Petőfi Népe, 1985. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AB MSZMF BÁC8-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XL. évf. 179. szám Ári! 1,80 Ft 1985. augusztus L csütörtök Lehet egy mozdonnyal kevesebb? Kommunista vasutasok a gazdaságosságért (4. oldal) Jelenléti ív helyett ösztönző munkajövedelmek (4. oldal) A vas művészi formálói (5. oldal) Sportmagazin (7. oldal) FOLYTATÓDIK A HELSINKI KONFERENCIA Szovjet-amerikai külügyminiszteri találkozó Pontos szállítás, növekvő termelés Egyenletesen fejlődik a BRG kecskeméti gyára Nincs kJönösebb szenzáció a BRG kecskeméti gyárában, ha­csak az nem, hogy az utóbbi években átlagosan 8—10 száza­lékkal növelték termelésüket. Hasonlóra számítanak 1985-ben is, és ennek megvan minden reá­lis alapja. A hazai ipari átlag­gal összehasonlítva^ ez nem kis dolog. Az idei első félévben 424 mil­lió forint értékű készáru hagyta el a gyárkaput, amii megközelí­tőleg 11 százalékkal több, mint az előző év 'hasonló időszakában volt. Ebből 336 milliót érő komp-, lett készülék, magnófej, mecha­nikai és adatmagnó határainkon túl talált gazdára, s ez az export 11 százalékos növekedését jelen­ti. Mindezek eredményeképpen 14 százalékkal nagyobb nyeresé­get könyvelhettek el, mint 1984 első hat hónapjában. Rudasi Károly igazgató külö­nösen fontosnak tartotta hang­súlyozni azt, hogy szerződéses 'kötelezettségeiknek tételesen ele­get tettek. Ez azért figyelemre méltó, mert — bár a gyárra so­hasem a késedelmes szállítás volt jellemző — a korábbi évek­ben mindig előfordult, hogy a megrendelt több ezer tétel (kész­termékek, részszerelvények, al­katrészek) közül néhány nem készült el időben, — Dolgozóik keresetét eddig kétszer tudták Bokor Pál, az MTI tudósítója • jelenti: 'HELSINKI A szovjet—amerikai viszonyról, mindenekelőtt a novemberi Gor­bacsov—Reagan találkozóról, to­vábbá nemzetközi kérdésekről folytatott háromórás megbeszélést Helsinkiben Eduard Sevardnad- ze szovjet és George Shultz ame­rikai külügyminiszter. Vlagyimir Lomejko, a szovjet hivatalos szóvivő a találkozót „ér­dekesnek, őszintének és hasznos­nak” minősítette a Finlandia-pa- lotában megtartott sajtótájékozta­tóján közvetlenül a külügymi­niszteri eszmecsere befejezése után. Lomejko szavaiból kitűnt, hogy a két miniszter igen alapos eszmecserét folytatott a nemzet­közi helyzetről, a szovjet—ameri­kai viszonyról és a novemberi csúcstalálkozóról. Szovjet részről ezen egyebek között aláhúzták, ■hogy a csúcstalálkozón meg keil teremteni a feltételeket, hogy a kétoldalú kapcsolatokban fordulat álljon be. Hangsúlyozták továbbá. ho.gy a két ország közötti dialó­gus középpontjába a világűrbeli (Folytatás a 2. oldalon.) A GAZDASÁGI FÜGGETLENSÉGÉRT 0 Speciális rendeltetésű, sokcsatornás magnófej készül a BRG kecs­keméti gyárában. emelni. Először — a központi ár­intézkedések idején — egysége­sen 4 százalékkal, majd május 1-től hasonló mértékben, de már differenciáltan. Mivel kereset- sziint-szaibályozás szerint fizetik alkalmazottaikat, a nyereségtől függően további béremelés is el­képzelhető. •Újdonság a gyárban, hogy az idén kezdték meg a KM 3-as ' m&gnómechanikával, speciális igényekre adaptált változatainak szállítását a Szovjetunióba és Romániába. Új termékük a DK 40-es korszerű diktafon, aminek gyártása szántén elkezdődött. B. F. I. SZIGORÚ ELLENŐRZÉS UTÁN Tisztítják, csomagolják a vetőmagokat Űj premixgyártó üzem épül Kecskeméten A Gabona Tröszt és az Ipar­szerű Sertéstenyésztő Vállalat szakemberei már korábban kap­csolatba léptek azzal a céllá}, hogy a sertéshizlalásban haszná­latos keveréktakarmányok mi­nőségét tovább javítják. Az ISV kidolgozott egy eddiginél hatáso­sabb összetételű premixet, ame­lyet 5 százalékban adagolnak a keveréktakarmányhoz. A pre- mix emészthető nyersfehérje, tartalma magasabb a régebben gyártottakénál, Az etetési kísérletek i eredmé­nyesnek mondhatók. A megyei gabonaforgalmi és malomipari vállalat kecskeméti ’ koncentrá- tumüzemében legyártott mint­egy 20 tonna premixet is jónak’ A MINISZTERTANÁCS RENDELETE ALAPJÁN Négy héttel meghosszabbodik a szülési szabadság • A hagyományos zsákos szállitást konténeres váltotta fel.. Ez a vál­lalatnak mintegy hárommillió forintjába kerül. A gépesítéssel azon­ban lényegesen csökken a rakodás költsége és nem utolsósorban ke­vesebb lesz a nehéz fizikai munka is. A Vetőmagtermeltető és Érté­kesítő Vállalat kisszállást mag­feldolgozó üzemében a minden esztendőben szokásos karbantar­tás befejezése után az . elmúlt • héten megkezdődött a munka. Az első növény, amelynek magját tisztították, osztályozták, és csomagolták, az őszi káposz­tarepce volt. Mintegy kétszáz tonna „ment át” az üzemen. Je­lenleg a vetőmagborsót fogadják ' Kisszálláson, a tervek szerint ezer tonna érkezik Ide. Ebből a növényből naponta 10 tonnát tisztítanak. A sok egyéb mellett a fajtaazonosságra a Növényter­mesztési és Minősítő Intézet szakemberei ügyelnek. A borsó­nál ipéldául a betakarításig a szántóföldön háromszor ellen­őrizték a növényállományt A borsó . mellett a napokban megkezdődött a konyhakerti magvak „betárolása” Is. Eddig 25 tonna kömény érkezett, de már várják a petrezselymet —- mint­egy kétszáz tonnát —, amelyet a vállalat a hazai és a külföldi pia­cokon hoz forgalomba.* Az elkövetkező hónapokban bőven lesz dolga a száz dolgozót foglalkoztató üzemnek, februárig 15-féle növény négyezer-ötszáz— hatezer tonna termését dolgozzák fel. Cz. P. j A ' Minisztertanács rendelete alapján 1985. szeptember 1-től a szülési szabadság időtartama húsz hétről huszonnégy hétre emelkedik. A felemelt szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy abból négy hét a szülés várható időpontját megelőző idő­re essen, az azt követően járó húsz hét szülési szabadság meg­hosszabbítására nincs lehetőség. A rendelettel kapcsolatban a? Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatallal egyetér­tésben a következő tájékoztatást adta az MTI munkatársának: A huszonnégy hét szülési sza­badságra az a szülő nő jogosult, akinek az orvos a szülés várha­tó időpontját szeptember elsejé-- re vagy azt követő időpontra ál­lapítja rheg. Ha tehát a szülés szeptember elsejére vagy azt kö­vetően várható, a szülési szabad­ságot a szülés, várható időpont­Havannai találkozó Simárdi Tamás, az MTI tudó­sítója jelenti: HAVANNA Fidel Castro kubai állam- és kormányfő meghívására a latin- amerikai és karibi országok több miint ezer képviselője kezdett ta­nácskozást kedden ■ Havannában, a térség országainak eladósodása nyomán kialakult helyzetről. 115 különböző irányzatú politikai párt- és tömegszervezet küldöt­tein kívül volt katonai vezetők, közgazdászok, értelmiségiek, egy­házi személyiségek is jelen van­nak a szombatig tartó találko­zón, hogy kötetlen formában, előzetes napirend és záróközle- mény kimunkálása nélkül foly­tassanak párbeszédet. (Folytatás a 2. oldalon.) • Eduard Sevardnadze szovjet és George Shultz amerikai külügymi­niszter megbeszéléseik előtt Helsinkiben. Schöff er-szem inárium Kalocsán A kalocsai művelődési központ és ifjúsági ház emeleti folyosó­ján Donatello-, Miohelangelo-szo- bormásolatok előtti vitrinekben vizuális költeményekből készí­tett kiállítás fogadta a második Schöffer-szeminárium tegnap délutáni megnyitójára érkező­ket. A barokk nagyteremben Dar- gay Lajos szobrászművész. a Schoffer-gyűjtemény vezetője kö­szöntötte a vendégeket, köztük Nicolas Schöffert, dr. Geri Ist­vánt, a megyei tanács elnökhe­lyettesét, Széchenyi Ágnest, az MSZMP KB munkatársát. A kalocsai gyűjtemény vezető­je bevezetőjében az avantgárd fogalom változásaira hivatkoz­va a műnek, az alkotásnak az elsődlegességét hangoztatta az esetenként beszűkítő elmélettel szemben, majd kiemelte: először találkoznak Magyarországon a hazánkban élő és külföldön mű­ködő, avantgárd felfogásban al­kotó művészek. A határainkon túlról érkezők is láthatják, ta­pasztalhatják, hogy nálunk is megtalálták működésük formáit, lehetőségeit, ezeknek az irányza­toknak hívei. Az idei tanácsko­zásra nemcsak konstruktivista, kinetikus képzőművészek jöttek el, hanem a vizualitás problémái iránt érdeklődő zenészek, írók, rendezők, elméleti szakembe­rek, egyetemisták. Megérkezett a Párizsi Magyár Műhely három szerkesztője és munkaközösségük mintegy 30 tagja, akik szokásos évi műhely- megbeszélésüket először rende­zik Magyarországon. Így érthe­tő, hogy az idei Schöffer-szemi­nárium előadásai, vitái a társmű­vészetek, különösképpen az iro­dalom és a képzőművészet köré csoportosulnak. A megnyitót követően Nicolas Sehöffer szólt törekvéseiről, ösz- szegezte újabb kutatásait. Az eseményen részt vett Sza- lóki István, a kalocsai tanács el­nöke és Dániel Géza, a városi pártbizottság titkára. Az esti órákban, az ismerkedé­si est előtt Bujdosó Alpár, Papp Tibor és Nagy Pál, a Magyar Mű­hely szerkesztői adták át alkotá­saik egy-egy kéziratos példányát, az idei Kassák-díjat Megyik Já­nos Becsben élő szobrászművész­nek. Csütörtökön előadásokkal, vi­tákkal folytatódik a Schöffer- szeminárium. Heltai Nándor 9 • __ •• ít élte az Állattenyésztési és Ta- karmányminősítési Intézet. Az. említett összetételű premixet tartalmazó takarmánykeverék etetésével lerövidült a hizlalási idő, vagyis kevesebb takarmány­nyal érték el ugyanazt az ered­ményt, s ami még nagyon fon­tos, javult a hús- és a zsírarány az exportigényeknek megfele­lően. Tegnap a megyei gabonaipar és az ISV vezetői szerződést kötöt­tek az új premixek gyártására. Szinte ezzel egyidőben kezdték meg az új üzem építését, amely októberre készül el, s a jövőben várhatóan 10 ezer tonnát gyárt az ISV által meghatározott össze­tételű adalékanyagból. ÖTÖDSZÖR NAGYBARACSKÄN Megnyílt a fotográfiai alkotótelep A Í|. I ját megelőző 28. naptól kell ki­adni, függetlenül attól, hogy a szülés szeptember léét megelő­zően következik be. Ha a szülés várható időpontja szeptember el­sejét megelőzi, a szülő nő a je­lenleg hatályban levő szabályok­nak megfelelően jogosult a szü­lési szabadságra, abban az eset­ben is, ha a szülés a vártnál ké­sőbb, szeptember 1-én, vagy azt követően következik be. A szülést megelőző időre járó szülési szabadság — terhességi- gyermekágyi segély — kezdetét a terhesállományba vételről szóló orvosi igazolás, ennek hiányában a terhesgondozási könyv adatai alapján kell megállapítani. Az illetékesek felhívják, az érdekelt kismamák figyelmét arra, hogy a szülés várható időpontját négy héttel megelőzően keressék fel a terhésgondozó orvost a terhes- állopiányba vétel céljából. (MTI) Az országhatártól néhány ki­lométerre, az 51-es út mentén fekvő Nagybaraaskán — sok te­kintetben : A Magyar Átlagíalu- ban — tegnap ötödször nyitott kaput a fotográfiai alkotótelep. Dr. Albertini Béla művészeti ve­zetésével a szociofotós örökség mai ápolói ismét kísérletet tesz­nek a valóság ábrázolására: az idei alkotómunka középpontjá­ban a szándék szerint a mező- gazdaság és a környezetvédelem áll majd. Az országban .egyedül­álló fotográfiai alkotótelepen es­ténként neves szakemberek — közöttük Féner Tamás, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tit­kára, Hatvani Dániel, a Forrás főszerkesztője, Richnovszky An­dor főiskolai tanár, Gera Mihály fotóesztéta — avatják be az el­méletbe a szociofotósokat, akik között aiz idén is vannak külföl­diek. Hodossi Sándor, a megyei pártbizottság titkára tegnap dél­után Báics-Kiskun művészeti éle­téről beszélt a s zociofotósoknak, hangsúlyozva: a baracskai alko­tóteleptől a megye valóságának teljesebb körű feltárását várják, a művészi fotográfia, közérthető eszközeivel.- Ifi a szociofotó célja, szere­pe napjainkban? A sematikus társadalomképünktől eltérő je­lenségek feltárása, vagy viszo­nyaink valósághű dokumentálá­sa? — tette föl a kérdést a me­gyei pártbizottság titkára, majd így folytatta: — A társadalmi témákra specializálódott fotográ­fiának mindkét funkciót vállal­nia kell. Ezek után utalt arra, hogy a n agy baracskai aikotóte- lepnek — ha tovább akar lépni — ki kell szélesítenie látókörét a megye más részeire is, hiszen „sok izgalmas kérdés vár még megválaszolásra”. A nagy baracskaiak ötödszörre is minden segítséget megadnak a fotográfusoknak: részint nap­rakész információkkal szolgálnak a mezőgazdasági munkák állásá­ról, részint pedig az anyagkölt­ségekhez is hozzájárulnak. A legjobb tavalyi kollekciókat a Magyar Népköztársaság Művé­szeti Alapjának két 5000 forin­tos díja várja, az idei alkotások zsűrizésekor pedig már 10 ezret is kaphat a legjobb anyag. j$, j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom