Petőfi Népe, 1985. március (40. évfolyam, 50-75. szám)

1985-03-20 / 66. szám

1985. március 20. • PETŐFI NÉPE • 5 A BARÁTSÁG NEGYEDSZÁZADA 1A Nagy Honvédő Háború emlékei HONISMERET — HELYTÖRTÉNET Napjainkban hazánkban csakúgy, mint a Szovjetunió köztársasá­gaiban és különböző területein emlékezések sora zajlik. Negyven éve, hogy véget ért az eddig legtöbb emberáldozatot követelő háború, el­hallgattak a fegyverek, s a felszabadított területeken megindult a bé­kés építőmunka. A Krim-félszigetet 1941 novemberében rohanták le a fasiszta csa­patok -»■ 20 milliárd rubelnyi anyagi és felbecsülhetetlen erkölcsi kárt okozva. Szinte valamennyi középület és szanatórium megsérült. Szovjet-krimi testvérmegyénkben a háborús áldozatok száma megha­ladta a 135 ezret. Krimi partizánok Tények, melyek mellett nem lehet érzelmek nélkül elmenni. Tényék, melyek valamennyi bé­két szerető embert gondolkodóba ejtenek. Ma már legenda Szevasztopol védőinek hősiessége, 250 napos védőharcuk, helytállásuk, vagy a hadtörténelembe is bevonult keresi—feodosziai deszant-had­művelet. Kevesen tudják, hogy milyen nagy szerepet is töltöttek be a krimi partizánosztagok. A keresi adzsimuzssZkajai kőfejtő­ben a 14 ezer fős helyőrségi csa­pat az utolsó csepp véréig kitar­tott. A félszigeten folyó harcok­ban 12 ezer partizán vett részt. Karcaik helyeit ma obeliszkek, emlékművek jelzik: az Aj-Petri hegytől Szevasztopolig, Kéréstől a Jalta melletti kis faluig, Pere- vollnojéig. Szimferopalban tevé­kenykedett a színészekből verbu­válódott „Sólyom” fedőnevű föld­alatti csoport. Valamennyiük hő­siessége, tetteik mélyen ivódtak a ma élő krímiek, a csonkán ma­radt családok ezreinek emlékeze­tébe, az otthonukat, férjüket vagy feleségüket vesztett család-, •tagok életébe. A felvonulásokon, a 'megemlékezéséken a félkarú, lábukra sántító, de életörömmel teli veteránok mindig az első so­rokban menetelnek, fiaikkal, leá­nyaikkal, unokáikkal. A Bács- Kiskunból érkező vendégeknek, turistáknak mindig, is szívszorító látvány és emlék az ilyen ese­ményéken való részvétel. A hős város, Szevasztopol Szovjet-krími testvérmegyénk területén kéLhős város található. Keres, és a legendás hírű Sze­vasztopol, mely a félsziget leg­nagyobb kikötővárosa is egyben. A mai település helyén önálló városállam — Herszonesz — ál­lott, amelyet a VIII. századbari a kazárok, 1299-ben pedig a ta­tárok romboltak le — porig. 1783-ban, az alapítás évében mindössze egy kilenc házacská­ból álló falucska volt Nevét az ógörög, dicsőséget jelentő „szabaszloszból” kapta. A jóslat­nak is beváló névadás azóta va­lóság lett. Szevasztopol történelmi szere­pe Jókai Mór Véres könyvében is helyet kap. Azonban a város leghíresebb megörökrtője mind- máiig Lev Nyikolajevics Tolsztoj, aki 1854-ben mimt zászlós teljesí­tett szolgálatot Szevasztopóiban. Tolsztoj 1855. augusztus 27-ig tartózkodott a városiban, annak átadásáig. Az itt eltöltött néhány hónap, az emlékek, az élmények mind katonaként, mind pedig író­I • Bácsalmási úttörők az egyik Simferopol! emlékműnél. (Archív felvétel) kánt is ismertté,, tették. A négyes bástya védőjeként katonai, a Szevasztopoli elbeszélésekkel iro­dalmi sikert aratott. A város­védők harcait három Időpont kö­ré csoportosítja írásaiban: 1854 decembere, 1855 májusa és au­gusztusa köré. „Szevasztopolban vagyunk — írja. — Nincs olyan ember, akinek lelkét ne töltené el erre a gondolatra valami férfias büszkeség: a vér is 'gyorsabban kering ereinkben.” Tolsztoj a 11 hónapot megrázó — addig soha­sem tapasztalt, újszerű ábrázolás- móddal — hűséggel ábrázolja. A korabeli kritika azonnyomban felfigyelt Tolsztojnál, aki „A há­borút a maga valóságában ábrá­zolja, nem mint valami látvá­nyosságot. zenével, dobpergéssel, lobogó zászlókkal és délceg ge­nerálisokkal, haném vérben, szen­vedésben és halálban.” A. F. Pi- szemszkij írta róla akkor: „Ez a tisztecske itt lekaszabol mind­nyájunkat.” Ahol Sttljapin énekelt Közel ötven az ipari nagyüze­mek száma a városban. Ma Sze­vasz topolt a szovjet tengeri ha­lászat egyik központjaként tart­ják számon. Számos akadémiai kutatóbázisnak, többek között az Ukrán Tudományos Akadémia 1871-iben alapított Dél tengeri Bio­lógiai Kutatóintézetének és a Tengeri Hidnofizikai Kutatóinté­zetnek ad otthont. Ez utóbbi ku­tatóbázis munkájában' az „úszó intézet”, a Lomonoszov kutató­hajó is részt vesz. Felsőoktatási központ. Főisko­lái közül a tízezer hallgatót számláló műszeripari a legjelen­tősebb; 60 középfokú intézmény­ben 40 ezer fiarbal tanul. A Lu- nacsarszkij Drámai Színház szín­padán egykor F. Saljapin is fel­lépett. Kov&cs István (Folytatjuk.) • Tézó néni kötényben ~ egy hajdani csávolvi lakodalomban life VÉGY HAT BORJÚT, NYOLC HÍZÓT, HUSZONHÉT MALACOT... Tézó néni, a lakodalmas főzőasszony Melyek voltak a régi falusi élet leggyakrabban emlegetett téli eseményei? A disznótorok és a lakodalmak. A házasság az egyén életének jelentős állomása, a lakodalom azonban a közösségnek is emlé­kezetes marad. Szokásanyaga, jel- képrendszere korán felkeltette a népélét iránt érdeklődők figyel­mét. Sok írást, tanulmányt ol­vashatunk a lakodalmakról. A csávolyi bunyevácok lakodalmi szokásairól magam is írtam. A házasság kérdésköre, s különösen a lakodalom színjátéki elemekben gazdag szokásad mindig is hálás témája volt a leíró néprajzi vizs­gálódásnak. Egy nép érzelem- és gondolatvilágát, erkölcsét és hie­delmeit igen sokrétűen és beszé­desen fejesük ki azok a szokások, amelyék egész életét áthatják, bizonyos értelemben szabályoz­zák. Amikor e kincset jelentő hagyományok összegyűjtését megkezdtem, rájöttem, hogy a régiek közül már igen kevés olyan nagyanyó- és nagyapókorú ember él, aki még emlékszik a nyolcvan—száz évvel ezelőtti la­kodalmi szokásokra. Egyik ilyen adatközlőm a falu­ban mindenki által ismert és köztiszteletben álló Tézó néni, az egykori lakodalmi főzőasszony — főszakácsnő — özv. Milánko- vics Istvánná, született Ivanacz Teréz, aki a 85. év küszöbén áll. Az egykori vöröskatona felesége a napszámosmunka mellett rendszeresen eljárt lakodalmakba főzni, már fiatal korában. A sors kényszerítette erre, mert apja fiatalon halt el, s négyen voltak testvérek. Édesanyja „tojásszedő” volt a faluiban, és lakodalmakban főzött. Tehát anyjától vette át ezt a mellékjövedelmet adó szak­mát, neki korábban is segédke­zett. Igaz, anyja csak bunyevá- coknak főzött Azt mondja Tézó néni, hogy a lakodalom rendes körülményék között az őszi, téli hónapokra esik. Ezt több szempont indokol­ja: van már megfelelő élelmi­szerkészlet, liszt, bor, baromfi, hízott sertés, birka, borjú. Befe. jeződtek a nagy ' mezőgazdasági munkák, az emberek jobban rá­érnek. Régen az volt a szokás, hogy mindkét fél külön rendezte meg a lakodalmat. Mintegy 50 éve általánossá vált, hogy együtt mulat a násznép. A főzőasszony szerepe már a lakodalom előtt 2—3 nappal kez­dődik az edények összeszedéséivel, amikor a meghívottak házanként hozzák a tyúkot, lisztet, tojást a lakodalmat rendező házbai. A közeli rokonság és szomszédok segédkeznek e munkában. A fér­fiak levágják az állatokat, az asszonyok a baromfit tisztítják, tésztát készítenek, sütnek. Ez már maga egy kis lakodalom. A főzőasszony a dirigens, ő rendez­kedik. A Tézó néni mindig is kényes volt a munkájára. Jól ismerte a helyi szokásokat, jól tudott főzni és irányítani, segí­tőinek sem „raigiadt a keze”. 0 számolta ki a szükséges nyers­anyag mennyiségét. Receptje sze­rint száz személyre szükséges: 30 'kg kenyér, 35 kg hús (általá­ban birkapaprikáshoz) vagy 13 darab csirke, 1 kg paprika, 4 kg hagyma, só. bors, cseresznyepap­rika ízlés szerint. Leveshez 25 tyúk, 6 kg sárgarépa és zöldség. Mártáshoz alapanyag igény sze­rint. Pecsenyéhez 35 kg hús. Ká­poszta savanyúsághoz — amit ő készített — 6 kg-hoz 2 liter ecet, 1 kg cukor. Borból 1 főre 1 li­tert számol, a kalácsot ma már mindenki hozza magával. A lakodalmi menü időben és nemzetiségenként változó. Csá- volyan egy ötven évvel ezelőtti, 500—600 személyes német 'lako­dalomban a következő mennyi­ségű étel és ital fogyott el: 380 kg marhahús, 6 borjú, 8 hízó, 27 malac, 17 pulyka, 286 tyűk, 1600 darab tojás, 86 torta, 150 kg cukor, 1 mázsa dió és mák, az ehhez szükséges 'liszt, tej, zsír, vaj, 12 hektó bor, 1200 üveg szó­da, 7 hektó sör. A példákat so­rolhatnánk, de ennyi is elég, hogy megkérdezzék: mibe kerül ez? A bevételi oldalon a sok ajándék áll, és a menyasszony­táncból befolyó összeg. Az utóbbi években az ajándékozás fantasz­tikus méreteket öltött; A meny­asszonyi táncból összejön egy La­dára való. Régen, ha valaki el akarta kerülni a lakodalmat, „uszkocsizott” (vagyis megszök­tette a leányt). Ma nem minden­ki kíván lakodalmat tartani, azt mondják, a boldogság nem azon múlik. A lakodalmi szokások napjainkra nagymértékben át­alakultak. mivel a csávolyi ma­gyarok, bunyevácok és németek szokásai mind a lakodalom, mind pedig egyéb vonatkozásban hasonultak egymáshoz, de néhány tradicionális mozzanat — még vegyes házasság esetében is — napjaink lakodalmi szokásaiban is fellelhető még. Tézó néni segédjei, ahogy ő mondja, a Tézó (Vidovity Albá­né, született Mándity Teréz) és a Traudi (Werner Józsefné, szüle­tett Freidinger Gertrud) voltak. Egyikük sem él már. Tézó néni egy évben mintegy húsz lakoda­lomban főzött öfcven éven ke­resztül — ez ezer lagzi — az el­múlt évig, amikoris abbahagyta. Lábai már nem bírják három éj­jel-nappalon át a talponállást. Ärrä" á legbüszkébb, hogy soha­sem égett oda és • nem maradt nyersen semmi. Mándics Mihály KÖNYVESPOLC Az ember szavát tettei hitele­sítik. A beszédnek nem hiszünk, bármilyen szépen hangozzék is, ha a tények mást mutatnak. Amikor a két erővonal azonos irányú, a tettek pedig magukért' szólnak, a szép szavak tartalma meggyőző, akkor kellenek. Mint a falat kenyér. Vagy kellenének, még ha nincs is, aki kimondja őket. A gyermekirodalom laza tala­ján már sokan próbálkoztak megvetni a lábukat. Tartósan csak olyanoknak sikerült, akik a felnőttnek is tudtak értékállót A fabatkák kertje mondani. Benedek Elek, Móra, Móricz meséit bármelyik korosz­tály kézbe veheti, mert igaz érté­keket sugároznak: jóságot, tisz­taságot, emberszeretetet, barátsá­got. A művészet megfoghatatlan, de megérezhető, kitapintható esz­közeivel. Horgas Béla gyermekverseit, meséit azért szeretem és ajánlom, mert írásai meggyőzően huma­nisták. Horgas Béla a szívéből szól. Ügy, ahogy az szokott, akit négy gyermeke kért már: apu, mesélj még! A fabatkák kertje című kötete SZALKSZENTMÁRTON, PETŐFI-HÁZ Múzeum és közművelődés Az ország legnagyobb és leg­gazdagabb falusi Petőfi-múzeuma a „112 Petőfi-vers falujában”, Szalkszentmártonban található. Népszerűségét bizonyítja, hogy tavaly'több mint tizenötezer láto­gató kereste fel. Az egykori me­zővárosi kocsma és mészárszék épületében a Petr.ovics családra vonatkozó irodalomtörténeti em­lékek mellett gazdag néprajzi és ipartörténeti anyaggal is megis­merkedhetnék az érdeklődők. Az intézmény munkatársai a ' látogatók fogadásán, kalauzolá­sán, valamint a gyűjtemény gon­dozásán kívül aktívan részt vesz­nek a községi közművelődésben is. A Petőfi-gyűjtemény 'igazga­tója, Majsai Károly például az általános iskolásokból, szervező­dött citérazenékart irányítja, amely az intézmény rendezvé­nyeinek rendszeres vendége. Az úttörők, akik oly sok ideérkező csoportnak szereztek felejthetet­len ^ élményt játékukkal, sok más feladatot- is magukra vállalnak. Kiváló idegenvezetők a műem­léképületben és a faluban. Se­gédkeznek a műtárgyak rendezé­sénél, gyűjtésénél is. A másik múzeumi közösség a Petőfi-barátok Társasága. Tagjai nem csak helybeliek lehetnek. Az ország más részén lakó, úgy­nevezett „pártoló tagok” segítik | közösség munkáját. Elsősorban persze a Petőfi életéhez kapcso­lódó események évfordulóin szer­veznek megemlékezéseket. Már­cius 15-én. január 1-én. iúlius 30-án több mint, egy évtizede irodalomtörténeti előadások és kiállítások követik egymást. A felnőtt irodalombarátok is foglalkoznak az ide kiránduló diákokkal. Megismertetik velük a Petőfi-biográfia Szalkszent- mártannal, Dunavecsével, Kun. szentmikilóssal vagy Dömsöddél kapcsolatos adatait. Rendszeresek a Petőfi útjait járó túrák. Mint idei tervükből kiderül: 1985-ben Erdélyben Petőfi Sándor életé­nek legboldogabb és legtragiku­sabb állomásait látogatják meg. Folytatódnak a már hagyomá­nyosnak számító múzeumkerti hangversenyek. Májusban ismét ellátogat a Duna-partí falucskába az ELTE Eötvös-művészegyütte- sének zenekara é$ kórusa, au­gusztusban pedig a Magyar Nép­hadsereg Művészegyüttese ven­dégszerepei Szalkszentmártonban. Terveznek tavasszal egy Petőfi- vetélkedőt, és szinte teljes egé­szében átrendezik, felújítják az egész gyűjteményt, megfiatalítják az épületet. ÁDdliák « CSEMADOK Inoly- ságii Városi Szervezete és a Bará­ti Társaság között kialakult gyü­mölcsöző barátságot. Találkozó­kat, vetélkedőiket, népzenei és néptáncbemutatókaí rendeznek eavütt. Éhben az évben több község- történeti tanulmányt publikál Maisai Károly. Remélhetőleg a múzeumot bemutató kis füzetke is meei^Tenik. Igazán régen vá­runk rá: Petőfi barátai és Szalk- - szentmárton lakói. F. P. J. Fél órával a nyitás után az üzletvezetőnél panaszt tett az egyik vásárló. — Felháborító, ahogyan a hentesáruk pultjánál dolgozó fiatal kis hölgy beszélt ve­lem! Amikor szóvá tettem, hogy már a mérés kezdetén, áru nélkül is három dekát mu­tat a mérleg, kikérte magá­nak a gyanúsítást, vén sza­tyornak nevezett a többi vevő előtt! — mondta el egy- szuszra panaszát idősebb Rez- neki Ottomárné törzsvásárló, a szomszédos Pampuska ut­cai lakótelepről. — Nekem is lehet rossz na­pom! — replikázott a hentes­áruk pultjánál dolgozó fiatal kis hölgy, bizonyos Vandemi- nek Zsófia a boltvezetőnek, aki a panaszos bejelentése alapján próbálta tisztázni a történteket. Természetes, hogy a bogaras vén szatyornak ne­vezett Rezneki néni előtt nem vonhatta szigorúan felelős­ségre a beosztottját, mert ugye krónikus munkaerő- hiánnyal küszködik a keres­kedelem, és mi lesz, ha Van- deminek Zsófi szakképzetlen eladó is felkapja a vizet a lec- kéztetés hallatán, és máshol keres munkát magának? A boltvezető még be sem fejezte néhány enyhe fejcsó- válásból és ejnye, ejnye! mél­tatlankodásból álló •szigorú fe­gyelmező akcióját, amikor lát­ta, hogy Keszőcze Béla, a két­balkezes árukihordó, plafo­nig megrakott kézikocsit húz­va, hátrafelé araszol két gon­dolasor között, s a ledőlni ké­szülő rakomány elől menekül­Nehéz nap ve egy csokornyakkendős öreg­urat bepasziroz az uborkás­üvegek meg a száraztészták közé. A kavarodást Keszőcze az­zal tetézte, hogy leejtett egy láda sört, a szanaszét hulló üvegcserepeket a megrendelők, az utcán árkot ásó munkások söpörték össze. És ez még csak a kezdet volt. Valamilyen - kifürkész­hetetlen rejtély hatására az üzletben elszabadult a pokol. A raktár előteréből pilla­natok alatt eltűnt egy karton külföldi cigaretta, meg száz­húsz darab poharas tejföl. Tú- róczi Böbének, a klimaxával bajlódó pénztárosnőnek szá­molási vitája támadt egy ve­vővel: a szóváltás hevében Böbe magából kikelve ordí­tott, s csak egy hirtelen elő­került népiellenőr-igazolvány tulajdonosa tudta lecsendesí­teni. Szobotka bácsi, a több­szörösen kitüntetett eladó a kenyerespult mögött titokban elszopogatott fél liter pálin­kát, majd magyamótákat kez­dett énekelni. Lancsákné üz­letvezető-helyettes fia meg­szökött a napköziből, s bevet­te magát a raktárba. Mire észrevették, megevett öt tábla csokoládét, több tucat rumos­meggyet, nem csoda, hogy rosszul lett a kis gézengúz. A főnök talált rá Ödönkére, s a látvány hatására még levegő után kapkodott, amikor jelen­tették neki, hogy az egyik ke­rületi tanácstagra rászakadt a mennyezetről lelógó rek­lám. Szuszogi boltvezető nem tudta eltalálni, hogy mi tör­tént, már-már azon a ponton volt, hogy hívja a mentőket, beadja a felmondását, áthe­lyezteti magát, amikor az iro­dából kiszólt a telefonszerelő: — Uram, újra működik a készülék! A hatás leírhatatlan volt: egy óra múltán helyreállt a rend az üzletben. A megja­vult telefon minden dolgozó­nak visszaadta az életkedvét. Vandeminek Zsófit három­szor is hívta ügyeletes udvar- lója, az ötvenes éveit taposó maszek villanyszerelő, Ke­szőcze a haverokkal megbe­szélte, hogy szombaton hor­gászni mennek, Túróczi Böbe pedig szeretett anyósával rög­zítette a vasárnapi vendég­ség forgatókönyvét. Az üzlet alkalmazottai közül akadt, aki a nap hátralévő részében még legalább nyolc helyre telefo­nált, s az újra működő készü­lék megállás nélkül kapcsolt fodrászt, férjet, fogorvost, ba­rátnőt, nőgyógyászt, ügyinté­zőt, virágáruslányt, szóval mindenkit, akit csak hívtak. Az üzletvezető nem győzött hálálkodni az események lát­tán, győztes hadvezérként járt-kelt a gondolák között, és minden vevőhöz volt néhány kedves szava. Csak másnap reggel komorult el az ábráza­ta: — Sajnos, ma nehéz napunk lesz! — sóhajtotta rezignál- tan. — Megint süket a tele­fon! Kiss György Mihály csupa kis deszkapalló, amit le­tesz az utat keresők elé: ide lép­jetek, ha száraz lábbal akartok eljutni valahová. A Mesélek a Zöld Disznóról című írása az igaz barátságot kí­nálja: . „... az átélt kailandok emléke erőt ad... ” — írtja. Mi­lyen jó is az, amikor valaki biz­tonságban érezheti magát Fő­ként, ha gyerek. Látszólag aranyait szállító moz­donyról szól a Miért nem lett Antanténusz mozdonyvezető című meséje. A felszín alatt azonban ott a csendes szó: jó néha el­hagyni a szigorúan kijelölt utat, eltérni a kényszerű pályától. A Téli álom lírai története bármely mesesorba beillene, ha az olvasót nem kötné szigorúan a valóság­hoz az a két szem sültkrumpli, amely éppen egyszerűségével me­lenget, csillapítja az éhséget és még csillogó gömbbé is átválto­zik, hogy díszítse a fenyőfát. Igen szép szívű szereplő a_ pi­ciny tündérkirálynő, aki teljesíti azoknak a vágyát, akik másakért dolgoznak: gólokat ad a futbal­listának, fát az asztalosnak, vi­rágfestést a mázolónak. Horgas Béla mesél a baglyok éjszakáiról, egész sor történetet tud a fabatka manócskátaról. Ne­vettet, amikor Rózái dolgozik a „konyhahában”, izgalmas kalan­dokat sorj áztat Kishúgomról és az óriásról. Írásaiban valami finom, vala­mi ihletett, színes, érinthetetle- nül szép van jelen, olyan, mint a szappanbuborék vagy a gyer­mekek kacagásai A kicsinyeknek az ilyen művészi mesék szép szavai kellenek, amelyek a jóság és az emberiess ség birodalmába vezetik őket. Ám, ha a felnőttek is lehúzzák lucskos cipőiket, és rálépnek a gondosan helyükre rakott frissen súrolt deszkapadlók­ra. attól csak szebb lesz a világ! örülni fognak • az óvodások, kisiskolások, ha a domború, ci­zelláltan finom címlapot; Kovács Gabriella egyszerű és áttekinthe­tő rajzait nézegethetik, ha vé­gighallgathatják vagy már ma­guk is olvassák a szép történe­teket. A Móra - Ferenc Könyvkiadó ismét értékes könyvvel lepte meg a gyermekeket. T. Újhelyi Mária

Next

/
Oldalképek
Tartalom