Petőfi Népe, 1984. december (39. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-08 / 288. szám

MUNKAALKALOM A KECSKEMÉTI Sütő- és Édesipari Vállalat, Kecskemét, Róbert Károly krt. 2. szám alatt üzemelő Kenyér- és péksütemény üzemébe 1985. január 2-án kezdődő egyműszakos kézi ke­nyérgyártáshoz felvesz női és fér­fi munkavállalókat, heti 40 órás fog­lalkoztatással. Minden héten szabad szombat. A bérezés teljesítménybér­ben történik, munkakörtől függően 18—22 Ft/óra + minőségi prémium Jelentkezni lehet a vállalat munka­ügyi osztályán. Szolnoki út 23—25. Valamint azonnali belépéssel felve­szünk a vállalat gépjárműjavító üze­mébe műhelyvezetőt. Bérezés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet a vállalat áruforgalmi osztályvezető­jénél. Kecskemét Szolnoki út 23—25. 2504 KÖZLEMÉNYEK ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy a Kecskemét, Bercsényi u. 17. szám alatt lévő 8 lakásos tár&asház elekt­romos energiaellátását biztosító földkábelt és szerelvényeit feszült­ség alá helyezték. Ennek érintése életveszélyes és tilos. 28496 II Bajai Finomposztó Vállalat állást hirdet pénzügyi osztályvezetői ésenergia­osztály-vezetői munkakörök betöltésére. Jelentkezés a Vállalat Személyzeti Osztályán Baja, Siska Ferenc u. 3. 2513 Fizetés: A pályázatokat 1984. december 31-ig lehet be^P nyújtani a vállalat személyzeti osztályára. Jr Szeged, Budapesti út 6. 6728 Részletes felvilágosítást ugyanitt. 2492 /CSONGRÁD MEGYEI TEJIPARI VÄLLALAT pályázatot hirdet a Bácsbokodi Tejüzem 1985. január 31-én megüresedő főművezetői munkakörének betöltésére Feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség és 5 éves vezetői gyakorlat, vagy tej-tech­nikusi oklevél és 10 éves termelés- irányítói gyakorlat. 5000—11 000 Ft/hó. A pályázat tartalmazza a pályázó személyi adat-, lapját, részletes önéletrajzzal, tevékenysége felsoro lását, jelenlegi munkahelyének címét. 5^ IRDETÉSEK A PR ÓH Vegyes V. OSZTÁLYOS kislányom mellé matematikából kor­repetitort keresek. Levele­ket „Jó tanulás” jeligére a kiadóba kérek. ________28617 3 ÉVES kisfiú mellé gon­dozónőt keresünk. Reggel 7 órától du. \*l óráig. Ér­deklődni du. 17 órától..Já­noshalma, Kilián út 4/5. Gulyás Pál.__________178 E GY, vagy két nő részére városközpontban összkom­fortos szoba, fürdőszoba-, konyhahasználattal kiadó Kecskeméten. Leveleket „Nyugalom” jeligére a ki­adób a_ kérek.________ 28631 F IATAL pár egyszobás, vagy garzonlakást bérelne Kecskeméten. Leveleket „Sürgős 28587” jeligére a kiadóba kérek. __, 23587 K ÜLÖN bejáratú bútoro- zot szoba, konyha, fürdő­szoba álbérletbe kiadó. Kecskemét, Kertváros, Ke­mény Zisigmond u. 2I/a. Ér­deklődni: 16 óra után. 28606 HARKÁNYBAN elvi éüí- tési engedéllyel társasüdü­lő építőközösséget szerve­zünk. Kérjen tájékoztatót; ..Lanka” Társasüdülő 1536 $ Budapest 114. Pf. 380. Te­lefonügyelet munkanapokon 10—12-ig. 15—l«-ig 375-696. _______ 2002 G YERMEKTELEN házas­pár részére üres albérleti szoba, konyha kiadó. Fű­tés megoldott. Érdeklődni Kecskemét, Cédulaház u. 3. egész_nap.__________5668 K ÜLÖN bejáratú, gázfűté­ses, bútorozott szoba kiadó a központban, 2 személy­nek. Varga Erzsébet, Kecs­kemét, Zlmay László u. 3. _____________28816 K ECSKEMÉTEN, központ­ban, összkomfortos lakás­ban, külön bejáratú albér­leti szoba kiadó egy sze­mélynek. Leveleket „Nyu­godt otthon” jeligére a ki­adóba kérek. 28456 ALBÉRLETBE egyedülálló nőt fogadnék. Leveleket cím és munkahely megje­lölésével „Családtag” jel­igére a kiadóba kérek. ' _ 284*52 KECSKEMIÉT központjá­ban üres, kb. 20 négyzet- . méteres helyiséget bérel­nék, Érdeklődni: Kecske­mét, Nyíri út 43. II. em. 6. szám alatt az esti órákban. Ugyanitt Skoda S—dOO-as személygépkocsi eladó.­____________________28488 K ECSKEMÉT Béke faso­ron, 6 lakásos sorház épí­téséhez társat keresünk. Ajánlatokat „Saját kivite­lezés” jeligére a kiadóba kérünk. _ 28429 KIADÓ 1 vagy 2 szobás lakrész Kecskeméten. Le­veleket „Vállalat előny­ben” jeligére a kiadóba kérek.' _ 28547 ÁTADÓ Kecskemét köz­pontjában 10 négyzetméter 1 alapterületű műhely. Ér­deklődni: Kecskemét, Si­mony i u. 2/a. Spitzer. . ' • 28528 ORVOSI rendelőnek alkal­mas helyiséget, vagy lakást bérelnénk Kecskeméten. Leveleket „Belváros 28525” jeligére a kiadóba kérünk. 28525 KÖZÜLETNEK hosszabb időre 2 és félszobás, össz­komfortos, I. emeleti, gáz­fűtéses lakás kiadó a vá­rosközpontban. Érdeklőd­ni dr. Bódog, Kecskemét, Énekes u. 31. Tel.: 25-617. '____________ 5542 K ECSKEMÉTEN I. emeleti, kétszobás lakás azonnal beköltözhetően, hosszabb időre kiadó. Vállalatok előnyben. Érdeklődni Kecs­kemét, Benczúr Gy. u. 23. 1____5590 K IADÓ városközpontban kétszobás lakás, emeleten, teljes összkomforttal (köz­ponti fűtéses), igényesnek vagy vállalatnak. Érdek­lődni Kecskemét, Táncsics M. u. 16. , ■ „ ■ 5636 KECSKEMÉT belvárosá­ban 2 szoba, összkomfortos lakás hosszabb időre ki-* adó. Érdeklődni minden­nap 17 óra után a 24-481-es telefonon.____________28581 Ü j szolgáltatással nyitja meg üzletét a Kecskeméti Háziipari • Szövetkezet Kecskemét, ótemető u. 2. szám alatt. Női ruha sza­bása, varrása első próbáig gépi eltisztázás, függöny­varrás. Bőrkesztyű, kon­fekció és maradék áruk ér­tékesítése___ __;>rr,- _ ­V Ó NÓHOROG-KÉS ZlTÉS és -felszerelés minden típusú személygépkocsira. Keleti kocsira, elszállítva HOW,— Ft, felszerelve 1500,— Ft. Felszerelés megvárható. Tassy Jenő, Kecskemét, Hegedűs köz _H7.______28511)6 K OZMETIKUS tanulót fel­veszek. Jelentkezéseket: „Izsák 107387” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek.____________2562 B ORÁSZATI szaküzlet ajánlata Izsák 'központjá­ban : Borászati anyagok, szaktanácsadás, borvizs­gálat, borfelvásárlás. Nyit­va: 8—12 és 15—1)7 óráig. Szerda_ szünnap.______28495 I DŐS néni Kecskeméthez közeli bentlakásért ház­tartási alkalmazottat ke­res GYES-en levő, gyer­mekét egyedül nevelő nő személy éb en. Leveleket: „Házias M>7389” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe. ____ 5545 K ISGYERMEK gondozását vállalom, Kecskeméten. Leveleket , .Szakképzett óvónő” jeligére a kiadóba kérek.____________ 285152 I DŐS, egyedül élő, jólelkű néni vagy bácsi gondozá­sát vállalná intelligens kecskeméti középkorú há­zaspár. Több variáció is lehetséges. Ajánlatokat: „Ingatlan H0735-3” jeligére a kecskeméti Magyar Hir- detőbe kérek. " ' ' 5534 FŐISKOLÁSOK matema­tika, fizika, földrajz, tör­ténelem korrepetálást vál­lalnak. Jelentkezéseket „Megbízható .28457” jel­igére a kiadóba kérünk. 28457 LAKODALMAS SÁTRAK, edények, menyasszonyi ru­hák megrendelhetők. Ze­nekart, vőfélyt, pörkölt- főzőt biztosítunk. Lajos- mizse, Bajza u. 12. Köl­csönzőbolt. Novákné, 28452 MINDENFÉLE munkát vál­lalok, hivatásos jogosít­vánnyal, varrógéppel is. Fájsz, Arjas u. 46. 28415 E FIATAL férfi délutánon­ként, és szombat, vasár­nap bármilyen munkát elvállal, Kecskeméten. Le­veleket „Megbízható 28403” jeligére a kiadóba kérek. ________________ 28408 APOLLÓ autósügynökség! Gépjárművek adásvételé­nek, cseréjének közvetíté­se. Ingyenes szaktanács- adás és adatszolgáltatás. Kecskemét, ‘NyÜ u. 17. (Szalagház mögött.) 28361 OKLEVELES kertészmér­nök 10 éves gyakorlattal ál­lást keres Kecskeméten. Lakás nem szükséges. Ajánlatokat „Tavasz 85” jeligére a kiadóba kérek. _______________________28341 K ECSKEMÉT, Széchenyi- városban. 2 személy ré­szére összkomfortos albér­leti szoba kiadó. Levele­ket: „Elfoglalható 1071303” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. _____________5515 G ARÁZS kiadó Kecske­méten, belvárosban. Leve­leket „Ármegjelölés, 15 négyzetméter” jeligére a kiadóba kérek.________28349 KERESEK albérletbe szo­ba, konyhás, vagy másfél­szobás lakást bútorozva, vagy bútorozatlanul, rövi- debb időre, Kecskeméten. Leveleket „Pontos fizető 28369” jeligére a kiadóba kérek._________________28369 7 0 NÉGYZETMÉTERES ga­rázs és pince kiadó, Kecs- Kemét, Róna u. 16. 28404 ALBÉRLETET keresek Kecskeméten, házimunká­ba is besegítek, eltartási szerződés is érdeked. Le­veleket „Megbízható 28183” jeligére a kiadóba kérek. 28113 Házasság KERESEM azt a komoly férfit, aki kedves, megértő házastársa tudna lenni egy 28 éves, 165 cm magas, 63 kg- os, helyes, barna, admi­nisztratív munkakörben dolgozó özvegy asszonynak. Lakás van, de el is köl­töznék óvodás fiammal. Leveleket „Emberi szere­tet” jeligére a kiadóba ké­rek. 28623 TÁRSASÁG hiánya miatt keresem azt a 24—28 év közötti, gépkocsival ren­delkező fiatalembert, aki házastársa tudna lenni egy 22 éves, kissé molett, bar­na, lakással rendelkező szakmunkás leánynak. Le­veleket „Tavasz 28504” jel­igére a kiadóba kérek. 28504 29 ÉVES, H80 cm magas, elektrotechnikus férfi kor­ban hozzáillő lány vagy el­vált asszony személyében házastársat keres. Kecs­kemétiek előnyben. Leve­leket: „Minden levélre vá­laszolok 107282” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. ____________5459 4 4 ÉVES, 160 cm magas, önhibáján kívül elvált mun­kásasszony ezúton keresi korban hozzáillő féTfi is­meretségét, házasság cél­jából, aki szimpátia esetén hozzám költözne. Jogosít­vány vagy kocsi jó, ha van. Minden levélre válaszolok. „Karácsonyi találkozás” jeligére várok leveleket a bajai Hirdetőbe. 1428 31 ÉVES, építőipari szak­munkás férfi megismer­kedne egyszerű nővel, há­zasság céljából. Leveleiket „Ne féljen” jeligére a ki­adóba kérek. ________28387 2 7 ÉVES, 168 cm magas, barna hajú, 80 kg súlyú, nőtlen, lakatos, rendezett anyagiakkal, megismer­kedne korban hozzáillő szo­lid, házias lánnyal, vagy elvált asszonnyal, házas­ság céljából. Levedeket „Megértés 28441” jeligére a Jeladóba kérek.________28441 4 2 ÉVES, 160 cm magas, független, molett szak­munkás nő vagyok. Józan- életű, becsületes, rendezett körülmények között élő férfit keresek, kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából. Leveleket „Kará­csony 28461” jeligére a ki­adóba kérek.__________28461 26 ÉVES, 165 cm magas, diplomás lány megismer­kedne házasság céljából komoly gondolkodású, in­telligens, káros szenvedély­től mentes férfival, aki őszinte és komoly emberi kapcsolatra vágyik. Leve­leket „Megpróbálom” jel­igére a kiadóba kérek. _________ 28479 F ALUN élő, 19 éves, 185 cm magas, szőkésbarna fizi­kai dolgozó fiatalember társaság hiányában meg­ismerkedne házasság cél­jából korban hozzáillő lánnyal. Fényképes leve­lekre válaszolok. Levele­ket : „Szeretnélek megta­lálni 107375” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe._______________ 5551 N YUGDÍJAS férfi szeret­ne megismerkedni 1B&— 170 cm magas, 55—60 év körüli elvált- vagy özvegy­asszonnyal. Kölcsönös szimpátia esetén házasság lehetséges. Kalocsa és környékén élő nők levelét „Hulló falevél 28385” jel­igére a kiadóba kérem. 28385 DIPLOMAS nő várja an­nak a 38—41 éves magá­nyosan élő férfinak isme­retségét, aki házastársat keres. Leveleket „Bátran írj” jeligére a kiadóba ké­rek.______________ 28371 1 60 cm magas, 24 éves szak­munkás férfi megismer­kedne 18—24 éves korig lánnyal, kölcsönös szimpá­tia esetén házasság céljá­ból. Fényképes levelekre válaszolok. Leveleket: „Ta- * láljuk meg egymást 167425” jeligére a kecskeméti Ma- gy-ar Hirdetőbe. ________5601 T ÁRSAT keres 45 éves, 168 cm magas, 80 kg-os, kétszobás, komfortos la­kással, kerttel rendelkező, gyárban dolgozó, járáshi­bás özvegyasszony, keres­kedői adottsággal rendel­kező méhész, kertész, kő­műves, vagy ács szakmá­val rendelkező férfi sze­mélyében, 45'—60 éves korig. Házasság lehetséges. Le­veleket „Gazdasszony” jel­igére a kiadóba kérek. . • ______ 28548 5 6 ÉVES, 166 cm magas, elvált, fizikai munkakör­ben dolgozó asszony meg­ismerkedne korban hozzá­illő, józan életű, korrekt, vidám természetű, özvegy vagy -elvált férfival, há­zasság céljából, aki házas­ság után otthonomba jön­ne. Leveleket: „őszirózsa 28533” jeligére a kiadóba kérek. 28533 Gyászhír Mély fájdalommal tudatom a roko­nokkal, ismerősökkel, hogy SZÁNTÓ JANOS kovács városföldi lakos, az ÁG nyugdíjas dolgozója, életének 67. évében el­hunyt. Temetése f. hó 11-én, 15 órakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. Gyászoló felesége. 28710 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett élettársam, édesanyánk, lányom, testvérünk KÚSZTOK ARPADNÉ Virágh Zsuzsanna Kecskemét, Batthyány u. 41. szám alatti lakos életének 32. évében hirtelen elhunyt. Temetése decem­ber 12-én negyed 3 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászo­ló család. 5715 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagymamám, testvérem TANÜ FERENCNÉ Farkas Erzsébet Belső-Ballószög 51. szám alatti la­kos életének 56. évében elhunyt. Temetése dec. 12-én fél 11 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 5714 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk MANYI JÓZSEF Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatti lakos, 52 éves korában el­hunyt. Temetése f. hó 11-én, ked­den, negyed 3 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Gyászoló család. 28687 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, apósunk, fiam, testvérünk, sógo­runk LATOS JÓZSEF Kecskemét, Galagonya u. 11. sz. alatti lakos, november 29-én, 54 éves korában, rövid, súlyos beteg­ség után elhunyt. Temetése f. hó 11-én, kedden, háromnegyed egy órakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. Gyászoló család. 28676 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik ÖZV. OSZE PÉTERNÉ Tima Máriát utolsó útjára elkísérték vagy részvétüket más -módon kifejez­ték. A gyászoló család. 5620 Hálánkat fejezzük ki a múlhatat­lanul szeretett VINCZE JANOSNÉ Farkas Sára temetésén részvéttel megjelent, vagy részvétét más módon nyil­vánító valamennyi rokonunknak, barátunknak, munkatársainknak, ismerőseinknek. Gyászoló család. 28449 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, a Volán Vállalat dol­gozóinak, akik felejthetetlen ha­lottunk KONCZ GYÖRGYNÉ Kovács Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család. 28451 Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik drága jó nagyma­mánk, édesanyánk, dédikénk, testvérünk SZATMÁRI MIHÁLY NÉ Adamik Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek» Gyászoló család. 28474 Köszönetét mondunk a DUTÉP Vállalat kollektívájának, rokonok­nak, ismerősöknek, jóbarátoknak, szomszédoknak és mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk BERTA LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fáj­dalmunkban osztoztak. A gyászoló család. 28609 Köszönetünket fejezzük ki a Ba­romfifeldolgozó Vállalat pártszer­vezetének, vezetőségének, munka­társaknak, az Agrokémiai Állomás vezetőségének, rokonoknak, Isme­rősöknek, szomszédoknak, akik szeretett férjem danyi József temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyá­szunkban osztoztak. A gyászoló özvegye és gyerekei. 28600 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, jóbarátoknak, a Házi­ipari Szövetkezet dolgozóinak, akik szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk SZABÓ FRIGYES temetésén megjelentek, sírjára vi­rágot, koszorút helyeztek; és mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. 28601 Köszönetét mondunk a rokonok­nak, Ismerősöknek, szomszédok­nak, akik szerető édesanyánk TORMÁSI GYÖRGYNÉ Juhász Ilona temetésén megjelentek, gyászun­kat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család. 28459 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, ismerő­söknek, szomszédoknak, a volt 1GV munkatársainak, akik FARKAS LASZLÓNÉ Nagy Ilona temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt- éreztek. Gyászoló család. 28680 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, a MN PF 320 Parancsnokságának, személyi állományának, akik KALMÁR DEZSŐ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, -és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 28493 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, munkatársaknak, barátoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen férjem ADONYI PÉTER temetésén megjelentek, megem­lékeztek és fájdalmunkban együtt- éreztek. Gyászoló család. 28396 Köszönetét mondunk az 5. számú Habselyem Kötöttárugyár veze­tőinek, dolgozóinak, a p álmon os­torai általános iskola tantestületé­nek és diákjainak, a Hazafias Népfrontnak, rokonoknak, szom­szédoknak, jóbarátoknak,, isme­rősöknek, akik KÖTELES SÁNDOR GYÖRGYÖT utolsó útjára elkísérték, és sírjá­nál kegyelettel adóztak emléké­inek. Gyászoló család. 28368 Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik szeretett édesanyánk HARKAI BÉLÁNÉ temetésén megjelentek, és rész­vétüket fejezték ki. Gyászoló család. 28410 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik drága jó halottunk SZÉNASI FERENC temetésén megjelentek, virágaik­kal, vigasztaló szavaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család. 28696 NE SOKAT KÖLTSÖN, VEGYEN INKÁBB KÖLCSÖN! FIGYELEM! Kölcsönzőboltunk (elhívja a háziasszonyok szíves figyelmét a második műszak megkönnyítésére. Vegye igénybe a PUZZI kárpit- és szőnyegtisztító gépet. BÉRELHETŐ ESZKÖZÖK: Színes televízió, automata mosó­gép, film vetítő-felvevő, fényképezőgép, vacu, lemezjátszó, rádiómagnó, szolárium, hurkatöltő, húsdaráló. GYERMEKGONDOZÁSI CIKKEK: kocsi, gyermekágy, böl­cső, gyermekmérleg, béby-komp., ételmelegítő. BARKÁCSESZKÖZÖK: Nagy teljesítményű villanyfúrók, gyorsdaraboló, csempevágő, hegesztő, csiszológép, szélcsiszoló, szalagcsiszoló, vibrációs csiszoló, dekopírfűrész, motoros kapa. Felvilágosításért forduljon címünkhöz: Kölcsönző Baja, Pázmány u. 1—3. Telefon: 11-720. 1511 Ganz Vlllamssági Művek Készülékgyára, Baja, pályázatot hirdet főkönyvelői ■ankakör betöltésére. A kinevezés meghatározott időtartamra, 5 évre szól, alkalmasság ese­tén korlátozás nélkül megújítható. A Vállalat „B” kategóriába sorolt. A munkakör betöltésének alapvető feltételei: Közgazdasági egyetem, vagy pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség; tízéves‘ szakmai és legalább ötéves vezetői gyakorlat; erkölcsi feddhetetlenség. A BEKÜL­DENDŐ PÁLYÁZAT TARTALMAZZA: az eddigi munkakörök, te­vékenységek felsorolását, a jelenlegi munkahelyét, beosztását, munka­köri besorolását, jövedelmét; részletes önéletrajzát. A pályázattal kap­csolatos részlet« felvilágosítást ad DOMBI István, a Személyzeti és Oktatási Osztály vezetője, telefon: 11-044 (13). A PÁLYÁZATOKAT 1085. január 31-ig kérjük benyújtani a vállalat Személyzeti és Oktatási Osztályára. Cím: 6500 Baja, Kölcsey n. 31. Tel: 12-155; 11-044. A döntésről a pályázók levélben kapnak értesítést. I 1514 MAI MŰSOR Ttf I. MŰSOR: 8.30: Idősebbek is elkezdhetik 8.35: Nasa Obrazovka. A szegedi körzeti stúdió szlovák nyelvű nem­zetiségi műsora (ism.) 8.55: Csak gyerekeknek! Kisfilm- összeállítás. 1. Én és a kutyám. Csehszlovák pantomimsorozat, xiii 9. rész: Bolhacirkusz. 2. Az energia kalandja. Francia rajzfilm­sorozat XV/11. rész: Az egyetemes energia. 3. A csodálatos papucs. Szovjet rajzfilm. 4. Az energia kar landja. Francia rajzfilmsorozat. XV/12. rész: A végtelenül kicsiny óriás 9.25: Fiatalok pályaközeiben I. A kötő 9.45: A halál kocsisa. Francia film 11.15: Keresztkérdés. ‘ Fejtörőiáték 11.45: Magellán. Az Ifjúsági Szer­kesztőség nyereményes játéka (ism.) 11.55: Képújság 13.55: Breki és a többiek. Angol film 14.20: Mátyás király juhásza. Zenés mesejáték két részben. A Budapes­ti Gyermekszínház előadása, fel­vételről 16.05: Hírek 16.10: „Én táncolnék veled...** 3. I rész (ism.) 16.20: Képújság 16.25: Reklám 16.30: Játékos időtöltések. NSZK— kanadai—francia rövidfilmsorozat XIII’7. rész: Fülöp-szigetek 17.00: Cimboraság. Csukás István 17.25: Száz híres festmény. Külföldi múzeumok gyűjteményeiből. Ge­orge de la Tour: Szent József álma Angol rövidfilm' 17.35: Reklám 17.40: Tájaik, városok, emberek. Mál­ta múltja és jelene 18.20: Főzőcske. Tévéfazék 18.50: Reklám 19.05: Olvassatok mindennap! 19.10: Idősebbek is elkezdhetik 19.15: Esti mese 19.30: TV-híradó 20.00: Vers — mindenkinek 20.05: Szeszélyes évszakok. Szórakoz­tató magazin 21.15: Az Állami Népi Együttes mű­sorából 21.45: Gleb Panfilov-sorozat: Vassza Szovjet film — I—II. rész 23.45: Tv-híradó 3. TV II. MŰSOR: 16.15: Partnerek. Riportműsor 17.00: Képújság 17.05: Gólyavár! esték. A gondolkodás évszázadai. XXII/10. rész: A világ- egyetem tudománya 17.55: Nőm kell mindig kaviár. NprrK. tévéfilmsorozat. X/10. rész: Egy egészen elegáns trükk (ism.) 18.40: MAFILM-magazin 18.50: Iskolatévé. Angol nyelv. Fol­low Me! 40. What were you doing? 19.05: Német nyelv. Willkommen in der DDR. 5. Bald nun ist Weih­nachtszeit 19.30: Schubert: Impromptus (ism.) 20.00: Utazás a tavaszba. Francia tévéfilm (14 éven felülieknek!) 21.35: TV-híradó 2. 21.55: Gondolatok a Gondolatról 22.45: Képújság ÚJVIDÉKI TV: li2.50: Műsorismertetés — magyarul 13.55: Vardar—Velezs bajnoki labda­rúgó-mérkőzés, magyar nyelvű kommentárral 14.45: Sí Világkupa: műlesiklás (fér­fiak) — magyar nyelvű kommentár­ral 16.30: Műsoiridtoaertetés 16.115: Jövő heti- műsorkalauz 16.45: TV-híradó 17.00: Sport H8.30: Sorozatfilm gyerekeknek 19.Í5-: Rajzfilm 19.25: Reklám 19.30: TV-híradó — magyarul 19.55: Reklám 20.00: Cisko Pajk — amerikai játék­film 28.30: Művelődési műsor 22.30: Szerémségről — jő szívvel 23.00: Műsorzárás KOSSUTH: 8.25: Családi tükör 9.00: Színes népi muzsika 10.05: Ismét — a javából! 12.30: Déli zeneparádé 13.20: Népzenei példatár. Olasz nép­zene II. 13.30: Haltenyésztési fórum 1Í4.10: A hét embere 14.20: Mindennapi irodalmunk 14.50: Pablo Casals gordonkázik 15.10: Űj Zenei Ojság 16.00: 168 óra 17.30: A szülőföld muzsikája 18.15: Hol volt, hol nem volt.., 18.45: Diákkönyvtár hangszalagon 19.27: Bluesfelvételekből 20.00: Embecmesék 21.00: Örökzöld dallamok 22.15: Európa hangversenytermeiből 23.50: Hangszerszólók PETŐFI: \8.11: Népszerű muzsika, világhírű előadók. Mario Lanza énekel 8.50: Tíz perc külpolitika (ism.) 9.05: „Tövisek és virágok** 10.00— 12.00: Szombat délelőtt 12.10: Jó ebédhez szól a nóta 13.05: Miska bácsi levelesládája 14.00— 16.58: Magunkat ajánljuk! — Változa­tok a szórakozásra 17,05: Tolnay Klári sanzonlemezéről 17.30: Mozaik 18.30: Slágerek mindenkinek 19.31: ,»Nekem betonból kell az ég** Legkedvesebb verseiből válogat: Schubert Éva 20.00: Verbunkosok 20.20: A Shadows együttes felvételei 21.05: Szivárvány — hangulatról 22.30: Deák Tamás szerzeményeiből 23.15: A finn—magyar dzsesszmufiely együttes felvételeiből 24.00— 6.00: Éjféltől — hajnalig 3. MŰSOR: 7.00: Román nyelvű nemzetiségi mű* sor 7.30: Szlovák nyelvű nemzetiségi mű* sor 8.17: Orgonamuzsika > 9.30: Caruso, a nép énekese — IV/U rész 10.05: Két Corelli-concerto 10.30: Slágerlista 11.00: Hangfelvételek felsőfokon 12.08: Orfeusz az alvilágban. Részle* tek Offenbach operettjéből 12.50: 'Kritikusok fóruma 13.05: Kívánságműsor szombaton 14.05: Lemezbörze helyett 15.00: Opera-mű vészlemezek 16.00: Aranyalbum 17.05: Szimfonikus zene 18.00: 25 éves a Pécsi Nemzeti Szín* ház operatársulata 19.05: Kórusmuzgika 19.35: A Bartók vonósnégyes hang* versenye 20.25: Rejtett kincsek. Don Gunárosz versei 20.40: Ének a magasban. Nagy Zol* tán versei 20.45: A hangversenyközvetítés foly­tatása 21.25: Népdalok 21.50: Rádiószín ház. Mészárszék. Szia* womir Mrozek színmüve ü

Next

/
Oldalképek
Tartalom