Petőfi Népe, 1985. június (40. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-28 / 150. szám

MEGKÉRDEZTÜK Mi újság a VÁFI-nál? Koszorú Andrásné, az ÉPSZISZ Vállalkozó Fiatalokat Szervező Szakcsoportjának vezetője vála­szolt: — Csoportunk hét hónappal ezelőtt új helyre költözött. Jelen­legi — remélem végleges — cí­münk: Kecskemét, Széchenyi sé­tány 4. Örömmel újságolhatom, hogy van végre telefonunk: 26- 296 a számunk. Továbbra is sza­bad időben, alkalmi jelleggel fog­lalkoztatunk vállalkozó fiatalo­kat — és kevésbé fiatalokat is —, mintegy harminc különféle szakmában. Ezek között van ter­mészetesen valamennyi építőipa­ri jellegű szakma. A mintegy négyszáz munkavállalónk gyor­san, olcsón és pontosan dolgozik. A napokban jelentkezett egy díszkovács-munkát végző fiatal is. Remélem, hamar akad igény a munkájára. Azt is elmondha­tom, hogy a magánrendelőkön kí­vül egyre több vállalat fedez fel bennünket. Ez a gyorsaságunk­nak köszönhető. Ugyanis a leg­több munkavégzésre napokon belül — olykor már a bejelentés napján — tudunk embert külde­ni Az ipari jellegű tevékenysé­gek mellett vállalunk gépírást, pótmamaságot, favágást, fűge- reblyézést, oukorkacsomagolást, lombtalanítást és egyéb segéd­munkákat is. sei _ IM S. június il-án, pénteken ERDEI FERENC művelődési központ 19 óraikor: Szocializmus — hatalom — értelmiség. Előadó. Márkus Pé­ter. (ELTE). MOZI KECSKEMET Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: A CAPA. Sz„ mb. ame­rikai ka1, and film. Csak 16 éven felü­lieknek ! Árpád mozi: háromnegyed 6 és 8 órakor: ÖT LADA ARANYRÖG, sz­nob., francia kalandfilm. Otthon mozi: nincs előadás. Rtúdinmozi: 8 óraikor: CARMEN. Sz.. spanyol film. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: A VILÁGGÁ MENT KIRÁLYLÁNY. BAJA Központi mozi: 4, 6 és 8 órakor: Átlagemberek. Amerikai film. Uránia mozi: fél 6 és fél 8 órákor: HÁLÁL EGYENES ADÁSBAN. Sz., mb., francia film. 14 éven aluliak­nak nem ajánlott! KISKÖRÖS Petőfi mozi: 6 és 8 órakor: PRO­FI. sz., mb., francia krimi. Csak 18 éven felülieknek! KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4, 6 és 8 órakor: SORTÜZ EGY FEKETE BIVALYÉRT. Sz., magyar—francia film. TISZAKECSKE Művelődési központ: 6 órakor: AN­NA PAVLOVA. I—n. Sz., mb., szov­jet film. Virágzik a piros pipacs Szerte az útszélen, Hajladozó szép virágát Gyönyörködve nézem. Akkor viszont mérges vagyok, Ha egy búzatábla, Művelőit jellemezve, Piros és nem sárga ... — O — MAGYAR, JUGOSZLÁV TERMÉKEK Ipari és lakberendezési kiállítás Baján Jugoszláviában gyártott csap­telep és minibusz, magyar üze­mekben készült bútor és fúró­gép — több .százra tehető azok­nak a termékeknek a száma, amelyekből kiállítás nyílt tegnap délelőtt Baján, az Eötvös József . Tanítóképző Főiskola sportcsar- V nokában. . A rendezvényt — amelyen részt vett Szakolczai Pál, a me­gyei pártbizottság Ritkára, és a jugoszláviai Vajdaság delegáció­ja is — dr. Kincses Ferenc, a városi tanács elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyoz­ta, hogy a mostani — három na­pig tartó — rendezvény magvát képezheti egy később rendsze­ressé váló, Bács-Kiskun megyei és vajdasági termékeket bemuta­tó közös vásárnak, amely ered­ményesen bővítené a kishatár- menti forgalmat, és gazdagabb választékot kínálna a vásárlók­nak. Egyben elismertét fejezte ki a Pusztatourist Idegenforgal­mi Hivatal szakembereinek, akik a mintegy hetven magyar és ju­goszláv üzemből érkező termé­keket jól áttekinthető, ízléses látvánnyá formálták. K. J. Gabrovói elismerés A bulgáriai Gabrovóban május 18—25. között megrendezett VII. Nemzetközi Humor és Szatíra Biennálén szép sikerrel szerepel­tek ismét a magyar művészek, köztük a Kecskeméten élő Pálfy Gusztáv szobrász is. A művész — aki a két évvel ezelőtti bien­nálén a kisplasztika kategóriá­ban a nagydíjat nyerte el az Intrikusok című alkotásával — most a Séta című kisplasztikájá­val vívott ki nemzetközi elisme­rést. Részvételét levélben köszön­te meg Stefan Turtounov, a bien- nálé igazgatója. Képünkön: a Séta. Városszépítésért A Budapesti Közmunkák Tanácsa elnökeként, az or­szággyűlés alelnökeként a múlt század második felében sokat tett a főváros fejleszté­séért, csinosításáért Podma- niczky Frigyes akadémikus, író, politikus. A tiszteletére alapított emlékplakettel is­merik el újabban azoknak a városvédőknek a munkássá­gát, akik különösen sokat tet­tek a műemlékek, várostörté­neti értékek megmentéséért, hasznosításáért, szép városké­pek megteremtéséért. Idén több Bács-Kiskun me­gyeit is kitüntettek Podma- niczky-plakettel, mint erről sokan értesültek az Unokáink sem fogják látni című, népsze­rű sorozat legutóbbi adásából. Ráday Mihály tudatta: a kis­kunsági születésű Varga Do­mokos író, Borbély Zsigmond lokálpatrióta és Farkas Gá­bor Ybl-díjas építész, a kun- szentmiklósi Tóth (Virágh)- kúria megóvásáért, mintasze­rű felújításáért kapott elisme­rést. A végül is kedvezően ala­kult ügyről lapunkban is többször beszámoltunk, tá­mogattuk az értékóvókat. A míves plaketté^ ismerték el lapunk főmunkatársának, Heltai Nándornak műemlék­védő, a környezetesztétikát szolgáló újságírói tevékenysé­gét is. Az elismerések azt is bizo­nyítják: megyénkben a taná­csok többsége már fölismerte a város- és faluképek, a ha­gyományok, az -arra érdemes építészeti múlt jelentőségét. TUDÓSÍTÁS VESZPRÉMBŐL Új tévéjátékok napjainkból Ennyi ősbemutatóval sohasem várta vendégeit a tizenötödik veszprémi tévéfesztivál. Már hét­főn a találkozó színhelyén, a Di­mitrov Művelődési Központban rendezett megnyitó ünnepség után a közeli Séd moziba sétáltak a megjelentek a Villanyvonat cí-* mű tévéjáték vetítésére. Másnap a fiatal alkotók bemu­tatói vonzottak a korábban meg­szokottnál több érdeklődőt. Szer­dán még mindig beszédtéma volt az Egon Wolff Csapda című írá­sából Eini Sonia forgatókönyv- író közreműködésével készült kitűnő tévéfilm. Noha napjaink szorongató veszélyéről, a ma­gányról ad látleletet Felvidéki Judit Fabuland című alkotása, aligha számíthat osztatlan kö­zönségsikerre a Volán művelődé­si termében összegyűlt nézők vé­leménye szerint. Kiválóan ala­kítja Bodnár Erika az egyedül maradt fiatalasszony szorongá­sait, már-már tragikomikus ver­gődését, de az elnyújtott, önma­gukat ismétlő képsorokban elil­lan a drámai összeütközések fe­szültsége. Még égetőbb gondunkkal ví­vódik a Krízis. Egyetértek a Veszprémi Napló kritikusával: „ne mulasszák el megnézni, ha vetítik majd a televízióban”. Va- lóhan, megdöbbentő a? a folya­mat, amíg egy doktornő és ter­vezőmérnök-'férje eljut a butik­nyitás gondolatáig, hivatásuk, ön­maguk feladásáig. A Kórház a város szélén-ből ismert Eliska Balzerova remekel az egyik fő­szerepben. Harsány, népszínműves jele­netei miatt csalódással néztem a Kodolányi János szívszorító írá­sából készült Börtönt. Ma sem ritka a vagyonért, anyagi gyara­podásért családját, tisztességét feláldozó ember. Korszerűbb fel­fogásban, hitelesebb lélekrajzzal korunkat is megrendíthette vol­na az új tévéfilm, amelynek fő­szerepét nagy indulattal, erőtel­jesen alakította a Kecskeméten is ismert Csendes László. Némi általánosítással elmond­Megyénk az országos sajtóban Magyar Nemzet, 1985. június 27-i szám: (kurucz): Hogy ke­rül a Magyar Műhely Kalocsára? (A Párizsban megjelenő Ma­gyar Műhely idei szemináriumát Kalocsán tartják, augusztus 1. és 4. között.) Heti Világgazdaság, 1985. 26. szám: HVG-posta: Csibi Zoltán bajai olvasó szól hozzá a gépkocsipiacon levő helyzethez. Kertészet és Szőlészet, 1985. 26. szám: K. P.: A fa felület­kezelése. (Pausch Paula könyvének ismertetése során megdi­csérik a kecskeméti Petőfi Nyomdát is a nehéz nyomdatechni­kai feladat hibátlan megoldásáért. — Kecskeméti kukoricák. (A cikk a kecskeméti Zöldségtermesztési Kutató Intézetben nemesített új csemegekukoricafajták kiváló minőségéről szá­mol be.) A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Két halott, több súlyos sérülés Szarvas Máté Lászlóné jános- r halmi lakos szerdán (Csokonai u. t 39.) személygépkocsijával egy parkolóhelyről úgy hajtott ki, I hogy nem adott elsőbbséget Ko- a vács Attila jánoshalmi motorke- d rékpárosnak és összeütköztek. A j motorost életveszélyes sérüléssel i szállították kórházba. t Solt külterületén, az 52-es szá- s mű úton Hantos Istvánné 70 éves £ solti lakos (Árpád u. 10.) ugyan- 1 ezen a napon egy megállóiban lé- n vő autóbusz mögül figyelmetlenül ‘ lépett ki az úttestre. Elütötte egy — már féktávolságon belül hala- 1 dó — személygépkocsi. Az idős t asszony súlyos sérülést szenve- c dett. 1 Szerdán Gátér külterületén, a 1 451-es számú úton Pántlika Istr 1 vánné 42 éves helybeli lakos (Dó- 1 zsa Gy. u. 9.) öngyilkossági szán- i dékkal egy -pótkocsis teherautó f elé vetette magát,- amely halálra 1 gázolta, < Kecskeméten Kovács -Gyula 38 v éves helyi lakos (Stádium u. 23.) 1 személygépkocsiját ittasan ve- i zette. Áttért az úttest bal oldalá­ra és összeütközött egy teherau­tóval. Kovács súlyosan megsérült. Tegnap reggel a Kecskemét és Helvécia közti vasútvonalon — az 53102-es számú út keresztező­désében — a fénysorompó piros jelzése ellenére át akart kerék­pározni Búzás József 46 éves fű­tő, Kecskemét, ‘Fészek utca 8. szám alatti lakos. A féktávolsá­gon belül lévő személyvonat ha­lálra gázolta. Tíz hónap börtön betörésért Hegymegi István 42 éves zsákai lakos* (Sallai u. 52.) utolsó bünte­téséből ez év február 9-én szaba­dult. Ezt követően az ország kü­lönböző területein bukkant fel. Hartára vetődve, június 20-án a Duna-soron feltört egy hétvégi házat, ahonnan 3500 forint értékű ruhaneműt és más használati tár­gyat ellopott. A kalocsai bíróság lopás bűntette miatt gyorsított eljárással — mint többszörösen visszaeső bűnözőt — 10 hónapi bőr. tönbüntetésre ítélte és két évre eltiltotta -a közügyek gyakorlásá­tól. Az ítélet jogerős. R. M. ható: társadalmunk erkölcsi problémái, a változásokból adó­dó konfliktushelyzetek több új tévéjátékban, tévéfilmben .kész­tetik saját világunk elemzésére, magatartásunk, szemléletünk vizsgálatára majd a képernyő előtt ülőket. Változatlan az ér­deklődés a versenyfilmek és a kereskedelmi vetítések iránt. Az ősbemutatókon jó néhány színész, operaénekes-is« részt vesz: Avar l>Stmám/í' Kvncses Veronika, Csen­des László, Szoboszlay Sándor, várják Gábor Miklóst, Páger Antalt, Vass Évát, Pécsi Ildikót és másokat. A szombati eredményhirdetés­re és az azt követő műsorra min­den jegy elkelt. Heltai Nándor találkozó I , Tegnap megkezdődött a CB- :L rádiósok y ; dél-magyarországi találkozója Baján, A három na­pig tartó rendezvényre Buda- ’ pestről, Miskolcról és , máp. ' távolabb eső városokból is ér- i keztek vendégek. A mintegy | hetven résztvevő előadást hallhat egyebek mellett a Ma- gigyar Posta és a. CB-sek * Or- fi jszágos Szövetségének kap­■ csőlátóról, a CB-sek és az , MHSZ rádiósainak egyttítmu­ködésérői, valamint..., a bajai segélyhívó ügyelet munkájá­■ ró!- A rendezvény — amely­nek a Petőfi-szigeti kemping«’ tábor adott otthont —>"halié* főző versennyel zárul szom**' baton • , Játszótábor a Szórakaténuszban Gyermekjátszó tábor nyűik a Szó- rak&ténusz Játékműhely és (Múzeum­ban Július l-én, hétfőn, az EXPRESS szervezésében. Az ország minden ré­széről jönnek Játékos kedvű pajtá­sok, mintegy harmincán Kecskemét­re. Színvonalas ellátásukról a Tán­csics Mihály Középiskolai Diákott­honban gondoskodnak. Változatosnak (gétkezik a prog­ram: készítenek bábukat. Játékokat, nemezelést tanulnak, sárkányt építe­nek és eregetnek, majd gyöngyöt fűznek, és szőnék la a Játékműhely­ben. A szabadtéri Játszás, bábozás Jól fog esni a hosszú tanév után. Megismerkednek a gyerekek a me­gyeszékhely nevezetességeivel, ki­állításokat néznek meg, lesz alkalom strandolásra, uszodába, moziba men­ni, Bugaci és klakunfélegyházl ki­rándulás teszi még érdekesebbé ezt az egy betet Kecskeméten. CB-s HÍREK • HÍREK 1 NAPTÁR 1985. Június 28.» péntek Névnap: Irén, Levente Napkelte: 4 ór'a 49 perc Napnyugta: 20 óra 45 perc Holdkelte: 16 óra 18 perc Holdnyugta: 1 óra 39 perc AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és iá Bajai Meteoro­lógiai Főállomás Jelenti: Június 25-én Kecskeméten a kö­zéphőmérséklet 18 (az 50 éves átlag 20,5) a legmagasabb hőmérséklet 23 Celsius-fok volt, a nap 13,6 órán át sütött. Tegnap reggel 8 órakor 16,1 14 órakor 17,5 Celsius-fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet n fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017,1 millibar (emelkedő) volt. Június 25-én Baján a középhőmér­séklet 18,3 (az 50 éves átlag 20,7), a legmagasabb hőmérséklet 23,6 Cel­sius-fok volt, a nap 14,1 órán át sü­tött. Tegnap reggel 8 órakor 16,1, 14 órakor 15,3 Celsius-fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 12,5 fok, a tengerszintre átszámított légnyo­más 1017,9 millibar (süllyedő) volt. — MMG-VtKEND. Egészna­pos vidám programot szervez szombaton a Csalánosi parkerdő­ben az MMG Automatika Mű­vek KlSZ-szervezete. A felnőttek számára egyebek között futball­mérkőzéseket, futó-, lövész-, ké­zigránátdobó-, zsákbanfutási és sárkányeregetö versenyt rendez­nek. A gyerekek gyurmázásban, rajzolásban mérhetik össze ügyes­ségüket. Lesz karatebemutató, rock-koncert is. Ciprusi hét a Skála-Metróban Július l-én ciprusi hét kezdő­dik a Skála-Metróban, ahol a földközi-tengeri sziget termékei mutatkoznak be és ismertetik az idegenforgalmi lehetőségeket is. A szervezők a csütörtöki sajtó- tájékoztatón elmondták, hogy 30 ciprusi cég mintegy 20 millió forint értékű termékét kínálják eladásra, közöttük könnyűipari cikkeket — fürdőruhákat, fehér­neműket, cipőket — és különféle élelmiszereket — sajtot, gyümöl­csöt. Idegenforgalmi bemutatót is rendeznek. Színes prospektu­sok, tájékoztatók' ismertétik a ciprusi1 utazás lehetőségeit! ii Az áruház éttermében speciális cip­rusi ételeket szolgálnak fel, s' a távoli sziget népi zenekara gon­doskodik a hangulatról. Az elképzelés szerint a Ma­gyar Kereskedelmi Kamara köz­reműködésével ősszel Cipruson rendeznek magyar napokat, ahol a Skála Áruház is szerepel majd termékeivel. (MTI) — Franciaországi cserelátogatás A jászszentlászlói Arany János Művelődési Ház szakköri tagjai közül tízen a Művelődési Minisz­térium és a Népművelési Intézet szervezésében egy népesebb cso­port keretében Franciaországba látogatnak, ahol két héten át is­merkednek az ottani kulturális élettel. A zalaegerszegi, salgótar­jáni és jászszentlászlói fiatalok július közepén indulnak tanul­mány- és jutalomútjukra. — VÁSÁRNAPTÁR. Holnap Bács-Kiskunban csak Szánkon rendeznek országos Állat- és ki­rakodóvásárt. Vasárnap Kecske­méten autóvásár lesz. . — PANDAMACIK. Pandakö- lyöknék adott életet csütörtökön Huan-Huan, a tokiói Ueno állat­kertben lakó óriáspanda: a 12 éves, 100 kilós pandamamát mes­terségesen termékenyítették meg márciusban, mivel társával, Fei- Feijel önként nem vállalkoztak erre. A két óriáspandát Kína ajándékozta Japánnak 1972-ben, a két ország között diplomáciai kapcsolatok rendézésének alkal­mából. A szerdán született mexikói pandaikrek közül jól van az, amelyikről Jin-Jin mama hajlan­dó gondoskodni. A másik, össze­sen 67 grammos és 15 centimé­teres kismackót tehéntejjel és a washingtoni állatkertből kapott pandatejjel táplálják a mellette állandó szolgálatot teljesítő ápo­lók és orvosok. Ennek ellenére a szakértők úgy vélik, hogy az ál­latnak kevés esélye van az élet- benmaradásra. A GAZDAG Két skót nő beszélget: — Mondd, a te férjed gazdag? — Azt hiszem, nem a legszegényebb ember, hi­szen tegnap kinyitotta a pénztárcáját... — És? — Négy moly1, röppent ki belőle! Űttörővendégek a Krímből Július l-én, hétfőn a kora reg­geli órákban érkéznek Budapest­re a Szovjetunióból a niegye,idei első külföldi úttörővendégei. Há­romhetes ittlétük alatt először Bács-Kiskún városaival ismer­kednek. A jövő hét végén érkez­nek majd Kecskemétre. Ezután a balatonfenyvesi táborba men­nek, ahol részt vesznek az orosz nyelvi szaktábor programjában. A hónap közepén, hazaindulásuk előtt néhány napot Budapesten töltenek, megtekintik fővárosunk történelmi nevezetességeit, épü­leteit, szobrait. — A keceli táncosok az NDK-ba indulnak. A keceli Nevelési Köz­pontban június 29-én, szombaton este 8 órakor mutatják be mű­sorukat a gyermektánccsoport tagjai, akik július 2-án az NDK- beli Wölfisbe indulnak egyhetes vendégszereplésre. Önálló mű­sorukban néptáncok, népdalok, népi játékok szerepeinek. — A LÁTOGATÁS SZÜNETEL. Július 1-től augusztus 1-ig a kecs­keméti Kodály Intézet tatarozás miatt zárva tart. A látogatás ez idő alatt szünetel. — Ritka madarak. A Velencei­tó nagyságú Kis-Balaton-tározót gyorsan megkedvelték a vízima­darak. A sirályok, gémek, kor- moránok mellett megtelepedett már néhány, hazánkban ritkán előforduló madárfaj is. Az orni­tológusok megfigyelése szerint a Kis-Balaton állandó lakója lett a batla, a gólyánál kisebb testű, hajlott csőrű gázlómadár, amely korábban csak egy-két napos át­menő vendég volt errefelé. Fel­tűntek a hazánkban csak elvétve előforduló üstökösrécék, s ezek a madarak költenek is az ideális környezetben. — TOMPÁN a művelődési ház­ban ma este 7 órakor a bajai M- Stúdió lép fel, Villon: Ballada a senki fiáról című versére készült összeállítással. — Öselefánt-maradványok. Rit­ka őslénytani leletre, egy édes­vízi mészkőbe zárt masztodon, közismertebb nevén őselefánt csonitmaradványaira bukkantak a Kőfaragó Vállalat süttpi bá­nyájában. Egy 80 centiméter hosszú és 10 centiméter átmérő­jű agyar, egy hatalmas zápfog, és az állat alsó állkapcsának töre­déke került napfényre. — Szerkesztőségi ügyelet: vasárnap 10-től 18 óráig, hétfőtől péntekig naponta 9 és 18 óra között. Ez idő alatt hírek, rövid tudósítá­sok, információk közölhe­tők a 27-611-es telefonon, valamint a 26-216-os telex­számon. í Holnapi lapszámunkból D Művelődés, irodalom, mű­vészet című összeállítá­sunkban a bajai Szakmakö­zi Bizottság Szakszerveze­ti Művelődési Háza Tóth Kálmán irodalmi körének költő tagjait mutatjuk be a negyedik oldalon meg­jelenő riportunkban. Kö­zöljük verseiket is. A rá­dió és televízió jövő heti műsora az ötödik és ha­todik oldalon kapott helyet. ^Hr"iriiTliilH!MH ................. IIliiig P ETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista H Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Dr. Sztrapák Ferenc Kiadja: a Bács-Kiskun megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Prelsztnger András Igazgató Szerkesztőség, Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 27-óln Telexszám: 26-216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hlrlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra: 48,— Ft. negyedévre: 137,— Pt. félévre: tS8,— Ft. egy évre: 816,— Ft. Készült a Petőfi Nyomdába» ofszet rotációs eljárással Kecskemét, Külső-Szegedi út (. •001 Telefon: 28-T77 Igazgató: Ablaka István ■ HU ISSN 0188—Ilii

Next

/
Oldalképek
Tartalom