Petőfi Népe, 1985. június (40. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

t • PETŐFI NÉPE • 1985. június 1. Szovjet felszólalás Stockholmban Németh Károly és Lázár György fogadta Li Penget Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese pénteken a Központi Bizottság székházában fogadta Li Penget, a Kínai Kom­munista Párt Központi Bizottsá­gának tagját, miniszterelnök-he­lyettest, a hazánkban tartózkodó kínai kormányküldöttség vezető­jét. A szívélyes, baráti légkörű ta­lálkozón véleménycserére került sor a magyar—kínai kapcsolatok helyzetéről és továbbfejlesztésük lehetőségei ről. * Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke pénteken a Parla­mentben fogadta Li Peng, -kínai miniszterelnökTjielyettest. Államközi kapcsolatainkról szólva megállapították, hogy ren- i dezettek, és azokat az éleit fon­tosabb területein szerződések szabályozzák. A találkozón részt vett Marjai J ózsef miniszterelnök-helyettes, jelen volt Ma L'e, a Kínai Nép- köztársaság budapesti nagykövete. A stockholmi konferencia azon nemzetközi fórumok közé tartozik, amelyek arra hivatot­tak, hogy segítségükkel kitör­jünk a konfrontáció — fegyverke­zési hajsza — konfrontáció ör­dögi köréből — mondotta Oleg Grinyevszkij, a stockholmi eu­rópai biztonság- és bizalomerősí­tő, valamint leszerelési konfe­rencián részt vevő szovjet küldött­ség vezetője. Genscher a KGST Hans-Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere, pénte­ken Bonnban nyomatékosan üd­vözölte Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának azt a kijelentését, hogy a Szovjetunió, a KGST kész kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatokat kialakí­tani a Közös Piaccal. Mint ismeretes, Mihail Gor­bacsov Bettino Craxi olasz kor­Ebben nagy szerepe lehetne annak a szocialista javaslatnak, amely az erő alkalmazásáról va­ló lemondást célozza — hangsú­lyozta a szovjet diplomata. Grinyevszkij felhívta a fi­gyelmet a Szovjetunió és a szo­cialista országok által előterjesz­tett, katonai intézkedésekre tett javaslatokra, amelyek ugyan­csak fontos szerepet játszhatnak az európai bizalom és biztonság erősítésében. mányfővel való találkozója so­rán kívánatosnak és időszerűnek nevezte, hogy a KGST és a Kö­zös Piac fejlesszék a mindkét fél számára előnyös együttműködé­süket. Genscher pozitívnak nevezte Gorbacsov kezdeményezését, amely hozzájárulhat a kelet— nyugati viszony . megszilárdítá­sához és kiépítéséhez. Gorbacsov— Husák tárgyalás (Folytatás az 1. oldalról.) kérdésekben is, megnyitná a kü­lönböző társadalmi rendszerű ál­lamok közötti bizalom erősítésé­nek útját, hozzájárulna az álla­mok közötti kölcsönösen elő- nyös gazdasági, kulturális és egyéb területen megvalósuló együttműködés fejlődéséhez. A Szovjetunió, Csehszlovákia, és a többi testvéri szocialista or­szág szilárd elhatározása, hogy ilyen irányú politikát folytat. Mihail Gorbacsov és Gustáv Husák hangsúlyozta a Varsói Szerződés hatálya meghosszab­bításának jelentőségét. Gustáv Husák csehszlovákiai baráti látogatásra hívta meg Mihail Gorbacsovot, aki a meg­hívást köszönettel elfogadta. és a Közös Piac együttműködéséről H ÉTI VILÁGHÍR ADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA: VASÁRNAP: Záróközlemény a szovjet—indiai tárgyalásokról. — Irak és Irán között felújul a „városok háborúja". — A nicara- guai alelnök nyugat-európai körútja. HÉTFŐ: Moszkvában Gorbacsov fogadja Willy Brandtot. — Peking- ben kicserélik a kínai—brit Hongkong-megállapodás okmányait. — Az olasz fővárosban megkezdődik az Antonov-per. KEDD: Craxi olasz kormányfő a Szovjetunióban tárgyal. — Wa­shingtoni nyilatkozatok az űrfegyverkezés folytatásáról. — Mit­terrand—Kohl találkozó. — A jugoszláv miniszterelnök Wa­shingtonban. SZERDA: Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára Kubában, Fidel'Cast­ro beszéde namíbiai diákok előtt. — Angolában dél-afrikai sza­botázst lepleznek le a legfontosabb olajmezőn. CSÜTÖRTÖK: Genfben kezdetét veszi a szovjet—amerikai tárgyalá­sok második fordulója. — Harcok Bejrútban, tárgyalások Da- maszkuszban a palesztin—siita konfliktus kapcsán; a jordániai király az Egyesült Államokban folytat megbeszéléseket; PFSZ- ülés Tuniszban. PÉNTEK: Gustáv Husák Moszkvában. — Todor Zsivkov Japán után a KNDK-ban tárgyal. — Nagygyűlések Görögországban a vasár­napi választások előtt. — Kairó a Biztonsági Tanács elé terjeszti a libanoni válságot. jf " A hét három kérdése • Moszkvában szovjet—olasz csúcstalálkozót tartottak. Képünkön jobbra a Mihail Gorbacsov vezette szovjet, balra pedig a Bettino Craxi vezette olasz tárgyalóküldöttség. Hogyan értékelhetjük a Moszkvában lezajlott tárgyalásokat? Jóllehet, nem kevés fontos bel­politikai, mindenekelőtt . gazda­sági téma került előtérbe a Szov­jetunióban, Moszkva továbbra is jelentős diplomáciai események színhelyéül szolgál. A „diplomá­ciai vendégkönyvben" egymást követik a bejegyzések: alighogy közzétették a szovjet—indiai csúcstalálkozó eredményeit ösz- szegező közleményt, Willy Brandt nyugatnémet szociáldemokrata pártelnök, s egyben a Szocialista Internacionálé elnöke érkezett Moszkvába, ahol ötórás tanács­kozást folytatott Mihail Gorba- csovval. Ezután magasszintű szovjet—olasz tárgyalások követ­A világ közvéleményét még mindig élénken foglalkoztatja a szerda esti Liverpool—Juventus BEK-döntő előtt történt tragédia. Újabb bizonyítékok látnak nap­világot. állami és sportvezetők nyilatkoznak. * * * Egy magánkézben lévő brit tévétársaság filmrészletet muta­tott be a szerda esti labdarúgó BEK-döntő helyszínéről. A felvé­telen egy állítólag olasz nemze­tiségű szurkoló pisztolylövést ad le a belga rendőrökre. A képe­ken a hírügynökségek szerint egy szürke orkánkabátos fiatal­ember látható, amint az „olasz” szektor felől futva céloz piszto­lyával és tisztán láthatóan leg­alább két lövést ad le. A belga biztonsági szervek — miután megtekintették a filmet — bejelentették, hogy revolver állal okozott sebesülés nem tör­tént, habár megerősítették, hogy töltény tárakat és -hüvelyeket ta­láltak a stadion területén. A rendőrség legnagyobb meglepeté­sére azonban a hüvelyek lőpor helyett hasist tartalmaztak. * • • Margaret Thatcher brit minisz­terelnök várhatóan felhívást in­téz az angol, labdarúgó vezetők­höz hogy legalább két évig ne keztek, majd Gustáv Husák rész­vételével szovjet—csehszlovák esz­mecserére került sor. Mindez jól tükrözhette a szovjet külpoliti­kának minden irányban meg­nyilvánuló hagyományos aktivi­tását, s az utóbbi időben történt felélénkülését a legmagasabb szinten is. Természetesen különös figyelem kísérte a szovjet—olasz megbe­széléseket, amelyek súlyát csak növelte, hogy jelenleg Itália tölti be a közös piaci tízek soros elnö­ki tisztét. Róma közismerten az Egyesült Államok szövetségese a NATO-ban, s Bettino Craxi, nem sokkal moszkvai útját meg­előzően, Washingtonban is járt. A szovjet—olasz párbeszéd bi­zonyíthatta : ha a realitások, a jó­zanság, a kompromisszumok ke­resésének talajáról közelítik meg nevezzenek aragol csapaltot az eu­rópai kupaküzdelmekre. Hábár az Angol Labdarúgó Szövetség­nek nincs hatalma az önálló tes­tületek által ■ irányított skót, walesi és északír csapatok fe­lett, Tiha'taber szeretné, ha a szankciót valamennyi brit együt­tesre alkalmaznák. Bért Millichlip, az Angol Lab­darúgó Szövetség elnöke iá szer­da esti tragédiát követően Tedd Oroker' titkárral együtt úgy dön­tött, hogy idő előtt hazatér Me­xikóból, ahol az olasz válogatott folytatja felkészülését a jövő évi labdarúgó VB-re. Millichlip az angol tv-nek adott nyilatkozatában kijelentette, nem fogja ellenezni az angol csapa­tok kizárását a nemzetközi ku­pákból. „Teljes mértékben meg­érdemelnénk iá döntést. Szur­kolóink viselkedésére az. elmúlt öt év során nincs mentség. Nem kétséges, hogy a liverpooli fia­talok kezdték a tömegverekedést, ráadásul minden ok nélkül.” * * * A nemzetközi kupaküzdelmek­től való távolmaradás hat angol, öt skót, három északír és egy walesi csapatot érintene, s jelen­tős anyagi veszteséget okozna a klubok számára. A brit együt­tesek közül a Manchester Uni­ted. a Liverpool, az Arsenal, a Glasgow Rangers és a Celtic már kivívta a jogot a nemzet­közi kupaszereplésre. A MU szó­vivőjének bejelentése szerint a a vitás problémákat, lehet érint­kezési pontokat találni. Az SZKP KB Politikai Bizottságának ér­tékelése szerint a fegyverkezési hajsza megfékezésében, a kato­nai szembenállás szintjének csökkentésében, az enyhülési fo­lyamat helyreállításában van­nak találkozási lehetőségek, ezért fontos, hogy az együttműködés, a politikai párbeszéd a jövőben is fejlődjék Olaszországgal.. A Willy Brandttal folytatott eszmecsere során az SPD-vel, s áltálában I ,a szociáld.ejnpkrgta párt6Rlfa!,*av Szocialista Interría- cionáléval kialakítható kapcso­latok kerültek előtérbe. (Embéri érdekességként említhető, hogy Reagan elnök NSZK-beli látoga­tása során elzárkózott a Brandt­tal való eszmecserétől, a Kreml­ben viszont politikai formátu­mának megfelelő fogadtatást kÜpott...) Nyilvánvaló, hogy az ellenzékben levő nyugatnémet szociáldemokratákkal több érint­kezési felület kínálkozott, a gen­fi tárgyalásokkal kapcsolatosan például azonos elvi álláspontra jutott az SZKP és az SPD. A ma­ga keretei között mind Craxi, mind Brandt moszkvai tárgya­lásai a kelet—nyugati viszony ja­vításának lehetőségeit jelezték, ha az a kölcsönös érdekek, a megértésre való törekvés jegyé­ben történik. Milyen lehetőségek kínálkoznak a genfi második fordulóban? Május utolsó előtti napján, az eredeti menetrendnek megfele­palinás klubnak mintegy félmil­lió font veszteséglet jelentene a kupától való távolmaradás. Egy- egy sikeres kupaidény akár egy­millió fontos tiszta bevételt ered­ményezhet. A MU múlt évi Ju­ventus elleni egyetlen KEK-mér­kőzése 193 ezer fontot hozott az angol klub konyhájára. * * • A Juventus labdarúgó-csapata 200 millió lírás támogatást sza­vazott meg aiz áldozatok hozzá­tartozóinak. A klub játékosai eh­hez még 100 millió lírával já­rulnak ihozzá. A klub Igazgatója, Francesco Moniinli bejelentette, hogy ezt az összeget nemcsak az olaszok, 'hanem más ország­beliek megsegítésére is fordítják. * 0 • A belga kormány pénteki ülé­sén úgy döntött: a Bajnokcsapa­tok Európa Kupájának szerdai döntőjén a brüsszeli Heysel-sta- diomban kirobbant véres esemé­nyek miatt ' „további intézkedé­sig” nem engedélyezik brit lab­darúgó-csapatoknak, hogy Belgi­um területén játsszanak. A kormányülést követő sajtó- értekezletén Wilfried Martens kormányfő kijelentette, hogy a belügyminiszter indítványára ho­zott határozat mindaddig érvény­ben marad, amíg az UEFA, il­letőleg a brit kormány nem nyújt megfelelő biztosítékot arra, hogy a szerdaihoz hasonló események nem fordulnak elő többé. lően, kezdetét vette a genfi szov­jet—amerikai tárgyalások máso­dik szakasza. Az előzmények köz­tudottak: január elején a genfi Gromiko—Shultz találkozón szü­letett meg az elvi megállapodás, majd március 12-én indultak ma­guk a tárgyalások, és jó hat hét után „gondolkodási szünet" kö­vetkezett a most záruló hét csü­törtökéig. A tanácskozások zárt ajtók mögött folynak, így legfel­jebb egy-egy összejövetel idő­tartama kap nyilvánosságot, s azt k§zli,k, hogy a, ,te}j,ajs ^küldött­ségek tárgyaltak-e, vagy a három tárgyalócsoport , valamelyike. (Ezek az egymással összefüggő eszmecserék az űrfegyverkezés megakadályozásáról, az inter­kontinentális jellegű stratégiai fegyverrendszerekről, valamint a közép-hatótávolságú „euroraké- tákról” folynak.) A nyilatkozatok és kommen­tárok azonban világossá tehet­ték, hogy az első fordulóban nem történt haladás, és a két alap­vetően eltérő álláspont egyelőre ugyanolyan távol áll egymástól, mint a „start” órájában. Sőt, bo­nyolódott a helyzet, hiszen ki­tűnt, hogy amerikai részről nem tartják be a külügyminiszterek genfi megállapodásának közösen lefektetett elveit. Pedig lenne lehetőség ered­ményekre a genfi tárgyalásokon, a szovjet kommentárok felvetik például, hogy továbbra is érvé­nyes Moszkva indítványa, amely Európa teljes atommentesítését célozza. Mi az oka az újabb libanoni harcoknak? Tragikus hírek érkeznek Bej­rútból, s azokban visszacseng az 1982 őszén mártíromságot szen­vedett Szabra és Satila neve. Sú­lyos harcok folytak három, össze­sen 120 - ezer lakosú menekült- táborban a támadó siita milicis- ták, illetve a palesztin fegyveresek között. A helyzet nehezen átte­kinthető, tűzpárbájok és fegyver- nyugvási időszakok váltják egy­mást, legalább ötfajta közvetítés folyik, sorozatosan tárgyalnak a libanoni és szíriai vezetők is. A harcok kirobbanását a pa­lesztinok szerint egy fiatalember Szabrában történő lefegyverzése, a síiták szerint egy milicistako- csi tűz alá vétele okozta. Az eredmény több száz halott /pon­tos számukat még lehetetlen meg­állapítani), csaknem kétezer se­besült. Valójában régi számlák intézésére került sor: palesztinok és síiták között 1982 júniusa előtt rossz volt a viszony Dél-Libanon- ban, s az izraeli megszállókkal szemben kialakult, úgy tűnik, át­meneti összefogás után, ismét felújult a bizalmatlanság. ‘ A harcok sajátosan átszervez­ték a libanoni frontokat: a pa­lesztin mozgalom viszálykodó erői — valószínűleg csak időlegesen — együtt léptek fel; a drúzok semlegességet vállaltak; helyre­állt a beszélőviszony Arafat és Líbia között. Részben megoldód­ni látszanak, részben bonyolód­nak a problémák, elsősorban vo­natkozik ez utóbbi Szíria és a PFSZ Arafat vezette irányzatá­nak viszonyára. A Közel-Keleten és Libanonban továbbra sem csillan fény a hosszú alagút vé­gén. Még mindig az érdeklődés középpontjában Brüsszel é Megalakult az Országos Cigány Tanács Alakuló ülést tartott pénteken az Országos Cigány Tanács. A Hazafias Népfront országos el­nöksége mellett működő testület a HNF székházában tartotta el­ső összejövetelét. Az értekezleten részt vett Pozsgay Imre, a HNF OT főtitkára is. A tervek szerint a tanács — amely az MSZMP politikája alapján, az állami és társadalmi szervekkel, valamint az egyhá­zakkal együttműködve látja el feladatát — a magyarországi ci­gány lakosságot érintő döntések előkészítése és végrehajtása so­rán minden fontos kérdésben véleményt nyilvánít, intézkedé­seket kezdeményez, és javasla­tot tesz. Több szakértői csopor­tot is létrehoznak, amelyek fő­leg a foglalkoztatási problé­mákkal,’ a cigánygyermekek ok­tatási kérdéseivel, a nyelvvel, a folklórral, a beilleszkedés gond­jaival és a cigány etnikum belső A színvonalasabb Hol a helyük, mi a feladatuk az általános körzeti orvosoknak a progresszív — fokozatos — be­tegellátásban? E fontos egész­ségügyi témát vitatták meg teg­nap a II. általános orvosnapon — az első Gyulán volt 1976-ban —, amelyet Kecskeméten, a Tudo­mány és Technika Háza kong­resszusi termében rendezett a Magyar Általános Orvosok Tu­dományos Egyesületének (MÁ- OTE) dél-alföldi területi szerve­zete. Dr. Gubacsi Lászfló megyei fő­orvos köszöntötte a három me­gyéből, Bács-Kiskunból, Békés­ből és Csongrádból érkezett mint­egy százötven orvos/, majd dr. Morva László, a MÁOTE alelnö- ke nyitotta meg a tudományos társadalomszerkezetének helyze-1 tével foglalkoznak majd. Áz Országos Cigány Tanácsi létrehozását főleg az Indokolta,! hogy a jövőben szükséges a ma­gyarországi cigányság érdek-! képviseletének biztosítása a Ha-1 zaifias Népfront mozgalmi ke-1 rétéin belül. A magyarok és a 1 cigányok együttfnunkálkodásá-1 ra van szükség ahhoz, hogy a | mintegy 370 ezer embert szóm-1 láló cigány etnikum társadalmi I beilleszkedésének folyamata fel- I gyorsuljon. A tanácsban — amely I 35 tagú — meghatározó szerepet I tölt majd be a cigányság, bár a f résztvevők között vannak nem I cigány származásúak is. A következő időszakban ott, I! ahol indokolt és a feltételek I megvannak, létrejönnek a ci- I gányság városi,, megyei és helyi I testületéi is. Az Országos Cigány I Tanács elnöke Choli Daróczi Jó- H gyógyításért I tanácskozást. Hangsúlyozta: a cél I és a feladat az, hogy magas szín- I vonalú ellátásban részesítsék az I: egészségügyi szolgáltatás szem- I pontjából eltérő viszonyok között I élő lakosságot. Ezt követően dr. Szatmári Ma- I Hanna, az Egészségügyi Miniszté- 1 rium osztályvezetője, majd dr. 1 Morva László, a MÁOTE alelnö- 1 ke tartott előadást az említett té- I makörben. A tanácskozás pécsi, I szegedi, gyulai, kecskeméti és 1 szatymazi orvosok hozzászólá­saival folytatódott. Délután további előadások hangzottak el, majd kerekasztai- konferenciával ért véget a II. dél-alföldi általános orvosnap. R. M. Tájékoztató az építők napja előtt A közelgő építők napja alkal­mából ünnepi ülést tartott az Építőipari Tudományos Egyesü­let vezetősége. Részt vettek az eseményen a pártoló tagvállala­tok képviselői is. Az ülésen fel­szólalt Somogyi László építés­ügyi és városfejlesztési minisz­ter, stgj.ékoztatt^ a résztvevő­ket az építőipar r helyréiéről, va­lamint további feladatúiról.; A legnagyobb gondként — és a leg­fontosabb feladatként — a minő­ségi problémák enyhítését emlí­tette: ma ugyanis az építőipar szakipari kapacitásának nem kis Határmenti árucsere A határménti árucsere és ter­melési kooperáció bővítésiének lehetőségeiről kezdődött 'tanács­kozás pénteken Szegeden. A két­napos 'konferencián részt vesz­nek a Külkereskedelmi Minisz-" térium, a Konsumex, a Keres­kedelmi Kamara, valamint a ha­tármenti árucserében és kooperá­cióban érintett 74 Bács, Békés és Csongrád megyei vállailait kép­viselői. E három megye vállala­tai alakították meg öt évvel eze­lőtt a Dél-A'lföldi Árucserefor­galmi Társaságot, amelynek a hányadát a kivitelezési, műsza- ki mulasztások, hiányok pótlá­sa, a garanciális javítások el­végzése köti le. A minőség javí­tása érdekében teendő intézke­dések eredményességén múlik, hogy a közvélemény hogyan íté­li meg az ágazat tevékenységét — hangsúlyozta a,miniszter. .’.Ág ünnepi .ülés?'t'c^áDbi^tó^zé- 1 béft,', Trautmanyi: égye- I sülét elnöke átnyújtotta az idei 1 Álpár Ignác-érmeket, majd So- 1 mogyi László az egyesület 15 tag- I jának Kiváló Munkáért kitünte- I tést adott át. (MTI) a Dél-Alföldön taglétszáma az: alakulás óta há­romszorosára nőtt. A jórészt ál­taluk lébonyolított jugoszláv ha­tármenti árucsere értéke azóta a többszörösére emelkedett, a múlt évben elérte a 24 millió dollárt, a többi szocialista országgal le­bonyolított árucseréjük értéke pedig húszmillió rubel volt. Az idei első negyedévi forgalmuk alapján arra számítanak, hogy dollárviszonylatban elérik, ru­belben pedig túlszárnyalják a tavalyi eredményeket. Nevelőmunka, életszínvonal, közéleti aktivitás (Folytatás az 1. oldalról.) tervben a megyében épülő 20 ezer lakásból legalább 3—4 ezer állami rendeltetésű lesz. A szak- szervezetek támogatják a továb­bi tanteremépítést. Az általános iskolákban 210, a középiskolák­ban legalább 130 tanterem szük­séges a mostani színvonal fenn­tartásához. Tartalmas, részletező szóbeli tájékoztatással vezette be Hegedűs István, az SZMT titkára a máso­dik napirendi pont, a nevelőmun­ka fejlesztésére vonatkozó SZOT- határozat végrehajtásának me­gyei tanulságait összefoglaló je­lentés megtárgyalását. Hangoz­tatta: „a körülmények változásai miátt megnőtt a jelentősége a dolgozók gyors tájékoztatásának, a társadalmi és munkahelyi kör­nyezet formálásában a szakszer­vezeti részvételnek”. Bővültek a szociális és kulturális szolgálta­tások, több az összkomfortos la­kás, de — mondotta — a lakos­ság különböző csoportjai eltérő módon részesülnek a bővülő ja­vakból. (A dolgozók egyötöde in­gázó, sokan élnek külterületen.) Örömmel közölte: a 371 alap- szervezetben dolgozó 7000 bizal­mi közül mind többen képvisel­nek egyéni nézeteken túlmutató közösségi véleményt különböző fórumokon. „Az előrelépés első­sorban azokon a területeken ér­zékelhető, ahol a szakszervezeti bizottság megkülönböztetett gon­dot fordít a bizalmiak felkészí­tésére.” Az előadó ezután a mun­kához való viszony változásai­ról, a világnézeti nevelés tapasz­talatairól tájékoztatta a megje­lenteket. Sok adattal bizonyítot­ta: a szakszervezeti művelődési intézmények a maguk módján hozzájárultak a dolgozók kul- turálódásához, a demokratizmus terjesztéséhez. Pencz József, az Alsó-Dunavöl- gyi Vízügyi Igazgatóság dolgozó­ja a bizalmiak szerepéről, Csap­iár Vilmos, az SZMT kulturális munkabizottságának elnöke — egyebek között — a hazafias ne­velésről, Csáky Lajos művész­tanár a vizuális kultúra fejlesz­téséről, a társadalmi művészet­pártolás módszereinek finomítá­sáról, Szűcs Kálmánná, a kecs­keméti szakszervezeti művelődé­si ház igazgatója a munkahelyi művelődés támogatásáról szólt. Fáik Miklós, a Kőolaj- és Föld­gázbányászati Vállalat kiskun­sági üzemének vezetője a fiatal szakemberek képzéséről, a mű­veltség és a gazdaságos termelés összefüggéseiről fejtette ki véle­ményét. Tóth András, a KPVDSZ megyei bizottságának titkára so­kak megállapítását összegezte: a nevelőmunkát áttekintő jelentés pontosan rögzítette a tennivaló­kat. Végezetül a Szakszervesetek Megyei Tanácsa elfogadta a szak- szervezeti vezető testületek és tisztségviselői]: újjávátasztásának megyei tervezetét. 11 H. N.

Next

/
Oldalképek
Tartalom