­juk, hogy az elhatározott reformok a többség egyetértésével találkoznak, még hogyha ter­mészetesen továbbra is vannak ellenvélemé­nyek és megoldásra váró kérdések. A nagy többséggel való egyetértésre támasz­kodva kezdtük meg a végrehajtás munkáját. A közeljövőben az egyik legfontosabb felada­tunk az oktatás tartalmi korszerűsítésének folytatása. Most már mindenütt bevezettük az új tanterveket és tankönyveket, és sok tantárgyban megfelelő pedagógiai tapasztala­tokkal rendelkezünk a szükséges korrekciók bevezetésére. Kerülni akarunk minden kap­kodást, erősíteni a szükséges stabilitást, szer­vezetten és jól előkészítve bevezetni az elke­rülhetetlen változást. A korszerűsítést szol­gáló szakmai programokat vitára bocsátjuk és kérjük — mindenekelőtt a pedagógusok véleményét. A tartalmi korszerűsítést szolgálják azok a kezdeményezések is, amelyek a számítástech­nikai oktatás kiszélesítését célozzák, vagy ha­tékonyabbá akarják tenni az idegen nyelvek oktatását. Ezzel párhuzamosan szeretnénk az anyanyelvi kultúra jelentőségére felhívni a figyelmet, a helyesírás és a helyes beszéd követelményeire. A kifejezés a gondolat tük­re, s a nyelv tudatos elsajátítása és kulturált használata a nevelésnek is egyik fontos esz­köze. Ebben az esztendőben vezetjük be a szakoktatásban a technikusképzést, s ezzel teljesítjük az ipar és a mezőgazdaság egyik régi kívánságát. Nagyobb önállóság A fejlesztési programnak megfelelően kezd­jük meg a nevelőtestületek önállóságának nö­velését, a diákönkormányzati szervek tevé­kenységének fejlesztését szolgáló intézkedé­sek bevezetését. Demokratikusabb és egyben nyitottabb iskolát akarunk, olyat, amely tá­maszkodni tud a szülök és a szélesebb közös­ség ösztönzésére, bírálatára, anyagi és erköl­csi segítségére. Az oktatási törvény és a fejlesztési prog­ram egyaránt meghirdette a pedagógus mun­kájának előtérbe állítását és megbecsülését. Az első feltétel a pedagógusképzés megjaví­tása és a rendszeres továbbképzés megszer­vezése, amelynek bevezetésére e tanévtől kezdve kerül sor. A pedagógusok önállósága, kezdeményezése, felelősségvállalása mind el­engedhetetlen követelmény, ha anevelésben- oktatásban előbbre akarunk jutni. Sokan beszélnek mostanában az értékza­varról, arról, hogy megromlottak az erköl­csök, meglazultak az emberi kapcsolatok, hogy sokan értelmetlenül élnek. Az iskola nem tudja megváltoztatni a valóságot és fel­oldani annak 'ellentmondásait, megszüntetni torz megnyilvánulásait. Gazdasági, társadal­mi, politikai eszközök szükségesek ahhoz, hogy a nemes eszmék, a humánus erkölcsök, VEGYIFÜLKÉK KÜLFÖLDRE Gondos piackutatás A kecskeméti Ezermester Ipari Szövetkezet ter­mékei — a vegyifülkék és laboratóriumi berende­zések — megtalálhatók szinte a világ minden tá­ján. Gebula József műszaki" vezető a napokban az idei esztendő eddigi eredményeiről tájékoztatott. — A jól sikerült múlt év után jól kezdtük az idei esztendőt — mondta. — Tavaly 132,7 millió forint volt az árbevételünk, ebből 110 millió forintot az exportra került termékeinkért kaptuk. Az év első felében megnyertünk egy pályázatot és így nigériai oég megrendelésére — a Tisza Bútorgyárral koope­rálva — 18 millió forint ^rtékű iskolai berendezést gyártottunk. Vegyifülkéink iránt változatlan, illetve növekvő az igény. Június végéig összesen 1105 hagyta el a műhelyeinket, ebből 173 került hazai megrendelőkhöz, a többi exportunkat növelte. Nagy gondof fordítanak a piackutatásra. Az idén Moszkvában; Brnóban, Szabadkán és természetesen az OMÉK_on mutatták be vegyifülkéiket. Hamaro­san a bécsi nemzetközi vásárra, majd Bagdadba, Kuvaitba, Krakkóba és Kassára küldenek vegyi­fülkéket kiállításokra. o. L. • Tóth Jánosné egy NSZK-ba kerülő vegyifülke szerelését végzi. az igaz, a jó és a szép érvényesülhessenek. Nem szabad azonban lebecsülni a kulturális­tudati tényezők jelentőségét sem, s ezek ér­vényesítésében a fő helyet .az iskola foglalja el, amely hazánkban másfél millió fiatalt ne­vel . Együtt a családdal " Az ifjúságnak fel kell mutatni mindazt, amiért érdemes tanulni, dolgozni, élni. Az is­kola szemléletével, rendjével, példamutatá­sával szolgálni tudja olyan tulajdonságok ki­fejezését, mint a munka megbecsülése, értel­mes fegyelem, az egymás iránti tisztelet, amelyek nélkül a társadalomban nem lehet élni vagy legalábbis nem lehet emberségesen élni-. Mindezt nem a család nélkül, hanem a családdal és azokkal a közösségekkel együtt, amelyekkel az ifjú kapcsolatba kerül. Min­den szülő, minden pedagógus \hisz abban, hogy embert nevelni lehet, ne szégyelljük ezt a meggyőződésünket hangosan es főleg hatá­sosan hirdetni. A szocialista nevelőiskola — amely a célunk — egyszerre akár hatni érte­lemre és érzelemre a múlt és a ma jó példái­val, a nemzeti és az egyetemes kultúra érté­keivel, azzal a pedagógiai akarással, amely olyan nagy jelentőségű volt mindig az em­berek formálásában. Kívánom, hogy az 1985 86-os tanév jó ered­ményeket hozzon a nevelésben és az oktatás­ban. Kívánom, hogy a társadalom szerető gondoskodással foglalkozzék az oktatás ügyé­vel, amely az egyik legnagyobb emberi és nemzeti ügy. Jól szervezett, magas színvonalú, nyugodt légkörben folyó munkát kívánok mindenkinek, és örömet is a munkában ta­nulóknak, pedagógusoknak, szülőknek! (MTI) TISZAALPÁR, MÉLYKÚT, BÁCSALMÁS Üj tantermek Bács-Kiskunban Bács-Kiskunban is szom­baton és vasárnap tartot­ták az általános és közép­iskolákban a tanévnyitó­ünnepségeket. Megyénk általános iskoláiban ebben a tanévben 68 800 kisdiák tanul. Ha figyelembe vesz- szük a tavalyi 67 900-as létszámot, kiderül, hogy a az általános iskolás korúak száma továbbra is növek­szik. Ennek ellenére a ta­nulócsoportok átlaglétszá­mában nem várható lé­nyeges változás, mivel az új tantermek belépésével "és különféle átcsoportosí­tásokkal sikerül az eddigi állapotot megőrizni. A kecskeméti Hunyadi­városi Általános Iskolá­ban a tanévnyitó ez al­kalommal különösen ün­nepélyes esemény volt, mi­vel az intézmény most vet­te föl Hunyadi János ne­vét. Az évnyitón Fischer István, a városi tanács el­nökhelyettese mondott ava­tóbeszédet, a diákok műso­ra a történelmi hagyomá­nyok fölelevenítésével a jelennek szóló gondolato­kat fejezett ki, cselekvő hazaszeretette buzdított. A Hunyadi János Általános Iskolában ". 520 gyerek — köztük 62 elsős — tanul. Teremgondokkal nem küsz­ködnek, igaz ugyan, hogy van negyvenes osztálylét­szám is, de ez csak az ötö­dikre jellemző. Az elsősök ideálisnak mondható "har­mincegyes osztályban kez­denek. Tiszaalpáron ezen a nyá­ron szülők és gyerekek egyaránt többet gondoltak az iskolára, mint máskor. Vajon elkészül-e. tanév kezdetére az új, nyolctan- termes iskolaszárny? El­készült, a Tiszaalpári Nagy­községi Tanács költségve­tési üzemének kivitelezé­sében. Az építkezést társa­dalmi munkájukkal segí­tették a helyi üzemek és gazdaságok, kisiparosok, szocialista • brigádok és a szülők. Igaz, az építkezés üteme nem volt olyan gyors, mint ezerkilencszázharmineban a régi iskoláé, de szomba­ton az évnyitón Vén Fe­renc, az intézmény igazga­tója átvehette az új épü­letrész külcsait Novák La­jos tanácselnöktől. Átve­hette továbbá a két Com­modore 16-os és a Commo­dore 64-es típusú számító­gépet az MMG Automatika Müvek, illetve a Villamos­szigetelő és Műanyaggyár ajándékát. Az előbbinek gyáregysége, az utóbbinak telephelye van a községben. Nagy változást hozott te­hát ez a tanév a gyerekek és a pedagógusok életé­ben. Eddig két műszakban folyt a tanítás, ráadásul • Elsősök a kecskeméti Hunyadi János Általános Iskolában. két általános iskola van a községben, egymástól há­rom kilométerre. Egy tan­testülettel és egy igazgató­ság irányításával. Ez na­gyon megnehezítette a fel­sőtagozatosok szakos okta­tását. A pedagógusok óra­közi szünetekben — sze­rencsésebb esetekben lyu­kasórákon — kerekeztek egyik iskolából a másikba és vissza. . Most a nyolc új tanterem elkészültével minden felső­tagozatos tanuló a közpon­ti iskolába járhat A régi épületet is felújították, és szép tágas, jól felszerelt szaktantermekben tanul­hatnak a diákok. Persze, ami távolság volt a peda­gógusoknak a két iskola között, az a gyerekeknek is távolság. A közlekedés gondjait a kecskeméti és a Szegedi Volán Vállalat já­ratainak megfelelő útvo­nal módosításával oldják meg. A távoli tanyákról — mint korábban — most is a termelőszövetkezetek jár­műveivel utazhatnak iskolá­ba a tanulók. Mélykúton hat új tante­remmel bővítették az álta­lános iskolát. Ennek kettős haszna van, hangsúlyoz­ták a szombati tanévnyi­tón, hiszen idén megszűnik a váltakozó tanítás, min­(Folytatás a 2. oldalon.) MOST A SŰRÍTMÉNY KÉSZÜL Paradicsomszezon A cimkezdő két szó augusztus ötödikétől kivált­képp jellemző a Kecskeméti Konzervgyárra, ugyan­is akkor kezdődött meg a paradicsom feldolgozása. Egy hónap alatt 12 500 tonna paradicsombogyót nyeltek el a gépsorok. A gyár nyersanyagforgalmi osztályvezetője, Hras- kó István elmondta, hogy összesen 45 000 tonna feldolgozását tervezték, de a csapadékszegény, ká­nikulába hajló időjárás miatt — ami nem kedve­zett a növény fejlődésének — most csak a terve­zett mennyiség hetvenöt százalékával számolnak. A bogyók szárazanyag-tartalma megfelelő, színanya­guk azonban lehetne gazdagabb. A Csongrádból és Bács-Kiskunból tartályládák­ban érkező piros termésből naponta 1200 tonnát tud tartósítani a gyár. Most főleg sűrítmény készül, amiből később, tetszés szerint, ivólevet vagy para­dicsomport lehet előállítani. Ezekben a napokban kerül üvegekbe a szovjet exportra szánt savanyú­ság, és szintén most, a paprika feldolgozásával egy- tdőben télnek meg a lecsósüvegek is. A paradicsomkészítmények piac szempontjából univerzálisak, hiszen belföldön, a szocialista or­szágokban, és nyugaton egyaránt értékesíthetők. L. Sz. L. If----------------------------- --------------------------------------— 7-------------. ... ------------------------------*r-----------— —www T ÖBB SZÁZ RÉSZTVEVŐ A népművészet ünnepe Befejeződött a X. találkozó • Mintegy húsz csoport lépett föl a főtéri szabadtéri színpadon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom