Petőfi Népe, 1985. május (40. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-02 / 101. szám

▼BLAG PBOUHABJAX, BGYBSUUKTKKl Yl- , ' > * ff UCitÖ Sí'»* ■ V. Jó hangulatban, munkasikerekkel köszöntöttük a világ dolgozóinak nagy ünnepét AB MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XL. évf. 101. szám Ára: 1,80 Ft 1985. május 2. csütörtök Bizakodva nézhetünk a jövőbe Kádár János nyilatkozata Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára a budapesti dolgozók május elsejei felvonulásán nyilatkozatot adott a sajtónak: — Május elseje hűvös idő­vel virradt ránk, de a buda­pestiek itt felvonuló töváege magabiztosságot, jókedvet su­gároz. Ennek alapja: Nem­régiben ünnepeltük felszaba­dulásunk 40. évfordulóját, s ezt megelőzően megtartottuk pártunk XIII. kongresszusát. Az elfogadott országépítő program fő céljait magáévá tette a Hazafias Népfront is. Ezért kérhetjük az egész ma­gyar néptől: támogassa politi­kánkat, a fejlett szocialista társadalom felépítésének tö­retlen folytatását célul tűző elhatározásunkat az ország- gyűlési képviselő- és tanács­tagválasztásokon is. Ügy, aho­gyan azt a munkásjiglközna- pokon is teszi. — A közelmúltban a lengyel fővárosban aláírtuk a Varsói Szerződés meghosszabbításá­ról szóló dokumentumot. Ez­zel növeltük népünk bizton­ságát, s — meggyőződésem — hozzájárultunk Európa és a világ békéjének megőrzéséhez, erősítéséhez is. Ezeket a gon­dolatokat felidézve szeretném e jeles napon szívből köszön­teni — pártunk Központi Bi­zottságának nevében is — munkásosztályunkat, szövet­kezeti parasztságunkat, értel­miségünket, egész dolgozó né­pünket. Bizakodva nézhetünk a jövőbe, mert van jó progra­munk, népünk egységes, s el­kötelezett, hogy tisztességes helytállással végezze ország- építő munkáját. Ehhez min­den honfitársamnak, kisebb és nagyobb közösségeknek, né­pünk fiainak és leányainak, a családoknak jó egészséget, to­vábbi sikereket kívánok. Megköszönöm a sajtó, a hír­közlő szervek munkatársainak is, hogy országnak, világnak hűen tolmácsolják ezt a biza­kodó hangulatot, beszámol­nak arról, hogyan köszönti né­pünk a munkásosztály nagy nemzetközi napját, a szolida­ritás ünnepét, május 1-ét. Május elseje, a nemzetközi munkásosztály ünnepe külö­nös jelentőséget kapott az idén. Hiszen mindössze néhány nap választja el a győzelem napjától, amikor is 40 eszten­dővel ezelőtt Európában befejeződött a második világháború a fasizmus leverésével. Erre a négy évtizedre is emlékeztek világszerte a felvonulók, s mindazok, akik részesei voltak az 1985. május 1-i ünnepi seregszemlének a Föld számos orszá­gában. Televízión keresztül mi is láthattuk, hogyan köszön­tik a szovjet főváros, Moszkva dolgozói május elsejét, ame­lyet hazánk minden településén, kisközségben és nagyváros- ban, felvonulásokon, nagygyűléseken, majálisokon, munkás- paraszt találkozókon, vidám hangulatú kulturális és sport- rendezvényeken ünnepelt az ország apraja-nagyja. Bács- Kiskun megye is gazdag programmal készült az ünnepre. Az országos kitekintés mellett ebből válogattunk az ünnepi eseményekről tudósító összeállításunkban. Párt- és állami vezetők a fővárosi seregszemlén A negyvenegyedik szabad má­jus elsején a főváros negyedmil­lió lakosa köszöntötte a nemzet­közi munkásmozgalom nagy ün­nepét, demonstrálva, hogy szocia­lizmust építő dolgozó népünk büszke az elért eredményekre, bizalmát tanúsítja az ország ve­zető ereje, a Magyar Szocialista Munkáspárt iránt, kifejezésre jut­tatja tettrekészségét, a párt XIII. kongresszusán elfogadott hatá­rozatok valóra váltásáért. Az ünnepien díszített, vörös és nemzeti színű zászlókkal fellobo­gózott, májusfákkal ékesített fel­vonulási téren úttörőköszöntővel vette kezdetét a fővárosi dolgo­zók május elsejei seregszemléje. Piros nyakkendős pajtások szá­zai futottak át a Dózsa György úton, hogy kedves szavakkal, vi­rágokkal kö6zöntsék a tribünö­kön helyet foglaló közéleti sze­mélyiségeket: a párt és az állam vezetőit, a kormány tagjait, a társadalmi és a tömegszervezetek képviselőit, a munkásmozgalom veteránjait, a termelésben élen­járó munkáskollektívák küldöt­teit, az ünnepre hazánkba érke­zett külföldi szakszervezeti dele­gációkat. Az úttörők egy csapata a központi tribünhöz vitte a vi­rágokat. A díszemelvényen ott volt Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára, Lo­soncéi Pál, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnö­ke, Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke; Németh Károly, a párt főtitkárhelyettese, Aczéí György, Gáspár Sándor, Grósz Károly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Maróthy László, Övári Miklós, Sarlós István, Szabó Ist­ván, a Politikai Bizottság tagjai; Gyenes András, a Központi El­lenőrző Bizottság elnöke; Berecz János, Horváth István, Pál Lé- nárd, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkárai. A köszöntőt követően pontosan tíz órakor kürtszó harsant, szem- villanás alatt összerendeződött a nyitó élőkép: hatszáz piros, fehér és zöld zászlót magasba tartó fia­taltól övezetten, a tér közepén ünnepélyes méltósággal kúszott fel az árboc csúcsára a mun­kásmozgalom vörös lobogója, jel­képezve, hogy a világ dolgozói­nak nemzetközi ünnepét köszön­ti hazánk. Huszonötezer felvonuló a megyeszékhelyen Kecskeméten szerencsére csak ijesztgetett az idő­járás, s úgy tűnt: a reggeli zenés ébresztővel az esőfelhőket is elfújták az úttörő- és a munkásőr- zenekar tagjai. Sőt, a felvonulásra olykor-olykor még a nap is kisütött. Ettől persze csak még jobb lett á hangulata a huszonötezer kecskeméti felvonulónak. Tíz órakor indult el a menet, amelynek élén az elnökség tag­jai közül többen, a megye és a város párt-, tanácsi és tömegszervezeti vezetői haladtak — köztük Ro­many Pál, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, Nyers Re­zső, dr. Molnár Frigyes és Bori Gyuláné, Kecskemét országgyűlési képviselői. Amint elfoglalták helyüket a díszemelvényen — miközben a Hosszú utcai óvodások virágcsokorral kedveskedtek nekik — a felvonuló diákok is a tribün elé értek. A Lánchíd utcai Általános Is­kola tanulói voltak az elsők, az ügyes tornászok menet közben karikagyakorlatot mutattak be. Az egymást követő úttörőcsapa­Nemzeti zászló Jászszentlászlónak Több okból is emlékezetes ma­rad a jászszentlászlóiaknak az idei május elseje: a tegnapi ün­nepségen dr. Molnár Béla. a Ha­zafias Népfront Országos Taná­csának titkára nyújtotta át. Papv József tanácselnöknek a telepü­lésfejlesztésben legkiemelkedőbb eredményeket elért községet meg­illető Nemzeti zászlót, s a, velejáró egymillió forintot. Az elmúlt öt év alatt, immár harmadik alka­lommal érdemelték ki a jászszent- lászlóiak ezt a magás rangú elis­merést. A község lakói több mint 28 millió forint értékű társadalmi munkát végeztek tavaly, telepü­lésük fejlesztése érdekében. Kö­zös összefogással öt és fél kilo­méternyi gázvezeték lefektetésé­hez nyújtottak segítő kezet, húsz utcában készítettek szilárd útbur­kolatot, járdát, a község határá­ban szabadidő-parkot létesítettek társadalmi munkában, rendszere­sen szerveztek kömyezetvédelnv napokat. — A felsorolás: a magas elismerés indoklása persze nem teljes. Ami mindennél többet mond: az egy lakosra jutó társa­dalmi munka értéke meghaLadta az elmúlt esztendőben a hét és fél ezer forintot! • A jubileumi Nemzeti zászlót dr. Molnár Béla. a HNF Országos Tanácsának titkára (balról) adta át Papp Józsefnek, a jászszent- lászlói tanács elnökének. adta át a tegnapi ünnepségen Ku- rucz István iskolaigazgatónak. A felavatást jelképező nemzetiszínű szalagot Szakolczai Pál, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bi­zottságának titkára vágta át, mi­után sportbemutatót tartottak az iskola diákjai. tok, iskolák, valamennyien kü­lön szint képviseltek. Szó szerint és átvitt értelemben is. Kék, zöld, sárga, piros korongokat forgat­tak egyhelyütt, úttörőnyakken­dőt lengettek másutt, színes bok­rétával a kézben integettek, or­gonaágat emeltek magasba a kis­diákok. Fehér galamb a kék cí­merpajzson — a mindenki által jól ismert jelkép. A Kodály-isko- lával zárult az általános, és kez­dődött a középiskolák sora, amely­ből kitűnt a látványos csapat: a fehér kuktasapkás, kockáskö- tényes szakácsoké, a kereskedel­mi és vendéglátóipari szakmun­kásképzőből. A három felsőfokú intézmény felvonulását az óvó­nőképző lányainak bokrétagya­korlata színesítette, s májusfák­kal zárta a virágok menetét a kertészeti főiskolai kar. Egyre nagyobb számú érdeklő­dő kísérte figyelemmel a történé­seket a Petőfi Sándor utca két oldalán, valamint a szalagház és fűrészfogépületek ablakaiban, amikor a dolgozók érkeztek a fő­térre. A száznál is több felvonuló munkahely: mezőgazdasági, élel­miszeripari, ipari üzem, egészség­ügy! intézmény, hivatal, szolgál­tató szervezet, szövetkezet jól reprezentálta a megyeszékhely gazdaságát, a kísérő szövegben el­hangzott információk pedig a munkahelyek tevékenységét, a már megoldott és a még előttük álló feladatokat is felvillantották. Példa előbbire a múlt évi terme­lési tervek sikeres teljesítése, utóbbira pedig a munkaverseny­ben tett felajánlások, vállalások összetétele. A Baromfifeldolgozó Válla­lat kollektívája vezette a dolgo­zók menetét, bemutatva az üzem­ben feldolgozott szárnyasokat is. Termékei egy részét itt is köz­szemlére tette a Borgazdasági Kombinát, kelitvezetéket, korsze­rű ablakot, valamint a Carboro- bot kazánt hozta el a DUTÉP. il­letve a BÁCSÉPSZER. Szekéren ült a Ciróka bábcsoport a műve­lődési központ dolgozóinak élén, színes májusfát állított a Ma­gyar—Szovjet Barátság, valamint a Törekvés Tsz. Saját fúvószenekar muzsiká­jára haladtak el a tribün előtt a szovjet iskolások és a felnőttek, öles rönkökkel megrakott autót kísért a Kiskunsági Erdő- és Fa- feldolgozó Gazdaság menetosz­lopa. Népes küldöttséggel vonult fel a Hollós József Kórház-Ren­delőintézet. A mozgóbolt május 1-én is dol­gozott, ezúttal az UNIVER ÁFÉSZ felvonulóinak élén. Üj termékeit is elhozta a Zománc- és Kádgyár, és sajátkészítésű anyagból varrt ruhát öltött az ün­nepre a Habselyem Kötöttáru- gyár számos nődolgozója. A munkahelyek mellett ott voltak a színpompás menetben a lakókör­zetek képviselői is, majd a felvo­nulás a város sportolóinak látvá­nyos, a gokartosok jóvoltából hangos bemutatójával, s a Kecs­kemét néptáncegyüttes menet­táncával fejeződött be. Természetesen az ünnepi prog­ram tovább folytatódott. A Vas- útkertben a kialakult szokásoknak megfelelően megvendégelték a munkahelyek az ünneplő dolgo­• Kecskeméten a megye és a város vezetői haladtak a felvo­nulók élén. • Majális a vasútkertben. zókat. Volt virsli, másutt borjü- pörkölt, s a kitelepült pavilonok is jó forgalmat bonyolítottak le Közben a színpadon zenés, táncos műsort adtak a városi művész­együttesek, csoportok. A főtéren is kulturális előadásokat rendez­tek. a csalán ősi parkerdőben én a városi stadionban a sportolók, modellezők tartottak bemutatót. (Folytatás a 3. oldalon.) A tegnapi ünnepségen Farkas József, a Hazafias Népfront Bács- Kiskun megyei Bizottságának tit­kára Településfejlesztési Emlék­érmet nyújtott át a félegyházi ' DÉGÁZ ifjúsági szocialista bri­gádnak és Zeffer Imre kisiparos­nak, Kiváló Társadalmi Munkás kitüntetést pedig Kovács Károlu- nak, a HNF helyi bizottsága tit­kárának. Szabó Jenőnek, a móric- fiáti Petőfi Tsz ágazatvezetőjének. Kovács Károlynak, a hélyi álta­lános iskola igazgatóhelyettesé-1 nek. Csontos Julianna tanárnőnek és Karó Lászlóné szociális gondo­zónak. Többen Érdemes Társadal­mi Munkás kitüntetésben része, sültek. A másik jeles esemény az álta­lános iskola 550 négyzetméteres új tornatermének átadása volt. amelyet alig 18 hónap alatt épí­tettek fel a . jászszentlászlóí téesz szakemberei. Munkájukat széles . körű társadalmi összefogással se­gítették a helybeliek. Az úi léte- ; sítményt Kanyó István téeszelnök KITÜNTETETT REPÜLŐGÉPJAVÍTÓK Bensőséges ünnepséget rendez­tek április 30-án a megye egyik helyőrségében települt Repülő- gépjavító Üzem parancsnokai, dolgozói. Az elmúlt évi szocialista versenyben — amelyet összekap­csoltak a párt XIII. kongresszu­sa, illetve felszabadulásunk 40. évfordulója tiszteletére indított munkamozgalommal — elért eredményeik alapján, a repülő­technika javításában végzett ki­emelkedő tevékenységükért a Magyar Néphadsereg légvédelmi és repülőparancsnokától immár kilencedik alkalommal kiérde­melték a Szocialista Munka Üze­me címet. Egri Károly mérnök alezredes parancsnok megnyitója után a Nyárlőrinci Általános Iskola út­törőcsapatának műsorát nézték végig a dolgozók, majd Szajki Sándor technikus, a szakszerveze­ti bizottság titkára mondott ün­nepi beszédet. Ebben megemlé­kezett május 1-ről, a munkásosz­tály nemzetközi ünnepéről, majd a múlt évi szocialista munkaver­senyt értékelte. Az üzemben nagy múlttal rendelkezik a brigádmoz­galom, amely a kongresszusi és felszabadulási munkaversenyben újabb lendületet vett, s az üzem­ben dolgozó tizenhét szocialista brigád jelentősen hozzájárult az 1984. évi termelési feladatok ma­radéktalan végrehajtásához. Há­rom brigád az arany-, ugyancsak három az ezüst-, egy a bronzko­szorús jelvényt szerezte meg, tíz kollektíva pedig teljesítette a szo­cialista cím követelményeit. A Magyar Néphadsereg légvé­delmi és repülőparancsnokának parancsát ismertették ezután, majd Bada Gyula ezredes, a Ma­gyar Néphadsereg repülőfőnöké­nek helyettese átadta a Szocialis­ta Munka Üzeme címet bizonyí­tó oklevelet Egri Károly mérnök alezredesnek. Ezután az üzem parancsnoka kitüntetéseket nyúj­tott át. Ácsai Pál mérnök Ki­váló Munkáért, Panyik Imra technikus és Farkas Mihály disz­pécser Kiváló Dolgozó, Tisza Béla őrnagy a Haza Szolgálatáért Ér­demérem arany fokozata kitün­tetést kapta. A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének elismerő oklevelét Horváth Ferenc technikus érdemelte ki. Honvé­delmi Érdemérmet kapott: Far­kas László lakatos, Kovács Lász­ló technikus és Kurucz Pál la­katos. A szocialista munkaver­seny irányításában, a feltételek biztosításában nyújtott tevékeny­ségük elismeréséül munkahelyi vezetők, parancsnokok részesültek dicséretben, jutalomban. a & • Harkányi László repülőgépszerelő munka közben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom