Petőfi Népe, 1985. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-13 / 189. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan 4 SZOBÁS ház áron alul eladó. Kecskemét, Zöld­fa utca 37. alatt. Érdeklőd­ni a helyszínen, 5 óra után. _______ i 37 610 KECSKEMÉT, Ürihegy- ben a Hetényi és Miklós- telepi útelágazásnál 2 db 350 négyszögöles hobbi­telek eladó. Érdeklődni: ■ a helyszínen egész nap. Nagyéknál. _ 37 611 APÓST AGON eladó 2 szoba plusz lakóelöteres összkomfortos új csalá­di ház. Érdeklődni le­het mindennap: Após tag. Vida J. 13. sz. _ • 89 L AJ O&MIZSÉ központjá­ban négylakásos társas- házban, 3 szobás lakás, ga­rázs plusz kert. azonnal be­költözhetően eladó. Gáz­fűtés. Érdeklődni: Tá­borfalva, E—5-ös melletti vendéglő, vagy vasárnap á—18 óráig Lajosmizse. Dó­zsa Gy. út 74. Telefon: 218. 4819 ELADÓ terméssel együtt 220 négyszögöl gyümöl­csös. csemegeszőlő, pin­ce, szerszámoskamra. vil­lannyal. kúttal. teljes fel­szereléssel, bekerítve Kecs. keméten. Érdeklődni egész nap. szilágyi Erzsébet u. 60. Csordásnénál. __ 4662 EL ADÓ családi, ház. Lajos­mizse, Damjanich u. 1. sz. Érdeklődni a helyszínen, egész nap. Szőrös Arpádék­nál._____________ - 4607 EL ADÓ Kecskemét, Akác­fa u. 14. szálpú ház kül­ső része. Érdeklődni ki­zárólag hétfőtől csütör­tökig. 16—19 óráig, pénte­ken _egész_ nap. 4853 TASSON, 'az 5l-es főút mel­lett, csatorna part tói pár 100 méterre telek eladó. Ér­deklődni lehet: Zelenka István. Tass. Tolbufhln u. 2. ezomjbat, vasárnap. __37 179 ÜD ÜLŐTERÜLETÉN Pécs­hez közel családi ház (panziónak is alkalmas) fizetési kedvezménnyel el­adó. Telefon: 06-72-78 069. _ 36 866 CSALÁDI ház eladó. Kecskemét, Petőflváros, Páfrány u. 32. Érdeklő egész nap. 37 148 KÉTSZOBÁS. komfortos, kertes családi ház Ipari árammal eladó. Gáz az udvarban. Kecskemét, Kor­só u. 6. 4655 SOLT VADKERTEN,- 3 hold 3 éves kékfrankos magas- művelésű szőlő eladó. Érdeklődni Soltvadkert. Május 1. u. 8. 1715 HETÉN YEGYH Az AN "gaz­dálkodásra, illetve üzlet- helyiségnek aükalmas két régi típusú, komfortos csa­ládi ház eladó, vagy elcse­rélhető kecskeméti. két családnak Is alkalmas, ker­tes házra. Érdeklődni a gázcserét cl-epen. 37 107 BAJA, Farkas u. 17. szám alatt családi ház központi gázfűtéssel. 4 szoba, mel­lékhelyiségekkel. külön­álló garázzsal betegség miatt nürgősen eladó. 1606 DRAGSZÉLEN, Petőfi S. u. 18. sz. alatti ház 1000 négyszögöl telekkel meg­egyezéssel eladó. Érdek­lődni lehet: Homokmégy. Mácsaszállás 8. sz. alatt. H75 HOBBIKÉRT a Széche- nyivái’oshoz 500 métáira,1 bekerítve, a főútvonal mel­lett sürgősen -eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Éne­kes u. 33. Telefon: 26-878. 37 564 L TANYA földterülettel el­adó. Jakabszállás, II. kér. 158. Vígh-tanya. ____ 37 588 3 SZOBÁS, kertes családi ház eladó. Kecskemét, ősz u. 15. Csere is érdekel. 37 587 KECSKEMÉTTŐL' 2—3 km- re romos tanyát veszek. Leveleket: ..Villany szük­séges 139 190” jeligére a kecskeméti Magyar Hir- detöbe. 5166 KECSKEMÉT. Tavasz u. 2. számú külön bejáratú kis házrész beköltözhetően el­adó. v _ * . __ _ 4928 ELADÓ nagy tanya jószág- tartásra alkalmas, villany., fúrott kút van. Lajostmizscí Felsőlajos 142. Oláh Lász­ló, _ 4926 HETÉNYEGYHÁZA köz­pontjában 200 négyszög- öles építési telek eladó. Ér­deklődni : Kecskemét. Ár­pád krt. 13. III. 31. 18 óra után. ■ 4841 * KECSKEMÉTEN Hegedűs­köz. Talfája u. környékén családi ház építésére alkal­mas telket vennék. Ajánla­tokat^ , .Készpénz 136 900” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 4878 ELADÓ olcsón, azonnal be­költözhető ház. Kecskemét,- Csóka u. ll. (Átépítésre al- ’ kaim as.) 4874 ELADÓ &30' négyszögöl telek Hetényegyházán. új ) iskola mögött. Érdeklődni: Kecskemét, Czollner tér 12. _ 4884 ELADÓ Kalocsán köz­ponthoz közel egy szoba, konyha, spejzos utcai ház­rész kis udvarral. Levele­ket: ..Azonnal beköltözhe­tő 138 902” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdető­be. 4880 ERDöyEL. fáikkal j, öve­zett. /pihenésre alkalmas tanyát vennék. Alánla­tokat: .,ösz 138 901” jeligé- , re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérem. 4879 ELADÓ két szoba, kony­ha. spelfből álló ház. 190 négyzetméteres 'melléképü­lettel. 1000 négyszögöl te­rülettel. Érdeklődni , a helyszípenT Nagy Ferenc, Kecskemét, Felsőcsalános 58. (Izsáki betonúihoz 100 -'Tnéter.) \ 37 297 CSERKESZÖLÖHÖZ 5 km- re. Kunrszentmárton. Marx K. u. 16. szám alatti fél- komfortos ház 'eladó. Irány­ár: 220 000 Ft. Kiss András. 37 272 KÜRIAS£ERÜ, 2 , .lakásos inigy tanya ?lad$. Kecsker •-friéttől 17 km-re. szép he­lyen. fürdőszobákkal- Ira- , ri .árammal. 1' hold terü­lettel. beren'Jozvr'. Alán-., í latokat ..igényesnek 37 tengere a kiadóba kér?tk. 37 292 ELADÓ Szánkon, köves- ; úttól 1 km-re, állattar­tásra, kertészkedésre al­kalmas tanya, 1200 négy­szögöl területtel, gyü­mölcsfákkal, boltíves pin­cével, sok melléképület­tel. Ipari áram, viz van. Érdeklődni: szánk. Ár­pád u. 2)1. Forrayné. _ 37 $96 VADKERTI-tón ál sürgő­sen eladó közműves 60 négyszögöl telken fa hét­végi ház. Levélcím: Mészá­ros Ferenc, 1182 Budapest. Székelyudvarhely u. 13. vagy telefonon: 280-959. ___________ 37 284 2 SZOBÁS utcai, házrész el­adó. Szarvas József, Kecs­kemét, Tizedes u. 8. A kapun tessék zörgetni. _____________________ 37 286 KE CSKEMÉT, Talfája 29. szám alatti kétrendbeli ház 800 négyszögöl telek­kel eladó. Jószágnevelés­re is alkalmas. Érdeklődni lehet Máriahegy 9. szám alatt Adáméknál, a La­dán y ben ei út mellett. 37 248 ELADÓ 668 négyszögöl telek szőlő—gyümölcsös­sel. hétvégi kis faházzal. Víz, villany van. Érdeklői - ni: 16 óra után. Kecskemét, szimfaropol tér fl. II. 9. 1 37 253 ELADOM vagy -kecske­méti egyszobás kis házra elcserélem Kecskemét, Ballószög 135. szám alatti házamat 800 négyszögöl gyümölcsössel. Víz, vil­lany, garázs, pince van. Érdeklődni lehet ma a hely­színen egyébként Kecske­mét, Rendőrfalu Benke J. u. 26._1 _ 4943 TA NYA eladó 3000 négy­zetméteres szőlővel, kert­tel. Villany van. Érdeklőd­ni szombat délután és va­sárnap, Ballószög. I. kér. 33. 4838 ELADÓ 2 szobás, kertes családi ház. Érdeklődni hétköznap a délelőtti órák­ban. Kecskemét, Ceglédi Út 64. " _ 37 248 KECSKEMÉTEN 145 négy­zetméter alapterületű plusz pince, új, modern; kertes családi ház elköltözés miatt eladó. Gá^ központi fű­tés, fűthető garázs van. fél telek beépíthető, vagy el­adható. Leveleket „Köz­ponthoz közel” jeligére a kiadóba kérek. 37 237 ELADÓ kétszobás, kony- hás plusz egyszoba. főző- ' fülkés, külön bejár*»'» melléképülettel. Kecske­mét. Epreskert u. 52 a. Ér­deklődni egész nap. 4895 ELADÓ Alsóesalános 47. sz. beköltözhető, kétszo­bás. sátortetős ház, 890 négyszögöl kerttel. Víz, yillany van. Bérh^zi lakás­csere is érdekel. Ér-*~ ni: Kecskemét, sziget u. 4. 4867 HÁROM és fél szobás, köz­ponti fűtés-es családi ház 200 négyszögöl telekkel,^ betegség miatt sürgősen el-^ adó. Érdeklődni egész nap. özv. Szíjjá'tó József né, Kecskemét, Bajnok u. 22. _________ 1)34 KE CSKEMÉTEN. Tinód! utcai 3 szoba, összkomfor­tos lakás 4l/ százaléka 'és 3C9 négyszögöl kert ha­szonélvezettel iriáltánvos áron eladó. Érdeklődni: Kecskemét., Szlemenics köz 3. (Béke fasor vége.) 37 318 4316 négyzetméter kert- ingatlan gazdasági épü­lettel- eladó. Víz. villany van. Kertészkedésre, ál­lattartásra igen alkalmas. Megtekinthető egész nap. Cím: Tóth Frigyes, Ladány- bene. Batthyány u. 41. _______________________37 822 EL ADÓ Kecskemét, Kór­ház utca 40. szám alatti ut­cai kettőszobás ház azon­nal beköltözhetően. Ér­deklődni Kecskemét, Iri­nyi u. 31. 1/2. somodi La­jos 7—16-ig. , 1 47147 JÓ állapotban: lévő tanya gazdasági épületekkel, sző. lővel eladó. Villany van. Érdeklődni soltvadkarf, Közép-Csábor 124. szám. •______.________4752 HÁ Z 549 négyzetméter te­lekkel eladó. Két lakás épí­tésére alkalmas. Érdek­lődni: 17 órától. Kecske­mét, ’ Zimay László u. 5. , ____________37 315 EL ADÓ Matkó-Alsó meg­állóhoz 1 km-re. Jakab­szállás, III. kér. 29. számiú, D. Kovács-féle tanya 11"') négyszögöl területtel. Irányár: 70 ezer Ft. Érdek­lődni a helyszínen szom­baton 9—18 óráig, más idő­pontban Kecskemét, szö­vetség u. 6. _________37 311 ÚJ tetőtér-beépítéses csa­ládi ház eladó. Kecske­mét, , Szüret u. 6. Pstőfi- város. Mészáros. Érdek­lődni : hétköznap 14—18 óráig. *37 353 SÜRGŐSEN eladó utcai. - komfortos házrész garázs- zsal, közel a város köz­pontjához, Sulyok u. 1. (Czollner tér.) Érdeklőd­ni: egész nap. Kecskemét, Béke fasor 27. Lipócziék. 37 347 . LAKITELEK-Tőserdőn, Ko­rona u. 3. szám alatti üdür lő eladó. Érdeklődni: - Pi- ? von József. Tiszakécske, Kossuth - u. 58. szám alatt. Telefon: 41-173. naponta 17 óra után. 37 344 HETÉNYI útban, úrilhe- gyi megállónál 300 négy­szögöl bekerített hobbi­kért. házzal eladó. Víz, villany van. Irányár: 200 006 Ft. Érdeklődni: Kecske­mét, 24-439-es telefomon. 37 337 KECSKEMÉT. Kisfái ,1130. szám alatti ház eladó. Ér­deklődni mindennap An-, tál Sándornál. _ ___ 37 326 TA NYA eladó külsőnyíri endő mellett. Kecskemét. Hitel U. 4. m/52. 4755 TELKEK vegymás mellett, 170 négyszögölesek, épí­tési engedéllyel, Kacs-, keméten, Kalász utcában** eladók.-Meetekinthetők Va- csihegy 70.'számon (Tál fái r köz) Gál Ferenc révén A 37 269 Lakás kétszobás, összkom­fort os lakás ud varrész ­szel, garázzsal, mellék­épülettel eladó. Kecske­mét, Béke fasor 34. I. em. _ V 5156 KECSKEMÉT. Jókai U. 26. III. 6. szám alatt 96 négyzetméteres lakás és nagyméretű (25 négyzet- méter) garázs eladó. Ér­deklődni: 17—20 óra között. Telefon: 28-106. 37 376 ELCSERÉLEM 64 négy­zetméteres kettőszobás el­ső emeleti, gázfűtéses, bel­városi tanácsi bérlaká­somat kisebb, 50 négyzet- méter körüli kettős zab ás összkomfortos tanácsi la­kásra. Leveleiket: „Köz­pontban 198 966” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. , 6463 ELADÓ Kecskemét. Pá- kozdl csata utcában 2 szo­bás. 84 négyzetméteres, IV. emeleti lakás. 500 000 Ft készpénz plusz OTP-hitel- á tvállal ássál. Érdeklődni 21-228-es telefonon. 87 213 MüKERTVÁrosban abc és buszmegállónál más­fél szobás, földszinti la­kás, garázzsal eladó. Ér­deklődni : reggel—este 23-679-es kecskeméti te­lefonon. ____________ 37 254 EG YSZOBÁS, I. emeleti OTP-lak ásómat egy- vagy másfél szobás tanácsira cserélném. Levelek et: „Széchenyiváros 136 943” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 4921 BUDAPESTI 1 szoba, kom­fortos. I. emeleti udvari tanácsi lakásomat (Ba­ross utcai klinikánál) el­cserélném kecskeméti 2— 2.5 szoba komfortosra. Levélcím: Urbán Gábor, Bp., 1021, Vörös Hadsereg útja 113b. Tel.: 859-949. 1620 ELADÓ hitelmentes, 2 szobás, harmadik emeleti. 63 négyzetméteres lakás. Érdeklődni hétköznap fél 6—7 óráig. Kecskemét, Sé­tatér u. 7. Szőts Rudolf. __37 215 KE CSKEMÉT, Lenin tér 10. III. em. 10. alatt erké­ly es kétszobás. gázfűté­ses lakás, rolós ablakok, jól zárható nagy pince el­adó . Érdeklődni: 24-815-ös telefonon egész nap. 5148 ELADÓ városközpontban, 2.5 szobás, OTP-s örökl-a-' kás, készpénz plusz OTP- hitelátvállalással. Kecs­kemét. Petőfi Sándor u. It2. II.' 32.___-__________5144 EL ADÓM igényesen át­alakított 1,5 szobás, II. ■emeleti -erkély es örökla­kásomat. Kecskemét, Aka­dórra krt. '71. 11/20. este 6—8-ig, vagy 25-502-es tele­fonon. 5155 SZABADIDÖPARKRA né­ző kétszobás lakás eladó. 1986. évi kikötözéssel. Ér­deklődni 16 óra után Kecs­kemét. Nyíri út 61. VI‘33. 4947 ELCSERÉLEM kecskemé­ti, széchenyivárosi, II. eme* Iti, két sízoba. össz­komfortos. tanácsi laká­somat egy szoba, össz­komfortos. tanácsira a Sz'.mferpoi téren, vagy közelében. Ráfizetés: 119— t “9 ezer Ft az emeletszám­tól függőfen. Telefon: 29-596 reggel 7—8 óra kö­zött. 37 35*5 Gépek és alkatrészek JÓ állapotban lévő IP-s Zsiguli friss műszakival, vonóhoroggal sürgősen el­adó. Érdeklődni délután a Köcsög csárdában, vagy a 27-904-es telefonon. __________ 37 606 PO LSKI Fiat 1500-as 9 éves, friss műszakival el­adó. Érdeklődni 17 óra után, Kecskemét, Pető­flváros, Afonya u. 4.__ S123 ZO RENDSZÁMÚ 1200- as Lada és egy U—28-as vizsgáztatott fülkés D út­ra Axiál permetezővel, vagy külön-külön is el­adó. Érdeklődni: Kiskő­rös, Rákóczi U. 83. __ 37 257 BILLENŐPLATÓS Csepel 452 típusiú tehergépkocsi friss műszákivá] eladó. 6344 Hajós, Táncsics u. 88. 5_________Ü269 TB RENDSZÁMÚ fehér Lada 1500-as eladó. Mada­ras, I. István ti. 22._^_ 4900 HÁROM és fél éves fehér Dácia, kevés kilométerrel eladó. Kecskemét. Pető­flváros, Alkony u. 22. 34 478 PM-ÉS Polski Fiát 126-os eladó, megkímélt álla­potban. Érdeklődni: Kecs­keméten, Március 15. u. 49. II. em. 4. Pataky. 18 órától. 37 225 ZO-s 1200-as Lada és egy vizsgáztatott fülkés U—28- as Dutra. Axiál permetező­vel, vagy külön Is eladó. . Érdeklődni Kiskőrös, Rá­kóczi u. 83. _ 1819 TRAKTOR után való per­metező szivattyúval áron alul eladó. Érdeklődni: szombat, vasárnap. Pocz- kodl István, Orgovány, Münnich F. u, 14. 4914 ZP-S Wartburg vonóho- roggal, lejárt műszakival, pótalkatrészekkel eladó. ■ Érdeklődni szombat, va­sárnap Ballószög, Kato­na J. u. 27. ' ( 4909 RS—09-És váz, váltó. al­katrészek eladók. Kovács Lajos. szalikszentmáirton. Felszabadulás u. 49. 37 299 ZL-EÖ 1200-as- Lady eladó. Kecskemét. Tatársor ll. szám. Érdeklődni: egész nao. . 37 398 ELADÓ UTB 550-és trak­tor kifogásta’an .áll.aoot- ban, rendszámmal ■*«* K°m-( nar fűkasza f-*»1ú1(tva. Val- kai /József Ládán vb '»»v* Zdnyi ,w. 77. s37 273 FORD Taiinus .alkatré­szenként vagy -egyben és Simson St.ár mötork?rék- pár eladó. , Érdék’ •“■* Helvécia, iskola nór 3. szám alatt lehet. 37 sM NYOLCÉVES Dácia, feí- Úiított karosszériával, ki­tűnő állaootban eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Petőfi S. u. 16. V. em. *0. este -.6 óra után. Peregjék. ,77 538 TI-s Lada 1500-as és vám­kezelt gázlka rbu rátör ol­csón eladó. Kecskemét, szimferopol tér 10. IV. 11. Érdeklődni: 18 óra után. _________________ 37 556 318-A S. injektoros, 4 aj­tós BMW eladó. Telefon: 06-58-21-783. V 37 317 IP-S Zsiguli és egy Babet- ta eladó. Kecskemét, Izsá­ki út 37/a. _____ _ 37 312 EL ADÓ 600-as Trabant, új motorral, és váltóval, egyéves műszakival, 15 000 Ft-ért. Hetényegyháza, Erdőföld u. 3. Helikon út végén. ___> ___1 37 309 UZ-S 1500-as indigókék La­da eladó. Kiskunfélegyhá­za, Horváth Z. u. 8. III. em. 3. 4844 Egyéb adásvétel ELADÓ bontásból nagy mennyiségű, nagyméretű „ tégla, jutányos áron, és gerendák. Kecskemét. Kül­ső-Szegedi út 2. (Villany­malommal szemben.) __ _______________87 566 EL ADÓ 250x250-es vasvá­za« üvegfal, kétazámyas ajtóval, príma Állapot­ban. Kecskemét, Póttal ­vAroa, Bíbor u. 23.___37 448 GO RELLA szamócapalán­ta eladó. Kecskemét, Március 15. u. 74, este 7 után, Geröházi. 4721 JÓ fejős tehén és 11 darab 8 hetes malac eladó. Szán- da László. Ballószög. II. kér. 32. _____________37 336 KI TŰNŐ szülőktől törzs­könyvezett kuvaszkölykök eladók. Cím: Kecskemét, Petőflváros, Énekes u. 51. ______ ' 37 268 EL ADÓ előhasi anyako­ca, 7 db malaccal, és egy ló után való könnyű gu­mis kocsi, 4 db külső-beiső 185 82x15-ös Radiál köpeny 90 százalékos, jó minő­ségű két boglya széna. Szabadszállás, Aranyegy­háza 98. Vojtkó-tanya. ________________4923 ÚJ FUNDLANDI kisku­tyák kitűnő szülőktől el­adók. Fedeztetést válla­lok. Gombos György, Pá- hi, Béke tér 2. telefon: 8. . __________ • _________4917 FA tojórácsok,, tojóíket- recek, etetők eladók, 800 férőhelyre elegendő. Ér­deklődni Kecskemét. Nyár u. 3. Héjjaséknál egész nap, vagy Lajosmizse, Ságvári u._l._______________ 4929 OL AJÉGŐ, kazán, 4000 lite­res olajtartály, gyerek autóülcs, csillárok el­adók. szabó, Kecskemét, Erkel U. 8. ____ • __ 4920 EL ADÓK használt boros­hordók 20—-16O literig. Ér­deklődni : Kecskemét, Czigány J. u. 14. 37 281 BAROMFIKELTETŐ gé­pek, Gergely-féle 56-os típusúak eladók. szabó József, 6080 szabadszál­lás József A. u. 25. Tele­fon: 60. 33,526 SIESTA gázkályha pa­lackkal, kétkarikás 0 tűzhely palackkal eladó.- Kecskemét, Martinovics u. 4. szám_aljatt.__ _____4927 EL ADÓ Gloria bordó fo­telágy, teljesen új. Érdek­lődni Kecskemét, Diófa u. 3/a. (Műkertváros.)_ 4873 SZÖRF kompletten, jutá­nyos áron eladó. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Csóka u. 20. 37 635 SZÖRF, olcsón, sürgősen eladó. Érdeklődni lehet: Kecskemét 20-723-as tele­fonon. _ _______ 37 296 EL ADÓ nagykepernyős Grundig színes tv. igé­nyesnek. Tiszakécske, Sza- bolcska út 99. Bállá. •' ___________ 37 275 EL ADÓ 2 darab boroshor­dó, 038, 676 literesek. Far­kas, Kecskemét, Váczi János u. 8. Érdeklődni: 9-----* 20 óráig. _______37 261 60 LITERES Lehel hűtő- szekrény eladó. Kecske­mét, Németh Imre u. 14. __37^316 EL ADÓ márványlapos. fa­ragott ebédlőszekrény. Hetényegyháza, Erdő**’ * u. 3. Helikon út végén. ______________________37 310 BE TONKEVERŐ eladó, Kecskemét, Róna u. 78. szám alatt. sz eleifalu. _ 37 352 1 DB TEXTIMA ipari In- terloch, valamint 2 db Cse­peli 111 ipari gyorsvarró el­adó. Id. Orosházi József, Örkény, Rákóczi u. 9. 2377. _____________________4674 ÖT hónapos és egy két hónapos . bikaborjú sür­gősen eladó, vagy Tra­bantra cserélhető. Kop- rivanacz József, Dusnoik. Köztársaság u. 75. 278 ÉPÜLETBONTÁSBÓL min* denfajta anyag eladó. Fa­anyag méretre fűrészel­ve, tégla házhoz szállítva is. Kecskemét, Nyíl u. 23. ■________\ ., 4788 EL ADÓ nagy mennyisé­gű 40x70-es gyümölcsös- láda. Érdeklődni: Ben- kóczi József. Kaskan tyú. Hunyadi u. 20. , ___37 169 ÉP ÍTŐK figyelem! Bon­tásból származó tégla, minden méretű építő fa­anyag, piros cserép. a1t<$k. ablakok eladók. * Kiskun­halas, Mátyás, tér 5. és Soltvadkert. Hősök tere . 1. 1686 Vegyés KECSKEMÉTEN, Batthyá­ny utcai kettőszobás la­kás bútorozva vagy anél­kül kiadó. Leveleket: „Hosszabb időre 138 944 jeligére a kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe. ’ 4922 FÜGGETLEN gépkocsi- vezető férfi hosszabb idő­re olcsó albérleti lakás-, megoldást keres. Aján­latokat : Kecskemét, Pe­tőfi Sándor u. 14. Vl/38. Magony, este 7—9-ig. 4018 ÜZLETHELYISÉG lelépés- sel átadó. Kecskeméten. Érdeklődni a 23-579-es te­lefonon, este.___________4811 KERESEK olyan nyugr díjas nénit, vagy diáklányt, Kecskeméten, aki vállal­ná két fiam heti 3. illetve 2 alkalommal való délutá­ni (4 órától) felügyeletét. Leveleket ,,Műkertváros” jeligére a kiadóba kérek. 37 300 RAKTÁROZÁSRA alkal­massá Vtehető 1OO négyzet- méteres helyiség kiadó La­josmizse belterületén. Ér­deklődni Kecskemét, Nyár u. 3. vagy Lajosmizse, Ság­váriu.l. _______\______4830 BÚ TOROZOTT szoba,_kony- hás lakás albérletbe ki­adó, házaspárnak is. Kecs­kemét, Bónis u. 4.__ 37 313 VAROSKÖZPONTBAN 21 négyzetméteres garázs üz­let vagy raktárhelyiség cél­jára kiadó. Érdeklődni le­het 17 óra után, 26-533-as kecskeméti telefonon. 4946 Vállalkozás ELŐNEVELT húshibrid, tojóhibrid és jérce elő­jegyezhető augusztus 24- re. . hétköznapi , 17 órától, szombaton egész nap. Kecskemét, Hegedűs köz 2. Budai kapunál a Má­tyás téri iskola utcája. 4664 DARUZÁSI gondját meg­oldja Farkas István, au­tódarus. 1 délután 15—20 óráig, szombaton egész nap. Kecskemét, V Izsáki Út 34. ______/ » 37 366 SZ EMÉLY- és tehergép­kocsik. motorkerékpárok nagy választéka és adás­vételének közvetítése. Kecs­kemét, Lánchíd ú. 3 a. Te­lefon :__25-616._________4760 SZ EMÉLYGÉPKOCSIK adásvételének, cseréjé­nek közvetítése, NApolló ' Ügynökség, Kecskemét^ Nyíl utca 17. (Szalagház , mögött.) _.4025 TARGONCAVEZETŐI tan­folyam! Az ATI szeptem­ber hónapban országos ér­vényű vezetői. engedélyt adó targoncavezetői tan­folyamot Indít. Jelentke­zés: Kecskemét, Villám I. u. 12. Telefon: 21-062. 702 SÖDERSZALLlTAST sóder­árral együtt 250,— fo­rintért vállalunk. Fuvarfel­vétel mindennap Kecské­imét. Csabagyöngye u. 20. sz. (Petőfiváros). ___ 4554 AZ SZMT Művelődési Köz­pont (Kecskemét, Rákó­czi út 3,) klasszikusbalett- tanfolyamot indít 4—12 éves, dzsesszbaiett-tanfo- lyamot 12—18 éves lányok, és fiúk részére, szeptem- ber/jí-én. Jelentkezni lehet személyesen, vagy a 20-625 telefonon.____ 694 SZ ABÁS—varrás-tanfolya- mot indít az SZMT Műve­lődési Központ kezdők és haladók részére. Az emelt szintű } tanfolyamon tör­ténő részvétel feltétele a li44 órás ala p tanfolyami elvégzése. Jelentkezni le­het szeptember 4-ig, Rá­kóczi út 3. II. em. vagy a 20-625 telefonon, Kecs­keméten. 689 Munkaalkalom A KECSKEMÉTI Magyar—Szovjet Ba­rátság Mgtsz szállítási ágazata teher­gépkocsira árukísérőt felvesz. Jelent­kezés Túri János szállítási ágazatve­zetőnél, Kecskemét, Búzakalász u. 20. , ( ^ 37 264 TÁRSASHAZ lakóközösség vizsgá­val rendelkező gázkazánfűtői és ház­felügyelői munkakörbe házaspárt al­kalmaz lakásbiztosítás mellett 1985. szeptember 1-től. Jelentkezés írásban rövid önéletrajzzal, és az előző mun­kahelyek megjelölésével. Fizetés megegyezés szerint. Cím: Kecskemét, Szabadság tér 5. Kozma András. 698 A KECSKEMÉTI Közúti Építő Válla­lat felvételre keres: csőszerelő laka­tos, erősáramú- berendezésszerelő, autófényező szakmunkásokat, por­tást és takarítót. Jelentkezés helye: Kecskemét, Mészöly Gyula u. 8. szám alatt a gépjavító üzem vezetőjénél. Telefon: 21-555. 681 MAGÉV Kecskeméti Kirendeltsége felvesz áruforgalmi előadót általános műszaki anyagvonalra. Feltétel: köz- gazdasági érettségi. Jelentkezés: Kecs­kemét, Belső-Szegedi út 20. Kiren- deltség vezetőnél. v 703 AUTÓJAVÍTÓ műhelyünk­be karosszérialakatost ke­resünk felvételre. Jelent­kezés a Bács-Kiskun Me­gyei Vendéglátó Vállalat szállítási osztályánál, Kecskemét, Róbert Károly krt. 1. 37 266 HETÉNYEGYHAZI Egyetértés Mg. Szakszövetkezet felvesz könyvelési ismeretekkel rendelkező tablóelszá- moltatót előadói munkakörbe. Fize­tés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Hetényegyháza, Hetényvezér u. 7—9. ./* 7®* „B”-kategóriás megyei keres­kedelmi vállalat belsöellenőxi mun­kakör betöltésére felvételre keres szakirányú egyetemet (főiskolát) végzett, vagy nem szakirányú egye­temen (főiskolán) szerzett oklevéllel és mellé kereskedelmi szakágazaton végzett mérlegképes könyvelői bizo­nyítvánnyal rendelkező munkatár­sat. Gyakorlattal rendelkezők előny­ben. Fizetés megegyezés szerint. „20 százalékkal premizált munkakör** jel­igére a kiadóba. 1577 MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK (PL€) prog­ramozásához, üzemeltetéséhez fiatal villamosmérnököt azonnal felve­szünk. Jelentkezni lehet: MEZŐGÉP Vállalat Kecskemét, K.-Szegedl út 138. TS; Fővállalkozási Iroda. 683 • OKTÓBERBEN Induló pramlzüaa- münkhöz betanított munkára fiá­kat dolgozókat felvessünk. Jelent­kezni lehet Gabonuforgalml V. Kecs­keméti Gyára, Halasi ül 87. 919 GABONAFORGALMI és MalomlyUfl Vállalat Gyáregysége lakatos karban­tartókat vess fel egymüssakos, gép­kezelőket, raktárkezelőket hárommi- ■sakos munkarendi fo fiaikét tat ás­sál. GMK-lehetőség biztosított. Je­lentkezés: Kecskemét, Halasi üt 27. «7* KÖZÜLETEK ÉS MAGÁNOSOK KÉSZÉRE VÁLLAL személy- és tehergépkocsi gépi alsó- és felső- mosást, zsirzást, a Postai Gépjármű Szállítási üzem Kiskunhalas Körzeti Garázsa. Műszaki telephelyén (Szabadkai út) minden hétfőtől péntekig 06,00—20.00 éráig, továbbá szombaton 00.00—14.00 óráig 1542 Volán 1. sz. vállalat 3. sz. üzemigazgatósága megvételre lelkinél ZIL 130 G .típusú 6 t teherbírású fix rakfelületű gépjármüveket. Érdeklődni a 889-126 és a 889-176, valamint a 688-659- es telefonszámon, vagy személyesen Budapest, 1037 Zay u. 24. sz. forgalmi osztály, ill. a műszaki osztályon. 1578 A „SZOLÖSKERT” MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVET­KEZET — TABDI — versenypályázat útján szerződéses üzemeltetésbe adja ez alábbi borozóit: Budapest, I., Krisztina tér 8. sz., ' Budapest, II., Retek u. 36. sz., Budapest, III., Föld u. 51. sz., Budapest, III., Selmeci u. 13—15. sz., Budapest, VI., ó utca 37. sz., Budapest, VI., Rózsa Ferenc u. 48. sz., Budapest, VII., Kazinczy u. 5. sz., Budapest, VII., Majakovszkij u. 11. sz., s Budapest, Vili./ Bródy Sándor ú, 11. sz., A pályázatra vonatkozó tájékoztató adatok a termelőszövet­kezet központjában (Tabdi, Kossuth L. u. 5. sz.) az érdek­lődők rendelkezésére áll. Szintén a fenti címre kell a pá­lyázatot benyújtani. A versenytárgyalást folyó év szeptember 20-án (pénteken) 10 órakor tartjuk a termelőszövetkezet központjában. 740 EGYEDÜL érzi magát? Ke­resse a Nosztalgia Társke­resőt! Kecskemét. Pf.: 249. __________7 4689 KE RESEK olyan meleg szí­vű családot, akiik biztosí­tanának nyugodt otthont egv1 67 éves nyugdíjas, de még dolgozó Asszonynak. Külön szoba kell. „Kis há­zam van” jeligére a kalo­csai Hirdetőbe. __ 277 i DOHÁNY- és bazárbolto­mat átadom* Kecskemé­ten, közoontban. Levele­ket .«Forpailm.as helvon” jeligére a kiadóba kére#. 37 265 FTATAL. egyedülálló ápo­lónő eltartási szerződést kötne idős. segítségei szoruló emb erőkkel. Le­vel eket , Sttwftsünk egy­máson 1391-35” 1 elígér* á k-^pkeméti • Magyar Hir­detőbe kérem. 5142 KÚT.ON béláratú búto­• I rozott. 'összkomfortos r^o- ba íkonvba- fü^loo'’’''’'* > * használattal) kiadó. Kecs-V ' kémét. Kertváros, Töi«”­fa U. 8’a. 4938 Magasépítőipari és épületgépészeti MŰVEZETŰKÉPZŰ tanfolyamot indít. Jelentkezhetnek': azok, akik legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező kőműves, lács-állványozó, vasbetonszerelői központifűtés-szerelő, Ivíz- és gázvezeték­szerelő, központifűtés- és csőhálózat^szerelő, vízvezeték-szerelő, gázvezeték- és készülékszerelő szakmunkások. A tanfolyam helye: Kecskemét. Ideje: 18 hónap Kezdés időpontja: 1985. október 14. Jelentkezési határidő: 1985. szeptember 20. A tanfolyam vizsgája országos érvényű. A tanfolyam ideje alatt és után folyamatos munkát biztosítunk. A jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kötünk. Vidékiek részére munkásszállást biztosítunk. Érdeklődni személyesen, vagy Írásban lehet az alábbi címen: Duna-Tisza közi Állami Építőipari Vállalat Kecskemét Klapka u. 34. 1/112. Oktatási csoport Telefon: 22-144 143. ÄÄDUTEP KECSKEMÉT 724 GÉPKOCSIVEZETŐKET felvesz s KOHUSZ Kirendeltség. Kecskemét, Szolnoki út 35. szám. 37 341 KÖNYVELÉSBEN éa pénzügyekben Jártas fiatul nól dolgozót keretünk felvételre, Kecskeméten. Fizetés meg&llápodás szerint. Leveleket „Me­zőgazdaság *81** Jeligére a kiadóba ké­rünk. 87 181 MAGYAR Néphadsereg Helyőrségi Művelődési Otthon, Kecskemét, Re­pülőtér, felvételt hirdet szakács és felszolgálói munkakör betöltésére. Cím: Helyőrségi Művelődési Otthou. 4-es autóbusz, utolsó előtti megálló. 37 188 A GABONAFORGALMI és Malomipa­ri Vállalat kecskeméti Gyáregysége lakatos karbantartókat vesz fel egy- mü szakos, gépkezelőket, raktárke­zelőket, hárómmüszakos munkaren­di! foglalkoztatással. GMK-lehetőség biztosított. Az októberben induló pre- mlxttzemhez betanított munkára fi­zikai dolgozókat veszünk fel. Jelent­kezni lehet: GMV kecskeméti Gyár- egynége Kecskemét, Halasi üt El. ISII A SERTÉSHIZLALO és ( XjLJ i Feldolgozó Társulás Bél- üzemébe Nyárlőrlnere to­vábbra Is várjuk nödolgo­zók Jelentkezését betaní- 1 lőtt munkás munkakörbe, könnyű fi­zikai munkára. Bérezés betanulási időre 3000 Ft. utána teljesítmény­bér. Étkezést, valamint a munkába szállítást Nyárlőrlncről és Lászlófal- yáról biztosítjuk. Jelentkesnl lehet ti üzemvezetőnél. 1668 GAZ- és Olajszállító Vállalat Kecs­keméti Uzelme Kecskemét, Békéscsa­bai út 232. Telefon: 22-700 felvételre keres lakatos szakmunkásokat és fér­fi segédmunkást. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a reggeli órák­ban a gépészeti részlegvezetőnél.* 677 AZONNALI belépéssel felveszünk Központi Gyógyszerraktárunkba gép­írót, érettségizett asszisztensjelöltet és Számlázót, targoncavezetőt, betanf- * tott és fizikai munkára női és férfi dolgozókat. Jelentkezni lehet Gyógy­szertári Központ Gyógyszerraktára, Kecskemét, Izsáki út 8. szám alatt, a raktárvezetőnél. MŰSZAKI érdeklődésű/fiatal férfi jelentkezését várjuk felvételre a kecskeméti Bizományi Áruházba. To­vábbképzését támogatjuk.- Most végzettek- Jelentkezését U várjuk^ KÖZLEMÉNY-EK Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága gyerme­keim, fiunk, unokáink, vejiink FRITZ JÓZSEF FRITZ ÉVIKÉ FRITZ JÓZSIKA Kerekegyháza,, Ságvári u. 35. szám alatti lakosok tragikus kö­rülmények között elhunytak. Temetésük f. hó 15-én csütörtö­kön 15 óraikor lesz a kerekegyházi temetőben. A gyászoló család. 5189 Mély fájdalommal és megtört szív­vel tudatjuk, hogy szeretett fér­jem, legdrágább édesapa VASS BÉLA ny. szövetkezeti főkönyvelő türelemmel viselt hosszú szenve­dés után, 15 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása f. hó I5-én, csütörtökön de. fél 11 órakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. A gyászoló család. 5190 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk szelepcsEnyi lajosné v Deák Margit _ Kecskemét, Néphadsereg* útja 16. szám alatti lakos életének 89. évében elhunyt. Hamvasztás utá­ni temetése alig. 16-án, péntekem du. egynegyed 3 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gya- /szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy PATAKI FERENCNÉ Tánczos Ilona a legdrágább, feleség és édesanya, Kecskemét, Számadó u. 8. sz. alat­ti lakos, 61 éves korában, súlyos, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Hamvasztás előtti bú­csúztatása f. hó 13-án, 15 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló férje és családja. 31 604 Mély fájdalommal, megtört szív­vel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, nagyapa, após GYARMATI MIHÁLY a Törekvés Tsz nyugdíjasa f. hó 6-án, életének 84. évében, hosszú, súlyos betegség után csen­desen elhunyt. Temetése f. hó 15- én, 15 órakor lesz aj kecskeméti Köztemetőben. Minden külön ér­tesítés helyett. A gyászoló család. 31 6t8 Mély fajdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagy­papánk, apósom BERTA ZOLTÁN ^ ,a Fémmunkás V. dolgozója Kecskemét, Lenin tér 2. szám alat­ti lakos, életének 58. évében hir­telen elhunytl Hamvasztás utáni búcsúztatásáról későbbteszünk értesítéssel. A gyászoló család. 5183 Mély fajdalommal tudatjuk, hogy PANCZA JÓZSEF volt helvéciaf kovácsiheSter augusztus 11-én, életének 18. évé­ben elhunyt. ! Temetése f. hó 14- én,, negyed 3 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. A gyászoló család. 31646 Mély fájdalommal Judatluk, hogy szeretett édesanyánk, testvérem nagymamánk,- dédnagymamánk ÖZV. KOHAJDA ISTVANNÉ Szabó Erzsébet kecskémét, Fürdő u. 16. szám alatti lakos, hosszan tartó beteg­ség útón. életének 86.1 ívében, au gusztus 9-én, csendesen clhn* Temetése f. hó 14-én 15 órakor - lesz a kEhskeméli Köztemetőben A gyászoló család. 31 641

Next

/
Oldalképek
Tartalom