Petőfi Népe, 1985. július (40. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-01 / 152. szám

WILÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! % AZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XL. évf. 152. Szám Ára: 1,80 Ft 1985. július 1. hétfő Július második hetében kezdik a búza aratását felében is arattak e hét végén. Juhász Jenő, a Kunbajai Állami Gazdaságból arról adott hírt, hogy 186 hektár őszi árpájuk termését három kombájnnal gyűjtik. Ugyanitt a Béke Csilla­ga Termelőszövetkezet a két E—’ 516-os és egy E—514-es típusú arató-cséplőgéppel már több mint a felét betakarította az árpájá­nak. Igen derekasan dolgoztak a Bácsalmási Állami Gazdaságban is. Itt nap nap után ezer tonna terményt gyűjtenek a szárítóba, majd a magtárba. Áz állami gaz­daság 12 Cliaas-Domiinaitor gépé­vel a harmat felszálltától leszáll­táig aratnak a kombájnosok. Szakmunkás társaik pedig a szal­mát takarítják je, és a tarlót munkálják meg. Az igen jelen­tős állattenyésztő nagyüzemben ugyanis másodnövényként 600 hektár szuperkorai Kukoricát ter­mesztenek, és á vetéssel is igye­kezniük kell, 'hogy megfelelő idő­ben megérjen a szemes tengeri. Kiskunmajsán a Jonathán Tsz- ben 850 hektáron termesztenek a közösen művelt szántókon bú­zát. Áz igazán jó meleg napokat várják, mert a kenyémekvaló még nem érett meg. Másutt is hasonló a helyzet. Általában csak július második hetében kezdenek a ibúza kombájnolásá­hoz, mert magas, megközelítőleg 22—23 százalék a termény vís£ tartalma. Több helyen, ahol pró­bálkoztak, abbahagyták, mert a kombájn vágósaerkezete inkább összecsavarta, mint lekaszálta a búzaszálakat. K. A. Féter-Pálkor és vasárnap is arattak megyqszerte. A 21 ezer hektár őszi árpának megközelí­tőleg 25 százalékát takarították be. A szövetkezeti és állami gaz­dasági kombájnosok, termény- iszállítók főként azért igyekeznek, hogy a várható esőzések közötti száraz időszakban, a vágásra érett őszi kalászosból minél töb­bet biztonságba helyezzenek. A városföldi Dózsa Tsz-ben tegnap reggel a hármait felszáll­ta után, Dömsödi László komT bájnos (képünkön) és három társa ismét folytatta az árpa aratását. Az volt a tervük, hogy Ha az időjárás nem hátráltatja a munkájukat, vasárnap . mind a négyszáz hektárt betakarítják, A kecskeméti határban Bor­bánon és Ball ószögben a Ma­gyar—Szovjet Barátság Tsz szakmunkásai kombájnoltak a hétvégén. Segítségükre voltak és vannak a Kossuth Tsz kom- bájnosai is, akik öt géppel1 500 hektár árpát takarítanak be a két gazdaság közötti együttmű­ködés keretében, a Magyar— Szovjet Barátság Tsz földjén. A belsőnyíri központú kecske­méti szövetkezetnek nincs árpa­vetése, és szakmunkásai addig is hasznosan töltik az aratási időt, amíg a búzájuk vágásra érik. Akkor viszont a Magyar-Szov­jet Barátság Tsz-beliek mennek hozzájuk gépeikkel aratni. Száz- egjy,néhány hektár őszi árpáját a lászlófalvi Egyetértés Tsz is le­aratta a hét közepére. Nemcsak Kecskemét I környé­kén, hanem Bács-Kóskun déli Sikeres filmek, programok Videotéka nyílik Az elmúlt esztendőben elért kiemelkedő eredményeiért a napokban oklevéllel tüntették ki a Bács-Kiskun megyei Moziüzemi Vállalatot. Idei tervük: a filmforgalmazásban el­ért tavalyi sikerek megismétlése. Gila Jánostól, a vállalat igaz­gatójától megtudtuk, hogy minden erőfeszítés ellenére .csökkent a megyében az elmúlt -hat hónap­ban a. magyar filmek nézőszáma, ami azzal magyarázható, hogy — a Re'dl ezredes, a Vörös grófnő, és a Szaffi című alkotásokat ki­véve — nem mutattak be még az idén igazi népszerűségre számít­ható hazai filmeket. ■ Ettől függetlenül a Filmnapok falun rendezvénysorozat — külö­nösen Rémen, Hajóson éí Szán­kon —, valamint a Magyar film­napok alkalmából rendezett programok nagyszerű sikereket hoztak az elmúlt hónapokban. A moziüzemi vállalat jó kapcsola­tot épített ki az, utóbbi időben több hazai filmstúdióval is, s ennek köszönhető, hogy az idén Bács-Kiskunban1 négy díszelő­adást rendezhettek eddig. A megye iskoláiban szervezett filmes programok szintén emlí­tést érdemelnek, különösen a Gyermekfilm napok rendezvény- sorozat, valamint a fiatalok film­klubjainak egyre tartalmasabb tevékenysége. Á kecskemétit pél­dául Féjja Sándor filmesztéta módszertani kötetében méltatta — amely ez év elején jelent meg —, a részletes elemzés mellett példaként mutatta fel az itt fo­lyó munkát. A kecskemétihez ha­sonló hasznos, aktív közösségek működnek Baján, Kalocsán, és Kiskőrösön is. Több mint 400 ez$r forinttal csökkent a megyei moziüzemi vállalat állami támogatása ebben az évben, s csökkent a nézőszám is. Ennek ellenére három és fél­millió forinttal nőtt a jegyárbe­vétel az elmúlt esztendő hasonló Időszakához viszonyítva. Ez egy­(Folytatás a 2. oldalon.) Willy Brandt elutazott Budapestről Szombaton délelőtt eluta­zott Budapestről Willy Brandt, a Német Szociálde­mokrata Párt (SPD) és a Szo­cialista Internacionálé elnö­ke, aki az MSZMP Központi Bizottságának meghívására látogatást tett hazánkban. Kíséretében volt Karsten Voigt, az SPD parlamenti frakciójának (kül- és bizton­ságpolitikai szóvivője és Nor­bert Wieczorek képviselő, a Bundestag Költségvetési Bi­zottságának tagja. Willy Brandtot és kíséretét a Ferihegyi repülőtéren Szű­rös Mátyás, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára búcsúztatta. Markusovszky-érmes röntgenorvos ■ (3. oldal) Az ország különböző településein a kórházak­ban, rendelőintézetekben, gyógyszertárakban a napokban tartják az egészségügyi dolgozók leg­rangosabb rendezvényét, a Semmelweis-ünnep- séget. A hagyományok szerint ez* alkalommal vehetik át jó munkájuk elismerését azok, akik a mindennapok során a legtöbbet tettek a gyó­gyítás, a betegségmegelőzés szolgálatában. Har­madik oldalon olvasható interjúnkban egy olyan orvost mutatunk be, aki eddigi munkásságával, ma is pezsgő tenniakarásával példájává válhat nagyon sok, a pálya kezdetén álló kollégájának. Vallatják Zalán földjét (4. oldal) Az utóbbi években már a Bács-Kiskun megyei mezők adják az ország szénhidrogén-termelésé­nek jelentős hányadát. Közben folytatódik a ku­tatás. Tiszaalpár határában áprilisban jelentek meg az olajbányászok. A Wirth-típusú berende­zéssel mintegy ötezer méterig fúrnak le. A Vi­lágbanktól felvett hitelből finanszírozott mun- I kát megkülönböztetett műszaki felügyelet mel- j lett végzik a Kőolaj- és Földgázbányászati Vál- I lal at szakemberei. AZ ORSZÁGOS BÉKETANÁCS EKNŐKSÉGÉNEKj T71 • ••iJ. " 1 LEVELE AZ ORVOSKONGRESSZUSHOZ-;.-;-fg§| H/ffVGSUli GrOVvl a nukleáris fegyverkezés ellen Szombaton plenáris üléssel folytatódott a budapesti Hilton Szállóban a nukleáris háború megelőzéséért küzdő nemzetközi orvosmozgalom ötödik kongresz- szusa. Az ülésen dr. Hollán Zsu­zsa, a kongresszus elnöke üdvö­zölte a résztvevőket, majd dr. Li- gyija Novak, a szovjet egészség- ügyi dolgozók szakszervezetének elnöke olvasta .fel több, ha­zánkban tanácskozó egészségügyi szakszervezet képviselőjének üd­vözletét. Köszöntötte a kongresz- szus résztvevőit dr. Eeva Kuus- koski-Vikatmaa, Finnország szo­ciális és egészségügyi miniszte­re. Ezután a nukleáris konfron­táció költségeiről, valamint az együttműködésre vonatkozó ja­vaslatokról tanácskoztak a kon­ferencia résztvevői. Dr. Victor W., Sidel az USA- beli Albert Einstein Orvostudo­mányi Egyetem tanára, az ame­rikai ‘ egészségügyi szakszerve­zetek elnöke beszédében elmond­ta. a kongresszus előző napi ülé- aének-ideje^ feh^v-ígan—cöuidúdö alatt 26 ezer gyerek halt meg a világon. Ugyanezen idő alátt egyimilliárd dollárt költöttek a világon fegyverkezésre. Az az összeg, amit 6 hónap alatt fegyverkezésre fordítanak a világon, elég lenne egy olyan 20 évre szóló program anyagi fe_ dezetére, mellyel elegendő élel­met és megfelelő egészségügyi ellátást lehetne biztosítani a vi­lág ifejlődő országaiban. Az orvosoknak — hangsúlyoz­ta — társadalmi feladata az is, hogy ráirányítsák a figyelmet: a nukleáris háború milyen ve­szélyt jelent. Einsteint idézte: „Ha az atomfegyvert nem fékez­zük meg, eddig példa nélkül álló katasztrófába sodorhatjuk az em­beriséget.”; Utalt arra a szobor­ra, melyet a Szovjetunió ajándé­kozott az ENSZ-nek, s a New York folyó torkolatánál szimbo­likusan hirdeti: a kardokat ekék­ké kell alakitani. A következő előadó dr. Jevge- nyij Csazov, a nemzetközi moz­galom szovjet társelnöke ugyan­csak arról szólt, hogy a katonai szembenállás megszüntetésével milyen nagy erőket lehetne fel- s z»badrt»íH* •«*&-. emberiség szolgá­latára. Az orvosok, a tudósok együttműködése jelentős eredméi nyákét hoz a betegségek leküz­désében. Nemzetközi összefogás­sal — szovjet és amerikai orvo­sok irányításával — sikerült le­küzdeni például a himlőt. A him­lő elleni védőoltásokhoz 83 mil­lió dollárra volt szükség, ezt az összeget 55 perc alatt költik el fegyverekre. A gyermekek életének meg­mentésére indított, nemzetközi or­vosi program mindössze 250 mil­lió dollárt igényelne, szemben a naponta fegyverkezésre költött 2,5 milliárddal. Majd így foly­tatta: az orvosok feladata az is, hogy elősegítsék a bizalom lég­körének megteremtését, s nem­csak a diplomáciai tárgyaláso­kon, hanem az emberek között az egész világon. Arra kell taní­tani az emberiséget — mondotta —. hogy egyesítse erejét a nuk­leáris fegyverkezés elleni harc­ban nemzetiségre, politikai 'meg­győződésre való tekintet nélkül. Délután a Magyar Tudományos Akadémia várbeli kongresszusi termében kezdődött meg a kongresszus fő témájának meg­vitatása azr Atomfegyverek ' s atomháború: orvosi áttekintés címmel. Az ülésen nemzetközi szaktekintélyek hangoztatták: az emberek közül sokan azzal ma­gyarázzák közömbösségüket, hogy az atomháború nem jelent közvetlen veszélyt. Ez tarthatat­lan állapot, amikor a Pentagon munkatársai is úgy vélekednek, hogy tíz .éven belül bekövetkez­het egy atomkatasztrófa. Rámutattak: a nagyhatalmak viszonya veszélyesen megromlott napjainkban. Az Egyesült Álla­mok kormánya bizalmatlan a Szovjetunióval szemben, s erő­politikát folytatva a fegyverke­zési verseny ellenőrizhetetlensé­gére hivatkozik. Ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet javuljon, a fe­nyegetettség érzése csökkenjen, a taktikai fegyvereket is meg kell semmisíteni, azaz telje* le­szerelésre van szükség. Ennek kapcsán szorgalmazták, hogy Görögország, Spanyolország, a Német Szövetségi Köztársaság és Japán száműzze területéről a nukleáris fegyvereket. Az ülésen a nagasaki atomtá­madás egyik túlélője is felszó­lalt, s megrázó szavakkal idézte ■fel a szörnyűséges pusztulásról megmaradt gyermekkori emlé­keit. Felhívta a kongresszus részt­(folytatás a 2. oldalon.) A TAURUS ÉS AZ ALFÖLD ÁRUHÁZ Gumiipari márkabolt Kecskeméten DÖNTÖTTEK A DOLGOZÓK Kik vezessék a sütőipari vállalatokat? A; múlt hétén Bács-Kiskun megye sütőipari dolgozói is állást foglaltak munkahelyeik | vezetéséről. Egynek a kivételé­ivel; döntöttek, kiket tartanak alkalmasaknak az • irányítás­ra. B A kecskeméti Sütő-.és Édes- • ipari Vállalatnál kedden sza­vaztak. A dolgozók egyöntetű bizalmukat fejezték ki az ed­digi igazgató": Bajzák Béla iránt, akit meghagytak koráb­bi tisztségében. Rajta . kívül • Héttagú igazgatótanácsot vá­lasztottak. ; A bajái Sütő- és Édesipari Vállalatnál mától érvényes az új vállalatvezetési forma, azt követően, hogy áz üzemek má­jusban 29 küldöttet választot­tak az igazgatótanács június. I 26-i alakuló ülésére. Az Össze-: jövetelen *.. elfogadták, a -szer-..j ; vezeti' és működési j - szabály- zatot. Ezután ; egyhangúlag megerősítették Nebofsza Gyu­■ lát igazgatói állásában, aki kilenctagú vezetőséggel irá-,. nyitja ezentúl alvállalatot. -í H Kiskunhalason csütörtökön szakmaközi bizottságszék­házában tartottak vezetőség-.. ■ választó küldöttgyűlést, ame­llyel) a sütő- és édesipari vál­lalattá alakult élelmiszeripa­ri ' termelőközösség dolgozóit' 36: küldött képviselte. Mivel a •vállalat eddigi igazgatója, Fo­dor Sándor csaknem negyven- 1 évi munka után nyugdíjba vo­nult, a megüresedett vezetői posztra négyen pályáztak. Végül is titkos szavazással Nagy Istvánt, a vállalat főmér­nökét választották meg ÖtiéSZ*’"? tendöre igazgatónak. ■ Kalocsán a sütő- és ' edes- , V ipari vállalat volt igazgatója, Jánosi István nem kapta még a megválasztásához szükséges kétharmad résznyi szavazatot, így a pénteki küldöttgyűlést ; feloszlatták, és új bizottságot ' hoztak létre a következő .Vá­lasztás előkészítésére. ■ K-I ■ Alig több mint két hónapja kezdett tárgyalásokat a TAURUS Gumiipari Vállalat és a Kecske­méti Alföld Szövetkezeti Keres­kedelmi Vállalat arról, hogy gu­miáruikat és kempingcikkeket áru­sító márkaboltot nyitnak. A meg­beszélést gyors intézkedések kö­vették és a napokban megkezd­ték a mintegy 6 milliós árukész­let elhelyezését a kecskeméti Al­föld Áruházban az erre a célra kialakított eladótéren. Az ország első vidéki TAU- RUS-márkaboltját ma délelőtt nyitják meg a nagyközönség szá­mára. A gumiipari vállalat keres­kedelmi központjának vezetője, dr. Molnár József ezzel kapcso­latban elmondta; a kezdeménye­zésnek több célja van. Az egyik, hogy a vevőnek ne kelljen gumi­árukért esetleg Budapestre, vagy az ország más vidékeire utaznia, ez időt és pénzt rabol el a fo­gyasztótól. Az sem közömbös, hogy a vállalat is közelebb kerül a piachoz, jobban megismeri az 9 Űj szolgáltatás: az autóklub szakembere felszereli és centí- rozza az új gumiabroncsot. , (Keserű Sándor felvétele.) igényeket. A kecskeméti példa nyomán szeretnék az egész or­szágra kiterjeszteni a márkabol­tok hálózatát. Az elképzelések szerint felkutatják a gumiipari cikkeket gyártó kisüzemeket^ szö­vetkezeteket, árut rendelnek tő­lük és ezzel is bővítik a válasz­tékot. Az Alföld. Szövetkezeti Keres­kedelmi Vállalat igazgatója Le- hóczki József az előbbieket ki­egészítve hangoztatta: jő partne­ri kapcsolat alakult ki a gumi­iparral, s elsősorban ennek kö­szönhető, hogy ilyen gyorsan si­került megvalósítani elképzelé­seiket. Jövőre már mintegy 80 milliós forgalomra számítanak az új részlegben. Említésre méltó kezdeményezés, hogy a Kecske­méti Autóklub új szolgáltatást ve­zet be, a márkabolt melletti-mű­helyben a gumikat felszereli, a közeljövőben pedig az áruház megvásárolja a használt gumiab­roncsokat és továbbítja felújítás­ra. K. S. AZ ÉLELMISZER-GAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN BKR-napok a Duna-parton A termelési rendszerek megújulását, továbbfejlesz­tését egyre erőteljesebben igénylik a mezőgazdasági nagyüzemek, különösen "a szolgáltatások terén: a biológiai alapok javításában, a tudományos kuta­tások eredményeinek, valamint az újításoknak a minél gyorsabb gyakorlati alkalmazásában, továbbá a műszaki színvonal emelésében. A BKR-napok — amelynek megnyitóján részt vett Szakolczay Pál, a megyei pártbizottság .titkára és Antal Gábor, a bajai pártbizottság titkára ts — június 27-től 29-ig tartó rendezvénysorozata egyebek mellett arról is tájékoztatást adott a részt­vevőknek, hogy a Bajai Kukoricatermelési Rend­szer Fejlesztő Közös Vállalat miként igyekszik az imént említett föladatoknak megfelelni. • A három napig tartó kiállításon — amelynek mottója: a gabonatermelés és -feldolgozás teljes vertikuma az élelmiszer-gazdaság szolgálatában — a rendezők igyekeztek egymás mellé sorakoztatni a gabonatermesztők, a malomipariak, a sütőipariak, az élelmiszer-gazdaságban dolgozók, továbbá a hoz­zájuk kapcsolódó oktatóintézetek, gépgyárak, vegy­ipari és kereskedelmi vállalatok produktumait, s ezáltal a vevők és eladók találkozóhelyévé tették a Sugovica Szálloda környékét. Kétségtelen, hogy az 53 hazai és külföldi kiállító jó néhány újdonsággal szolgált. A szakemberek többsége a kevésbé látványos, de annál hasznosabb műszereket tanulmányozta. zöme ugyanis.a takarékosabb és hatékonyabb gaz­dálkodóst hivatott segíteni. Úgy tűnt azonban,.hogy a portékájukat kínálók nem voltak egyértelműen elégedettek: közülük töb­ben is szóvá tették például, hogy a szokásosnál ke­vesebb volt az érdeklődő. Ebben része volt természetesen annak is, hogy erősen közeledik az ötévenként rendezett országos mezőgazdasági kiállítás, amely mindig nagy ese­ménynek számít és a tájékozódás mellett üzletkö­tésre is remek alkalmat ad. K. J. Vasárnapi műszak a földeken

Next

/
Oldalképek
Tartalom